םלועה-תמחלמ ינפל הפוריאב תוליעפה
םירעב וזכרתהש ,םידוהי ןוילימ השולשמ הלעמל ןילופב ויח םישולשה תונשב
.(םיבשותה ללכמ שילשכ םידוהיה וויה ,לשמל ,הריבה השרווב) תולודגה
הנידמב םידוהיה תעפשה תורבגתה תא הפי ןיעב התאר אל תינלופה הלשממה
תילגיל יתלבה היילעה תעונתל הרזע ףא אלא ,העירפה אלש קר אל ןכ-לעו
שארו ץוחה רש םע יקסניטוב'ז שגפנ 1936-ב .ןילופב םיטסינויזיוורה ונגראש
ןילופ תלשממ .םתיא הלועפה ףותישל תיתשתה תא רציו םיינלופה הלשממה
ךכו םידוהיה לש תינומה הריגהל איבת תירבע הנידמ לש התמקה יכ התוויק
םהרבא ןילופ תריבל עיגה 1937 רבמבונב .ןילופב תידוהיה היעבה רתפית
תאמ הצלמה בתכמ ודיבו ,ל"צאה תדקפמ ריכזמ זא היהש ימ ,("ריאי") ןרטש
ישעמה דוסייה תא חינהו םיריכב הלשממ ידיקפ םע שגפוה אוה .יקסניטוב'ז
ףותיש תרגסמב .ימואלה יאבצה ןוגראהו ינלופה אבצה ןיב הלועפה ףותישל
ונסחואש ,תשומחתו קשנ ל"צאה יגיצנל ינלופה אבצה יגיצנ וריבעה ,הז הלועפ
.הצרא ותרבעהל דע ינלופה אבצה חוקיפל ןותנ היה קשנה .םידחוימ םינסחמב
ורבעוה םהב (םילודג םיזגרא) םיטפילב הלופכ תיתחתב ןמטוה קשנה ןמ קלח
.הסיבכ שובייל תונוכמ לש םידוודב ןכו הצרא תולעל וכזש הלא לש םיטיהר
םוקממ קשנה אצוה םש ,םיחטבמ םוקמל ורבעוה םה ,הצרא םינעטמה עיגהב
.רותסמה

ל"צאה למס
,ןמסרטש קירנה ר"דב ןילופב ותוליעפב תובר רזענ ןרטש םהרבא
ותייערבו ,ינלופה אבצב םיאולימ-ןיצקו השראווב עדונ ןטפשמ
םע ןרטש תא ושיגפה ןמסרטש גוזה ינב .(הקליל) היצילא
לחוה םתיבב .ןוטלשה ישנא םע ןכו םיינלופ םילאוטקלטניא
םילשורי) "הנולווזיו המילוזורי" תינלופב תע בתכ לש ותנכהב
תפמ :רעשה רויצ תא התגהש הקליל וז התייהו ,(תררחושמה
רויצ ."ךכ קר" תבותכו הבור םע עורז העקר לעו לארשי-ץרא
.ל"צאה למסכ רתוי רחואמ ץמוא הז
אבצהמ םיניצק תכרדהב ,דחוימ סרוק םיטפרקה ירהב ךרענ 1939 סרמב
סרוקה .ץראהמ ועיגהש ל"צאה לש םיריכב םידקפמ 25 ופתתשה וב ,ינלופה
ושרוה אל םיכינחה .יחרזא שובלב ועיפוה םיכירדמהו הבר תוידוסב םייקתה
,ץיוושל הליחת ורבעוה ,ובתכש םיבתכמה ףאו ,ןילופ ידוהי םע רשק רוציל
ורבעוה םשמו תפרצל תורחא תופטעמב וחלשנו תופטעמה ןמ ואצוה םש
תמחלמ לש םידחוימ םיסיסכת ןכו רידס יאבצ ןומיא ןתינ סרוקב .םתדועתל
.הלירג

רודירמ בקעי
,הצרא םירגובה ורזח סרוקה םויס רחאל
בקעי :ןילופב וראשנש השולש דבלמ
לבקתנש קשנה תזיראב לפיטש ,רודירמ
;הצרא ותרבעה םשל ינלופה אבצהמ
,םידקפמ סרוק להינש ,המלש ןב המלש
ל"צאה יאת ברקמ ורחבנ ויכינחש
יפתתשמ ןיב היה ביבר קיזייא) ןילופב
המוד סרוק להינש ,רצלמ יבצו (סרוקה
.אטילב
ןכל םדוק הנשכ לחה הפוריא תמדא לע ל"צאה לש םייאשחה םיאתה ןוגרא
