ל"צאה לש "יפ לע ףא" תיילע

(1942-1934)


םילועה רפסמ הצרא העגהה ךיראת הגלפהה ץרא היינואה םש
501934 ראוניםירצמבכוכ
1171934 טסוגואןוויןוינוא
541937 לירפאןווי1 יפ לע ףא
451937 רבמטפסהינבלא2 יפ לע ףא
861938 ראורבפהינבלא3 יפ לע ףא
3811938 ינויןווי4 יפ לע ףא
1701938 רבוטקואהילטיא'א הגארד
5501938 רבמבונהינמור'ב הגארד
5501938 רבמצדהינמורילא
2501938 רבמצדהינמורהפלד
7341938 רבמצדהינמור'א ופא'ג
1939 סרמןווי'ב ופא'ג
14631939 לירפאהינמורהניטאק
6881939 ילוי-סרמהינמור'א סואלוקינ סויגא
4651939 לירפאהילטיאינוז היגא
6991939 לירפאןילופריתסא
9211939 יאמהינמורלזיל
7201939 ינויהינמורריתסא
3701939 ילויהינמורסלרפ סאל
6501939 ילויהירגלובסיריסוא
5601939 ילויהילטיאוקינ
8601939 טסוגואהינמורהטיראפ
5691939 טסוגואהילטיאםיר
2451939 טסוגואןווי'ב סואלוקינ סויגא
7001939 טסוגואהירגלובילופירט
6501939 טסוגואהילטיאהבוטורק
11301939 רבמטפסהינמורהילוי ימענ
6581939 רבמטפסהינמורהלוסורפ
23001939 ראורבפהינמורהיראקס
היקבולסו'צנפ
7001940 ילויהירגלובדאטרביל
1942/1941הינמורהמורטס
םילוע 17,306תוינוא 32 לכה ךסהנגהה י"ע ואבוהש םיליפעמ תוינוא

(1942-1934)םילועה רפסמ הצרא העגהה ךיראת הגלפהה ץרא היינואה םש
3501934 ילויןווי'א סולו
501934רבמטפסהירגלוב'ב סולו
651938 ראוניןווי'א ןודיסופ
1281938 לירפאןווי'א הזימטרא
651938 יאמןווי'ב ןודיסופ
1571938 ילויןווי'ב הזימטרא
3001938 רבמבונהילטיא'א וטרטא
3001939 ראוניהילטיא'ב וטרטא
3001939 ראורבפהילטיא'ג וטרטא
3781939 סרמהינמור'ד וטרטא
4081939 לירפאהינמור'ה וטרטא
3371939 לירפאהילטיא'ו וטרטא
3901939 יאמהינמור'ז וטרטא
3791939 ינויהינמור'ה ודרולוק
3771939 ילויהינמור'ה ודרולוק
4801939 טסוגואהינמורהרוד
7631939 רבמטפסהינמורליה רגיט
םילוע 5,237תוינוא 17 לכה ךס


"יפ לע ףא תיילע" קרפל הרזח


."הניטאק" םיליפעמה תיינא ידי לע וצלוח היעסונ 750-ו העבט הניפסה :'ב ופא'ג
והשו הילטיאל ורבעוה היעסונ 509-ו ןווי ימימב ןוטרש לע התלע הניפסה :ו'צנפ
.1944 יאמב לארשי ץראל ולע .רגסה הנחמב םש
םתודגנתה ךות ,ןילופב "ץולחה" ישנא ידי לע הנגרוא סולו לש התגלפה :א סולו
"חלודבה ליל" ירחא) 1938 ויתסב קר .תורדתסההו םיימואלה תודסומה לש
."'ב הילעל דסומ"ה םקוה (1939 רבמבונב 9-ב ,הינמרגב