ל"צאה תא הנגהה הפדרש תופידרל דוקה םש היה (דייצה תנועל יוניכ) "ןוזס
,ומצע ינפב דמוע וניא ןוזסה אשונ יכ ררבתמ םלוא .םחול ןוגראכ וקתשל ידכ
ןוטלשב תירבעה תרתחמה תמחלמ לש הכרעמה לולכממ קלח הווהמ אלא
.לארשי-ץראב יטירבה
,(1.2.1944) לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ל"צאה לש דרמה תזרכה תובקעב
לש תימשרה תוגיהנמה .תונוש תויתלשממ תורטמ דגנ תויאבצ תופקתה ולחה
תודגנתה ועיבה ,ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה ישאר ,ץראב ידוהיה בושייה
.ןקיספהל ושרדו ל"צאה תולועפל
השמ ןיבל ,ל"צאה דקפמ ,ןיגב םחנמ ןיב תושיגפ יתש ומייקתה 1944 רבמטפסב
(ןוירוג-ןב לש ישיאה וגיצנכ עיפוהש) הנגהה לש תיצראה הדקפמה שאר ,הנס
יתש ונודנ ,הלילה ךות לא וכשמנש ,תושיגפב .הנגהה ישארמ ,במולוג והילאו
תלשממ לש היתונווכב הזכרתהו תינידמה הכרעהב הקסע תחאה ;תוירקיע תולאש
תורמה ןיינעב הקסע היינשהו ,לארשי-ץרא תייעב ןורתפל עגונה לכב הינטירב
:רתיה ןיב ,הנס השמ רמא ,תינידמה הכרעהל רשאב .תימואלה
ןיומ דרול לש איה תחאה ;ונלש הלאשה ןורתפ ןיינעב תולוכסא שולש ןנשי
תחיתפ ךות יכ םא ,ץראב ידימת טועימ לש בצמב ונריאשהל תסרוג איהו
...איהש הרוצ הזיאב ץראה תקולח איה היינשה .תלבגומ היילעל םירעש
.העודי יתלב ןיידע איהו [הינטירב תלשממ שאר] לי'צר'צ לש איה תישילשה
רחאלש ןמצייול חיטבה אוה .רתויב הבוטה איהש השגרה שי םלוא
ונדידיל בשחנ אוה ."גנידופב רתויב לודגה ףיזשה" תא לבקנ המחלמה
...יתימאה
,ל"צאה תדקפמ לש םילוקוטורפ ןכו ,הנגהה תודלות ןויכרא ,הנס השמ תודע)
(85 'מע ,'ג ךרכ ,םיכמסמו תורוקמ ףסוא - ל"צאה

:רמאו ףיסוה ,תימואלה תורמה תלאשב
שפנה לע הטילש בייחמ הז [םיטירבה דגנ] הלועפה תא וביחרת םא
םיננוכתמ ונחנא ןיא .הטילש ונל שי רוביצה לעו .רוביצה לש שוכרה לעו
...ידוהיה םעה טדנמ יאשונ וננה ונחנא יכ ,רוביצב ונתטילש לע רתוול
.תושגנתה ידיל רבדה איבי םכיתולועפב וכישמת םאב
:רתוי הטוב היה במולוג והילא
...[םיטירבה דגנ םכיתולועפ תא] דימ קיספהל םכמ םישרוד ונא
.ךכל םג םינכומ היהנ םלוא ...םיחא תמחלמ ליחתתש םיצור ונניא
.םכישעמ תא עונמ ןעמל ונלש םיעצמאב זוחאל םיצלאנ היהנ
םמוקתי בושייה םא םלוא ,םכלסחל לכות אל ,ונתעדל ,הרטשמה
,יסיפה םכלוסיח לע םירבדמ ונניאש רורב .ךכ ידיל אובי רבדה ירה
.םכתדמשהל איבת איה ,ךכל םג איבת םירבדה תוחתפתה םלוא
.הרבסהו הלומעת לש ןיינע הז - ןושארה ליחתה ימ בושח אל זאו
:רתיה ןיב ,ןיגב רמא ,ותבושת ירבדב
...וילע ךומסל רשפאש הינטירב תלשממב יבויח ןמיס לכ האור יניא
החילצהש הטילפה תיראש תא ליצהל ידכ המואמ השע אל לי'צר'צ
"ןבלה רפסה" תוינידמב ךישמה אלא ,תרעובה הפוריאמ טלמיהל
ותוינידמ תא הנשיש תופצל ןיא ןכלו] םידוהי ינפב ץראה תא רגסו
.[המחלמה רחאל
ידוהיה בושייה לע טלתשהל הצור ל"צאה וליאכ הנעטה תא ףקותב החד ןיגב
:ץראב
.תויונמדזה הברהב תאז ונרמא .בושייב ןוטלשה תא סופתל םיבשוח ונניא
לוכיש ,שיאה אוה ןוירוג-ןבש םיבשוח ונא ...ךכל תויציבמא לכ ונל ןיא
תא בוזעל ךירצ ןוירוג-ןב ךכ םשל םלוא .המחלמל רעונה תא ליבוהל םויה
המחלמה תא להנל לכוי אל - םש אצמנ אוהש ןמז לכ יכ .היבחרב ובשומ
הבש ,העשל םיללפתמ וננה .יתרגסמ וא יתגלפמ סרטניא לכ ןיא ונל .ל"נה
םתא ואצתש עגר ותואבו .ורזפלו ל"צאה לש ודיקפת םויס לע זירכהל לכונ
בורה ויהת םתא הבש ,הדיחא הגהנה תחת ונלוכ בצייתנ - המחלמל
.ונתמחלמ תא להננ ונא ,תאז םתישע אלש ןמז לכ םלוא .עירכמה
וייחב תושקנתההמ האצותכ הלח תירבעה תרתחמה דגנ קבאמב תינפתה
רטסינימל הנמתנ ,ינויצ יטנאכ עודי היהש ,ןיומ דרולה .ריהקב ןיומ דרולה לש
תוינידמ עוציבל יארחא היה ריהקב ובשומ םוקממו ,ןוכיתה חרזמב הנידמה
,םיליפעמה תוינא שוריגל יארחאה תא ןיומ דרולב הארש , י"חל ."ןבלה רפסה"
םיכח והילא ,תרתחמה ירבח ינש ריהקל וחלשנ ךכ םשל .וייחב שקנתהל טילחה
םלוא ,תושקנתהה תא םיינשה ועציב 1944 רבמבונב 6-בו ,ירוצ-תיב והילאו
וטפשנו חצר תמשאב טפשמל ודמעוה םיינשה .המישמה עוציב רחאל וספתנ
.ריהק אלכב גרוהל "והילא"ה ינש ואצוה 1945 סרמב 23-ב .תוומל
ינפל דועו ,םלועבו ץראב הלודג הרעס הררוע ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתהה
תעדוה המסרפו תידוהיה תונכוסה תלהנה הסנכתה ,םישקנתמה תוהז העדונש
ינוגרא"ב המחלמב םידעצ לש הרוש לע טלחוה הבישי התואב .הפירח יוניג
.ץראב "רורטה
,ינויצה לעופה דעווהו תידוהיה תונכוסה תלהנה ידי-לע רשוא "ןוזס"הש רחאל
תרחא תרגסמ לכמ רתוי עבקש ףוגה ,"תורדתסה"ה תצעומ ינפב ןיינעה אבוה
תינכות העבקנ תורדתסהה תצעומב ."ןגרואמה בושייה" לש ותוגהנתה תא
:םיפיעס העברא הללכש הלועפ
.רפס-יתבמו הדובע תומוקממ םידושח שרגל
.טלקמו הסחמ םהל תתל אל
.םיפסכ תייבג עונמל
.םייטירבה תונוטלשה םע הלועפ ףותיש
,רמאנ ,בושייה תגהנה ידי-לע תירבעה תונותיעב 19.11.44-ב המסרפתהש העדוהב
:ראשה ןיב