לש רדק רישכהל התייה תינכותה .ר"תיב ירבח ברקב התייה תוליעפה רקיעו
-ליח ןיעמ ווהיו קשנ םע דחי תילגיל יתלב היילעב הצרא ולעיש ,םימחול
ןילי-ןמדירפ ןתנ ורזע ודילו ןרטש םהרבא קסע ןילופב םיאתה ןוגראב .התיחנ
.(ןילופב ח"צה לש יללכה ריכזמה) ןילרמ לאומשו (ןילופב ר"תיב תוביצנ רבח)
ותובישח ללגב .1938 ויתסב ךרענ ןילופב ל"צאה ידקפמל ןושארה סרוקה
דחוימב עיגהש (ל"צאה תדקפמ רבח) ןמכייח ןורהא וילע דקפ ,תדחוימה
וכלהמבו ןילופב "םיאת"ה ישארמ שיא 24 ופתתשה סרוקב .ץראה ןמ ךכ םשל
העירפה אל ,שחרתמב השיגרהש ,תינלופה הרטשמה .האלמ תוידוס הרמשנ
.הביבסב ועמשנש תויריל רשקב תולאש ולאשנ אל ףאו

םלועה-תמחלמ רחאל הפוריאב תוליעפה
תוליעפה תא העטק ,1939 רבמטפסב 1-ב הצרפש ,היינשה םלועה-תמחלמ
םינסחמב ראשנ ל"צאה לביקש קשנה בור .אטילבו ןילופב ל"צאה לש הפנעה
ל"צאה תוליעפו ןילופ תודהי הדמשוה המחלמה ךשמב .ינלופה אבצל רזחוהו
.בוש ילבל הקספ וז ץראב
תוליעפה תא שדחל ל"צאה תדקפמ הטילחה ,םלועה תמחלמ םות רחאל
םשל חרבוהש ,ןיבת בקעי לע לטוה דיקפתה ."היינש תיזח" חותפלו הפוריאב
ויה םש ,הילטיאב םקוה ןושארה סיסבה .תיקלטיא טפנ-תילכמב ץראה ןמ ךכ
םיטילפה םע דחי ועיגהש םינגרואמ םיר"תיב ףלאל בורק העש התוא םייוצמ
המכ םג ויה םיר"תיבה ןיב .הירטסואו הינמרג ,הפוריא חרזממ ומרזש םידוהיה
וויה םהו ,אטילו ןילופב םישולשה תונש ףוסב ל"צאה םיקהש "םיאת"ה ירבחמ
הינמרג לש יטירבה רוזאב םג .ל"צאה לש יקלטיאה ףינסה ןוגראל סיסבה תא
.ביבר קיזייא לש ודוקיפב ,ל"צאה לש םיאת ונגראתה
הרטמהו ,תויעצבמ תולועפב ליחתהל טלחוה תוססבתהו תונגראתה רחאל
,בר ןמז וכשמנ תונכהה .אמורב תיטירבה תורירגשה התייה הרחבנש הנושארה
.תיחרזאה הייסולכואה ברקמ תונברוק עונמל ידכ ץמאמ לכ ושע םיננכתמהו
ריעב םינויסנפה דחאמ םירוחב השולש ואצי 1946 רבוטקואב 31-ה לילב
תורירגשה רבעל ועסנו םהל התכיחש תינומל וסנכנ םה .תודווזמ יתש םתושרבו
םהיתודווזמו תינומה ןמ ואצי ,םצפח זוחמל ועיגה הליל תוצח רחאל .תיטירבה
,היהשהה ןונגנמ תא וליעפהש רחאל .םוקמה ןמ תקחרתמ תינומה דועב ,םהידיב
ובזעו תורירגשה ןיינב לש תיזכרמה תלדה לע תודווזמה יתש תא וניעשה
לכו הזע תוצצופתה העמשנ תוצח רחאל 02.46 העשב .םוקמה תא תוריהמב
ריעה יקלח בורב ועמשנ תוצצופתהה ידה .סרהנ ןיינבה לש יזכרמה קלחה
תוצצופתהה ןמ םידיחיה םיעגפנה .םיתבה תושמש וצפונ רטמוליק לש סוידרבו
.ךומסה הלילה-ןודעוממ םכרדב הרקמב םוקמל ועלקנש ,םיקלטיא ינש ויה
אלא ץראבו הילטיאב קר אל םידה ויה אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפל
עוזעזהו השעמה רואיתב האלמ התייה תיטירבה תונותיעה .ולוכ םלועה יבחרב
לע הרימשה הרבגוה ;םוריח-תעש לש םיעצמא וטקננ הילגנא תריבב .בר היה
