םילשורי הללכנ אל ,1947 רבמבונב 29-המ ם"ואה תרצע תטלחה יפ-לע
ימואל-ןיב רטשמל הנותנ תויהל הרומא התייהו תידוהיה הנידמה תרגסמב
ןכ-לעו םילשורי םואניבל תוצרמנ הדגנתה ל"צאה תדקפמ .ם"ואה תוסחב
חטשב וקשנמ קרפתיש רחאל םג ריעב םייקתהל ךישמי ןוגראה יכ הטילחה
טולשיש רז םרוג לכב םחלהל היהי ל"צאה לש ודיקפת .תידוהיה הנידמה
תופקתה ינפמ ריעב ידוהיה בושייה תנגהב קלח תחקל םג ןבומכו םילשוריב
.םיברעה
ןנער יכדרמ םזי ,םילשורי תא םיטירבה תאצ ינפל םוי ,1948 יאמב 13-ב
לש זוחמה דקפמ) לאיתלאש דוד םע השיגפ (ל"צאה לש זוחמה דקפמ)
,ריעה לרוגל תוירחא ךותמ יכ לאיתלאשל ןנער רמא השיגפ התואב .(הנגהה
ךות ,הנגהה לש דיחא דוקיפ תחת ל"צאה תודיחי תא דימעהל טילחה אוה
תיאבצה ותינכות תא ןנערל ריבסה לאיתלאש .תינוגרא תואמצע לע הרימש
עצבמ" ןפוצה םש תא הלביק רשא ,םילשורי תא םיטירבה תאצ תארקל
."ןושלק

םיסורה שרגמב ןוחטיבה רוזא
טלתשהל ,תחאה :עצבמל ויה תורטמ יתש
ומרחוהש ,םידוהיל םיכיישה םיניינבה לע
תא םיקהל ידכ םיטירבה ידי-לע ונמזב
-ניווב" םעה יפב וארקנש) ןוחטיבה ירוזא
ףצר רוציל - היינשה הרטמהו ,("םידרג
תוידוהיה תונוכשה םע ילאירוטירט
תיתנגה התייה עצבמה תינכות .תוקתונמה
ןגהלו םייקה לע רומשל הדעונו ,הרקיעב
.םילשוריב ידוהיה בושייה לע
:תורייש יתשב םילשורי תא םיטירבה ובזע ,1948 יאמב 14 ,ישישה םוי רקובב
המורד הענ היינשה הריישה דועב ,הפיח - יפוסה דעיה רשאכ ,הנופצ הענ תחאה
.חיפר - יפוסה דעיהו ןורבחו םחל-תיב ןוויכל
.םילשוריב יטירבה ןוטלשה תונש םישולש ומת ריעה תא תוריישה יתש תאצ םע

"ןושלק" עצבמ
ל"צאה ימחול ואצי ,תיאשמה לע הלע ןורחאה יטירבה לייחהש רחאל דימ
ימואלה לגדה תא ופינהש רחאל .םדאמ קיר אצמנש ילרנ'ג ןיינב תא וספתו
, "םיסורה שרגמ" םחתמ רבעל ונפ ,ןיינבה גג לע יוצמה ףנוכמה היראה לע
ימחול וב ואלכנש יזכרמה רהוסה-תיב ןכו תיטירבה תשלובה הנכש וב
הלאכ ויה ,רהוסה-תיב ןיינבל םינושאר ועיגהש ל"צאה ימחול ןיב .תרתחמה
בוש עיגהל דחוימ קופיס ושיגרה םה .וילתכ ןיב תונוש תופוקת וליבש
תואלשלשו םהידי-לע םיקיזא םע אלו דיב קשנ םע םעפה ,םאלכ םוקמל
.םהילגרל תורושק
ריעה ןופצב ןכשש םירטושל רפסה-תיב הנחמ תא שופתל היה אבה דעיה
ךותיח רחאלו ,םישאר השולשב ףקתוה הנחמה .םיפוצה-רהל ךרדה לע שלחו
,םדאמ קיר הנחמה אצמנ ,לזמה הברמל .המינפ םימחולה ורדח ,ליתה רדג
רחאל דיימ .תורכינ קלד תויומכו תשומחת ןסחמ וב ואצמנ הקירס רחאלו
חאר'ג 'חייש תיברעה הנוכשה רבעל תומדקתהה הכשמנ ,הנחמה תסיפת
רהל ךרדהו ל"צאה ימחול ידיב הנוכשה התייה תועש רפסמ רחאל .תיליעה
יברעה ןויגלה חתפ םימי השימח רובעכ .תישפוח העונתל החתפנ םיפוצה
,ל"צאה תוחוכ תא ועירכה הירליטראהו ןוירשה .ןופצמ םילשורי לע הפקתהב
תודיבא .יברעה ןויגלה ידיב ולפנ ,םירטושל רפסה תיב םע ,חאר'ג חיישו
.םיעוצפ רשע השימחו םיגורה השיש ויה ל"צאה
תודיחי ולעפ ,חאר'ג 'חיישבו םירטושל רפסה-תיבב לעפ ל"צאהש העשב
.תוקתונמה תוידוהיה תונוכשה םע רשק ורציו םילשורי לש המורדב הנגהה