!ויעצבמבו רורטב ירבעה רעונל המחלמ

[...]
!אוה ביוא - ביואל עייסמה
ימחול"ו "ימואל יאבצ ןוגרא" םמצעל םיארוקה ,רורטה יללוחמ
!המה םידגוב - "לארשי תורח


... !ירבע רעונ
.בושייה ברקמ רורטה עגנ תא רעבלו םוקל תעכ עבתנ התא
!ירבעה רעונה להקב רדגה יצרופ ואובי לא
.וקחרוי תואנדסה ןמו ,ואצוי םידומילה ילספסמ
.רוגס םלואב אלו בוחרב אל - הפ-לעבו בתכב םתלומעת השרות אל
.רחא םוקמ םושב אלו רפס-תיבב אלו הליפת-תיבב אל
!םכירכמו םכיבורק ,םכירוה תיבב םירכועל הסחמ ןתניי לא
!תוטיחסלו םימויאל העינכ לא
הרזע לכ טישויו ומצע תוחוכב רעונה לעפי !רמשמה לע רעונה דומעי
!ונוגרא קוריפו רורטה תעינמ םשל ןוטלשהו רוביצה תודסומל
לש תצרמנה ותודגנתהב ולקתיי יכ ,תויפונכה ישנא ועדיי
.םהינפל חותפ ונדוע הבושתל חתפה .דחואמה ירבעה רעונה
ודדובי ,הנקת דוע םהל ןיאש םיבירחמהו םיסרהמה םלוא
ונוגראו קספיי רורטהש דע ,בושייה תורושמ ואקויש דע ,ורקפויו
(.ל.י - ילש תושגדהה) .לטובי

,"לארשי ירכועו םידגוב ,םיביוא" בושייה ישאר יפב םינוכמ י"חלו ל"צא ישנא
םמד יכ ,רבדה שוריפ ."בושייה תורושמ ואקויש דע" םריקפהלו םדדובל שיו
.רתומ
:ראשה ןיב רמאנ ,בושייה ישאר ידי-לע םסרופש ,רחא זורכבו

[...]
אוהש ימ תא םיריכמה םישנאה לכש הזב העיצמ תונכוסה
,הפ-לעב הרטשמל דיימו ףכית עידוהל םהילע ,םיטסירורטהמ
ערה תא תרעבו" :הווצמה תא םייקלו ןופלטב וא בתכב
."ךברקמ
עידוהל ןפוא ותואב ,םהילע םינוגראב םינב םהל שיש תובא
ררוס ןב שיאל היהי יכ" :הווצמה תא הזב םייקלו הרטשמל
הז ינב" :םהל רמולו םינקזה לא ותוא איצוהל וילעו "הרומו
לא ותוא ואיצוהו ,ומאו ויבא לוקב עמוש ונניא הרומו ררוס
."םינבאב םעה ותוא ולקסו ריעה רעש

