251-ה שוריג
רצעמה הנחמ תא ופיקה ,רקובב 4:30 העשב ,1944 רבוטקואב 19-ה ,ישימח םויב
,שארמ הנכומ המישר יפל ,ואצוה רקובב 6:00 העשב .םילודג אבצ תוחוכ ןורטלב
ולבוה ,םפוג לע שופיח השענש רחאלו םהידיב ולבכנ ,םיפירצה ןמ םירוצע 239
תוגוז תוגוז םילובכ .רבד םתיא תחקל ושרוה אל םיריצעה .הנחמל ץוחמ לא
לא הכרד תא התשע ,תוניירושמ תוינוכמב הוולמ ,הריישהו תויאשמ לע ולעוה
אלכ ירוצע 12 לא ופרטצהו תוינוכמה ןמ ודרוה םש .המלהליוב הפועתה הדש
.ןכל םדוק העש הדשל ועיגהש וכע
הוולמ ,הצובק לכו תוצובק 12-ב ורדוס 251-ה
רשאכ .דחא סוטמ סלכאל הדעונ ,ןיוזמ רמשמב
ןמ םתוא שרגל םידמוע יכ םיריצעל רורב היה
."הווקתה" לש הרידא הרישב וצרפ םה ,ץראה
תריב ,הרמסאל םכרד ושע םיסוטמה 12
הפועתה הדשמ ורבעוה םויה תרחמלו ,האירתירא
הנחמ - הקירפאב הנושארה םתולג תנחת לא
.הרמסאל הנופצ רטמוליק ינש ןכשש ,לבמס
לארשי ץראמ שרגל טדנמה תלשממ הפיסוה ,םיריצעה 251 לש םשוריג תובקעב
טדנמה םויס דע ץראה ןמ ושרוג לוכה ךסב .תרתחמל תוכייתשהב םידושח דוע
.םיריצע 439
תידוהיה תונכוסה תלהנה .שוריגה רבד עדוויהב בר קופיאב ביגה בושייה
תירבעה תונותיעה םג .הטקש האחמב ביגה ימואלה דעווהו םלאב הפקתנ
תגסל הנוכנ הניא תרתחמה םא יכ בתכ "רבד" ןותיעו הרדיגמ האצי אל
וז אקווד היהת בושייה תבוגת םא עתפות לאו המתת לא" תדרפנה הכרדמ
הלחה ,שוריגה ינפל הנש יצחכ ,1944 יאמב רבכ יכ רוכזל שי ."תרחא אלו
תרתחמה ישנא תרגסהב טדנמה תלשממ םע הלועפ ףותישב תידוהיה תונכוסה
עזעוז 251-ה שוריג רחאל םוי רשע הנומש .י"חלו ל"צאה תולועפ לוכיסבו
הלועפה ףותישו ,ריהקב ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתההמ ץראב בושייה
.לודג הדימ הנקבו יולג השענ ,"ןוזסה" ,תשלובה םע