דעצמב ל"צאה ילייח


לחר-תמר לע ברקה
יאבצה רוטהו לארשי-ץראל ירצמה אבצה שלפ ,ץראה תא תיטירבה תאצ רחאל
םשמו עבש-ראבל התנפ הזה רוטה לש החולש .דודשא תיברעה הרייעל דע עיגה
לש הדיחי ןורבח רוזאב התהש תע התואב .םחל-תיבב הרצעו ןורבחל הכישמה
אבצה תודיחיל ףסונ .םילשורימ םיטירבה תגיסנ תא החטבאש יברעה ןויגלה
ןומיאו קשנ ולביקש ,םירידס-יתלב תוחוכ רוזאב והש ,יברעה ןויגלהו ירצמה
םילשורי תא ףוקתל התייה ירצמה אבצה תנווכ .יברעה ןויגלה יניצק ידימ
שיבכה לע שלחש לחר-תמר ץוביק תא שובכל םהילע היה הליחת םלוא ,םורדמ
.םילשורי םע םחל-תיב תא רשקמה
לע ונגהש קשמה ירבח .יאמב 22-ב הכרענ לחר-תמר לע הנושארה הפקתהה
תנוכשל וגוסנ ,תופקתה רפסמ ופדהש רחאלו ,השקה הזגפהב ודמע אל םוקמה
תעל .םוקמה תא וזזבש םיברעה ידי-לע הספתנ לחר-תמר .הכומסה תויפלת
םע דימ .הישבוכמ לחר-תמר תא הררחשש "הירומ" דודגמ הדיחי העיגה ברע
"הירומ" דודג ישנאו םוקמה לע רומשל ידכ ץוביקה ירבח תא וריזחה ,רורחשה
.םסיסבל ורזח
,יטמוטוא קשנמ שאו השק הזגפה רחאל .ומצע לע רופיסה רזח םויה תרחמל
,ברעב .הזיבב וכישמהו םהיתובקעב וסנכנ םיברעה .תינש ץוביקה ירבח וגוסנ
ידימ התוא השבכו הדוקנה לע הרעתסה רשא ,הנגהה לש תרובגת העיגה בוש
יתשב תרובגתה הפלחוה םעפה .םידוהיה ידיב בוש התייה לחר-תמר .םיברעה
לש תרבגומ התיכו ("דורמנ") תודיפל הדוהי לש ודוקיפב ל"צאה לש תוקלחמ
.םוקמה תנגה לע ודקפוהש ,הנגהה
תועשב .לחר-תמר לע הלודגה תיאבצה הפקתהה הכרענ ,יאמב 24-ב ,תרחמל
.תורעתסהה הלחה ךוכירה רחאלו תומגרמו םיחתותמ הדוקנה הזגפוה רקובה
העשת ללכש ,ןיירושמ ירצמ רוט םדקתה (סאילא-רמ רזנמ ןוויכמ) ברעממ
רפכה ןוויכמ) חרזממו ,םילגרה ליח דעצ וירוחאמו ,דחא קנטו םיניירושמ
בורק דע םדקתה ירצמה ןוירשה .יברעה ןויגלה לש הגולפ הפקת (רחאב-רוס
םש ךכב .תויפלתו הנונרא םע לחר-תמר תא תרשקמה ךרדה לע שלחו הדוקנל
היה ברקה .ביואה תוחוכב םינוויכ העבראמ םיפקומ ויהש ,םיניגמה לע רוצמ
.ענכיהל וברסו הרובגב ומחל םירוחבה םלוא ,ברו ךלה םיעגפנה רפסמו השק
םלוא ,ץוביקה חטשמ תיצחמ סופתל יברעה ןויגלה ילייח וחילצה םיוסמ בלשב
לע הנגהש הדיחיל יכ ןייצל שי .לכואה רדחב ורצבתהש םיניגמה שאב ורצענ
ידכ םיבורו םינטסב ושמתשה םירוחבהו יקנט-יטנא קשנ לכ היה אל לחר-תמר
תא שמישש סיאול עלקמ היה רתויב "דבכה" קשנה .ירצמה ןוירשה תא רוצעל
רחאל םג הכשמנ המיחלה םלוא ,הנושארה םלועה-תמחלמב יטירבה אבצה
רוטה גוסנ הכישח םע .ברעה דע ברקה ךשמנ ךכ .עגפנ חוכהמ זוחא םישימחש
לשו ח"מלפה לש חוכמ תבכרומ התייהש תרובגת העיגה לחר-תמרלו ןיירושמה
."הירומ" דודג