.ער רבד םוש םיטסירורטל תושעל םינווכתמ םניא םילגנאהש טרפבו
ףדוע םהב ררקתיש דע םישנאמ לדבומ םייתנש הנש םתוא וקיזחי םה
.תולצע ךותמ השעמ יאמו הליכא יובירמ הארנכ םהל אבש ,ץרמה
[...]
םויא ןוסא ,םהינבלו םהל ,בושייל םימרוג תאז תא ושעי אלש םירוהה
.םהינב לעו םהילע הנושארו שארב לוחיש
(.ל.י - ילש תושגדהה לכ).תדלומהו ידוהיה םעה ןעמל תושעל תעו

(S 25/5645 ,יזכרמ ינויצ ןויכרא)

ונבש ,באמ םישרוד םה .ינוציק ןפואב תכל בושייה ישאר וקיחרה הזה זורכב
.ותוא ורסאיש ידכ הרטשמל ותוא ריגסהל ,י"חלל וא ל"צאל תוכייתשהב דושח
שי הרותה יפ-לע רשא "הרומו ררוס ןב" הזכ ןבב תוארל שיש ,איה הקדצהה
!םינבאב ותוא לוקסל
ירבחל םידחוימ םיסרוק 1944 רבוטקואב וכרענ ,ל"צאב המחלמה עוציב םשל
שדוחכ וכרענ הלאה םיסרוקה יכ שיגדהל יוארה ןמ) .המישמל ורחבנש ח"מלפה
ח"מלפ ישנא 250-כ וסיוג לוכה-ךסב .(ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתהה ינפל םימי
תורשע דועו ,הנגהה תרגסמב ולעפ רשא ,"לעופה תוגולפ"מ תואמ ופסונ םהילעו
רצעמ-יתבב םתריקחו םידושח תפיטחב ,עדימ ףוסיאב וקסע הלא לכ .י"שה ישנא
תרגסהב ןכו (םישק םייוניעב שומיש ךות םיתעל) םיצוביקב ונקתוהש םייביטימירפ
.תיטירבה תשלובל ל"צאל תוכייתשהב םידושח
1000-ל בורק םיטירבל ורגסוהו םירוחב תורשע ופטחנ ,ןוזסה ישדוח ךשמב
.תומש
תא לסחל ידכ הנגהה הטקנ הב ,הטיש אלא ,ימעפ דח עוריא היה אל ןוזסה
אלל םיטירבה דגנ ולעפ הלאש םעפ לוכב ,י"חל וא ל"צאה ,תרתחמה ינוגרא
ןוגרא תא הנגהה הפדר ,לשמל ,1942 תנשב ."םיימואלה תודסומה" תמכסה
םהרבא לש ותושארב "לארשיב ימואלה יאבצה ןוגראה" זא ארקנש) י"חל
ןיב הלועפה ףותישו םייוניעב שומיש ךות תוריקחה ,תופיטחה .(ריאי - ןרטש
ל"צאה לש טלחומה וקותישל 1942-ב ואיבה ,תיטירבה תשלובה ןיבל הנגהה
.(ןרטש םהרבא לש ונוגרא) לארשיב
ל"צאה תא לסחל ןויסינ השענ בוש "ירבעה ירמה תעונת" לש הפוקתה רחאל
ןוזסה" םשה תא ולביק ולא תופידרו ,1948-ו 1947 םינשב הז היה .םחול ןוגראכ
."ןטקה


