,ירוקמה ןונכתה יפלו הלוגב ל"צאה ישנא ידי-לע השכרנ "הנלטלא" היינאה
.יתמחלמ דויצו םימחול הסומע 1948 יאמב 15-ב הצרא עיגהל הרומא התייה
רפסמב התחדנ הגלפההו ,בר ןמז וכרא םימחולה ןוגראו קשנה תשיכרש אלא
הנגהה אבצב ל"צאה לש ובוליש לע םכסה ינויב 1-ב םתחנ ,םייתניב .תועובש
תולועפ לכ קיספהל ל"צאה לעש רמאנ םכסהה יפיעסמ דחאבו ,לארשיל
תודוא-לע לארשי תלשממ יגיצנל רסמנ ךכיפל .קשנ תשיכר לש תויאמצע
התלוכי לככ הלדתשה סיראפב ל"צאה תדקפמ .התגלפה תוינכותו היינאה
םילעהל היה השקש אלא ,"הנלטלא" לש התגלפהל תונכהה תא דוסב רומשל
.תשומחתו קשנ לש הלודג הכ תומכב היינאה תסמעהו םימחול 940 לש העונת
התויהב הב עוגפל םיניוע תוחוכ וסני ,"הנלטלא" עסמ הלגתי םאש היה ששחה
חלשנ אל ,ןגוע היינאה המירה ינויב 11-ב רשאכש ,הביסה התייה וז .םי בלב
תויוצר אל םידיל קרבמה לגלגתי אמש ,ץראב ל"צאה תדקפמל קרבמ וליפא
םויה תרחמלו ,וליעוה אל תוריהזה יעצמא ךא .היינאה תגלפה יוליגל איביו
ןוויכב (תפרצ) קוב-ד למנמ הגילפה "הנלטלא" היינאהש ןודנול וידר םסרפ
רוכזל שי .קשנ לש לודג ןעטמו םיידוהי םיבדנתמ ףלאכ הנופיס לעשכ לארשי
רבדש ,ץראב ל"צאה תדקפמ .הנושארה הגופהה ץראב הלחה ינויב 11-ב יכ
,הגופהה יאנת תרפה יוליג ינפמ דואמ הששח ,רודישה ןמ הל עדונ היינאה תגלפה
בכעל ןיגב םחנמ טילחה ןכל .הצרא םימחולו יאבצ דויצ תאבה הרוסא םהיפל
החלש ,לסק-יול הרופצ ,הטמה תריכזמו ,ץראה יפוח לא היינאה לש האוב תא
: יטוחלא רדש היינאל

."תוארוהל תוכחלו םדקתהל אל"

התוא ההשש ,(תיצראה הדקפמה רבח) ץכ לאומש לא םג חלשנ המוד קרבמ
הנבוה אל הארוההו ,ןיקת היה אל היינאה םע רשקה םלוא .סיראפב תע
.יוארכ
יכ ןיגב עידוה הב ,הלשממה יגיצנ םע השיגפ וירבחו ןיגב ומייק ,ינויב 15-ב
לופיטה ךשמה יבגל הצע סכטל שקבמ אוה יכו ותעידי אלל הגילפה היינאה
:ונמויב ינויב 16-ב ןוירוג-ןב בתוכ וז השיגפ לע .הב

.ןיגייב םע לומתא ובשי [לוכשא יול] קינלוקשו [ילילג] לארשי"
,תשלופ ,ןוט 4,500 םהלש הינוא עיגהל הכירצ םייתרחמ-רחמ
,םירודכ ןוילימ 5 , םינרב 250 ,םיבור 5000 ,שיא 800-900 האיבמה
חינמ [ביבא-לת למנ להנמ] ןיטשפיז .םינרב יאשונ 10 ,תוקוזב 50
ןיא .א"ת למנ ןכסל ןיא יתעדל .לכה דירוהל היהי רשפא הלילבש
."עודי יתלב ףוחל םתולעהל שי .םתוא ריזחהל

