6.39
תא ל"צאה תוילוח וצצופ ,הינטירב תלשממ ידי-לע "ןבלה רפס"ה םוסרפל הבוגתב
םילשוריב וצצופ ןכ-ומכ .ביבא-לתבו םילשוריב ןופלטה יווק לש םיתמצה בור
תאזל ףסונב .הלפאב התסוכ הריבהו למשחה תרבח לש םירוטמרופסנרט העברא
ןכו ,ביבא-לתו םילשוריב םיירוביצה ןופלטה יאתבו ראודה-תיבב הלבח העצוב
.ביבא-לתב תבכרה-תנחת התצוה


17.5.44
הטילחה ,הינטירב תלשממ ידי-לע "ןבלה רפסה" םוסרפל םינש שמח תואלמב
רדשל ידכ ,הללאמרב תיתלשממה רודישה-תנחת לע טלתשהל ל"צאה תדקפמ
ןתיא הנמתנ הלועפה דקפמל ."םלועה ימעלו היוודה הלוגל ןויצ תאירק" תא
.הוקת-חתפ דיל סיסבמ הלועפל אצי תוריעצו םיריעצ 40-כ הנמש חוכ .ינבל
רודישה-תנחתל הרדח םיצרופה תדיחיו םיפיקזה לע טלתשהל חילצה חוכה
.הלועפ ופתשי םא ער לכ םהל הנואי אלש םיטירבה םידיקפל עידוהו
לא ןנכותמה רודישה אצי אל ,החלצהב הרתכוה הנחתה לע תוטלתשההש ףא
,הרטשמ םוסחמב םימחולה ולקתנ הגיסנה םעב .תינכט הלקת לשב לעופה
.םסיסבל םולשב ורזח םלוכ ךא ,שאב םהילע חתפש


14.7.44
(ןורגא בוחר םויה) הליממ בוחרב ונכש םילשוריב תיזוחמה תשלובה ידרשמ
תדיחי .הלועפה דקפמל הנמתנ ("רגתיבא") תואנ ןמבולג הדוהי .סלפ ןולמ דיל
םירטוש תצובקב הלקתנ ,ןיינבל ךרדה תא ץורפל היה הדיקפתמש ,ץולחה
תרזעב הצרפנ ןיינבה תלדו ,םירטוש ינש ועגפנ שאה יפוליחב .שאב החתפש
רחאל .ץפנה ינעטמ תא וחינהו םיצרופה תובקעב וסנכנ םינלבחה .ץפנ-רמוח
הרידא תוצצופתה העמשנ רצק ןמז רובעכ .חוכה גוסנ ,התצהה ינונגנמ תלעפה
.ןיינבה תא הסרהש


6.10.44
הלקה היישעתה ינסחמל ל"צאה ימחול 40 ורדח ,םיירהצה-רחא ישישה םויב
יוושב םיגירא ומירחה םה .ביבא-לתב ןימינב-תלחנ בוחרב ,טדנמה תלשממ לש
ןמ קלח .אובחמ-תומוקמל תויאשמ הנומשב םתוא וריבעהו ט"שיל ףלא 100 לש
ישכ קלוח ראשה .ןוגראה תולועפ ןומימל שמיש גשוהש ףסכהו רכמנ םידבה
.דבה לש ורוקמ לע רבסה-יקתפ ףוריצב ,םיכרצנל

11.10.45
ידיב לפנש ללשה היה הז - ןווגמ יאבצ דויצו "ןרב" יעלקמ 15 ,םיבור 218
יחימע לש ודוקיפב ,תובוחר דיל יאבצ הנחמ לע הטשפש ל"צאה תדיחי
ורדח ,םיחדקא ימויאב רמשמה לע וטלתשה םימחולה .("ידיג") ןילגאפ
.םוקמב ומרחוהש ,תויאבצ תויאשמ לע קשנה תא וניעטהו היקשנל


