ךורא לובג הלו ץראב הלודגה תיברעה ריעה התייה ,היבשות 90,000 לע ,ופי
רבמבונב 29-ה תרחמל הביאה ישעמ ץורפ םע .ביבא-לת התנכש םע לתופמו
םיקלח קתשל וחילצהו רפסה תונוכש רבעל תוריל םיברע םיפלצ וברה ,1947
,ם"ואה תטלחה ירחא םינושארה םישדוחה תשמחב .תירבעה ריעהמ םירכנ
יפלא .תואמל - םיעוצפה רפסמו תורשעל םיידוהיה םיגורהה רפסמ עיגה
.רוביצ תודסומו רפס-יתבב ונכוש ,םהיתב תא שוטנל וצלאנש ,םידוהי םיטילפ
,ןהיבשותמ תוימורדה תונוכשה יוניפל ומרגש דבלב וז אל תוזגפההו תופילצה
.ביבא-לת לש התנגהל םיבר תוחוכ וקתיר אלא

ןועשה לדגמ
תאצ םע יכ רורב היה רבכ 1948 לירפאב
םירצמ ףרטצת ץראה תא םיטירבה
.םוקתש תירבעה הנידמה דגנ הכרעמל
התייה הקולחה תינכות יפ-לעש ,ופי
,תיברעה הנידמה ןמ קלח תויהל הרומא
אבצל תימי הלועפל סיסב שמשל הדעונ
לת יככותל המחלמה תא איבהלו ירצמה
הטמב הדבוע ,וזה תורשפאה חכונ .ביבא
ידי-לע ופי לש הרותיכל תינכות הנגהה
םורדמ ונכשש םייברעה םירפכה שוביכ
.(שיר-א-לתו הילב'ג ,ריבכ-ובא) ריעל
התעינכל איבי רותיכה יכ התייה החנהה
לש ומויק תייעב הרתונש אלא ,ופי לש
ךרד ירצמ אבצ תרידח רשפיאש ,למנה
ידכ ןכו ,וז תורשפא לכסל ידכ .םיה
טילחה ,תורחאה תותיזחל תוחוכ ררחשל
תאצ ינפל דוע ופי תא שובכל ל"צאה הטמ
.ץראה תא םיטירבה
לעו לארשי תנידמ חטשל ופי תא ףרצל - תינידמ הרטמ םג התייה וז הטלחהל
יאבצ חוכ ופיב וריאשה םדיצמ םיטירבה .תינידמה התואמצע תא עונמל ךכ ידי
.םיברעה ידיל ריעב ןוטלשה תא ,תעה אובב ,ריבעהל רומא היהש
ימחולמ 600 ןג-תמרב "בד הנחמ"ב וסנכתה ,1948 לירפאב 24-ה ,תבש םויב
יולגב סנכתמ םימחול לש לודג הכ רפסמש הנושארה םעפה וז התייה .ל"צאה
,םיבור 180 ללכש) קשנה תקולח רחאל .הלודג הלועפל םיאצויש רורב היהו
2000 ,םיטאיפ 2 ,3" תומגרמ 2 ,ןרב יעלקמ 35 ,ןטס סופיטמ םיעלקמ-תת 400
,עיפוה ובש רדסמל םימחולה ורדתסה (םיניירושמ בכר ילכ השולשו םינומיר
:ןיגב רמא רצק םואנב .ןיגב םחנמ ןוגראה דקפמ ,יולגב הנושארל

.ופי תא שובכל םיאצוי ונא ![ל"צאל יוניכ] דמעמה ילייח [...]
תואמצע לע הכרעמב םיעירכמה תוברקה דחאל םיאצוי ונא
.לארשי
.םכירוחאמ םתראשה ימ תא ורכז ,םכינפל דמוע ימ ועד
,וניחא ,ונירוה םכירוחאמ .ונתולכל םקש ירזכא ביוא םכינפל
.ונידלי
ועדת לא ברקב .תשומחתב ךוסחל .בטיה עולקל .ביואב וכה
.ונמע ינב יפלכ םימחר עדוי וניא אוהש םשכ ,ביואל םימחר
לצה ,העינכ תואל וידי םירמש ימ .לומחל םידליו םישנ לע
...וב ועגפת אל ,םכידיב אוה יובש .ושפנ תא

