רופלב תרהצה
2.11.17
ף"רת תוערפ
4.4.20
ידי-לע ורסאנ ,םילשורי יניגממ 19 ותיאו ,יקסניטוב'ז באז
.תימצעה הנגהה ןוגראב ומשאוהו םיטירבה תונוטלשה
7.4.20
ןוגרא תמקה לע הטילחמ י"אב תיללכה תורדתסהה תדיעו
.יצרא הנגהה

5-9.12.20
.ץראה לכב וטשפתהו םילשוריב וצרפש ט"פרת תוערפ
.תידוהיה הליהקה החבטנ ןורבחב

23.8.29
זוחמ דקפמ ,("ןועדג") ימוהת םהרבא ידי-לע ל"צאה דוסי
.הנגהה לש םילשורי

10.4.31
.םישדוח העבש וכשמנו ץראה לכל וטשפתהש ,ופיב תוערפ
19.4.36
דרולה תושארב הריקח תדעו יונימ לע הטילחמ הינטירב תלשממ
.ליפ

18.5.36
.הנגהה תורושל רזוח ימוהת .ל"צאב גוליפ
23.4.37
.היתונקסמ תא תמסרפמ "ליפ תדעו"
7.7.37
.ץראב תוערפה תא םישדחמ םיברעה
8.37
."רוחשה ןושארה םוי" אוה ,הגלבהה תריבש םוי
14.11.37
ר"תיב לש סויגה תגולפ שיא ,ףסוי-ןב המלש לש םודרגל ותיילע
.ל"צאה םחולו הינפ שארב

29.6.38
ל"צאה דקפמל יקסניטוב'ז באז ידי-לע הנמתמ לאיזר דוד
.גרבנזור השמ לש ומוקמב
1.7.38
."ןבלה רפסה" תא תמסרפמ הינטירב תלשממ
17.5.39
.ל"צאה דקפמ ,לאיזר דוד לש ורסאמ
19.5.39
דגנ ןיוזמ קבאמב חתופ ,יעלק ךונח לש ותושארב ,ל"צאה
.םיטירבה

6.39
.הבישי ךלהמב ל"צאה תדקפמ רסאמ
31.8.39
.היינשה-םלועה תמחלמ תצרופ
1.9.39
.תיללכ הגופה לע זירכמ ל"צאה
11.9.39
.רצעמה ןמ ררחוש לאיזר דוד
13.10.39
.רצעמה ןמ וררחוש ל"צאה תדקפמ ירבח
18.6.40
.יאמצע ןוגרא םיקמ (ריאי) ןרטש םהרבא .ל"צאב גוליפ
17.7.40
.יקסניטוב'ז באז לש ותומ
4.8.40
.יטירבה אבצה תורישב תוחילש ךלהמב קאריעב גרהנ לאיזר דוד
20.5.41
.םיטירבה ידיב חצרנ ("ריאי") ןרטש םהרבא
12.2.42
.ל"צאה שארב דומעל רחבנ ןיגב םחנמ
1.12.43
.לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשב דרמה לע זירכמ ל"צאה
1.2.44
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב היילעה תקלחמ לע הפקתהה
12.2.44
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב הסנכהה-סמ ידרשמ לע הפקתהה
27.2.44
םילשוריב תיטירבה תשלובה לש יצראה הטמה לע תבלושמ הפקתה
.הפיחבו ופיב תויזוחמה היתודקפמ לעו

23.3.44
.הללאמרב תיתלשממה רודישה תנחת לע הטישפ
17.5.44
.םילשוריב תיזוחמה תשלובה ןיינב ץוציפ
14.7.44
בחרמב הרטשמה תונחת לעו ופיב תיזוחמה תשלובה לע הפקתה
.קשנ תמרחה םשל ביבא-לת
22.8.44
יברעמה לתוכה תבחרמ םיטירבה תוחוכה תקחרה :"ריקה" תינכות
ירצבמ לע ,םירופיכה-םוי יאצומב ,תבלושמ הפקתהו םילשוריב
.(הרדג) הרטקו הפיח ,היליקלק ,ןוגד-תיבב הרטשמה לש "טרגיט"

27.9.44
.ביבא-לתב הלקה היישעתה תקלחמ ינסחממ םידב תמרחה
6.10.44
האירתיראב רצעמ הנחמל י"חלו ל"צא יריצע 251 שוריג
.(הקירפא)

19.10.44
יניינעל יטירבה הנידמה רש ,ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתהה
.י"חל ירבח ינש ידי-לע ריהקב ,ןוכיתה חרזמה

6.11.44
הזירכמ תיללכה םידבועה תורדתסה לש תישישה תיצראה הדיעווה
.ל"צא תא הנגהה הפדרש תופידרל דוקה םש "ןוזס"ה לע
םדוק הנש יצח לחה תיטירבה תשלובהו הנגהה ןיב הלועפה ףותיש)
.(ןכל

20.11.44

1945-1946 :ךשמה