לחר תמר ץוביקב לכואה רדח

,זועב וקבחתה םירוחב .דואמ תשגרנ התייה הנגההו ל"צאה ימחול ןיב השיגפה
.והער תא שיא וריכה אלש תורמל
םורד לע תירצמה תורעתסהה יכ תידוהיה תונכוסה רבוד עידוה םויה תרחמל
דוד ."הבר הרובג וליג לחר-תמר לע ונגהש ל"צאה ישנא" יכו המלבנ םילשורי
לש הדיחי הליצה תירצמה הפקתהה תמילבב יכ ןייצו תכל קיחרה לאיתלאש
הניוצ לחר-תמרב ל"צאה ילייח לש םתמיחל .הלוכ םילשורי םורד תא ל"צאה
.זוחמה דקפמו ל"צאה דקפמ לש תדחוימ רדס תדוקפב םג

הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה
יניגמ לש הרובגה תמחלמ תא רפסל םוקמה הז ןיא
הספאש דע םיבר לומ םיטעמ ומחלש ,ידוהיה עבורה
,ןורהא ןוריל :האר ,םיטרפ רבדב) .הווקת לכ
,הדוהי תודיפל ."ברקבו רוצמב הקיתעה םילשורי"
ל"צאה תוכרעמ -דרמה בהלב" ןכו "ךייתומוח לע"
וקלח תא רפסמה רצק רואיתב קפתסנ .("םילשוריב
.ידוהיה עבורה לע הכרעמב ל"צאה לש
.1947 רבמבונב 29-המ ם"ואה תטלחה רחאל דימ ולחה הקיתעה ריעב תוברקה
-לע וחטבואש תורייש תועצמאב היה ותיא רשקהו רוצמב םשוה ידוהיה עבורה
ריעה ךותל םיטירבה וסינכה ,תוחורה תא עיגרהל ידכ .יטירבה אבצה ידי
ישדוח רפסמ רחאל .םיברעל םידוהיה ןיב וצצחש ,םילייח לש הגולפ הקיתעה
םע םיעגמב ,("ןועדג") ןוזנתנ רסיא ,ידוהיה עבורב ל"צאה דקפמ חתפ ,המיחל
ינש ןיב ילמרופ םכסה תכירעו תוחוכה דוחיא רבדב םוקמב הנגהה דקפמ
ריעב ל"צאה ישנא ולבקי ויפל ,םכסהה םילשוריב םתחנ יאמב 4-ב .םינוגראה
,םכסהה תמיתח רחאל .ותדוקפל ודמעיו םוקמב הנגהה דקפמ תורמ תא הקיתעה
חוכה תא וויה דחיו הנגהה ימחול 70-כ לא י"חלו ל"צאה ימחול 44 ופרטצה
ףסונב יכ רוכזל שי .הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה לש ףתושמה םחולה
.(ףטו םישנ ,םינקז םבור) םיחרזא 1700 םג עבורב והש ,םימחולל
םיעגפנה רפסמ .עבורה לע םיברעה ץחל רבג ,ריעה תא םיטירבה תאצ רחאל
וכלה םינומירה רשאכ .ער יכב היה תשומחתה בצמו לדגו ךלה םיניגמה ברקב
קחצי לא הנפ אוה .ומצע עבורב םינומיר רצייל ןויערה תא ןועדג הגה ,ולזאו
הכאלמה-תיב לע דקיפ רשא , (ל"צאה ידקפממ דחא ,"הדוהי") בונורהא
הנורחאה הריישה םע עבורל ועיגהש םירומה ןמ המכב רזענ אוה .רתלואמה
םע דחי ףרועב וראשנ ,קשנ םרובע רתונ אלש רחאמו ,הקיתעה ריעל הסנכנש
,םירומיש-תואספוק הפסאו תיבל תיבמ הרבע םירענ לש הצובק .םיחרזאה
ץפנה-רמוח ךות לא .ץפנ-רמוחבו םירמסמב ןכמ-רחאל ןתוא ואלימ םירומהו
םיניגמה .רורפג לש שאר רשקנ והצקבש ,היהשה ליתפ לא רבוחמ ץפנ סנכוה
ססר ןומירכ לעפ אוהו ,רורפגה שאר ףושפש ידי-לע ןומירה תא םיתיצמ ויה
רתלואמה לעפמה ידי-לע ורצוי הקיתעה ריעב המיחלה ימי ךשמב .רבד לכל
תא ףודהל םיניגמה וחילצה םתרזעב !םינומיר תואמ שמחו םייפלאמ הלעמל
ןמז דמעמ קיזחהל עבורה ימחולל ורזעש םה הלא םינומיר .םיברעה תופקתה
.ךכ-לכ בר
.דואמ רומח בצמה השענ הקיתעה ריעל יברעה ןויגלה לש חוכ תסינכ םע
28-ב .ליעוה אלל םלוא ,עבורל הרזע שיחהל תונויסינ רפסמ ושענ םנמא
אשמ להנל ידכ עבורה ינבר ינש ואצי ,הווקת לכ הספא רשאכ ,1948 יאמב
.העינכה יאנת לע ןתמו
עבורה תא יברעה ןויגלה שבכ רשאכ םילוחה-תיבב םילטומ ויה םיעוצפ 180
הוויצ (ןויגלה לש חוכה דקפמ) לת-לא הללאדבע ,םיאירבל רשאב .ידוהיה
הז .הרושב וינפל ורדתסה שיא 35 .םיחרזאה ןמ םדירפהלו םימחולה תא זכרל
.ןורחאה עגרה דע המיחלב וכישמהו םיאירב וראשנש םימחולה רפסמ היה
וליא" .רמא ,"ללוש יתוא םתכלוה" .ויניע הארמל ןימאה אל ןויגלה דקפמ
."תולקמב םכילא אב יתייה ,םכחוכ המ יתעדי
םימחולה .השדחה ריעה לא ידוהיה עבורה יבשות ורבעוה םוי ותוא לש וברעב
.יחרזמה ןדריה רבעב הנחמל ורבעוהו יבשב וחקלנ
.הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה יניגמ לש הרובגה תמחלמ הציק לא האב ךכב