הנמתנש ,(ןוגראה לש םיעצבמה ןיצק) ("ידיג") ןילגאפ יחימע רביד וירחא
תורעתסהה ינפל יכ רפיסו עוציבה יכרד תא ריבסה אוה .ולוכ עצבמה דקפמ
ידקפמ .3" תמגרממ םיזגפ יפלא תתחנה תועצמאב "ךוכיר" םימגרה ועצבי
לע םימחולה ולע םמורמ חור בצמבו טרופמה רבסהה תא ומילשה תוגולפה
.תיזחל םכרדב תוינוכמה


"ידיג" ןילגאפ יחימע
תועשב ליחתהל התייה הרומא הלועפה
תוחוכה תוכרעיהש םושמ םלוא ,הלילה
רקובה תועשב הפקתהה הלחה ,הכשמנ
.לירפאב 25-ה לש
רבעל הדבכ השערהב וחתפ םימגרה
רצק ןמז רחאלו למנה רוזאו ופי זכרמ
ועבקנש םידעיה רבעל תוגולפ יתש ואצי
תבכרה יספ רבעל תחאה - שארמ
.םיה ןוויכל היינשהו
תוסירהב בטיה ורצבתהש םיברע םימחול לש הזע שאב ולקתנ תוחוכה ינש
וגוסנ ,שאה תמצועב תופידע םיברעל התייה וב ,השק ברק רחאל .םיתבה
ידיב יכ ררבתה עצבמה הטמב ךרענש ןוידב .האיציה-סיסבל תוגולפה יתש
םירוציבה קזוחו ביואה תוחוכ לדוג לש הנוכנ הכרעה התייה אל דוקיפה
ץוציפה רחאלו ,ביואה תודמע תא ץצופל ידכ םינלבח חולשל טלחוה .הנבש
.תוצצפומה תודמעה לע טלתשהל הרומא םילגר תדיחי התייה
הריאה אל םעפה םג םלוא ,ךרדל תודיחיה ואצי ,רקובה תועשב ,םויה תרחמל
קשנמ שאב ףאו ,הזע םיעלקמ שאב ולקתנ םימחולה .םינפ החלצהה םהל
המכ ץצופל םנמוא וחילצה םינלבחה .םיטירבה ידיב תיזחל אבוהש יקנט-יטנא
הכשמנ םייתניב .ןתוא שובכל וחילצה אל םילגרה תודיחי םלוא ,ביואה תודמעמ
הלחהו והובו והות ררתשה ריעב .ופי יבשותב הזחא הארונ הלהבו הזגפהה
.השביבו םיב תינומה הסונמ
יפ-לע .הנגהה ןיבל ל"צאה ןיב םכסהה םתחנ ,1948 לירפאב 26-ב ,םוי ותוא
תאמ תמדקומ המכסה ןהילע לבקי רשא תולועפ קר ל"צאה עצבי הז םכסה
ןוילעה דוקיפה ידי-לע וילע הנלטות רשא תולועפ עצבל ןכומ היהי ןכו הנגהה
.הנגהה לש
לע חווד הב ,םידקפמ תוצעייתה הכרענ הכרעמה לש ינשה םויה םות םע
יטירבה אבצה לש הרישיה תוברעתההמ האצותכ לדגו ךלהש םיעגפנה רפסמ
:ורמואב ןיגב םכיס ןוידה תא .תוברקב

תא גישהל היה רשפא ,םייטירבה םיניירושמהו םיקנטה אלמלא
םלעתהל רשפא יאו ,םנשי םיקנטה ךא .הפקתהה לש הרטמה אולמ
קיזחנ .תורעתסהה תא קיספהל השוב וז ןיא הלא םיאנתב .םמויקמ
םימיה תארקל הקזח ץולח תדיחי וב ריאשנו ,ונעגה וילאש וקב
איבהל תולוכי ןניא הבש ,וז תיזחמ איצונ תודיחיה ראש תא .םיאבה
.תלעות