22.11.45
םילעופכ םיווסומ ,("דוהא") חספ ןיסיז לש ודוקיפב ,ל"צאה ימחול םירשע
.ןיעה-שאר דיל יטירבה ריוואה-ליח הנחמל תויאשמ יתשב ועיגה ,םיברע
ל"צא שיא אלא היה אלו ןתא אבש ,יטוקס אטבמ לעב (ט"בר) לרופרוק
.הנחמה ןמ קשנ לוטיל םהילע לטוה יכ םידיעמה םיכמסמ גיצה ,הווסומ
וסימעהו קשנה ןסחמל תורישי ןכרד תא תויאשמה ושע ,רושיאה תלבק רחאל
"גנינוארב" היירי תונוכמ 5 ,שטניא 3 תומגרמ יתש ,"ןטס" יעלקמ-תת 70
וריבעהו הנחמה תא תויאשמה ואצי ,הסמעהה םויס רחאל .םיבר םינומירו
.ןג-תמרו הוקת-חתפ תוביבסב ל"צאה ינסחמל קשנה תא


28.1.46
וסנכנ ,יטירבה ריוואה-ליחב םילייחו םיניצקכ םישפוחמ ,ל"צאה ימחול 17
ןסחמל םעיגהב .פי'גבו תיאשמב (ףונ-לת םויה) ריקעב יאבצה הפועתה-הדשל
ותפכנ םיטירבה םילייחה .ענכיהל םירמושל הלועפה דקפמ הרוה ,קשנה
.תיאשמה לע קשנה תסמעהב עייסל ווטצנ םיברעה תשולש וליאו םהידיב
תומכו היירי תונוכמ המכ ,"ןרב" יעלקמ 20 ,"ןטס" יעלקמ-תת 600 ללכ ללשה
העקש הדבכה תיאשמה .הלקת העריא טולימה ךרדב .תשומחת לש הלודג
ללשה ןמ קלח םימחולה וסימעה הרירב תילב .ולשכנ הצלחל תונויסינהו ,ץובב
.םולשב וגוסנו - םמצע לע


10.6.46
.םייזכרמ םיווק השולשב תובכר לע ל"צאה תודיחי ורעתסה דחא עצבמב
.הפיחל דולמ וכרדב היהש רטק ץצופ ןיקריס-רפכ דיל
ודמשוה ,ודרי םיעסונה לכש רחאלו ,םיעסונ-תבכר םימחולה ורצע ןענ דיל
.תונורק השימחו רטקה
-לתל םילשורימ הכרד התשעש ,םיעסונ-תבכר לע התייה תישילשה הפקתהה
תרשרשב תומחולה תחא הכשמ ,הוקתה תנוכשל ךומס תבכרה עיגהב .ביבא
השימחו ץצופ רטקה ,תדרל ווטצנ םיעסונה לכ .הרצענ תבכרהו םוריחה
.שאב ולעוה תונורק


8.9.46
למנל הפיחב קוקיזה-יתבמ םיקלד םירזהש רוניצה תא הפקת ל"צאה תדיחי
רוניצה .תויטירב המחלמ-תוינאב ןכו הלבות-תוינאב םניעטהל ידכ ךומסה
.קנע-תקילד רצוי אוהשכ הצוחה ץרפ טפנהו וצצופ ויתויופעתסה שולשו


20.11.46
דרשמה תא םויה רואל הפקת ,ביבח םולשבא לש ודוקיפב ,ל"צאה תדיחי
הרהזא תובקעב ,דעומ דועבמ הנופ ןיינבה .םילשוריב הסנכה-סמ לש יזכרמה
ולחהו םישקומה תא וליג ,םוקמל ושחוהש ,םירטושה .ןוגראה לש תינופלט
םינפ תא הסרהש ,תוצצופתהה העריא םש .ןיינבה חתפ לא םתוא םיאיצומ
.ודמשוה םיבר םיכמסמו ,תיזחה תא הטטומו ןיינבה