תא ריבגהל תוארוה ונתינו הנידמה ישאר לע םירמוש ודקפוה ,הלשממה-ידרשמ
.הפוריא תוריבב הינטירב תויוגיצנב ןוחטיבה יעצמא
ישאר ברקב םיבחרנ םירצעמ הילטיא תרטשמ הכרע ,יטירב ץחל תובקעב
ץראה ןמ ןכל םדוק םידחא םימי עיגהש ,ןיטשפא לארשי םהיניב ,ר"תיב
םלוא ,הריקח רחאל ררחוש םירצענה ןמ קלח .ל"צאה תדקפמ תוחילשב
יכ ששח ןיטשפא לארשי .םיבר םישדוח רצעמב ראשוה רחאה םקלח
.רצעמה ןמ חורבל טילחה ןכ-לעו םיטירבה ידיל והוריגסי םיקלטיאה
חורבלו וירמוש תא םידרהל הרטמב םידרמ םס ואתל בנגוה ,דחוש תרזעב
ןיטשפאל היה המדנשמ ,1946 רבמצדב 27-ב .ךורא לבח תועצמאב אתה ןמ
ותוא לשלישו יזכרמה םומיחה תורוניצל לבחה תא רשק ,ומדרנ וירמושש
םירמושה דחא ררועתה ,לבחה תועצמאב תדרל לחה רשאכ .ןולחה ךרד
םילוחה-תיבב תמ םויה תרחמלו ונטבב השק עצפנ ןיטשפא .וב הריו
.ויעצפמ
םייתניב .סירפל הפוריאב ל"צאה הטמ רבעוה ,הילטיאב םירצעמה תובקעב
תורטמב עוגפל תונויסינ ושענו הפוריאב םינוש תומוקמב םיפינס ומקוה
אבצה-תוחוכ תדקפמ הנכש םש ,הניווב "רכאס" ןולמ ץוציפ ומכ ,תויטירב
היה תרושקתה-ילכב דהה םלוא ,ןיינבל לק קזנ םרג ץוציפה .רוזאב יטירבה
ץוציפ ךרענו ,םייטירב םילייח הליבוהש תבכרב הלבח העצוב ןכ .דואמ לודג
.יטירבה שוביכה-ןוטלשל דרשמ שמישש ,הניוו רברפב "לטוה קראפ" ןולמב
תוליעפה לש תרתוכה תלוג ראשנ אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפ םלוא
.הפוריאב תיעצבמה
רצעמה הנחממ חורבל חילצהש ןיקנל והילא סירפל עיגה 1947 ראוניב
היה ןיקנל .1945 תליחתב תיטירבה תשלובה ידי-לע חלשנ םשל ,הקירפאב
תלשממ .םילשורי זוחמ דקפמכ םג שמישו ורצעמ ינפל ל"צאה תדקפמב רבח
הסינכ תרשא ול הנתנ ,יטירבה רצעמה הנחממ ותחירב לע העדיש ,תפרצ
.הפוריאב ל"צאה דקפמל הנמתנ סירפל ועיגהבו
איבהל חילצה ףאו ,הלפעהב םג קסע הפוריאב ל"צאה
תוליעפה רקיעש תורמל .הצרא "טכה-ןב" היינאה תא
,הנגהה לש 'ב היילעל דסומה ידיב הזכור הלפעה יניינעב
.יזכרמ דיקפת ל"צאה יגיצנל היה תומוקמ המכב ירה
היילעב קסעש ,ןמראלק ףסוי 1944 רבמטפסב חלשנ הילא ,הינמורב היה ךכ
םע םיקודה םירשק רוציל חילצה ןמראלק .םישולשה תונשב דוע תילגיל יתלבה
הכלמהו לאכימ ךלמה ידי-לע ימשר ןפואב לבקתנ ףאו ,םיינמורה תונוטלשה
שיאל ךפהו תונוטלשה ןיבל הנגהה יליעפ ןיב רשקה שיאל היה אוה .הנלה
הינמור תונוטלש וענמ ,לשמל ,1947 טסוגואב .הלפעהל רושקה לכב יזכרמה
ןפ" םיליפעמה תוינא יתש לש הצנטסנוק למנמ ןתגלפה תא (יטייבוס ץחלב)
םיעבוקה םימרוגה םע ןמראלק לש וירשק תוכזב קר ."טנ'צסרק ןפ"ו "קרוי
.תוינאה יתש לש ןתגלפה ףוסבל הרתוה ,הינמור תלשממב
תדקפמ ידי-לע םשל חלשנש ,לאירא לאומש הלפעהה יניינעב השע סירפב