ןיגב םחנמ
תוצעייתה התואב ופתתשהש םידקפמה ןמ המכ
ונעט ,"ידיג" םשארבו ,םירחא .העצהב וכמת
.המיחלב ךישמהל שיו הריבש ףס לע אצמנ ביואהש
השוריפש ,הדוקפ תניחבב התייה ןיגב לש ותעד ךא
.הכרעמה תקספה - היה
איה ,םיכומנה םיגרדל הגיסנה תדוקפ העיגה רשאכ
עיגפמב ושרד םימחולהו ,תיללכ תודגנתהב הלקתנ
ןוצרל "ענכנ" ןיגב .ףסונ ןויסינ תושעל םהל רשפאל
.הלטוב הגיסנה תדוקפו םילייחה
ןיא יכ ררבתהו רחאמ .הקיטקטה תא "ידיג" הניש המיחלל ישילשה םויב
,ביואה שאל םייולגה תואטמסהו תובוחרה ךרואל עונל םילוכי םימחולה
םיתב ץצופל טלחוה ןכ .םכותב םדקתהלו םיתבה תוריק תא ץורפל טלחוה
רשאב .הלועפל סנכנש יטירבה ןוירשה תומדקתה תא םוסחל ידכ ,םילודג
וזכוריש לוח יקש - ירייה דגנ םימוסחמ תונבל טלחוה ,יולג חטשב רבעמל
.םיתבה ךותב
תצירפל םישוכמו םיחדקמ ןכו לוח יקש יפלא תיזחל ואבוה רקובה תועשב
םירהצה-רחא תועשבו ,הדבכ השערהב םימגרה וחתפ הליחת .םיתבה תוריק
הרטמב ,הלילהו םויה תועש לכב הכשמנ המיחלה .תורעתסהה הלחה
הדמע רחא הדמע .ריעה ןמ התוא קתנלו תיברעה הישנמ תנוכש תא תוצחל
.םיברעה תודגנתה הטטומתה ,הישנמ תרטשמ שוביכ םעו ,הרעסב השבכנ
תא רוצעל הסינו םוקמל עיגהש יטירבה ןוירשב ולקתנ ל"צאה ימחולש אלא
ךותב תומדקתהה הכשמנ ,ברקב םיטירבה תוברעתה תורמל .תומדקתהה
םייתסנ תאזב .םיה לא םימחולה ינושאר ועיגה רקובב עבש העשבו ,הישנמ
.הישנמ לע ברקה
החירבה .ריעה יבחר לכב טלחומ והובו והות ררתשה הישנמ שוביכ םע
תוירחאה אולמ תא ומצע לע לטנ יטירבה אבצהו המוציעב התייה תינומהה
יצה תוינאו הטלממו ןיסירפקמ תרובגת העיגה ריעה לא .ופי לש התנגהל
עידוה דול זוחמ לש יטירבה לשומה .ביבא-לת יפוח לומ לא וטייש יטירבה
,ותפקתה תא קיספי אל ל"צאה םאש ,ביבא-לת תייריע שאר ,חקור לארשיל
יסוטממ ןכו םיהמ יטירבה יצה תוינאמ ,השביה ןמ םיקנט ידי-לע ריעה זגפות
רקובב תרחמלו ,ל"צאה תדקפמ ידי-לע החדנ םוטמיטלואה .הפועתה ליח
.ל"צאה הטמ ןכש וב "סנאילא" רפסה-תיב רוזא תא זיגפהל םיטירבה ולחה
שאב וחתפו הישנמ רבעל םייטירב םיניירושמו םיקנט ומדקתה ןמז ותואב
ומחל הב הנושארה םעפה וז התייה .רבכמ אל הז שבכנש רוזאה רבעל הזע
היהש רורבה ןורתיה תורמל .יטירבה אבצה דגנ םינפ לא םינפ ל"צאה ישנא
אלו הרובגבו ץמואב ל"צאה ילייח ומחל ,ןוירשבו הירליטראב םיטירבל
ןוירשה תא ורצעו םהילייח שארב ודעצ םיריכב םידקפמ .הכרעמה ןמ וגוסנ
.תואטמיסהו םישיבכה ינפ-לע תוסירהה רוזיפו םיתב ץוציפ ידי-לע
,תיטירבה הזגפהה קספות אל םאש ל"צאה תדקפמ העידוה ,ךשמנ ברקה דועב
לש ובשומ םוקמ ,ופיב תינמרגה הבשומה לא ולש תומגרמה שא תא ל"צאה הנפי
תונחמ תא םג זיגפהל הדיב שיש הדקפמה העידוה תאזל ףסונב .יטירבה אבצה
ןמ םייוניפ ברע םייטירבה םילייחה ברקב תודבאל םורגלו ץראב וראשנש אבצה
.ץראה