ל"צאה יזורכמ


האירתיראב לבמס הנחמ
יקלטיא יטסישפ רעונל שפונ םוקמ רבעב שמיש האירתיראב לבמס הנחמ
םיאנתה תורמל .ןורטלב רצעמה הנחמב רשאמ םיעורג ויה אל וב םירוגמה יאנתו
שובלב רוסחמ לשב םינושארה םישדוחב םיריצעה ולבס ,חונה ריוואה גזמו
רוסחמ ןכו םוי-םויה ייחב שומישל םיצוחנה ,םיירטנמלא םיישיא םיצפחבו
םעיגה רחאל םיישדוחכ ירה ,הלא לכב יד אל םאו .השודק ישימשתו םירפסב
יללכ רוסחממ עבנ ץוציקה יכ המוד .רכינ ןפואב םנוזמ תנמ הצצוק ,לבמסל
וחתפש ,םיריצעה תא םחינ אל רבדה םלוא ,המחלמה ימיב םלועב ררשש ןוזמב
הרזחוהו ןוזמה תנמ הלדגוה תועובש רפסמ רובעכ .תיקלח בער תתיבשב
.התומדקל
,האירתיראל ועיגה םיריצעהש רחאל םישדוח השולש ,1945 ראוניב 21-ב
שרגמ התייה הפרותה תדוקנ .רצעמה הנחממ הנושארה החירבה העצוב
לעננ היהו ,םויה תועש לכ םיריצעל חותפ היהש ,הנחמל ץוחמ טרופסה
,הלעת םימשגה ורצי שרגמה תניפב .הלילה ךשמב הרימש אלל ראשנו ברעב
ןימינב) םיריצע השולש ובכש ,החירבה םויב .םיריצעה ידי-לע הקמעוהש
רחאל .רפעב םמצע וסיכו הלעתה ךותב (הבייש ןועמשו בל יגח ,ינוערז
תורדגה לע וספט ,"םרבק"מ השולשה ואצי ,הכישחה הדריו לעננ שרגמהש
םויה תרחמלו ריעה דיל הדשב וליב ןושארה הלילה תא .הרמסא רבעל ונפו
התייה הרמסאב) תסנכה-תיב דיל םדירוהל גהנה ןמ ושקיבו סובוטוא לע ולע
םייחב ושגפ םש .(ןמית תואצוי תוחפשמ םישימחכ התנמש תידוהי הליהק
התייה השולשה לש םתרטמ .ותיבב םריתסה ףאו ףסכב םהל רזעש ,לאילמג
םיעסונה תוהז תא ימוקמה רמשמה קדב לובגה תברקב .היפויתאל עיגהל
הנחמל םוריזחה רשא ,םייטירבה תונוטלשה ידיל ורבעוהו ודשחנ השולשהו
רשק לכ אללו) החירבה רחאל םימי השולש .דדובמ רצעמ שדוחב םושינעהו
ולעוה םש .הוואסמ למנל םילובכ ועסוהו לבמס הנחממ םיריצעה ונופ (התיא
.ןדוסבש וגתרקל ורבעוה םיארונ תופיפצ יאנתבו תיקלטיא היינא לע


ל"צאה יזורכמ


ןדוסבש וגתרקב רצעמה הנחמ
וב םילקאה יאנתש םוקמ .רבדמה בלב ןכש ןדוסבש וגתרקב רצעמה הנחמ
םוצמצב ואבוהש ,הייתשה ימ ;םימב רוסחמ היה הנחמב .דחוימב םישק
ויה םיזרבה ימ .הרושמב וקלוח ,םירטמוליק תורשע לש קחרממ תינוכמב
םילוחה-תיב ןכש הב הבורקה ריעה ,םוטרח .לבגומ היה םשומישו םיחולמ
התייה ,לבמסל האוושהב .הנחמה ןמ רטמוליק 600 קחרמב התייה ,יאבצה
.םילקאהו היצטינסה ,םירוגמה יאנתב שממ לש הערה תניחבב וגתרקב הייהשה
תליחתב רבכ .רשכה רשבה לע קבאמה ליחתה ,הדוריה הנוזתה תייעבל ףסונב
הליהקה לצא הנחמה תויושר ונקש רשכה רשבה תקפסא הלטוב 1944 רבמבונ
אבצב םילבוקמ ויהש ףרט רשב ירומיש ועצוה ומוקמבו הרמסאב תידוהיה
אל השק עגפש ,הנחמל ףרט רשב תסנכה דגנ קבאמב וחתפ םיריצעה .יטירבה
קבאמה לש וידה .םיינוליחה לש םיימואלה תושגרב םג אלא ,יתדה רוביצב קר
ביצנה לצא ולעפ ,ימואלה דעווה תרזעב ,תישארה תונברהו ,הצרא ועיגה
הנחמל ועיגה סרמב 15-ב .טחושו בר םיריצעה הנחמל חלשי הזש ידכ ןוילעה
תורדגל ץוחמ וררוגתה םה .גרבנזור ברה טחושהו םוביירש בקעי ברה וגתרק
ץוחמ םתוהש .םשפנ תוואכ הנחמה ןמ תאצלו סנכיהל םיאשר ויהו הנחמה
,ץוחה םע רשק תריציו היצמרופניא תלבקל םיריצעה ידי-לע הלצונ הנחמל
תונויסינ ושענ וגתרקב רצעמה הנחממ םג ןכאו .תוחירבה ךרוצל םיבושח ויהש
.החירב