הנושאר הגופה
העברא לש הפוקתל תוברקב הגופה לארשי-ץראב הזרכוה 1948 ינויב 11-ב
,םילשורי יבשות ידי-לע הבר הלקהבו הכרבב הלבקתנ הגופהה .תועובש
,תומחולה תודיחיל וכייתשהש הלא דחוימבו ,םילייחה .דחאכ םילייחו םיחרזא
ויה םה .הגופה אלל הלילו םמוי הכשמנש ,השקה המיחלה ןמ םיפייע ויה
.עגפנש רבח לש הארונה היווחל םידע םתויהב ,ישפנה חתמה ןמ םג םיפייע
.םימחולבו קשנב ידימת רוסחממ עבנש ,םינוא-ןיא לש לוכסת םג חתמל םרת
ןמ ואצי ,הארונ הדרחבו תושק תוזגפהב תוברקה ימי לכ ויחש ,םיחרזאה
.העורתבו החמשב ןוזמה יסומע םיפי'גה תורייש תא ולביקו םיכושחה םיטלקמה
רותב םידמועה ןמ דואמ הובג םימד ריחמ ובגש ,תוזגפהה וקספ ףוס ףוס
,ישפוחה ריוואל תאצל היהי רשפא .םירחא םיינויח םיכרצמ וא םימ תקולחל
זגפל שושחל ילבמ ,םירכמו םיבורק רקבלו רצק לויטל םידליה תא איצוהל
ןתינ ,הלפשה םע רצונש רשקהו הגופהה תרזעב יכ הווקתה הרבגתה .העות
םורזל ורזחי ילוא ,עדוי ימ .ליגרה םלולסמל םילשוריב םייחה תא ריזחהל היהי
למשחה תורונ תועצמאב תיבה תא ריאהל היהי רשפא ילואו ?םיזרבב םימ
תא ןווגל םג היהי רשפא ילוא ,לוכמ בושחו ?בר הכ ןמז שומיש אלל ודמעש
?ותומכ תא יתועמשמ ןפואב לידגהלו ןוזמה
דויצב תיאבצ תרובגת םילשוריל המרז הגופהה תועובש תעברא ךשמב
.דחאכ םימחולהו םיחרזאה תא ותרשש תופורתו ןוזמ תקפסא המרז ןכ .םישנאבו
םירוזפ ויהש םינושה םיסיסבה .תשומחתו קשנ הברה הלפשהמ לביק ל"צאה םג
שאר ,ףסוי בד ידי-לע רתואש םוקמ ,"ןומטק" תנוכשב וזכורו ודחוא ריעה יבחרב
לכה .םיזכורמ םינומיא ורבע וילייחו שדחמ ןוגרא רבע דודגה .ריעב בצמה-תדעו
.תוברקה שודיחל םינכומ ויה
,("ןושמש") טנמרג וקינ-ןתנ דמע ,"6 רפסמ דודג" היה ונמיסש ,דודגה שארב
.("רוצילא") ןהכ-סיידנרב עשוהי היה ונגס .הקירפא תולגמ רבכמ אל הז רזחש
היה ("ודיע") ימע בהוא לאיחיו םיעצבמה ןיצק שמיש ("באז") ףיש םחנמ
הדוהי לש ודוקיפב ,1 רפסמ הגולפ :תויברק תוגולפ שולש ללכ דודגה .שילשה
רפסמ הגולפו ;("ישי") גינק יבצ לש ודוקיפב ,2 רפסמ הגולפ ;("דורמנ") תודיפל
,םימגר תגולפ דודגה ללכ ןכ .("ןצבק") ןורש-טידוס רזעילא לש ודוקיפב ,3
המא לש הדוקיפב תונב תגולפ ;("יקנ'צ" וא "ךורב") קסירב דוד לש ודוקיפב