קב-ןסח דגסמ
חקור לארשיל עידוה דול זוחמ לשומ
םתשירד לע דוע םידמוע םניא םיטירבהש
ךכב םיקפתסמו הישנמ לש טלחומ יוניפל
רסמיתו ל"צאה ימחולמ הנופת הרטשמהש
ייכרצל הנופי קב ןסח בוחר ,םיטירבה ידיל
תודמעהו םייטירב בכר ילכל תישפוח העונת
ונופי ל"צאה ישנא םיקיזחמ ןהב הישנמב
ל"צאה תדקפמ .הנגהה ישנא ידיל ורבעויו
העתפה הניכהו התבושת תא התהשה
תרטשמ תא וצצופ ל"צאה ינלבח :םיטירבל
תאזל ףסונב .תוברוח ייעל הכפהש ,הישנמ
,בוחרל םלפונבש ,םיתב ישוג םינלבחה וצצופ
ןכמ רחאל .ביבא-לתל רבעמה תא ומסח
ריבעהל התמכסה לע ל"צאה תדקפמ העידוה
.הנגהה תוחוכ ידיל תודמעה תא
ותרטמש ,"ץמח" עצבמב הנגהה החתפ ,הישנמ תליפנ רחאל ,הלילב ישילש םויב
תפקתה םיברעה וכרע ,שיר-א-לת ,תומוקמה דחאב .ופי םורדב םירפכ שוביכ -
,(םיעוצפ 100-כו םירדענו םיגורה 33) תודבכ תודבא הנגהל ומרגנש רחאלו דגנ
תא וזיגפי ל"צאה תומגרמש הנגהה השקיב םויה תרחמל .תגסל הישנא וצלאנ
ליאשה ףא םוי ותוא .היה םנמוא ךכו םיעוצפה תאצוהב עייסל ידכ שיר-א-לת
עייסלו המלס יברעה רפכה תא זיגפהל ידכ םימגר לש היילוח הנגהל ל"צאה
.ושוביכב
םיברע םידבכנ לש תחלשמ ביבא-לתב הנגהה תדקפמל העיגה יאמב 12-ב
יאמב 13-ב ,םוי רובעכ .העינכה םכסה לע המתח ןתמו-אשמ רחאלו ופימ
רחא תועשב םוי ותוא .ופי תא םיטירבה ינורחא רקובה תועשב ובזע ,1948
ןיירושמ השארבו ,ל"צאהו הנגהה ילייח לש הרייש ופי רבעל הענ ,םירהצה
ידי-לע ולבקתנ םה ופיל הסינכב .םיטירבה ןמ ללש חקלנש ל"צאה לש
רטשמ זרכוה ופיב .ריעב וראשנש םיברע םידבכנב םיוולמ ,"םוריחה תדעו"
.םינוגראה ינשל תפתושמ הדקפמ המקוהו יאבצ
(םיטירבה םע ברקב ולפנ תיצחמכ םכותמ) םיגורה 32 :דבכ היה ופי שוביכ ריחמ
.ביבא-לת תנגה לע הכרעמב ל"צאה ימחול 9 וגרהנ תאזל ףסונב .םיעוצפ 77-ו

הנגההו ל"צאה ןיב םכסהה
תונכוסה תלהנה הטילחה ,1947 רבמבונב 29-המ ם"ואה תטלחה רחאל רצק ןמז
ןיב הלועפ ףותיש רבדב ןתמו-אשמב חותפלו ל"צאה תעצהל תונעיהל תידוהיה
תצרמנה ותודגנתה ללגב דוחייב ,עגיימו השק היה ןתמו-אשמה .הנגהל ןוגראה
םיאנותיע תביסמב .רדסה לש הרוצ לכל י"אפמ תודסומו ןוירוג-ןב דוד לש
:רמא ,תידוהיה תונכוסה תטלחה ינפל רצק ןמז ןוירוג-ןב םייקש