רודירמ בקעי
ישנא השולש ואצי 1945 רבמטפסב 26-ב
ןועמשו רודירמ בקעי ,ףודנוי בקעי) ל"צא
ךותב םייובח םהשכ ,הנחמה תא (הבייש
ףתישש ,גהנה .םימ האיבהש תילכמ
תא איבה ,דחוש לביקש רחאל הלועפ
םריאשהו תבכרה תנחתל ךומס םיחרובה
ולע תרחמלו הדשב ושע הלילה תא .םש
ונווכתה םש ,ןדוס טרופל ועסנו תבכרה לע
.הבקעל םתוא טישתש הניפס רוכשל
םה .םיטירבה תורישב םידבועה םינלופ סנ'גילטניא יניצקל וזחתה השולשה
תופיוזמ תודועתב ןכו (םייתימא םיחדקאל אילפהל ומדש) ץע יחדקאב ודיוצ
תא בכעלו םתחירב תא תווסהל ידכ וכרענ הנחמב םירבחה .םרובע ונכוהש
.םירוצעה לכ ברע לכב ורפסנ ,רצעמ הנחמב לבוקמכ .םהירחא שופיחה
ישרפה .הז רחא הזב אלא ,תחא הנועבו תעב םיפירצה לכב הכרענ אל הריפסה
תאצלו קיפסהל םישנא השולשל ורשפיא םינושה תונועמב הריפסה ןיב ןמזה
תונועמה ןיב רבעמה .םיחרובה לש םנועמב תינש דקפיהלו דקפנ רבכש ןועממ
םריזחהלו םמירהל היהי ןתינש ןפואב ורסונ םהיגרוסש תונולחה ךרד השענ
השולשו ןדוס טרופל ,ןנכותמכ ,ועיגה םיחרובה .שגרוי רבדהש ילבמ םמוקמל
היה) הבקעל םתוא ליבויש טיש ילכ רחא שופיחב וקסעו ןולמ-תיבב והש םימי
וררוע םהש אלא .(הנחמל ל"צאה תדקפמ הריבעהש רכינ ףסכ םוכס םתושרב
רשקתהל וסינ םה .רחא רותסמ םוקמ שפחל וצלאנו ןולמה לעב לש ודשח תא
תילב .הרזע םהל שיגהל ןכומ היה אלו ןכתסהל דחפ הז םלוא ,ידוהי רחוס םע
םיניצק ולע תונחתה תחאב .תבכרב םוטרחל תאצל השולשה וטילחה הרירב
,החירבה רחאל םימי השיש ,רבמטפסב 26-בו םיחרובה תא וריכהש םיטירב
.תונוטלשל ורגסוה םה

