ףסוי-ןב המלש
-שארב ר"תיב לש הדובעה הגולפ ירבחמ השולש 1938 לירפאב 21-ב ואצי ,רוכזכ
םע תפצ תא רשקמה שיבכל ,(ףסוי-ןב המלשו ןיברו'ז םולש ,ןייש םהרבא) הניפ
,םוקמב רבעש יברע סובוטוא לע ורי םה .לומגת תלועפ עצבל ידכ הניפ-שאר
הברוחב ורתתסהו םוקמה תא דימ ובזע םה .עגפנ אל סובוטואה יעסונמ שיא םלוא
ןיברו'ז ,ןייש .השולשה תא הרסאו הרטשמה האב רצק ןמז רחאל .רוזאב הבוזע
אלש קשנ תאישנב ומשאוהו הפיחב יאבצה ןידה-תיב ינפב ודמעוה ףסוי-ןב המלשו
תעשל תונקתה יפל ."םיבר םישנאל רחא קזנ וא תוומל םורגל הנווכב" ןכו קוחכ
ועידוה השולשה .תוומ שנוע הנידש הריבע בשחנ המשאה יפיעסמ דחא לכ ,םוריח
.םהיתופקשה לע יולגב וזירכי הב ,תיטילופ המבל טפשמה תא ךופהל םתעדב יכ

ףסוי ןב המלש
אוהו ותעדב יופש יתלב ןיברו'ז תא אצמ ןידה-תיב
ביצנהש דע" חור-ילוחל םילוח-תיבב האילכל ןודינ
תוומל" ונודינ ףסוי-ןבו ןייש ."וררחשל טילחי ןוילעה
תא ולביק םיינשה ."םתמשנ אצתש דע היילת ידי-לע
תרישב וצרפו ,הליגר יתלב תישפנ הוולשב ןידה רזג
לש ןידה רזג תא רשיא ץראב אבצה דקפמ ."הווקתה"
ןייש םהרבא םש וניד תא קיתמהו ,ףסוי-ןב המלש
.ריעצה וליג לשב ,םלוע רסאמל
אוה .הנורחאה ותעשל ףסוי-ןב המלש ומצע ןיקתמ 1938 ינויב 29-ה רקובב
הצלוחו םירצק םייסנכמ שבול ,תוומל םינודינה לש ןמגראה ידגב תא טשופ
הכחמו ויניש תא חצחצמ אוה תירחש תפ רחאל .תוהובג הדובע ילענ לעונו
ריש תא רש ודועב םודרגל היילעל הפוקז המוקב ךלה אוה .םירטושה אובל
:הלד תירבעב ףסוי-ןב בתכ תוומל םינודינה את תוריק לע .ר"תיב
."תומל םגו םוחלל ,תויחל יאדכ ודעבש רבד הז ?תדלומ הז המ"
."יתומ םוי דע ר"תיבל יתייה דבע"
."רהה תא שובכל וא תומל" יקסניטוב'ז לש ורישמ עטק ןכו
(הבדנ ףסוי תאמ ,םודרגה ילוע רפס ךותמ)


םיכח והילאו ירוצ תיב והילא

םיכח והילא
רטסינימל הנמתנ ,ינויצ יטנאכ עודי היהש ,ןיומ דרולה
היה ריהקב ובשומ םוקממו ,ןוכיתה חרזמב הנידמה
הארש ,י"חל ."ןבלה רפסה" תוינידמ עוציבל יארחא
,םיליפעמה תוינא שוריגל יארחאה תא ןיומ דרולב
ינש ריהקל וחלשנ ךכ םשל .וייחב שקנתהל טילחה
6-בו ,ירוצ-תיב והילאו םיכח והילא ,תרתחמה ירבח
םלוא ,תושקנתהה תא םיינשה ועציב ,1944 רבמבונב
.המישמה עוציב רחאל וספתנ
אל ירוצ-תיבו םיכח .חצר תמשאב טפשמל םיינשה ודמעוה 1945 ראוניב 10-ב
:ראשה ןיב ,רמאו וילגר לע םיכח םק ,תויודעה רמג רחאלו ,טפשמב קלח וחקל
תואמ חצרב ,גציימ אוהש הלשממהו ןיומ דרולה תא םימישאמ וננה
תחקל ונייה םיסונא ..ונשוכר דושו ונתדלומ תלזגב ,וניחאמ םיפלאו
."ונידיל קדצה תא
:ראשה ןיב ,רמאו תיטילופ הרהצה ירוצ-תיב ריהצה וירחאל
ףסא אל יטירבה לבוחה בר ךא ,תועמדו םד לש םיב ועבט םינוילמ
,אוה ,היתונפודב וזחאנ םיעבוטהמ םידחא םאו .היינאה לא םתוא
ענכיהל אלא ראשנ אל תדלומב ונלו .המיה הרזח םתוא ףחד ,יטירבה
.םחליהל ונטלחה .םחליהל וא

ירוצ-תיב והילא
תוומל והילאה ינש וטפשנ ,תורהצהה תעמשה רחאל
לע םיינשה ומק ,ןידה רזג תעמשה רחאל דימ .הילתב
23-ב ."הווקתה" ימואלה ןונמהה תא ורשו םהילגר
.ריהק אלכב גרוהל םיינשה ואצוה סרמב