תימואלה תורמה תודוסי


.היטרקומדה גשומ לע הססבתה םהינימל םינוזסה לש תולועפה לכל הקדצהה
יטרקומד ןפואב ורחבנ (ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה) םיימואלה תודסומה
ךילהה יפלו ."ךרדב אבצ"כ ספתנ הנגהה ןוגרא דועב ,"ךרדב הלשממה" תא וויהו
תא עצבמ "ךרדב אבצ"הו היתוטלחה תא הטילחמ "ךרדב הלשממ"ה ,יטרקומדה
"תימואלה תורמה" תא לבקל ץראב ידוהי לכ לע וז הסיפת יפל .וללה תוטלחהה
:ןולא לאגי ירבדכ וא ,בושייה תגהנה לש
ךרדב בושייה לש םייסיסבה םייטרקומדה םיווצה לש אצוי לעופ היה ןוזסה"
."הנידמל
ויתודסומ תא יטרקומד ןפואב רחב ץראב ידוהיה בושייהש ךכ-לע קלוח ןיא
ךרדה ,ןוזסל הקדצהה דעו ןאכמ לבא .םייטנתואה ויגיצנ ויה ורחבנש םיגיהנמהו
.דואמ הכורא
,"םייטרקומדה םיווצה לש אצוי לעופ" היה ןוזסה וליאכ ,ןולא לאגי לש ותשיג
:תובקונ תולאש רפסמ תררועמ
?"ךרדב הלשממה" לש היתויוכמס ויה המ
?הנגהה ןוגרא לש ויתויוכמס ויה המ
ימואלה דעווה תורמ תא םהילע לבקל הנגהה ישאר ודיפקה םנמואה
?תידוהיה תונכוסהו
םילוקישמ םייקנ י"חלו ל"צאה דגנ הנגהה תולועפ ויה םנמואה
?םייתגלפמ-םייטילופ
הקנעוהש תוכמסה ןיב לידבהל שי ,םיימואלה תודסומה תויוכמסב םינד רשאכ
לש תירסומה תוכמסה ןיבל ,יטירבה טדנמה תלשממ ידי-לע קוח יפ-לע םהל
.רז ןוטלש תחת ןותנ היהש בושייה יגיהנמ
תסנכ לש הרודיסל תונקת"ב הרדגוה לארשי תסנכ לש תילמרופה תוכמסה
ימוחת תא ,קוח יפ-לע ,ורידסה תונקתה .יטירבה ןוילעה ביצנה עבקש ,"לארשי
לע טדנמה תונוטלש לש חוקיפה ןונגנמ תא ןכו "לארשי תסנכ" לש קוסיעה
.וז תוליעפ
תישארה תונברה תצעומ תריחבו דעס ,תואירב ,ךוניח :וללכ וזה תוליעפה ימוחת
איה "לארשי תסנכ"ב תורבחה יכ ,םימעפ רפסמ שגדוה תונקתב .הליהקה דעוו
ללכיהל ובריס ,לשמל ,"לארשי תדוגא" ירבח .שיא לע התופכל ןיאו תירטנולוו
טדנמה תלשממ .םהילע ולח אל ימואלה דעווה תוטלחה ןכ לעו "לארשי תסנכ"ב
אלש) םייאמצע םיינבר טופיש תודסומ םיקהל "לארשי תדוגא"ל הרשפא יטירבה
הפופכ התיה אלש) תיאמצע "אשידק הרבח" ןכו (תישארה תונברל םיפופכ ויה
.(הליהקה דעוול
םג קוסעל התיה בושייה יגיהנמ לש םתבוח ףאו ,םתוכז יכ ךכ-לע קלוח ןיא
םוחתה ."לארשי תסנכ לש הרודיסל תונקתה" תרגסמב וללכנ אלש םימוחתב
,םיערופ ינפב ידוהיה בושייה לע הנגהב קסע ,ונלש ןוידה אשונ םג אוהש ,ירקיעה
הנגהה ןוגראב תורבחה יכ ,שיגדהל םוקמה ןאכ .הנגהה ןוגרא דסונ ךכ םשלו
,תוכמס םוש התיה אל ץראב ידוהיה בושייה ישארל .תובדנתה ךותמ התשענ
.הנגהב תורבחה תא והשימ לע תופכל ,תירסומ וא תיקוח


תימואלה תורמהו הנגהה ןוגראתיללכה תורדתסהה תדיעווב 1920 תנשב ,עודיכ ,םקוה יצרא ןוגראכ הנגהה
תורדתסה" הליחת ארקנש) הנגהה ןוגרא לש דוסייה סנכב .לארשי-ץרא ילעופ לש
:רתיה ןיב ,רמאנ ,("הנגהה
לעפמב םידבועה לש םתופתתשה ןוגראל ,הנגהה יניינעל גואדל הז ףוג לע
.ץראב תיממע הנגה לש ילאיצוסהו ימואלה הנכות תחטבהלו הנגהה
,םידבועה תורדתסהל טלחומ ןפואב ףופכ הנגהה ןוגרא היה םינש רשע ךשמב
.לארשי-ץראב ידוהיה בושייה ללכמ 10% -כ םירשעה תונשב התוויהש
ימואלה דעווה תורמ תא םהילע לבקל םתודגנתהל הנגהה ישאר ונתנש קומינה
ןוטלשה ינפב ידוהיה בושייה תא םיגציימ םיימואלה תודסומה ישאר יכ ,היה
אוצמל םיכירצ ןכל .םייקוח יתלב םיניינעב וקסעתי םהש בוט אל ןכלו יטירבה
םיאתמה דסומהש ןבומכו םיילגיל יתלבה םיניינעה ועצבתי ותוסחבש ,רחא דסומ
.תיללכה תורדתסהה אוה רתויב
הייצח תבכרומ התייהש (תינויווש) תיטטירפה הדקפמה המקוה 1931-ב קר
תיפוס וחסונש ,הנגהה תוישואבו ;"םיחרזאה" יגיצנמ הייצחו תורדתסהה יגיצנמ
:יכ רמאנ ,1941-ב
ףותישב ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש התורמל ןותנ הנגהה ןוגרא
.התדוקפל רסו התושרל דמוע ,י"אב לארשי תסנכ


תלעפה רבדב ידוסי ןויד תורדתסהה לש לעופה דעווב ךרענ 1944 רבמבונב
הנגהה תודלות רפס) ןויד ותוא לע רמאנ הנגהה תודלות רפסב .ל"צאה דגנ ןוזסה
:(536 'מע ,ישילש ךרכ
ל"צאה יכ ורבסש םישנא ,םיילאמשה םיפגאב דוחייב ,הדובעה תעונת ברקב ויה
.וב םחליהל תדחוימ הבוח םמצעל ואר ךכ םושמו תיטסישפ העונת הווהמ
:רתיה ןיב ,ילילג רמא ןויד ותואב
... שגדומו רורב תויהל ךירצ תאז ונתמחלמב יטסילאיצוסה ןווגה
תונכוסה תלהנה תבישיב (לאמשה יגיהנממ) לבבורז בקעי אטבתה ,ןיינע ותואבו
:רתיה ןיב ,רמאו ןוזסה ןיינעב הנדש תידוהיה
;תונישלמל תאז בשוח ינא ןיא .הרטשמל םתוא רוסמל תוילכ רסומ יל ןיא
בנגמ רתוי הברה הז ןנד הרקמבו ,דדוש וא בנג יבגל תונישלמ וז ןיא
תונויצלו ידוהיל ,לעופל לודג רתוי אנוש ןיאו ,טסישפ הז ידידל .דדושמו
הלשממה ךרד ותוא רוקעל לוכי ינא םאו .ותוא רוקעל ךירצו טסישפ רשאמ
...תונישלמ וז ןיאו תאז תושעל ךירצ - [תיטירבה]