השקב תפסותב היינאה תאבהל ןוירוג-ןב לש ותמכסה תא ןיגבל רסמ ילילג
םדקתהל" הינואל הרדיש לסק-יול הרופצ ."תירשפאה תוריהמב" היהי הזש
הדובע תשיגפ המייקתה תרחמל .בטיה רודישה טלקנ םעפהו ,"תוריהמה אולמב
תא תונפהל עיצה ל"צאה דועב .ןוחטיבה דרשמ יגיצנו ל"צאה יגיצנ ןיב
ףוח תא ףידעהל שי יכ ןוחטיבה דרשמ יגיצנ ונעט ,ביבא-לת ףוחל "הנלטלא"
היינאה לא רדשה .ם"ואה יחקפ תא ףוקעל רתוי לק היהי םש יכ ,ןיקתיו-רפכ
.ןיקתיו-רפכ רבעל גילפהל ,ןכל ,היה
יקוליח וררועתנ ,"הנלטלא" לש התניגע םוקמ רבדב המכסה התייה דועב
,םילשוריל רבעוי קשנה ןמ 20% יכ שקיב ןיגב .ןעטמה תקולחל רשאב תועד
.ותמכסה תא ךכל ןתנ ןוירוג-ןבו ,"ימלשוריה דודג"ה תא וב שמחל הרטמב
תא דייצל ידכ ,ל"הצל רבעות קשנה תרתיש התייה ןיגב לש היינשה ותשקב
לש המכסה הנתינ אל וז השקבל .אבצל בורקמ הז וסייגתהש ל"צאה ידודג
וניבה אל םה ."אבצ ךותב אבצ" קזחל השירד ךכב ואר םה יכ ,הלשממה יגיצנ
תא וילייחל תתל ןיגב הצר ,המיחל יעצמאב דימתמ רוסחמ לש םינש רחאל יכ
לע" אבצל םיפרטצמ תרתחמה ימחולשו "םימוריע" םיאב םניאש השגרהה
םיקהל תונווכ לכ ול ויה אלו ,דובכ לש הלאש וז התייה ,ןיגב יבגל ."םדויצ
."אבצ ךותב אבצ"
-רחא תועשב ינויב 20-ה ןושארה םויב ןיקתיו-רפכ יפוחל העיגה "הנלטלא"
תומוקמל םתרבעהבו ףוחל םישנאה תדרוהב ולחה דימ .תורחואמה םירהצה
ףוחה לע םיניתממה ןיב .יאבצה דויצה תקירפ - ןכמ-רחאלו ,םינוש הטילק
ירבחל ףסונב .הבר תושגרתהב םיאבה ינפ תא לביק רשא ,ןיגב םחנמ םג היה
ורזעש ,"תרומכמ" םיגיידה בשומ ירבח םג םש ויה ,ףוחה לע וסנכתהש ל"צאה
לש המי ףוח לע םיעוריאל ליבקמב .היינאה לע היהש ברה קשנה תקירפב
התבישיל הלשממה הסנכתה םש .ביבא-לתב תרחא תוכרעיה התייה ,ןיקתיו רפכ
תושיגפה לע חוויד רסמ ןוירוג-ןב .קשנה תיינא תשרפב ןויד המייקו ,תיעובשה
יאנת אלל העינכ ןיגבמ שורדל ותעדב דואמ ףיקת היהו ,היינאה אובל ומדקש
:אבצל קשנה לכ תריסמו
ול דיגהל וא ןיגב ידיב ןוטלשה תא רוסמל םא טילחהל ונילע"
רזפל טילחנש וא !הרינ - אל םאו ,תודרפנה ויתולועפ תא קיספיש
."ונלש אבצה תא
הלבקתנ ,ןויד ותוא לש ופוסבו ,ללכ ול ויה אלש תונווכ ןיגבל סחיי ןוירוג-ןב
תא עינכהל ידכ ,ךרוצ היהי םאב ,חוכ ליעפהל תוכמס אבצל תתל הטלחהה
לע לטוה הלשממה תטלחה עוציב .הקשנ לע היינאה תא םירחהלו ל"צאה
םויה תרחמל ורתיכ הלאו ,(ןיטשפא) ןבא ןד לש ודוקיפב ,"ינורדנסכלא" תביטח
:אבה םוטמיטלואה בתכ תא איצוה ןבא ןד .ןיקתיו רפכ רוזא לכ תא

ןיגב .מ : לא
לארשיל הנגהה אבצל יללכה הטמה שאר תאמ תדחוימ הדוקפב
ףוחל ועיגהש המחלמה ירמוחו קשנה ילכ תא עיקפהל הווצמ ינא
.לארשי תלשממ תושרל ידוקיפ םוחתב לארשי תנידמ
יתושרל ףוחל עיגהש קשנה לכ תא רוסמל ךממ שורדל ילע לטוה
.ןוילעה דוקיפה םע םירבדב אובל ךילע יכ עידוהלו תרמשמל
רחא אלמל םיכסת אל םאב .דימ וז הדוקפ רחא אלמל שרדנ התא
איצוהל ידכ יתושרל םידמועה םיעצמאה לכב טוקנא ,הדוקפה
תושרמ ץראה ףוחל עיגהש קשנה תא עיקפהלו הדוקפה תא לעופל
ףקומ חטשה לכ יכ ,ךעידוהל ילע .לארשי תלשממ תושרל תיטרפ
.תומוסח םיכרדהו ,םינוירשו אלמ ןויזב אבצ-תודיחי ידי-לע
לש הרקמב הנמרגיתש תואצותל תוירחאה לכ תא ךילע ליטמ ינא
.וז הדוקפ רחא אלמל בוריס
לע ועבקנש יפכ תונחמה לא עוסנל ושרוי - םיניוזמ יתלב - םילועה
הבושת ןתמל םיעגר 10 לש הכרא ךל תנתינ .ךדי

