.1961 ,ביבא-לת ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוה ,תומוחה לע :עשוהי ,ריפוא
.1983 ,םילשורי ,"תרתחמב" תאצוה .שקובמה :(הקשי) בקעי ,באילא
.1996 ,ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוה .הקירפאב רצעמה תונחמב י"חלו ל"צא ילוג :תימלוש ,שאילא
.1977 ,ביבא-לת ,בירעמ תירפס ,תוומל םידעצ העברא :הירא ,לשא
.ט"ישת ,ביבא-לת ,"רדה" .ד-א ,תרתחמב :םחנמ ,ןיגב
.1950 ,םילשורי ,ףסאיחא .דרמה :םחנמ ,ןיגב
.1987 ,ףסאיחא תאצוה ,תמחולה ןויצ :רייוב ,'ג ,לב
.א"ישת ,ביבא-לת ,ח"לש םירפס תאצוה ,ץילמ היראו ימרמע בקעי תכירעב :רורחשה תמחלמל םימיה ירבד
.ט"ישת ,ביבא-לת ,ח"לש תאצוה ,ל"צאה ירוביגל רוכזי רפס :חצנ םרכז
.1992 ,ביבא-לת ,מ"עב אולמ תאצוה ,רזכאו בידנו ןואג :ןימינב ,ינוערז
.1977 ,ביבא-לת ,"רדה" ,םקנלא לש ורופיס ,ארזע ,ןיכי
.ב"כשת ,ביבא-לת ,ינרק .שאה םוי :לאומש ץכ
.1989 ,ביבא-לת ,תונורחא תועידי ירפס ,םינדיע תאצוה .דמעמה :ןתיא ,ינבל
.רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ .דרמבו קבאמב :המלש ,ימע-בל
.ט"ישת ,ביבא-לת ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוה .'ב היילע רפס .יפ לע ףא :םייח ,(יאטיל) רזל
.1951 ,ביבא-לת ,רואל האצוהה - ןוחטיבה דרשמ .ופי שוביכ :םייח ,(יאטיל) רזל
.1957 ,ביבא-לת ,תוכרעמ תאצוה .ברקבו רוצמב הקיתעה םילשורי :ןורהא ,(רלושטלא) ןוריל
.ו"לשת ,ביבא-לת ,"רדה" .הנלטלא דקפמ לש ורופיס :והילא ,ןיקנל
.1992 ,ביבא-לת ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ .ךייתומוח לע :הדוהי ,תודיפל
.1994 ,ביבא-לת ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוה ,םיחא-דייצ "ןוזס"ה :הדוהי ,תודיפל
.1996 ,ביבא-לת ,רואל האצוהה - ןוחטיבה דרשמ .םילשוריב ל"צאה תוכרעמ - דרמה בהלב :הדוהי ,תודיפל
.1999 ט"נשת ,ביבא-לת ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוה ,ל"צאה תודלותב םיקרפ :הדוהי ,תודיפל
.יקסניטוב'ז ןוכמ לש טנרטניאה רתא - יקסניטוב'ז ןוכמ
.1996 ,ביבא-לת ,תונורחא תועידי תאצוה .םייתש אלו תחא תמא :םחנמ ,יקצלמ
.1956 ,םילשורי ,ףסאיחא .תורחל ךרדה הכורא :בקעי ,רודירמ
.1990 ,ביבא-לת ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ .לאיזר דוד :הירא ,רואנ
.ט"ישת ,ביבא-לת ,"רדה" תאצוה .םודרגה ילוע רפס :ףסוי ,הבדנ
.1973 - 1965 ,ביבא-לת ,"רדה" - רנזולק דסומ .ו-א םיכרכ .ימואלה יאבצה ןוגראה תוכרעמ :דוד ,בינ
.1978 .םילשורי ,םינדיע תאצוה .הנלטלא :המלש ,ןומידקנ
. 1976 ,ביבא-לת ,"רדה" .הבדנ ףסוי :םידקהו ךרע .לבשא לאכימ לש אלכה ןמוי .תודקירב ילע
.1994 ,ביבא-לת ,"רדה" ,ונתאמ םה םילודג םירבדה :בקעי ,ימרמע
.1986 ,לארשיב ר"תיב תוגולפ ירגובל דעווה ,תוריש םויב :השמ ,ןייטש
.1981 ונימוד םירפס תאצוה .שאו םדב :קרלק ,ןוטסרת