,םידוהי העבש וגרהנ ,1947 רבמבונב 29-ה ןמ ם"ואה תרצע תטלחה תרחמל
.םילשוריל וכרד תא השעש העשב םיברע י"ע ףקתוהש סובוטואב העברא םהמ
184-כ ץראה יבחרב וגרהנ 1947 רבמצד שדוחבו ,ורבגו וכלה הביאה ישעמ
.דחוימב השק בצמה היה םילשוריבו המחלמב הרמחה הלח 1948 ראוניב .םידוהי
דיל (תלצבחה בוחר םויה) ללוסה בוחרב תפות תינוכמ הצצופתה ראורבפב 1-ב
רחאל תועובש השולש .תילגנאה הפשב רואל אציש "טסופ ןייטסלפ"ה ןותיע ןיינב
תויאשמ שולש ."הדוהי-ןב ןוסא" םשב עדונש ,ףסונ ןוסא םילשורי תא דקפ ןכמ
םילודג םיתב העברא וסרק תוצצופתהה ןמו ,הדוהי-ןב בוחרב ובצוה תודכלוממ
תפות תינוכמ הצצופתה סרמב 11-ב .ועצפנ 100-מ הלעמלו םידוהי 50-כ וגרהנו
תאזו םידוהי 44 לש םתעיצפלו 12 לש םתומל המרגש םיימואלה תודסומה רצחב
.םמצע םיניינבל םרגנש ברה סרהל ףסונב
אל ידוהיה בושייהש היה המדנו ,םאישל הביאה ישעמ ועיגה 1948 סרמ שדוחב
הרובחתה יכרד לכב וטלש רשא ,םיברעה וילע ותיחנהש תומולהמב דומעל לכוי
םיבושייה םג .רוצמב המשוה ריעהו המסחנ םילשוריל ךרדה .תוינוריע-ןיבה
ויה םילשוריל ןכרד ושעש תוריישה לע תופקתהה .םיקתונמ ויה בגנבו לילגב
.םויל םוימ הלע םיידוהיה תונברוקה רפסמו ,תוינחצר
יבחרב וגרהנ רבמבונב 29-המ ם"ואה תטלחה זאמ ופלחש םישדוחה תעבראב
.הילא ךרדבו םילשוריב לודגה םקלח ,םידוהי 850-כ ץראה
םילשוריל ךרדה תא חותפל הרטמב "ןושחנ" עצבמ לחה 1948 לירפאב 6-ב
שובכל שי םתוא םייברעה םירפכה תמישרב ללכנ ןיסאי-ריד רפכה .קשנה חוכב
לא המרז ,לטסקה לע םימדה תוברק וכרענש העשב ,םנמאו .עצבמה תרגסמב
ידוהיה חוכה שוריגל הרזעו ןיסאי-ריד ךרד הרבעש תיברע תרובגת ברקה הדש
.לטסקה תא שבכש
שקיב ,ןיסאי-ריד תא שובכל י"חלו ל"צאה תינכות לע "הנגה"ה הטמל עדונשכ
שוביכ דעומ תא םאתל םינוגראה ינשמ (םילשוריב הנגהה דקפמ) לאיתלאש דוד
רגיש ףא לאיתלאש .לטסקה שוביכל תננכותמה תרזוחה הפקתהה םע רפכה
י"חל דקפמ) רלטז עשוהילו (םילשוריב ל"צאה דקפמ) ןנער יכדרמל ההז בתכמ
:הלועפה תא רשיא ובש ,(םילשוריב

[רלטז לש ויוניכ] אריפש :לא
[זוחמה דקפמ] ז"ממ :תאמ

ריעהל ינוצרב .ןיסאי-ריד לע הלועפ עצבל םיננוכתמ םתאש יל עדונ
בלש םנה ותקזחהו ןיסאי-ריד תסיפתש ,הדבועל םכבל תמושת תא
תא ועצבת םתאש תודגנתה לכ יל ןיא .ונלש תיללכ תינכותב דחא
תושעל םכדי לאל ןיא םא .וב קיזחהל םכחוכב שיש יאנתב הלועפה
ויתובקעב איבי רשא ,רפכה ץוציפ ינפמ םכתא ריהזמ ינירה ,תאז
לע םיבוזעה םיתבהו תוברוחה תסיפתו םיבשותה ידי-לע ותביזעל
תיללכה הכרעמה לע לקהל םוקמב דיבכי הזכ בצמ .םירז תוחוכ ידי
.ונישנא לש םילודג תונברוקב ךורכ היהי םוקמה לש ינש שוביכו
תוחוכ םוקמל וכשמיי םאש ,אוה םכינפב איבהל ינוצרבש ףסונ קומינ
.םוקמב םורדוריוא םיקהל תינכותל הערפה םושמ הזב היהי ,םירז