.("ןור") ןמכוט סחנפ לש ודוקיפב ,רעונ תגולפו ("ליגיבא") טנמרג
"םדק" עצבמ
תוחוכה יסחי ונתשה ,תועובש העברא הכשמנש ,הנושארה הגופהה םות םע
לח תאז תמועלו ,םדא חוכבו קשנב וקזחתה םידוהיה .יוניש תילכת םילשוריב
ולצא רצונו תוברקה תובקעב קחשנ יברעה ןויגלה .ךופה ךילהת םיברעה לצא
הברהב קזח היה םילשוריב ידוהיה חוכה .תירליטרא תשומחתב רומח רוסחמ
וכיח לוכהו ,הובג היה םידוהיה םימחולה ברקב לרומה .ריעב יברעה חוכה ןמ
.1948 ילויב 8-ב ליחתהל התייה הרומאש תידוהיה הפקתמל
ריעה לע הפקתהב חותפל ול ועיצהו לאיתלאש דוד םע ושגפנ ל"צאה יגיצנ
תא הליחת שובכי ל"צאהש שקיב לאיתלאש .בושו ךלב ונענ םה םלוא ,הקיתעה
.הקיתעה ריעה רורחשל עצבימה תא רשאי ןכמ רחאל קרו החלמ יברעה רפכה
ופרוצ הילא ,ל"צא לש הגולפ ידי-לע החלמ הפקתוה ילויב 14-ל רוא .היה ךכו
ספתנ רחשה תולע םע .(ע"נדגה יאצוי תגולפ) "ןתנוהי" תגולפמ תוקלחמ יתש
דחא תא וספת ,דגנ תפקתה םיברעה וכרע תועש רפסמ רובעכ םלוא ,ולוכ רפכה
וגוסנ ,ל"צאה תדיחי לש תרובגת עיגה םע .תובר תודבאל ומרגו םיטלשמה
היה ברקה םוכיס .תידוהי הטילשל הרזח החלמו וספתש טלשמה ןמ םיברעה
.םיבר םיעוצפו ל"צאה ימחול ןיבמ םיגורה 17 :םוגע
,ותינכות תא םהינפב שרפו ל"צאה יגיצנ תא לאיתלאש ןמיז םימי רפסמ רובעכ
,ל"הצמ "ןורוח-תיב" דודג - תחאה :תועורז שולשב הקיתעה ריעה ףקתות היפל
לומ) שדחה רעשה ךרד ץורפיש ,ל"צאה לש דודג - היינשה .ןויצ רהמ ץורפיש
שדחה רעשה ןיב המוחב ץורפתש ,י"חל לש הדיחי - תישילשה עורזהו .(םדרטונ
הרומאו 20:00 העשב ,ילויב 16-ה ,ישישה םויל העבקנ הפקתהה .ופי רעשל
הגופהה לש התליחתל העבקנש ,05:45 העשב רקובב תרחמל םייתסהל התייה
אלו ברקה ךשמיי - וכשמיי שאה יפוליח םאש רמאו ףיסוה לאיתלאש .היינשה
.05:45 העשב שא תקספה היהת
-רחא ,23:00 העשל הליחת ,התחדנ ספאה תעש .ותישארמ שבתשה ברקה ךלהמ
הדוקפה העיגה 02:30 העשב ,ףוסבל .העובק יתלב העשל בושו תוצחל ךכ
תוחוכה רתי דועב ,שדחה רעשה תא ץורפל החילצה ל"צאה תדיחי .ךרדל תאצל
לאיתלאש לש הטמהמ הלבקתנ 05:45 העשב םלוא .םתמישמב וחילצה אל
.המיחלה תא קיספהל ווטצנ תוחוכה לכו הגיסנ תדוקפ