,ןוזסה תא ורשיא תורדתסהה לש לעופה דעווהו םיימואלה תודסומהש רחאל
,(הנגהה לש תיצראה הדקפמה שאר שמישש) הנס השמ תא ןוירוג-ןב וילא ןמיז
ותודעב הנס רפסמ וז השיגפ לע .ל"צאה דגנ הנגהה תא ליעפי ןורחאהש ידכ
:(הנס השמ תודע ,הנגהה תודלות ןויכרא)
תונכוסב) החיש המייקתה ןוזסה רבדב םיימואלה תודסומה תטלחה רחאל
תלהנה ר"וי .ינאו במולוג והילא ,ןוירוג-ןב דוד הב ופתתשהש (םילשוריב
ליטהל [הנגהה לש תיצראה הדקפמה שאר] א"מרה תאמ שקיב תונכוסה
ינשמ יתדגנתה ינא .ךכל הטנ והילאו הנגהה ןוגרא לע הטלחהה עוציב תא
יפלכ ללככ בושייה לש חוכה ןוגרא איה הנגהה - ינורקע ןושארה :םימעט
- ישעמ ,ינשה םעטהו ;םיימינפ םיקבאמב ברועמ תויהל ךירצ אוה ןיאו ץוח
יתערכהו ,םישרופה דגנ הלועפל דגנתי תיצראה הדקפמב יחרזאה שוגה
,הנגהה לש ירוביצה סיסבה תא ,תיצראה הדקפמה תא רערעת םדגנ
תא ושעי ויפל םוכיס לבקתנ ,ףוסבל .ונמצעב עגפנ ,םישרופב עוגפל םוקמבו
דוקיפה תדוקפב אל ,הידקפמו הנגהה ירבח ברקמ םיבדנתמ הלועפה
תורדתסהה היהי םיבדנתמלו הלועפל ארוקה ירוביצה ףוגה ;ןוילעה
... עייסיו תובדנתהה תא ריתי הנגהה לש ןוילעה דוקיפהו
ךרדב בושייה לש םייסיסבה םייטרקומדה םיווצה" םע רדתסמ וניא הז םוכיס
תורורב תוארוה "ךרדב הלשממ"ה ןתית אל עודמ .(ןולא לאגי ירבדכ) "הנידמל
ריזחהל עודמ ?יטרקומד ןפואב טלחוה הילע תוינידמה תא עצבל "ךרדב אבצ"ל
בורש ,תורדתסהה תדוקפל הנגהה ןוגרא תא דימעהלו בושלו תינרוחא לגלגה תא
?הב רבח היה אל ץראב ידוהיה בושייה
םע הלועפ ףותישל דגנתה ,ח"מלפה םעטמ ןוזסה הטמ שארב דמעש ,ןולא לאגי
:רתיה ןיב ,ןולא רמוא ,ותודעב .יטירבה ןוטלשה
הדקפמל יתעדוה - [םיטירבה םע] ףותישה דעב תיפוס ערכוה רשאכו [...]
.ןוזסה תולועפ לכב ח"מלפה לש ופותישל דגנתמ ינאש
ררבתהש עגרב ןוזסה ןמ שרפ עודמ ?ןולא לאגי לש תימואלה תורמה המלענ ןכיהל
ןפואב הלבקתנ הטלחהה ירה ?תיטירבה תשלובה םע הלועפ תפתשמ הנגהה יכ ול
תודסומה וגרח הז ןיינעב יכ ןולא סרג אמש וא !םיימואלה תודסומה ידי-לע יטרקומד
:(81 'מע ,ח"מלפה רפס) םיאבה וירבדמ דומלל ןתינש יפכ ,םתוכמסמ םיימואלה
,רתויב רומח בצמ רצונ ,[םיטירבה םע] הלועפ-ףותיש רבדב הטלחהה םע
.ויתודסומ לש םתוכמס חוכלו בושייה לש ותודחאל הנכס הפקשנו
(.ל.י - ילש השגדהה)