םרכה-תיב תוידוהיה תונוכשה רבעל תופילצב ןיסאי-ריד ישנא וחתפ 2.4.48-ב
םירוציב לע תורפסמ (הנגהה לש תועידיה תוריש) י"שה לש תויודע .ףונ-הפיו
ןיסאי-ריד לע הפקתהה ינפל םירופס םימי .וב רגאנש בר קשנ לעו רפכב ושענש
.תויפונכ ישנאו םיקריע םילייח םהיניב ,רפכב םירז םימחול תוחכונ לע רסמנ
וחקל ןיסאי-רידב םירבגה יכ רפסמ תיז-ריב תטיסרבינואב ךרענש יברע רקחמ
ופתתשה לטסקה לע ברקב יכו תוידוהי תורטמ דגנ תומילא תולועפב ליעפ קלח
רקחמ ותואב רמאנ ןכ .ינייסוח-לא רדאק-לא-דבע לש ודצל רפכה יבשותמ םיבר
םיבורב ודייוצו ונמוא םירבג 100-מ הלעמלשו ןגמ תולעת ורפחנ רפכל תוסינכבש
40 רפכה לע ורמש הליל לכבו ימוקמ רמשמ םקוה .ןרב סופיטמ םיעלקמ 2-בו
.ויבשותמ
,תיז-ריב תללכמ .ןיסאי-ריד - 1948-ב וברחנש םיניטסלפה םירפכה ,(ךרוע) ףירש הנענכ :יפל)
.(11.9.91 םוימ "ץראה" ,ןייטשניבור ינד ןכו .1987 ,רקחמלו דועיתל הקלחמה