רבד תירחא
ריעב .םילשוריב המחלמה השעמל המת היינשה הגופהה לש התליחת םע
םילשורי דועב ,םידוהיה ידיב התייה תיברעמה םילשורי ויפל שדח בצמ רצונ
היהו םייח הקבש םילשורי םואניב תינכות .םיברעה ידיב הרתונ תיחרזמה
.דבלב ןמז לש הלאש איה לארשי תנידמל תיברעמה ריעה לש החופיס יכ רורב
םינפה רש) םיובנירג קחצי םע ןתמו אשמב ל"צאה ישאר וחתפ ךכ תובקעב
םכסוה .ל"הצ תרגסמב ימלשוריה דודגה לש ובוליש רבדב (תינמזה הלשממב
.םהידקפמו םהיתודיחי לע ,אבצל ופרטצי וימחולו קרפתי םילשוריב ל"צאהש
ךוסכסל ןורתפ אוצמל ןויסינב ,טודנרב ןזורה ,ם"ואה חילש הצרא עיגה םייתניב
רבמבונב 29-המ ם"ואה תטלחהל לובכ ומצע האר אל אוה .יברע - ידוהיה
ןיב .התוחדל תקפסמ הביס הוויה היפיעסמ דחא לכש ,ולשמ תינכות עיצהו
וז הפוקת רחאלו ,םייתנשל קר תלבגומ יתלב היילע השרות יכ עצוה רתיה
ללכיי ,ותצקמ וא ולוכ ,בגנהש עיצה ןכ .םיברעה תמכסהב היילעה הנתות
הנידמה חטשב יברעמה לילגה ללכיי הרומתבו תיברעה הנידמה חטשב
.תידוהיה
תונותיעהו ץראב ידוהיה רוביצה ברקב הרעס וררוע טודנרב ןזורה לש ויתועצה
םויבו תימואל הנכס וב ואר י"חל ישנא .ותינכות תא תופירחב התניג הלוכ
שערה תא לצנל טילחה ןוירוג-ןב .וייחב ושקנתה ,1948 רבמטפסב 17-ה ,ישיש
י"חל תונחמ לע ל"הצ לש חוכ טשפ םויה תרחמלו ,תושקנתהה הללוחש
ץראה יבחרב ורצענ וירבחמ םיברו יקוח יתלב ןוגרא זרכוה י"חל .םילשוריב
.ןוחטיבה תוחוכ ידי-לע
ןיב ,רמאנ וב םוטמיטלוא ל"צאל רסמנ ,רבמטפסב 20-ב ,םימי רפסמ רובעכ
:רתיה
.לארשיל הנגה אבצל סנכיהל םיבייח ל"צאב סויגה יבייח לכ
.לארשיל הנגה אבצל רסמיהל ךירצ קשנה לכ
[...]
הלשממה תושירד ואלמת אל [תועש עבראו םירשע] בוקנה ןמזה ךשמב םא
.ותושרלש םיעצמאה לכב אבצה לעפי - השעמל הכלה