29.9.47
תדחוימ הצצפ תועצמאב השענ הפיחב תיטירבה הרטשמה תדקפמ ןיינב ץוציפ
.ל"צאה לש םיעצבמה ןיצק ,ןילגפ יחימע לש ותאצמה ירפ ,המצוע תבר
,דחא רטמ לש רטוקבו םירטמ ינשמ רתוי לש ךרואב תיבח תייומד ,הצצפה
םשל רוטקרט יגימצ ובכרוה הידיצ ינשמ .ץפנ-רמוח הנוטה תיצחמכ הליכה
,דחוימ ןקתמ לע הסמעוה תיבחה .דעיה רבעל העונתה תולקו הליפנה תמילב
הלועפה לע יארחאה ("בירי") יול השמ ,םימחול ינש .תיאשמ יבג לע בצוהש
לש תישארה הסינכה לומ הרצעש ,תיאשמה לש גהנה אתב ובשי ,רכב ינבו
ץפנה-תיבח .תדחוימ תידי תרזעב הצצפה תא ררחיש םהמ דחא .הרטשמה ןיינב
לע הלגלגתה ,ןיינבה תא ףיקהש ליתה-רדגל רבעמ לא תיאשמה ימורממ השלג
.הזע הצצופתה העריא תודחא תוינש רובעכ .ןיינבה ריק דיל המלבנו עקרקה
ףא ,לילכ טעמכ ברחוה ,ןיוזמ ןוטבו ןבא יונב היהש ,תומוקה עבש ןב ןיינבה
27 ועצפנ ןכ .וגרהנ םיחרזא 4-ו םיטירב םירטוש 9 .ולית לע דמוע ראשנש
דע ,הכרדב הכישמה ,הבוכ אל העונמש ,תיאשמה.םיחרזא 25-ו םירטוש
.ביבא-לתל םימחולה ינש תא העיסהש תרחא תינוכמ הניתמה ובש םוקמל


12.12.47
זוכיר השמישש ,םילשוריב םכש רעש תבחרב תיבח-תצצפ וליטה ל"צאה ימחול
הפקתההו ידוהיה ירחסמה זכרמה תפירש לע הבוגת וז התייה .תויברע תויפונכל
.ועצפנ 60-מ רתויו םיברע 20 וגרהנ תוצצופתהב .ןויצע-שוגל הריישה לע


15.2.48
העיגה ,םייטירב אבצ ידמ םישובל םימחול םירשעכ התנמש ,ל"צא תדיחי
לארשי ,הדיחיה דקפמ .הרדחל ךומס יאבצ הקפסא-סיסבל תויאשמ 15-ב
רובע לכוא שקיב ,(למס-בר) רו'גיימ-טנ'גרסל הזחתהש ,("יבצ") קינריו
שיא ול הליג ,השקבל תונעיהל תונשקעב ימוקמה דקפמה בריסשכ .וילייח
טנ'גרסה זרדזה הז יוליג חכונ .וילייח לש תיתימאה םתוהז תא ל"צאה
רובעכ סיסבה תא הבזע וז .תויאשמה תרייש ינפב רעשה תא חותפל יטירבה
.תשומחתו םיעלקמ-תת 3 ,םיבור 16 ,ןוזמ ןוט 40 תאשונ איהשכ ,םייתעש
ועלקנש ,תיאבצה הרטשמה לש םיעונפוא השולשו תויאבצ תויאשמ יתש
.ל"צאה תריישל ופרוצו םה ףא ומרחוה ,הלועפה תעב םוקמל