תונוטלשה םע םיקודה םירשק רוציל חילצה לאירא .1946 תליחתב ל"צאה
,ךכ .תפרצמ תוגלפהל רושקה לכב תובר וב ורזענ הנגהה ישנאו םייתפרצה
ךשוממ ןתמו-אשמ רחאלו ,יתפרצה םינפה דרשמ לצא לאירא ברעתה ,לשמל
ךישמהל ידכ תפרצל ועיגהש םידוהי םיטילפל הסינכ תורשא 3000 קינעה
ועיגה 940 ,"טכה ןב" םיליפעמה תיינאב ולע םהמ 650 .הצרא םכרדב םשמ
לע ונגרואש תוינאל ורבעוה רתיהו ,"הנלטלא" קשנה-תיינאב ץראה יפוחל
,םייתפרצה תונוטלשה םע לאירא לש םיקודהה וירשק תועצמאב .הנגהה ידי
תוליעפה לע שולחל םשמו עירפמ ןיאב סירפב לועפל ל"צאה הטמ השרוה
.הפוריא יבחרב ומקוהש םיברה םיפינסב

תירבה תוצראב תוליעפה
.הפוריאב ל"צאה תוליעפ ,רומאכ ,הקספ היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םע
תלועפל םש ופרטצהו תירבה-תוצראל הפוריאמ ואצי ל"צאה יחילשמ המכ
-תוצראב תחלשמה שארב ."תידוהי לארשי-ץרא ןעמל םייאקירמאה םידידיה"
:ונמנ הירבח ןיבו (ל"צאה הטמ רבח ץראב שמישש) קוק ללה דמע תירבה
לאומשו ילאפר רדנסכלא ,יקסניטוב'ז ירע ,ימע-ןב קחצי ,רזעילא-ןב הירא
הרבסה תכרעמ החתיפ איה ;יאמצע ינידמ ץמאמב החתפ תחלשמה .ןילרמ
וכשמנש ,ירוביצ ץחלו םייטמולפיד םירשק תריצי ,םיפסכ ףוסיא ,הלומעתו
.לארשי תנידמ לש התמקהל דע
עסמב תחלשמה החתפ ,הפוריא תודהי תדמשה לע תונושארה תועידיה עיגה םע
םיבושחה םינותיעה יפד לעמ .רוביצה תעידיל רבדה תא איבהל ידכ הלומעת
רחואמ היהיש ינפל הפוריא ידוהי תלצהל האירק ןהבו קנע-תועדומ וססונתה
ירבחו םירוטנס ופתתשה וב "הפוריא ידוהי תלצהל םוריחה דעו" םקוה .ידמ
עסמב חתפ "םוריחה דעו" .םידוהי אלו םידוהי ,רוביצ ישיאו םירפוס ,סרגנוק
תידיימ הלועפל אישנה לא טנסהו סרגנוקה לש היינפ םזי ףאו בחרנ הרבסה
ידי-לע הרשוא העצהה .הפוריאב ידוהיה םעה ידירש תא ליצהל תדעוימה
"ילהנמ וצ" טלבזור אישנה איצוה היתובקעבו טנסה לש ץוח-יניינעל הדעווה
ימשר חילש חלשנ .המחלמה יטילפב לופיטל תדחוימ תיתכלממ תושר תמקהל
.הינמורמ םידוהי תלצהב םיקסועל תובר רזעש ,היקרוטל דחוימ
,לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשב דרמה תזרכהו הציקל םלועה-תמחלמ ברקתה םע
רורחשל ירבעה דעווה" לש ותמקה לע תירבה-תוצראב ל"צאה תחלשמ הזירכה
ל"צאה תמחלמ רבד תא איבהו הפנע תיטמולפיד תוליעפב קסע דעווה ."המואה
ידי-לע הזרכוה שדחה דעווה תמקה .תירבה-תוצרא יבחר לכב רוביצל םיטירבב
תחלשמהש תיבב ןוטגנישווב הכרענש םיאנותיע תביסמב (קוק ללה) ןוסגרב רטפ
לעו תירבה-תוצרא לגדו ירבע לגד ףנוה תיבה לע .תינריאה תורירגשהמ השכר
רבעוה ,לארשי תנידמ לש התמקה רחאל ."תירבעה תורירגשה" בתכנ טלשה
.ןוטגנישווב תילארשיה תורירגשה תושרל ןיינבה

ןיסאי-ריד שוביכ :אבה קרפה