.א.ד (-)
הביטחה דקפמ

תוקד 10 ךות הבושת ןתמל השירדה דחוימבו ליפשמו בילעמ היה םוטמיטלואה
םיכורא םילוקיש ל"צאה דקפמל רשפאל אל תנמ לע" ,ןבא תודע יפל ,הנתינש
."העתפהה ןורתיב תוכזלו
- ושענש ךוויתה תונויסינו ,הביטחה דקפמ לש םוטמיטלואל תונעיהל בריס ןיגב
התשענ תושגנתההו ,ןבא ןד לש ותרקויב העגפ ןיגב לש תונעיהה-יא .והותב ולע
תויושגנתהה .תוירי יפוליח ולחהו תוחורה וטהלתה הרהמ דע .תענמנ-יתלב
חתפנ ,םימד תוכיפש עונמל ידכ .ברו ךלה םיעגפנה רפסמו ,וטשפתהו וכלה
ןיבל (ןיגב לש ונגס היהש) רודירמ בקעי ןיב ןתמו אשמ ןיקתיו רפכ ירבח תמזויב
לכ תרבעהו תיללכ שא-תקספה לע םכסוה ,ןתמהו אשמה לש ומויסב .ןבא ןד
לע ןיגב הלע ,םייתניב .םוקמב ל"הצ תוחוכ דקפמ ידיל ףוחה לע היהש קשנה
רשפא ביבא-לתב יכ הוויק ןיגב .ביבא-לת ןוויכל הגילפה רשא ,היינאה ןופיס
הלשממה םע תורבדיה ,תויחרזאה תוגלפמה יגיהנמ תועצמאב ,םייקל היהי
הרוה ןוירוג-ןב .הרק ךכ אלש אלא .םולשב קשנה תרתי תא קורפלו תינמזה
-לתב םיה ףוח לע םילודג תוחוכ זכרל (ל"הצ לש םיעצבמה ןיצק) ןידי לאגיל
עבראבו רוזאל ורבעוה םיחתות םג .עורזה חוכב היינאה תא עינכהלו ביבא
,היינאב עגפ םיזגפה דחא .'הנלטלא' תא זיגפהל ןוירוג-ןב הרוה םירהצה-רחא
-רמוח וליכהש םינסחמל דע טשפתת שאהש ששח היה .שאב תולעל הלחה רשא
וצפק םישנאה .היינאה תא שוטנל םישנאה לכל לבוחה-בר הרוה ןכ-לעו ,ץפנ
תורמל ."הקסח" תוריס םע םתארקל ואצי ,ףוחה לע ויהש ,םהירבחו ,םימה לא
התרונש תיטמוטואה שאה הקספ אל ,העינכ תואל ןבל לגד ףינה לבוחה-ברש
קר תדרל םיכסה ,ןופיסה לע היהש ,ןיגב .םישומח-יתלב ויהש םילוצינה רבעל
.םיעוצפה ןורחא דרוהש רחאל

הרשעו ,ןיקתיו-רפכ רוזאב ולפנ השיש ;אבצה םע תומיעב וגרהנ ל"צא ישנא 16
ןיקתיו רפכב ולפנ םיינש ;השולש וגרהנ ל"הצ תוחוכמ .ביבא-לת ףוחב ולפנ
.ביבא-לתב דחאו
ימחולמ 200-מ הלעמל ןוירוג-ןב תארוהב ורצענ ,"הנלטלא" תצצפה רחאל
םידקפמ השימח איצוהל ,תועובש רפסמ רחאל וררחוש םירוצעה בור .ל"צאה
,(קוק ללהו רוצימע לאלצב ,רודירמ בקעי ,ןיקנל והילא , ןוסח השמ) םיריכב
,להקה-תעד ץחלב ,וררחוש םה) םימי םיישדוחמ הלעמל רצעמב וקזחוה רשא
.(1948 טסוגואב 27-ב

תחא ערפיהל ידכ ,הרקוי לש תויעבו ןומא-יא ,תויועט לש הרוש לצינ ןוירוג-ןב
ןוירוג-ןבש רחאל) "םימיה תשש" תמחלמ ברע ,םימיל .יטילופ בירימ דימתלו
ןיגב םחנמ ףרטצה ,(לוכשא יול דמע הלשממה שארבו תיטילופ תוליעפמ שרפ
לע לבקלו רוזחל ןוירוג-ןב דוד תא שקבל ידכ ,רקוב הדשל האציש תחלשמל
:ןוירוג-ןב רמא השיגפ התוא רחאל .הלשממה תושאר תא ומצע

,םויה וריכמ ינאש יפכ זא ןיגב תא יתרכה וליא"
."םינוש ויה הירוטסיהה ינפ