תוריח ,ןויצ תביש ;לארשי-םע לש תויחצנה ויתופיאש ןה "ןוגראה" לש ויתופיאש
.ילאיצוס קדצ ,ורשואו טרפה שפוח ,ותואמצעו םואלה

ןויצ-תביש .1
העונת לש יפוא הלביק תאז הפיאש .תדלומל רוזחל הפיאשה איה ןויצ-תביש
תימואלה הרטמה תגשהל תמחולה תירבע רורחש תעונת המק םויכ .תימואל
זוכיר ,תדלומב םעה ינומה זוכיר :איה ןויצ-תביש לש התועמשמ .וזה הפיאשהו
יתלבה רוזיפל ץק םישיש ,וצראב םעה לש טלחומה ובור זוכיר ,םינוילימ לש
.לארשי-םע לש יעבט

ותואמצעו םואלה תורח .2
םימע םנשיו ויה .םעה לש הדיחיה ותפיאש תויהל הלוכי הנניא ןויצ-תביש
."ןוגראה" לש ותרטמ וז אל .םירכונ םימעל םידבעושמ םהו םתמדא לע םיבשויה
.תינידמה ותואמצעל םואלה תורח תגשה ידי-לע תמלשומ תויהל תבייח ןויצ תביש
םקוי ןכ םא אלא ,םינוילימ לש הדימ הנקב לארשי-ץראב תויולג ץוביק ןכתי אל
לש תיזכרמהו הרישיה ותרטמ ןכ-לע .לארשי-ץראב ירבעה ןוטלשה הליחת
.תדלומב ירבעה ןוטלשה תמקה :איה "ןוגראה"

ורשואו טרפה שפוח .3
תלצהל ןושאר יאנת םה ,ירבעה ןוטלשה תמקהו םירז לועמ תדלומה רורחש
תירבעה הנידמב רטשמה תרוצ ןכ-לע .תיזיפ הדמשהמו ינחור ןווינמ המואה
הנידמב ער רטשמ רכבל שי .עירכמ ךרע תלעב הלאש "ןוגראה" ליבשב הנניא
"ןוגראה" תויהב םלוא .םירז ןוטלש תחת "רתויב בוטה" רטשמה לע תירבע
תא תתל עגר לכב םינכומ "ןוגראה" ילייח תויהב ,המואה תופיאש לש ןמישגמ
רתוי - איה םתוכז ,הרטמה תמשגה ןעמל - םייחה ןברוק תא - יאליעה ןברוקה
,תישפוח הנידמ אהת תירבעה הנידמהש ךכל ףואשל - איה םתבוח :הזמ
היהי הבש ,הנידמב םיצור ונא ...תואלמ תויחרזא תויוכז טרפו טרפ לכל חיטבתש
םמצע תא וארי אל םירחבנה היטילש רשא הנידמ .אגו ישפוח חרזא לכ
.התבוט ישרודו הרבחה יתרשמכ אלא ,"םינוילע םירוצי"כ

ילאיצוס קדצ . 4
הז .טלחומה ןויוושה ןויער םע ההוז ילאיצוסה קדצה ןויער רשאכ ,הפוקת התייה
הז ןוזח לש סיסב לע ...טלחומ ןויווש יא הפוריא תוצראב ררש םהבש םימיב היה
,חלצומכ בשחיי םא םג ,םנויסינ םלוא .לארשי-ץראב תוצובקהו םיצוביקה ומקוה
,תמצמוצמ הרבח תאצמנ םייפותישה םיצוביקב .ללכה לע דמלל דוע לוכי ונניא
,םישנא ינוילימ הנומ הנידמב הרבחה וליאו ,(ירפכ) דיחא םייח חרוא יפל היחה
םילדבנהו םינוש םיילכלכ תועוצקמב םיקסועה ,תישיא הבריק םהיניב ןיאש
.ינש דצמ ינוריעו דחא דצמ ירפכ :ירקיעה םייחה חרואב
אל םא ןיבו יוצרו ירשפא אוה טלחומ ילכלכ ןויוושש העדה תא לבקנ םא ןיב ךא
.ילאיצוסה קדצה תניחבמ חוכיו לכ לעמ םידמוע תונורקע ינש ירה ,וז העד לבקנ
,הנידמה תודסומ ינפב טלחומ ןויווש .ינידמו יקוח ןויווש :אוה דחאה ןורקיעה
טולשל חרכומ הז ןויווש .םייחה תגרדב היילעל ,הלכשה תשיכרל יוכיסה ןויווש
.תיתרבח היטרקומד לש תועמשמה יהוז .יאנת אללו גייס אלל הרבחב
.ינועה תא לטבל החרכומו תבייח תנקותמ הרבח .ינועה לוטיב :אוה ינשה ןורקיעה
גוז קר ול שיש םדא ןיבל םילענ תוגוז ינש ול שיש םדא ןיב לדבהה אוה יגרט אל
םדא ןיבל םילענ ול שיש םדא ןיב לדבהה אוה לבסנ יתלבו יגרט ;םילענ לש דחא
...ללכב םילענ ול ןיאש
ןמ אצוי אלל היחרזא לוכל חיטבהל תביוחמ תנקותמ הנידמש הנקסמה ןאכמ
תישפוח תוחתפתה םהמ דחא לכל רשפאל ידכב םישורדה םויקה יאנת תא ללכה
,קיפסמ הייחמ םוקמ ,שובלל דגב ,עבושל לכוא .וצרמו ותמזוי ,ויתונורשכ יפל
תנגרואמ הרבחש םיילמינימה םירבדה םה הלא - הלחממ יופיר ,ידוסי רפס-תיב
תרמוא תאז ןיא חיטבהל .דחאו דחא לכל חיטבהל החרכומ - הנידמה רמולכ -
.חרזאה דצמ היירופ הדובעב הרומת אלל תתל