ברקל האיציה
70-כ (םילשוריל הסינכב) "םייח ץע" סיסבב ונסנכתה 1948 לירפאב 8 ישימח םויב
ושגפנ תרתחמה ישנא לש בר הכ רפסמש הנושארה םעפה וז התייה .ל"צאה ימחול
-בצמו תיגיגח התייה הריוואה .םייטירב םילייחמ וא םירטושמ שושחל ילבמ ,יולגב
תושק הכ תוכמ םידוהיה לע תיחנהש ביואב םולהל םיאצוי ףוס-ףוס ;םמורמ חורה
אתווצב םיאצוי תרתחמה ינוגרא ינשש הדבועה .םימימת םישדוח העברא ךשמב
ברקה תמסיס הרחבנ ערואמה דובכלו ,תודחאהו ןוחטיבה תשגרה תא הריבגה
."תמחול תודחא"
יכ ריבסה אוה .םילשוריב ל"צאה לש זוחמה דקפמ ,ןנער יכדרמ חתפ שגפמה תא
הנווכה ,יאבצה טקפסאל רשאב .תינידמו תיאבצ :תורטמ יתש ןיסאי-ריד שוביכל
,ןיסאי-ריד לש םויאהמ םילשורי לש תויברעמה תונוכשה תא ררחשל קר אל איה
תא ריבעהלו הפקתהל הננגממ רובעל שי .ונידיל המזויה תא ריבעהל רקיעב אלא
םג לולע ףיקתמש ימ יכ םיברעל חיכוי רפכה שוביכ .ביואה לש וחטשל ברקה
ריזחיו םילשורי יבשות ברקב לרומה תאלעהל םג איבי שוביכה .ףקתומ תויהל
יוניש םושמ שוביכב היהי ,ינידמה דצל רשאב .דבאש ימצעה םנוחטיב תא םהל
םשל שוביכ אלא ,ןישנוע תולועפ דוע אל ;המחלמב הנפמל איבי אוהו הסיפת
,םילשורי לע רתוול םינכומ םניא םידוהיה יכ םלועהו םעה ועדיי .םוקמב הקזחה
התייה הרומא ם"ואה תטלחה יפ-לע ,עודיכ) קשנה חוכב הושבכי ,ךרוצ היהי םאו
רבודמש רחאמ יכ רמאו ףיסוה ןנער .(ימואל-ןיב ןוטלש תחת תויהל םילשורי
דחוימב .ךרוצל אלש םיברעב העיגפמ ענמיהל שי ,ןישנוע תלועפב אלו שוביכב
אוה וליפא ,ענכייש יברע לכ :דועו תאז .ףטו םישנ ,םינקזב עוגפל אלש ריהזה
עונמל ידכש רפיס ןנער .איהש הרוצ םושב וב עוגפל אלו יבשב ותחקל שי ,םחול
רשא ,לוקמרב דיוצמ ןיירושמ חתפי הלועפה תא יכ טלחוה ,םירתוימ תונברוק
רפכה יכ םיבשותל ועידוי לוקמרה תועצמאב .שאב החיתפה ינפל רפכל סנכיי
ןיע ןוויכל רפכה תא בוזעל םיארקנ םיבשותהו י"חלו ל"צא ישנא ידי-לע ףקומ
.החוטבו החותפ םרכ-ןיעל ךרדה יכ רמאנ העדוהה ךשמהב .ענכיהל וא םרכ
("ארויג") ןהכ ןויצ-ןב לש ודוקיפב ,ל"צאה ימחול ועסוה תוצח רחא םייתש העשב
,תותיכה ולצפתה םש ,ידאווה ךותל דעצ חוכה .םרכה-תיבל "םייח ץע" סיסבמ
.הל דעוימה הלועפה חטשל תוסארטה הלעמב התלע התיכ לכו
חוכה ןמ קלח .דעיה רבעל המדקתה םשמו לואש-תעבגב הכרענ י"חל תדיחי
זכרמל ליבומה ליבשב עסנו לוקמרה תא אשנש ןיירושמה ירוחאמ םדקתה
.רפכה
דחאו ,הדושח העונתב רפכה ירמוש וניחבה רקוב תונפל 4:45 העשל ךומס
המסיסב וילא םינופש בשח ל"צאה ילייחמ דחא ."דומחמ" תיברעב קעצ םהמ