האירתיראב לבמס הנחמל הרזח
הנחממ ונופ םה 1945 רבוטקואב 9-בו ,ןדוסב םירוצעה וליב םישדוח העשת
הרזח ועיגה ,תויאשמבו תבכרב םימי העברא לש העיסנ רובעכו וגתרק
,םיריצע לש שדח חולשמ לבמסל עיגה ,םיישדוחכ רובעכ .לבמס הנחמל
םירטמ תואמ המכ קחורמ היהש ,דחוימ הנחמב ונכוש רשא ,רפסמב 55
,םיריצעה דחא ןיב חוכיו להנתה 1946 ראוניב 17-ב .םיקיתווה הנחממ
בכשוה עוצפה .ועצפו ארזעב הרי רשא ינדוסה ףיקזה ןיבל ,ארזע והילא
הנושארה הרזעה תנחת לא וריבעהל ידכ הסינכה רעש לא אבוהו ןורזמ לע
םיכמ םיריצעה ולחה רעשה תא חותפל רמשמה בריסשמ .הנחמל ץוחמש
,םיינש וגרהנ תויריה ןמ .רבע לוכמ הקזח שא םהילע הכתינ זאו ,רעשב
.רעשה חתפנ תויריה רחאל קר .ועצפנ 12-ו ,ילילגה לואשו ארזע והילא
םהל ושיגהש רחאלו םיעוצפה תרזעל ורהימ םישבוח המכו האופרה ןיצק
הרובקל ואבוה םיגורהה ינש .יאבצ םילוח-תיבל ורבעוה ,הנושאר הרזע
תוחור תרעסל המרג תירקתה .הרמסאב תידוהיה הליהקה לש ןימלעה-תיבב
.הרק רשא תא קודבתש תינוציח הריקח תדעו תמקה ושרדש ,םיריצעה ברקב
,"ירבעה ירמה תעונת" תרגסמב םימי םתואב דכולמ היהש ,ץראב בושייה
רוקחל השירדב הדיחא תירבעה תונותיעה התייה ,רבעבכ אלש .החקרמכ היה
םקנ השעממ וענמנ י"חל ןכו ל"צאה .הצרא םיריצעה תא ריזחהלו חצרה תא
.ירבעה ירמה תעונת לש התודחאב עוגפל אלש ידכ
לש החירב המייקתה ,1945 רבמבונב 10-ב ,לבמסל הרזחה רחאל םימי שדוח
,(יחרזמ םימחרו ןיקנל והילא ,ינוערז ןימינב ,ץיברוג בקעי) םיריצע העברא
םיפיקזמ יונפו לוענו םויה ךשמב חותפ היהש שרגמ לש ומויק תא ולצנש
תחירבל עייסלו טולימ יכרד אוצמל התייה העבראה תרטמ .הלילה ךשמב
.הרהנמ תועצמאב הלודג הצובק
,1946 ראוניב 13-ב ,החירבה רחאל םיישדוח
,ינוערזו ץיברוג ,םיחרובה ןמ םיינש ואצי
םישפוחמ ויה םה .היפויתאל עסנש סובוטואב
ידוהיב םיוולמו םינפ תולוער תויברעל
יברע רבגכ הארתה רשאו הרמסאב ררוגתהש
לש רפסה ירעמ תחאב .ויתושנ יתש םע עסונה
,החונמל ןולמ-תיבל השולשה וסנכנ ,היפויתא
,םיתורישה רענ לש ודשח תא וררוע םלוא
ורצענ השולשה .הרטשמה תא קיעזה רשא
.תיתימאה םתוהז התלגתנ הריקח רחאלו
םלוא ,םיחרובה ינש תא ריגסהל היפויתא תונוטלש תא ושקיב םיטירבה
ףוסבל ורגסוה ,םישדוח העבשכ ךשמנש ןתמו אשמ רחאל .תודגנתהב ולקתנ
.לבמס הנחמל ורזחוהו םיינשה
(החירבה רחאל הנש יצחכ) ינוי תיצחמב אציש ,ןיקנל והילא לש ולרוג רפש
תואקתפרה ישדוח השימח רחאל .היפויתא תריב ,הבבא סידאל הרמסאמ
תיתפרצ היינאב גילפה 1947 ראוניב 7-בו יטובי'גל הסיטב עיגה ,םיפסונ
ףוחל עיגהל חילצהש ןושארה חרובה היה ןיקנל .סירפל עסנ םשמו יסרמל
לש םתטילקל םיאנתה תריציב קסעו הרמסאב ראשנ יחרזמ םימחר .םיחטבמ
.הרהנמ תועצמאב חורבל התייה הרומאש הלודגה הצובקה