המשגהה יכרד .5
.רורחשה תמחלמ תלוז ונמע תלואגלו ונתדלומ רורחשל תרחא ךרד ןיא [...]
דגנ דבעושמ םע ידי-לע תלהנתמה ,תקדוצ המחלמ איה תימואל רורחש תמחלמ
ןעמל םיקמ דבעושמה םעה רשא חוכה .וצרא לעו וילע הטלתשהש הרז המצעמ
אוה ימואלה יאבצה ןוגראה .רורחש אבצ ארקנ ,דובעישה דגנ ותמחלמ תא להנ
לע םיפוכה ,םיבדנתמ אבצ אוה רורחש אבצ ...ירבעה םעה לש רורחשה אבצ
...םתלוז ידי-לע םהילע ופכנ םהיתובוחש םיסיוגמ אבצ אלו ,םהיתובוח תא םמצע
אבצ .רידס אבצ ןיבל ,תדלומה רורחשל םחולה ,ונלש אבצה ןיב לדבה םייק
תובדנתה) סויגה ךרדב קר אל רידס אבצמ לדבנ רורחש אבצו ,ונחנא רורחש
(היולג העפוה לומ תיחרכה תויאשחו תרתחמ) םייחה חרואב קר אלו (היפכ לומ
תחנומ הדוסיבש תעמשמ לומ הרכה ךותמ תעמשמ) תעמשמה תוהמב קר אלו
היצקנופה לא סחיב לכ םדוק רידס אבצמ לדבנ רורחשה אבצ ;(תיסיפה הייפכה
הערכהה תא רסומ תמייק הנידמב רידס אבצש דועב .המחלמה לש תינידמה
לע רתוול יאשר אוה ןיא ,לוכי רורחשה אבצ ןיא ,ולש הלשממה ידיב תיטילופה
הלועפה תא תוולל החרכומ תינידמה הלועפהו הבשחמה .תיטילופה הבשחמה
םג דילומ רורחשה אבצ ;םינכפהמ - םימחול ךנחמ רורחשה אבצ .תיאבצה
ןיא ,ןכ-לע .המישגמ העונת םגו שבוכ אבצ םג אוה רורחשה אבצ יכ .םיאנידמ
לוהינל חוכה יופיי תא ,"יטילופה דוקיפה" תא רוסמל יאשרו לוכי רורחשה אבצ
.תירבעה הלשממה - תלוז ,לארשיב רחא ףוג םושל ,תוינידמה

"ןוגראב" רסומה
.רוסא המו רתומ המ .ערה ןיבל בוטה ןיב לידבהל ונתוא תדמלמ רסומה תרות
תניחבמ ;תימואל הניחבמ בוט אל המו בוט המ ונתוא דמלמ "ןוגראב" רסומה
הפי הפי לידבהל ונילע .טרפה לש ותבוטל תמדוק המואה תבוט .המואל בוטה
.ימואלה רסומהו יטרפה רסומה ןיב
רשא תא רוכז" - רמוא ימואלה רסומה דועב ,"חצרת אל" - רמוא יטרפה רסומה
תחתמ קלמע רכז תא החמת" ןכו "םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע
.(ה"כ קרפ ,םירבד רפס) "חכשת אל .םימשה