חתפ יברעה ."תמחול" - המסיסה לש ינשה הקלח תא תירבעב הנעו "תודחא"
.םינוויכה לכמ ירי לחה ךכ תובקעבו שאב
רפכה תואובמל עיגה רשאכו ליבשה הלעמב םדקתה לוקמרה אשונ ןיירושמה
העדוההו לעפוה לוקמרה .רוצעל ץלאנו ךרדה בחורל הרפחנש הלעתב לקתנ
ןיירושמה לע החתפנ םיכומסה םיתבה ןמ .רפכל הסינכב העמשנ וב הרסמנש
םיעוצפ לע רסמנ .וכותב ודכלנש םימחולה תא ץלחל ךרוצ היהו הקזח שא
.ןיירושמה ןוויכל לואש תעבגמ האצי הנושאר הרזע לש הדיחיו
.תובר תויריו תויוצצופתהב הוולמ התייהש ,תורעתסהב וחתפ תודיחיה רתי
המיחלה .תרצובמ הדמעל ךפה תיב לכו ,דואמ הקזח התייה םיברעה תודגנתה
תורעתסהב רבכ ועגפנ םיפקותה ןמ םיבר .תיבל תיבמ הלהנתהו השק התייה
.םתדיחי שארב ,לבוקמכ ,ודעצש םיבר םידקפמ םהיניב ,הנושארה
השיבח רחאלו ,תורצחה תחאב םיעוצפה לכ וזכור ,רפכה זכרמ שבכנ רשאכ
התייה הכומסה לואש תעבגל ךרדה יכ ,ררבתה .םתונפל םיכרד ושפיח תינושאר
.הביבסה לכ לע העבגה ןמ שלחש ,רתכומה תיבמ התרונש שאב המוסח
ידכ .םידדצה ינשל תודבכ תודבא םרגו יטיא היה ,יונב חטשב להנתהש ,ברקה
ףא םירקמ המכבו ,םינומירב שמתשהל םימחולה וצלאנ יריה תורוקמ תא קתשל
ןמז רובעכו םינוויכה לכמ ורונ תויריה .ץפנ-רמוח ןעטמ תועצמאב םיתב ץצופל
הלא ןכו םיעוצפ לודגה םקלח ;ףקותה חוכה ןמ תיצחמכ הלועפ ללכמ האצי רצק
.םהב ולפיטש
.המיחלה תא ךישמהל המב היה אלו הלזא תשומחתה םגש ירה ,תאזב יד אל םאו
ךישמהל היה ןתינ ותרזעב רשא ,תשומחת ןסחמ םיתבה דחאב אצמנ ,לזמה הברמל
.ברקה תא
ירישכמ) לואש-תעבגב הטמה לא םיצר ידי-לע רבעוה ברקה ךלהמ לע ח"וד
,םיעגפנה רפסמ לע תועידיה ועיגה רשאכ .(י"חל וא ל"צאה ידיב זא ויה אל רשק
,"רלנש" הנחמל י"חל ישנא המכ ואצי ,תשומחתב רוסחמה לע ןכו ,ברו ךלהש
הטממ רושיא תלבק רחאל .םיפקותה תרזעל אובל ח"מלפה לש הדיחימ ושקיבו
ינש לש המגרמבו עלקמב דיוצמ היהש ,ןיירושמב ח"מלפה ישנא ואצי ,הביטחה
ןמ תורורצ ןכו םיזגפ רפסמ רתכומה תיב רבעל ורי ,רפכל םעיגה םע .שטניא
ינבא ףסוי רעתסה ,ח"מלפה םע םדקומ םואית אלל ,שממ ןמז ותואב .עלקמה
תוטלתשהה םע .רהוטו שבכנ תיבהו רתכומה תיב לע םימחול תצובק שארב
.םלשוה רפכה שוביכו שאה הקספ רתכומה תיב לע
תא םלצנב ,םרכ-ןיעל וגוסנ רפכה יבשות ןיבמ תואמ יכ ררבתה ,ברקה םויס םע
.יבשב וחקלנו וענכנ ,רפכב ורתונש הלא .היונפ התייה םשל ךרדהש הדבועה
םילשורי תובוחר ךרד ורבעוהו תויאשמ לע ולעוה ,םידליו םישנ םבור ,םייובשה
.םיברעה םהיחא ידיל ורסמנ םש ,ריעה חרזמל תיברעמה