ל"צאה יזורכמ54-ה תחירב
רטמ 32 ךרואב תחאה ;תורהנמ יתש תריפחב םיריצעה וקסע םישדוח השימח
םיקיפסמה םידממ ,מ"ס 45 היה תורהנמה לש ןרטוק .רטמ 70 ךרואב היינשהו
םישילש ינשכ הב ופתתשהו תורמשמ שולשב העצוב הדובעה .םדא תליחזל
ורוזיפו דב תויקשב ותזיראב ורתפ לוחה רוזיפ תייעב תא .הנחמה יריצעמ
:ומכ ,תובר תוינכט תויעב הרצי הריפחה .טרופסה שרגמב "תוגוזב לויטב"
.דועו ריווא תסנכה ,תוטטומתה עונמל תוכימת ,רואמל למשח טוח תסנכה
,הנחמה ירמוש ינפמ הרהנמב הדובעה תאווסה התייה תירקיעה היעבה םלוא
לכ לע רבגתהל וחילצה םיריצעה .םיפירצב תיתרגיש תרוקיב ךורעל וגהנש
ותוא .עצבמל ןכומ לוכה היה 1946 ינויב 29-ה תבש יאצומבו הלאה תויעבה
הלודגה הרהנמב שיא 30 :תוצובק יתשב םיריצע 54 הנחמה תא ואצי ברע
,תופמב תודיוצמ תורהנמה ןמ ואצי תוצובקה יתש .הנטקה הרהנמב שיא 24-ו
ידמב תשפוחמ התייה הלודגה הצובקה .הנושאר הרזעו לכוא יטוקלי ,תוימימ
םילמסמ ,טרפו טרפ לכ לע הדפקה ךות ,םיריצעה י"ע ורפתנש) יטירבה אבצה
,הנחמל םילייח ריזחהש יקלטיא סובוטוא לע וטלתשה "םילייחה" .(תוגרד דעו
תא ךישמהל םיחרובה תא הצליא עונמב הלקת .יפויתאה לובגה ןוויכל ואציו
.תונוטלשה ידיל ורגסוהו םיניוזמ םיירפכ י"ע ולגתנ םויה תרחמלו ,לגרב םכרד
הישנאו הרמסאל עיגהל החילצה ,יחרזא שובלב האציש ,היינשה הצובקה
םיחרובה ושפיח םישדוח השולש ךשמב .םרובע ןכוהש אובחמ-םוקמב ונכתשה
24-ב ףוסבל .והותב ולע הרמסא תא תאצל תונויסינה לכ םלוא ,ךשמה יכרד
םיחרובה ינורחאו םייטירב ןוחטיב-ישנא ידי-לע אובחמה םוקמ ףקוה רבמטפסב
.רצעמה הנחמל דובכ רחא ורזחוה
םלוככ םבור םלוא ,םיבר החירב תונויסינ דוע ושענו ,שאונ ורמא אל םיריצעה
דוקיפ ברקב שממ לש הכובמ וערזש ,תוחירבה תובקעב .ןולשיכב ומייתסה
תא ריבעהל תיטירבה הלשממה הטילחה ,האירתיראב יאבצה להנמהו הנחמה
.הינקל םיריצעה


הינק ,ליגליגב רצעמה הנחמ
,ורבעוהו תויאשמ לע וסמעוה ,לבמס הנחממ םיריצעה לכ ונופ 1947 סרמב 2-ב
,היינא לע ולעוה לש .הוואסמ למנל ,תינדפק הרימשל םינותנו םילובכ םהשכ
הסבמומ למנל היינאה הגילפה ,םיארונ תופיפצו םוח לש םישק םיאנתבו
ףוסבלש דע ,"בולכ" תבכרב תועש 20-כ םיריצעה ועסוה למנה ןמ .הינקבש
.ליגליגב רצעמה הנעמל ועיגה


הינקב רצעמה הנחמ

יאנתו םילילפב ונודינש םילייחל רהוס-תיב רבעב שמיש ליגליגב הנחמה
ונקתוה אל םיריצעה תונועמב .רתויב הכומנ המרב ויה היצטינסהו םירוגמה
ןיכפשה-ימ תולעתו ,גגל תחתמ עובק היהש גרוסמו ןטק בנשאמ ץוח ,תונולח
םוקמהו השק היה םילקאה .ובחורלו וכרואל הנחמה תא וצחו תוחותפ ויה
,םוקמל םעיגה רחאל םייעובשכו בצמה םע ומילשה אל םיריצעה .םישותי ץרש
םילתכה ןמ ואיצוהש םינבאבו ,תוריקב םיחתפ וערק םה ;ירמ תולועפב וחתפ
םירופיש הנחמה דקפמ סינכה ,ירמה תולועפ תובקעב .בויבה תולעת תא וסיכ
.םדא ירוגמל הנחמה רשכוה רבד לש ופוסבו ,םיריצעה יאנתב
תווקת ויה תוחירב ענמי ליגליגב הנחמה קוחיר יכ םייטירבה תונוטלשה תווקת
רחואמו הרהנמ תריפחב םיריצעה ולחה ליגליגל רבעמה רחאל רצק ןמז .אווש
.תוחירב ועצוב ףא רתוי
םיריצע השיש ולחז ברע תעשב .1948 סרמב 29-ב העצוב הנורחאה החירבה
המלש-ןב המלש ןכו ,ל"צאהמ ללה בקעיו וקנרפ ןבואר ,טמרג ןתנ ,רודירמ בקעי)
רדג לש ינשה רבעה ןמ ואציו רטמ םינומש לש ךרואב הרהנמב (י"חלמ יאני דודו
םיחילשה ינשמ דחא) "ןוסליו" םע שגפמה תדוקנ רבעל ודעצ םה .הנחמה
תינוכמב םהל ןיתמהש (םיחרובל רוזעל ידכ הקירפא-םורדמ דחוימב ועיגהש
,הקירפא-םורדמ ואבוהש םינוכרד תרזעב הדנגואל לובגה תא וצח םה .הרוכש
וגנוקל הזיו ,דחוימ ישוק אלל ,ולביקו יגלבה לוסנוקל ונפ ,הרצק החונמ רחאלו
םולשב ותחנ םיימוי רובעכו "הנבס" סוטמב השישה ואירמה םשמ .תיגלבה
.היגלב תריב ,לסירבב