הבו םיאנותיע תביסמ ל"צאה ישאר וסניכ םוטמיטלואה םות ינפל םייתעש
ול בר יכ וריבסה דוע .םיובנירג קחצי םע ןתמו-אשמה תולשלתשה תא וללוג
תאז השעי אל ל"צאה םלוא ,ויסיסב לע הפקתה לכל דגנתהל ל"צאה לש וחוכ
:רמאנ ,םוכיסב .תיטוירטפה ותשיג ללגב

בשחתהב יכ םיעידומ וננה ,לומתא ונל שגוהש םוטמיטלואל הבושתב
םרגנ היהש ידוהי םד ךפש עונמל וננוצרבו ,חוכב שומישב םויאה םע
.ל"נה םוטמיטלואה תא םילבקמ וננה - םויאה עוציב ידי-לע
תינמזה הלשממה תושירדל םאתהב קרפתי ימואלה יאבצה ןוגראה
הנגהה אבצ לש הביטחה דקפמ ןיבל וניניב עבקייש ןפואבו הרוצב
.םילשוריב לארשיל

ל"צאה לש תומחולה תודיחיה ופתתשה ,םילשורי תא םיטירבה תאצ םוימ
ישנאמ תואמ המכ וקסע תאזל ףסונ .תיזחה יווק לכ ךרואל ריעה תנגהב
תגולפו ,םירוציב תודובעב (רמשמה ליח - ם"יחה תודיחיל ליבקמה) "ןורצוא"ה
תורשע .ברק תולועפב םג םירגובה ופתוש םיתעלו רשק ידיקפתב הקסעש רעונה
.ועצפנ האממ הלעמלו תוברקב וגרהנ ל"צאה ימחולמ
.יסחיה ורפסממ הברהב הלודג התייה םילשורי תנגהב ל"צאה לש ותמורת

"הנלטלא" :אבה קרפה