שוביכה רחאל דימ ןיסאי-ריד רפכה הארמ

קופיסב הולביק םילשורי ידוהיו ,ריעב הטשפ ןיסאי-ריד שוביכ לע העידיה
תונוכשה יבשות ולכי שוביכה םעש םושמ קר אל הלודג התייה החמשה .בר
.םידוהיה ידיל הרבע המזויהש הדבועה םצעמ אלא ,החוורל םושנל תויברעמה
חיפהו ,"ןושחנ" עצבמ תרגסמב ךרדה תצירפל המלשה הוויה רפכה שוביכ
לש ותעדותל הרדח "תמחול תודחא" המסיסה .םילשורי ידוהי בלב הווקת
.םיברעה תופקתה תפידהב לחש הנפמה תא הנמיסו םילשוריב ידוהיה בושייה
תא עיבהל ידכ "םייח-ץע" ל"צאה סיסבל םיבר ורהנ ,ברקה רחאלש םימיב
.םימחולה םע םתוהדזה

תויונשרפו תודבוע
9-ה רקובב ךרענש ברקה יכ דע ,ןיסאי-רידב עריא רשא לע רמאנו בתכנ תובר
ןמ ןדירפהלו תודבועה תא חתנל בושח ."ןיסאי-ריד חבט" תויהל ךפה לירפאב
.תונשרפה
םיברעה ולפנתה רשאכ ,1929 תנשב .ןגמ ירסח םדא-ינב גרה ושוריפ ,חבט
.חבט הז היה - דיל אבה לכב םוטחשו םיוולשה ןורבח ידוהי לע הליל ןושיאב
לע הפיחב קוקיזה-יתבב םייברע םילעופ 1948 ראורבפ שדוחב ולפנתה רשאכ
- םידוהי 40-מ הלעמל רק םדב וחצרו ,הדובעל ואבש העש םידוהיה םהיתימע
תניחבב ויה חצרה ישעמו שארמ ןנכות חבטה ,תואמגודה יתשב .חבט הז היה
ידיב ןויצע-רפכ יבשות לש בעותמה חצרה םג ."הליחת הבשחמב השעמ ףוס"
- ןגמ ירסח וראשנו וענכנ םיניגמהש רחאל ,1948 יאמב יברעה ןויגלה ילייח
.חבט היה
?ןיסאי-רידב הרק המו
,ברקל האיציה ינפל םימחולל ונתינש תורומחה תוארוהה תא רוכזל שי ,תישאר
,ענכייש יברע לכ יכ תושרופמ רמאנ ןכ ומכ .םידליו םינקז ,םישנב עוגפל אל
.יבשב ותחקל שי ,םחול אוה וליפא
ןקתוה תניירושמ תינוכמ לע :םידקת אלל השעמ ןיסאי-רידב השענ ,תינש
םרכ-ןיעל ךרדה יכ םיבשותל עידוהל םיפקותה ושקיב ותועצמאבו לוקמר
שומישה ידי-לע .קזניי אל - רפכה תא בוזעיש ימ לכ יכו החוטבו היונפ
- ברק תעב רתויב םיבושחה םימרוגה דחא לע םיפקותה ורתיו לוקמרב
עונמל שי יכ סרג םילשוריב ל"צאה לש זוחמה דקפמ .העתפהה םרוג אוה
.העתפהה םרוג לע רותיו ריחמב וליפא תיברעה הייסולכואה ברקב תונברוק
הגילה לש םוסרפבו ,לוקמרב שומישה תא םישיחכמ םניא םיברעה ףא
:ראשה ןיב רמאנ ,"תילארשיה תונפקותה" אשונב תיברעה

ןיסאי-ריד טקשה יברעה רפכה עתפוה ,1948 לירפאב 9-ה לילב"
"םוקמה תא דימ תונפל םיבשותל ארקש ,לוקמר ידי-לע