.ל"צאל תוכייתשהב םידושח לש תופיטח ןוזסה תרגסמב ועצוב ,עודיכ
ורגסוה וא וררחוש ןכמ רחאלו ,םישק םייוניע ידכ ךות םיתעל ,ורקחנ םיפוטחה
.י"שה ידיב ועצוב תוריקחה דועב ח"מלפה ידיב ועצוב ןמצע תופיטחה .םיטירבל
ונדש ,םיימואלה תודסומה תוטלחהב ללכ וללכנ אל תופיטחה יכ ררבתמ הנהו
אל ףא תידוהיה תונכוסה תלהנה .י"חלו ל"צאה דגנ קבאמה תינכות יטרפב
:אריפש השמ לאש (7.1.45) תובישיה תחאב רשאכו ;תופיטחה לע חוויד הלביק
תוכלהתמ רוביצב ?רורטה דגנ ונתלועפ לע ןובשחו-ןיד לבקל רשפא םאה
.[תופיטחל הנווכה] תונוש תועומשמ תועומש
:(ל"וחב ןמז ותואב היה ןוירוג-ןב יכ ,קותרש השמ הז היה) שאר-בשויה ול הנוע
םייתניבו ,הבורקה הבישיב קרפה לע תאזה הלאשה תא דימעהל עיצמ ינא"
."רמוח תא ןיכא
.תופיטחה ןיינעב חוויד לוכ רסמנ אל תואבה תובישיב םגש אלא
הנגהה ןוגרא עצבמ היפל ,תימואלה תורמה ןכיה ?תופיטחה לע טילחה ,ןכ םא ,ימ
?ףוטחל הטילחה אל וז ירהו ,"ךרדב הלשממ"ה תוטלחה תא ("ךרדב אבצה")
,(ןוזסה תולועפ תא הנגהה ישאר םיססבמ וילע) יטרקומד רטשמב ,דועו תאז
תעצבמה ,תקקוחמה תושרה) תויושרה שולש ןיב תטלחומ הדרפה הנשי
איצומהו טפושה ,עבותה ,רקוחה - י"שה לש תוריקחה ךלהמב םלוא .(תטפושהו
יהוזה ?ןנוגתהל רקחנה לש תירטנמלאה תוכזה ןכיהו !םדא ותוא היה - לעופל
?הנגהה ישאר לש היטרקומדה


יאמ שדוחב רבכ ולחה תונשלהה יכ ררבתמ תיטירבה תשלובה יכמסמב ןויעמ
תשלובה ךמסמב .םיימואלה תודסומה תטלחה ינפל הנש יצחכ ונייהד ,1944
דמע ל"צאהש הלועפ לע הנשלה ףא םיאצומ ונא ,לשמל ,25.6.44-המ תיטירבה
הלועפה הלטוב ,םיפקותה לש םלזמל) םילשוריב םייתלשממ תודסומ דגנ עצבל
.(!יארונ םימד ץחרמ םש תויהל לולע היה תרחא ,ןורחאה עגרב
(CO 73 75156/151A/44 ,תובשומה דרשמ)
,םייאבצה תונוטלשה תא תידוהיה תונכוסה יגיצנ וריהזה ינויב 20-ב
תוריהז יעצמא וטקננ .ברע ותואב עצבתהל תודעוימ תופקתהה יכ
חכונל יכ הרטשמל יתונכוס רוקמ עידוה תרחמלו םידחוימ םייתרטשמ
.ינויב 22-ל וא 21-ל הפקתהה תא םיטסירורטה וחד ,הלא םידעצה
דיימו ןוזסה יליעפל ח"מלפה לש ןושארה סרוקה םייקתה 1944 רבוטקואב 20-ב
,ןאכמ .ל"צאה דגנ תולועפב ליחתהל ידכ םירעל ח"מלפה ירבח וחלשנ וירחאל
םיימואלה תודסומה תטלחה ינפל םימי שדוחכ הלחה ןוזסב ח"מלפה תוליעפש
.רבדב
קרו הלועפה תא "ךרדב אבצה" עצבמ ויפל ,יטרקומדה ךילהה והזש רמול השק
."ךרדב הלשממה" רושיא תא לבקמ הנש יצח רובעכ


"םיחא תמחלמ היהת אל"