6.4.48
םילייחכ םישפוחמ ,םימחול 50 הנמש ,(רלמט והילא לש ודוקיפב) חוכ
,תויאשמה תחא .הנימינב דיל ,ינושב ל"צאה סיסבמ הלועפל אצי ,םיטירב
ינפב גיצמ גהנה דועבו ,יאבצה הנחמה רעש לא הברקתה ,טנזרבב הסוכמ
קשנב ורבג םה .םימחול הרשע טנזרבה תחתמ ואצי ,ויתודועת תא םיפיקזה
.רמשמה רדחב םתוא ואלכו תיאבצה הרטשמהמ םיפיקזה ינש לע םהלש
ינש ידיל םתוא רוסמלו םהידמ תא טושפל ווטצנ םייאבצה םירטושה ינש
תא וחתפו רעשה דיל םמוקמ תא וספת םישדחה "םירטוש"ה .ל"צא ימחול
םימחולה .היתובקעב ואבש תויאשמ שולש דועו תיאשמה ינפב םוסחמה
ורבגש רחאל קשנה ןסחמל ורדחו ,הנחמב ואצמנש רשקה-ירישכמ תא וצצופ
שא םהילע החתפנ ,תויאשמה לע ברה ללשה תא םינעוט םדועב .וירמוש לע
דחאו ,שא ובישה ל"צאה ימחול .םוקמל עיגהש ם"לחזמו םילק םיחתותמ
.ותווצ תא לסיחו ם"לחזה תלד תא ץרפ םהמ
יעלקמ 35 ,לק חתות ,שטניא 3 המגרמ ,ם"לחז - ללשה זכור ברקה םויסב
םינוש םינסחמב רזופו - הבר תשומחתו םיעלקמ-תת 65 ,םיבור 70 ,"ןרב"
.התביבסבו בקעי-ןורכיזב
ומכתסה םיטירבה תודיבא .הוק קחצי ,ל"צאה םחול גרהנ שאה יפוליחב
.לנולוק תגרדב הנחמה דקפמ םהב ,אבצ ישנא 8-ב


18.4.48
ןיב ל"צאה ימחול ידי-לע הפקתוה ,בר יאבצ דויצ הליבוהש ,תיאבצ תבכר
םוקמל תבכרה עיגהב .("ידיג") ןילגאפ יחימע לש ודוקיפב ,הנימינבל הרדח
.הדיצ לע התטנו הרצענ תבכרה .הליסמל תחתמ ונמטוהש ,םישקומ ולעפוה
הממ רתוי לודג תונורקה רפסמ יכ הז בלשב תולגל ועתפוה ל"צאה ימחול
הברהב אוה ףא הלע םישומחה םיטירבה םילייחה לש םרפסמו עודי היהש
.יופצה לע
ובישה ,"ןרב" יעלקממ ל"צאה ימחול ורי רשאכו הזע שאב וחתפ םיטירבה
.תומגרמ שאב םיטירבה
ל"צאה חוכ דקפמ ףשח ,לשכנ עצבמהש היה המדנ רשאכ ,ברקה ךלהמב
םאש םהל עידוה אוה .םיטירבה לומ לא ומצע תא (ןילגפ יחימע אוה ,"ידיג")
םיטירבהו ולש תא השע םויאה .הישנא לע תבכרה תא ץצופל הרוי ,וענכיי אל
תונורקה .רמשמ תחת ומשוהו תומרומ םיידיב תבכרה תא ובזע םה .וענכנ
.תויאשמל רבעוה - שטניא 3 תומגרמו םיחתות יזגפ - ללשהו וצרפנ
םיטירבה םילייחה תא םג בלשל חוכה דקפמ הרוה ,ןמז דבאל אל תנמ לע
לקשמב םיזגפ ףלא 20 - ללשה .תועש עברא הכשמנ הכאלמה .תולבסה תודובעב
תחפשמ ינב לש היתבלו בקעי-ןורכיזב בקיה יפתרמל רבעוה - תונוט 4 לש ללוכ
.י"לינ תעונת ידסיימ ,ןוסנורהא
קחציו ץיבוביל לאינד ,בויא ןוילטבא :ל"צאה ימחול השולש ולפנ שאה יפוליחב
.ןמדירפ