רפכב ויה ,רומאכ .השק ברק להנתה ןיסאי-רידב יכ םידומ לוכה ,תישילש
.הבר תשומחתו םיעלקמ 2 ,םיבורב םידיוצמ םיברע םימחול 100-מ הלעמל
,םיעלקמ-תת 50-כ ,םיעלקמ 3 ,םיבור 30-כב םידיוצמ םיפקותה ויה םתמועל
לש ןבאה יתבב םירצובמ םיברעה ויה הז ברקב .הלד תשומחתו םיחדקא
םיתבה ןמ התרונש הזעה שאה .ביואה שאל םיפושח םיפקותה דועב ,רפכה
ץצופל ףא םירקמ המכבו םינומירב שומיש ךות רעתסהל םיפקותה תא הצליא
.םידליו םישנ םג ואצמנ םיגורהה ןיבש הרק ךכ . םיתבה תא
ןיסאי-רידב וגרהנש םיברעה רפסמ יכ םויה רורב ,תויודעהו םיכמסמה לכ יפל
,יונב חטשב ברק הז היה ,דועו תאז .םסרופש יפכ 240 אלו ,האממ תוחפ היה
תוברקבש םישקה ןמ אוה הזכ ברק ,עודיכו ,תואמצעה תמחלמב וגוסמ ןושארה
שאמ ועגפנש י"חלו ל"צאה ישנא רפסמש הביסה תאז .םיבר תונברוק עבותו
.(םיעוצפ 35-ו םיגורה 5) ףקותה חוכה ןמ 35%ל עיגה םיברעה
ןסח ןייאור ,"יברע ילארשיה ךוסכסל הנש 50" ,BBC-ה לש היזיוולטה תינכותב
-ץראה רודישה תנחתב תיברעב תושדחה ךרוע 1948 תנשב שמישש ,הבייסונ
םיגיהנמ ןיבל ןיסאי-ריד ילוצינ ןיב ופי רעשב ךרענש שגפמ לע רפיס אוה .תילארשי
.ןוילעה יברעה דעווה ריכזמ ,ידילח ןייסוח ללוכ ,םייברע
,הבייסונ רכזנ ,"ברקה רופיס תא רקסל ונילע דציכ ידילח תא יתלאש"
.ידילח הנע ,"רופיסה ןמ ברימה תא קיפהל ונילע" .ןאמעב םויה רגה
םידלי וחצרנ ןיסאי-רידב יכ רמאנ הבש תונותיעל העדוה ונבתכ ןכל
.תורה םישנ וסנאנו
וחמ רפכה יבשות יכ תינכות התואב רפיס ,דומחמ ובע ,ןיסאי-ריד ילוצינמ דחא
:ןמז ותואב תוצרמנ
:ידילח הנע ךכ לע .דומחמ רכזנ ,"סנוא ישעמ לכ ויה אל יכ ונרמא"
."םידוהיה ןמ ונתוא ליצהל ואובי ברע תואבצש ידכ ,ךכ רמול ונילע"
:םשב הבתכ ,סרטיור תועידיה תונכוס ,סמלוה לואפ םסרפ לארשי תנידמל 50-ה לבויב
רפכה יבשות,םיברע לש תויודע הבתכב ."הלומעתהו םיבורה תונברוק ,ןיסאי-ריד"
:ןיסאי-ריד
ורזח םה .םירצמל רפכה ישנאמ השולש 1947 ףוסב וחלשנ ,המחלמל תונכהכ
...םיבור 40-ו היירי תונוכמ 2 םע
93 ןיסאי-רידב וגרהנ וידיבש תומישרה יפל יכ ןעט 70 ןב םויכ ,ןאודר דמחומ
תורה םישנ ויה אל .רקש הז .סנוא ישעמ ויה אל" .םסרופש ומכ אלו םיברע
ושלפי ברע תואבצש ידכ הרמאנש דבלב הלומעת וז התיה .רתוב ןנטבש
-ץראמ ושרוג םיברעהש ךכל הלומעתה המרג רבד לש ופוסב .לארשי-ץראל
."לארשי
תנידמל 50-ה לבויב יכ ,הידראוג-הל ןוטנא ,רבחמה רפסמ "ףוס אלל המחלמ" ורפסב
ןמזב 15 ןב היהו ןיסאי-רידב דלונש ,שיאע 'גאחכ עודיה ,ןדייז שיאע תא ןייאר לארשי
:ברקה
םישאהו ,110-מ רתוי היה תונברוקה רפסמש ןימאה אל םעפ ףא יכ רמא אוה
,"סנוא ישעמ לכ ויה אל" .העווזה ישעמב ומיזגהש םיברעה םיגיהנמה תא
,וחצרנ ןכמ רחאלו וסנאנש םישנ לע םימי םתואב חוויד יברעה וידרה" .רמא
םידליו םישנ ןכו םימחול ויה םיגורהה בורש ןימאמ ינא .ןוכנ אל הז לבא
לש גרוהל םתאצוה היה חצר רבדב ידיחיה ןימאה רופיסה .םימחולל ורזעש
."הבצחמב םישנא השיש

- ףטו םישנ ,םירבג - רפכה יבשות .ברק ידכ ךות וגרהנ םייברעה תונברוקה לכ
ורבעוה םה ,שאה הקספש רחאל .ער לכ םהל הנוא אלו יבשב וחקלנ ,וענכנש
.םיברעה םהיחא ידיל םש ורסמנו תיחרזמה םילשוריל תויאשמב
םכוס ךכו ,תואמצעה תמחלמ ךלהמ לע הלודג העפשה התייה ןיסאי-ריד תשרפל
לש הירוטסיהה ףנע ידי-לע ןכוהש ,"תויממוקה תמחלמ תודלות" רפסב ברקה
:ל"הצ לש יללכה הטמה
קזנ םרגש רבד ,"ןיסאי-ריד חבט"כ ולוכ םלועב המסרפתנ ןיסאי-ריד תשרפ
םייברעה הלומעתה תורוניצ לכ .איהה הפוקתב בושייה לש בוטה ומשל
םרוג םג השמיש איהש קפס ןיא ךא .הזה םויה דע התוא םיציפמו הוציפה
השעמה ןמ רתוי .ןכמ-רחאלש הפוקתב יברעה ףרועה תוטטומתהל עייסמ
םה .םמצע םיברעה ירבוד ידי-לע ול ןתינש םוסריפה תאז השע ,ומצע
תד-שא ךכ ידי-לע חיפהלו םידוהיה תוירזכא תא םמעל חיכוהל ונווכתה
.הגשמב םמצעב םידומ םה םויה .םבילב ךרומ ואיבה השעמל ךא .םבריקב

ופי שוביכ :אבה קרפה