ל"צאה ישנאל הרוה ןיגב .ןוזסה תליחת םע ןיגב םחנמ עבטש המסיסה התייה וז
תשלובל תונשלההו קשנ ינסחמ תמרחה ,תופיטחה לע ביגהל אלו גילבהל
תא ליטה ןיגב םלוא ,וז הטלחה לע וקלח ל"צאה ימחול ןיבמ םיבר .תיטירבה
.הגלבהה תוינידממ יהשלכ הייטס היהת אלש ידכ ולקשמ דבוכ אולמ
ץראב בושייה היה המכ דע ררבתמ תונורחאה םינשב וחתפנש םיכמסמב ןויעמ
יתשב קפתסא .תאז הענמ ןיגב לש ותנובת קרו תירזכא םיחא תמחלמל בורק
הנסו במולוג ןיב 31.10.44 -ב המייקתהש השיגפה ןמ החוקל ,תחאה :תואמגוד
:םיאבה םירבדה תא ,רוכזכ ,במולוג רמא הב ,ןיקנלו ןיגב ןיבל
...ךכל םג םינכומ היהנ םלוא ...םיחא תמחלמ ליחתתש םיצור ונניא...
םירבדה תוחתפתה םלוא ,יסיפה םכלוסיח לע םירבדמ ונניאש רורב
.םכתדמשהל איבת איה ,ךכל םג איבת
וב ,(176 'מע) "הגיהנמ לש התחימצ - הדלוג" רפסה ןמ החוקל היינשה אמגודה
: םיאבה םירבדה תא םיאצומ ונא
בלשב .תיעמשמ-דח הדמע הדלוג הטקנ םישרופה םע םיסחיה תלאשב
רשאכ ,1944 תליחתב ,ןיגב ידי-לע "דרמה" תזרכה ירחא ,ידמל םדקומ
חוכ ליעפהל העבת איה ,הפוריאב ןיידע הלהנתה הינמרג דגנ המחלמה
הכרענש י"אפמ לש תיטילופה הדעווה תבישיב .י"חלו ל"צאה דגנ
ברעתה ןוירוג-ןב ."תאז תושעל ךרד שפחל" העבת איה ,27.3.1944-ב
הדלוג ."לסחל" ושוריפ ,"תושעל" םאה :הירבד תא שרפל הנממ עבתו
:םות דע התנווכ םא תעדל הצרו הפרה אל ןוירוג-ןב .בויחב הבישה
םג ,בוט" :הדלוג "?םישנא דימשהל תרמוא תאז לסחל םאה"
רורטה תולועפ תא עונמל םיצור םא יכ הריבסהו ,"םישנא דימשהל
המכ לוסיח"מ וליפא עתריהל אלו םדגנ לועפל שי ,י"חלו ל"צאה לש
ךלהמב הזירכהש ,הדלוג "?וקתשי םהו" :בוש ברעתה ןוירוג-ןב ."םירוחב
דגנ הלועפב רבודמהשכ םיירסומ םירוצעמ הל ןיא יכ ,םהה םינוידה
הצצפ וקרז ל"צא ישנא רשאכ ,תוערואמה ןמזב יכ הריכזה ,םישרופה
אל איה ,ל"צאה דגנ לועפל םכוסו ,םיברע םיחרזא וגרהו הפיחב קושב
אל םיטסינויזיוורהש לסחל ךיא" ,תושעל םינווכתמ המ וטרפיש השקיב
,ונילע ןוסא םיאיבמ םהש ,ער הזש תבשוח ינא ...ונב םג תוצצפ וקרזי
(.ל.י - ילש תושגדהה) ."לוכה תושעל רתומ ןכלו ,םיטירב םיניצק לע קר אל
ינוגרא ינש ןיב לדבהה תא ריבסה ךכו ;יטילופ בירי ל"צאב האר ןוירוג-ןב
:(2.4.44 םוימ תידוהיה תונכוסה תלהנה תבישי ,יזכרמ ינויצ ןויכרא) תרתחמה
הירוחאמ ןיאש ,דואמ הנטק ,ןרטש תצובק תחאה :תוצובק יתש תומייק
ץוח יפלכ העש יפל םתמחלמ תא םילהנמה ,םיאנק םירוחב םה .הגלפמ
םידוהיל לארשי-ץרא תא ריאשהלו "שבוכ"ה תא שרגל איה םתינכתו
םגו גורהל םינכומ הלא םירוחב .תנכוסמ םהלש הלומעתה .םיברעלו
.בושייב םיכמות םהל ןיאו בר אל םרפסמ .גרהיהל
...הגלפמ תדמוע הירוחאמש ,ל"צא םשב היינש הצובק תמייק תאז תמועל
ישנאלש איה הביצעמ הדבוע ...םיטסילאדיא קר םניא וז הצובק ישנא
יכ ,תילאיצוס אלא ,תיטילופ הדהא ךותמ אל בושייב םידהוא שי ל"צא
...לאמשה דגנ קשנ םהב םיאור
הגלפמה יליעפמ םיבר ויה ,תיטירבה תשלובל ורגסוה םהיתומשש הלא ןיב ,ןכא
,תיטירבה תשלובה יכמסממ דחאב .ל"צאל ללכ םירושק ויה אלש ,תיטסינויזיוורה
:(CO 733/457 תובשומה דרשמ) םיאבה םירבדה תא םיאצומ ונא

לולכל תוכישממ ,לוכיבכ םיטסירורט לש תונכוסה תומישר ,רעצה הברמל
םייוצר-יתלב םה תיטילופ הניחבמ ךא ,רורטל םירושק םניאש םיבר םישנא
.םישייתה ןמ םיזעה תדרפהב הרטשמה יישקל ףיסומ הז רבד .תונכוסל

ןבא אבא לש ורופיסב תוארל שי ,ל"צאל ןוירוג-ןב לש ותאנש הרעב המכ דע
רשאכ ,1947 רבמטפס תליחתב הז היה .481 'מע "שאה דומע"ב עיפומה
םכסל ידכ (לארשי ץרא תלאשב הנדש) ם"ואה םעטמ הדעווה הבשי הבנ'גב
הבנ'גב היה ןבא אבא .ינויצה לעופה דעווה סנכתה ךיריצבו היתוצלמה תא
קסעו ךיריצב בשי ןוירוג-ןב דועב ,הדעווה תוטלחהל חור רצוקב הכיחו
,היתוטלחה חוסינ תא ם"ואה תדעוו המייס רשאכ .ינויצה לעופה דעווה ינוידב
תא ןוירוג-ןבל רפסל ידכ ,הבנ'גל ץיברוה דוד םע דחי עסנו ןבא אבא רהימ
:תוטלחהה רבד
היה אוה :הנושמ רבד .ןוירוג-ןבל ךכ לע עידוהל ךיריצל הבנ'גמ ונעסנ
המ דגנ שעור היה אוהו ,ימינפה דוכילה תא תונבל ץמאמב יורש ולוכ
זא .ףסונ רבד םושב זכרתהל הצר אל טעמכו ."םישרופה" ארוק היהש
ונחנא "!םישרופה םע רומגל שי" :רמא אוהו ,ינאו ץיברוה [דוד] ,ונסנכנ
תנידמ ךותב לולכ בגנהו תידוהי הנידמ .ח"וד שי ,ןוירוג-ןב :ונרמא
לבא .בגנה ילב תנונידמ ונל ועיציש ,ותגאד דימת התייה וז יכ .םידוהיה
וילע עיפשהל רשפא יאש ,וניארשכ "!םישרופה םע רומגל" :ולשב אוה
ולוק זאו .תלדה תארקל ונכלהו ונמק ,םירמוא ונחנאש המל סחייתהל
םתרמא אל עודמ ?בגנה םע תידוהי הנידמ ?םתרמא תאז המ" :ונירחא ףדר
דעווה עמש ,תרחמלו ;חור תוממורב דאמ היה אוה זא ?"םדוק הז תא יל
הפמה ,תוהלב םולח הזש ורמאש הלאכ ויה .חווידה תא ינויצה לעופה
םשגתיו יאוולה" :רמא ןוירוג-ןבו .הנידמ לש םירביאה-קוסיר לכ םע תאזה
."הזה תוהלבה םולח