,דודיבה .ישפנו יסיפ ןווינ לש הנכס ובוחב ןמוט חדינ םוקמב ךשוממ רצעמ
השק עוגפל ויה םילולע ,רורחשה דעומ יבגל עדי לכ רסוחו תדלומהמ קוחירה
,םיריצעה ולחה ,הלא תויעב לע רבגתהל ידכ .םילוגה לש םשפנבו םדוקפיתב
,הירפס המקוה .הפנע תיתוברתו תיתרבח תוליעפב ,םינושארה תולגה ימיב רבכ
היהש ,ימוי ןותיע אצוה .םירפס םיפלא תשולשכ התנמ ליגליג הנחמב רשא
.תורפסו הבשחמ ירבדל תע בתכ םג אצוה רתוי רחואמו ורקיעב יביטמרופניא
תויעבבו עבטה יעדמ ,תורפסב תואצרה ונתינ ןכו םינוש םיסרוק וכרענ הנחמב
,םיהובגו םיינוכית תודסומ םע תובתכתהב ודמל םיריצעה ןיבמ םיבר .העשה
ףאו ןובשח-תיאר ,םיטפשמ ,הלכלכ :ומכ תועוצקמב ,םייטירב תודסומ םבור
תיביטרופס תוליעפ הנחמב הכרענ ,ינויעה קוסיעל ףסונב .תואנוכמו תולכירדא
.תיבה ןמ ךכ לכ קוחר הנחמב רצעמה םצע לע ורפיכ אל הלא לכש אלא .הפנע
תא (ורצעמ ינפל ל"צאה תדקפמ רבח) רזעילא-ןב הירא ראית ,ויבתכממ דחאב
:םיאבה םירבדב םייסו ,הנחמב תיתרבחהו תיתוברתה תוליעפה

לבקל לוכי התא יבתכמב תורכזומה תופנעה תויוליעפה ןמ[...]
ןכושל ללפתמ ינא ,תאז תורמל .ןדע-ןגב םייח ונאש םשורה תא
אוטחל לכואש ידכ ,הווח תא יל חלשיו יתא ביטיש םימורמב
.ןדעה-ןגמ שרגיהלו

תניפס רשאכ ,הקירפא תולג לש המרדה המייתסנ 1948 ילויב 12-ה רקובב
םיילאירוטירטה םימל העיגה ,םילוג 262 הילעו "רוגיו ןשוא" תיטירבה שוריגה
,םיה-ליח לש הניפס ביבא-לת למנמ האצי םילוגה תארקל .לארשי תנידמ לש
:רנרב הלימ לבוחה בר לש ולוק עקב הנממ

,םיה-ליח תיינא לש לבוחה בר ןאכ"
!םיאבה םיכורב
.תדלומל םיבשה םילוגה תא הכרבב םדקל ונחלשנ
."לארשי תנידמ לש םישפוח םיחרזא םכנה התעמ


הלוגב ל"צאה :אבה קרפה