'םישרופ'ה םא .היהי אל םגו 'םישרופה' םע ןתמו-אשמ לכ ןיא
םהמ דחא לכ לכוי ,םקשנ תא ורסמיו םהינוגרא תא וקרפי
- םיאתמ אצמיי םאו ,רחא ידוהי לככ בושייה תנגהל בדנתהל
.היתורושל ףרוצי

ףותיש לש םיימוקמ םירדסה חטשב ומק ,ומויסל עיגה ןתמו-אשמהש םדוק דוע
לש הביאה ישעמ ויה ךכל עקרה .הנגהה ימחולל ל"צאה ימחול ןיב הלועפ
.ץראה יקלח לכב ורבגו וכלהש ,םיברעה
םע םכסהב ,ראשה ןיב ,ןדו ינויצה לעופה דעווה סנכתה 1948 לירפא תליחתב
ל"צאה םע םכסהה תא ינויצה לעופה דעווה רשיא ,השק חוכיו רחאל .ל"צאה
תוגלפמה רתי לש םיגיצנה 39 םלוא ,דגנ ועיבצה ם"פמו י"אפמ יגיצנ 32)
.(םכסהה דעב ועיבצהו ףכה תא ועירכה

:םכסהה יטרפ הלאו


הנוממה תיזחה דקפמ לש ותורמל תונותנ הנייהת ל"צאה תודמע
דקפמ תועצמאב ויתוארוה תא ןהידקפמל ריבעיש הנגהה םעטמ
.ל"צאה ידי לע הנמתיש


'ב תיזחב הבוגתה תוינכותו (תיברעה) 'א תיזחב הפקתהה תוינכות
טקייבואל סחיב ,ןהיטרפ .םדקומ רושיא תונועט הנייהת (תיטירבה)
.םיחמומהו םיגיצנה לש תוישיא תושיגפב וררבתי ,ןמזלו
.וילע הנלטותש תוינכות עצבל ןכומ ל"צאה היהי ןכ ומכ

ג
םהילעמ קורפל ןויסינל תודגנתה לש ןורקיעה בייחי ל"צאה ירבח תא
תודמעב םיבצינה ,ל"צאה ירבח ובשחתי תודחוימ תוביסנב .םקשנ תא
.תובורקה הנגהה תודמע לש ןבצמב ,ןגמ


.תידוהי הרימשל ןותנה חטשב ףסכ לש המרחה תולועפ הנעצובת אל
ןה ,ורשאי תודסומהו ישפוח םיפסכ ףסואב ל"צאה ערפוי אל ךדיאמ
ןמ הבצקה לכ םהמ לבקמ ל"צא ןיא יכ ,הלוגה תוצופתב ןהו ץראב
.םייללכה ןוחטיבה יכרוצל תוכרענה תויבגמה


הנעצובתו תפתושמ תוצעייתה ךותמ הנדבועת קשנ תשיכרל תוינכותה
.תידדה המכסה ךותמ


סחיב הרהבה ,ופקותל סנכיי םרטב ,ןועט היהי הזה ינורקעה רדסהה
.הלא םיטרפ ריהבהל לטוי םיחמומהו םיגיצנה לע .םיטרפ הלא-יאל

ינשה םויה ,לירפאב 26-ב קר םייקתהו ,המהמתה םיחמומה םיגיצנה ןיב שגפמה
.ופקותל םכסהה סנכנ השיגפה םותב .ופי לע הפקתמל
תירבעה הנידמה לש התמקהל דע רצונש קיר ללח אלמל רומא היה םכסהה
חטשב וקשנמ קרפתי הנידמה םוק םע יכ ל"צאה זירכה ,רוכזכ .לארשי-ץראב
רשא ,םילשוריל רשאב ןכ אל .םעה אבצל ופרטצי וימחולו תידוהיה הנידמה
ךישמי םילשוריב .ם"ואה תוסחב ימואל-ןיב ןוטלש תחת תויהל התייה הרומא
.לארשי תנידמל ריעה לש הפוריצל דע יאמצע ןוגראכ םייקתהל ל"צאה

ימלשוריה דודגה :אבה קרפה