םוכיס


המוא ןיבל ,יטרקומד רטשמ םייקל ןתינ הב ,תינוביר הנידמ ןיב לידבהל שי
תוישפוח תוריחב םייקל ןתינ תינוביר הנידמב .רז ןוטלש תחת תאצמנה
,םיבשותה לכ .הנידמה תא וגיהניש הלא ויהי ימ עבוק בורה ןהב ,תויאשחו
הלשממלו) תרחבנה הגהנהה תורמ תא םמצע לע לבקל םיבייח ,טועימו בור
ףסונה ןייפאמה .(הנידמה יקוח תא היחרזא לע תופכל םייקוח םיעצמא םנשי
תושרה :תויושרה שולש ןיב תטלחומה הדרפהה אוה יטרקומד רטשמ לש
תושרהו (תסנכה וא טנמלרפה) תקקוחמה תושרה ,(הלשממה) תעצבמה
ףוגה אוה טפשמה-תיבו ,קוח יפ-לע קרו-ךא לועפל הלוכי הלשממה .תטפושה
.קוחה תא שרפל ךמסומה ידיחיה
תודסומה .רז טילש לארשי-ץראב טלש הב הפוקתב םירבדה ינפ ויה ךכ אל
םיפופכ ויה ,ץראב ידוהיה בושייה ידי-לע יטרקומד ןפואב ורחבנש ,םיימואלה
ןקתש הנקת חוכמ ותוכמס תא לביק ימואלה דעווהו ,יטירבה טדנמה יקוחל
,םיטירבה ידיב ויה תטפושהו תעצבמה ,תקקוחמה תושרה .ןוילעה ביצנה
לארשי ץראב םידוהיה לש הימונוטואה ייח תא להנל ושרוה םיימואלה תודסומהו
.רזה טילשה יקוחל ףופכב
תוריחב וא םע לאשמ תועצמאב להנל רשפא יא רז ןוטלשב תרתחמ תמחלמ
ןוגרא ידסיימ וקדצ ןכל .רז ןוטלש ותוא תוסחב ךרעיהל תובייחש ,תוישפוח
תא םיגציימה ,םיימואלה תודסומה ישארש אוה בוט אל יכ ,ונעטש הנגהה
יא יכ .םייקוח יתלב םיניינעב םג וקסעי ,םייטירבה תונוטלשה ינפב בושייה
םיפושחה ,היבחרב םייולג םידרשמ ךותמ תרתחמה יניינע תא להנל רשפא
דגנ קבאמ להנל רשפא יאש המכו המכ תחא לע .תיטירבה תשלובה יניעל
תעונת" איה ךכל רתויב הבוטה אמגודה .םידרשמ םתואמ יטירבה ןוטלשה
ןיוזמ קבאמב הקסעו םיימואלה תודסומה תגהנהב המקוהש ,"ירבעה ירמה
ורצעש ךכב "ירבעה ירמה תעונת"ל ץק תונוטלשה ומש ,עודיכ .םיטירבה דגנ
םיכמסמ ומירחה םש ,םיימואלה תודסומה ידרשמ לע וטשפו בושייה יגיהנמ תא
.םיבר
תימואלה תורמה תלאשל התייה אל ,רזה ןוטלשה דגנ המחלמל עגונה לוכב
הנותיעב בתכש ,ח"מלפה דקפמ ,הדש קחצי תאז אטבל ביטיה .תועמשמ לכ
תולועפ תא קיספהל הנווכה לע ול עדונש רחאל ,"הדובעה תודחא" לש
:"ירבעה ירמה תעונת"

לע הווציש ימ אצמיי םאו .העינכ לע הווציש ימ ןיא יכ ,העינכ היהת אל
.הזה וצה תא אלמיש ימ אצמיי אל ,העינכ

יתלבו תויקוח יתלב ויה ,י"חלו ל"צאה ישנא תא הנגהה הפדרש תופידרה
תא וליעפהו ,אוושל תימואלה תורמה גשומב ושמתשה הנגהה ישאר .תוירסומ
.םייטילופ םיבירי לסחל ידכ ,ןוזסה תפוקתב ,הנגהה ןוגרא