רנורג בד
תיאבצ תינוכמ ןג-תמר תרטשמ לא הברקתה 1946 לירפאב 23-ה ישילש םויב
"םיריסא"ה ."םיטירב םילייח"ב םיוולמ "םיברע םיריסא" רסירתכ ואצי הכותמו
"םיברע"ה יכ יאנמויל עידוה הריישה לע יארחאה "יטירבה למס"הו הנחתל וסנכוה
םיאבומ םהו (רמושה-לת םויה) יקסניבטיל-לתב יאבצה הנחמב הבינגב וספתנ
םיחדקא םהיוולמו "םיריסא"ה ופלש ,גוהנל דציכ ררבמ יאנמויה דועב .רסאמל
הטלתשה תוקד ךות .רצעמה את לא סנכיהלו םהידי תא םירהל ווטצנ םירטושה לכו
תרזעב תלדה תא וצרפו קשנה ןסחמל ונפ םירוחבהו הנחתה לע םיצרופה תדיחי
םה .רנורג בד לש ודוקיפב "םילבסה" תדיחי ןיינבל הסנכנ םייתניב .ץפנ-רמוח
.ןיינבל ץוחמ התנחש תיאשמה לע ותוא וניעטהו ןסחמה ןמ קשנה תא ואיצוה
הנוילעה המוקב ההשש םירטושה דחא השענב ןיחבה ,קשנה תנעטה ךלהמ ךות
תספרמ לע םקמתהש ל"צאה ןעלקמב עגפ הליחת .םיפקותה רבעל עלקמ ןוויכו
,"םילבסה" רבעל שאה תא רטושה ןוויכ ןכמ רחאלו הרטשמל לוממ תיבה
םע .םדיל םיקרוש םירודכה רשאכ תיאשמה ךות לא קשנה תא ריבעהל וכישמהש
.ןג-תמרל םיכומסה םיסדרפה דחא לא הכרדל תיאשמה האצי ,הכאלמה םויס

רנורג בד
,הלועפה דקפמ ידי לע םוקמב ךרענש דקפמב
השולש םירסחש ררבתה ,("דג") רוצהדפ רזעילא
תוומל הרונש ןמרנייפ לארשי טסינרבה :םימחול
ןיינבה תספרמ לעמ "םילבסה" לע הפחמ ודועב
יעצפ עצפנש ,קינטולז בקעי ;הרטשמל לוממש
התלגתנ ותפוג) תיאשמה לא הציר ידכ ךות תוומ
השק עצפנש רנורג בדו (ליתה רדג לע היולת
חקלנו רדגה דילש הלעתה ךות לא חנצ ,ותסלב
םילוחה-תיבל רנורג תא וריבעה םיטירבה .יבשב
ידי לע הנושארל חתונ םש ,ביבא-לתב "הסדה"
.תרתחמה ידידימ ,סוכרמ 'פורפ
לכב ורדח לע רמוש ןיוזמ רמשמ רשאכ ,"הסדה"ב רנורג ההש םוי רשע םיינש
ףגאל ןכמ רחאלו ופיב יתלשממה םילוחה-תיבל רבעוה םשמ .הממיה תועש
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב םילוחה
בד לש וטפשמ חתפנ ,יבשב חקלנו עצפנש רחאל םישדח העבש ,1947 ראוניב 1-ב
תחנהבו הרטשמ ישנא לע תויריב םשאוה אוה .םילשוריב יאבצה ןידה-תיבב רנורג
,המשאב הדומ אוה םא הלאשל ."ותוכלמ דוה תורישב םישנא תימהל" הנווכב תוצצפ
ףתתשהל ותעדב ןיא ,ותוא ןודל ןידה-תיב לש ותוכמסב ריכמ אוה ןיאש רנורג בישה
ינפל ארק הלא לכ םוקמב .תירבעל םינוידה םוגרת תא שקבמ וניאו טפשמה ךלהמב
:ותרהצה תא ויטפוש
,יקוח דוסי לכ ללושמ הז ןיד-תיב .יתוא טופשל םכתוכמסב ריכמ ינניא
.יקוח דוסי ול ןיאש ןוטלש ידי-לע הנמתנ אוהש רחאמ
לכ ידימ םכמצע לע םתלביקש תובייחתה ךמס לע לארשי-ץראל םתאב
םרגנש תושונאה תודלותב רתויב לודגה לוועה תא ןקתל ,םלועה תומוא
ןברוקל ותכיפהו וצראמ לארשי שורג לש לוועה תא ,המוא איהש וזיאל
תובייחתה קרו - וז תובייחתה .תוקסופ-יתלב תוטיחשו תופידר לש ימלוע
םתרפה םתא ךא .וז ץראב םכתואיצמל ירסומהו יקוחה דוסיה התייה - וז
םכתובייחתה תא םתכפה .תינטש המרועבו ילטורב חוכב ,בבל-ןודזב התוא
...םירזגל םתערק התואו ריינ תסיפל
ןוטלשל ךפוה אוהשכ ,יקוח איהש ץרא וזיאב םייקה ןוטלשה ןיאשכו
םחליהל - םתבוח ,הזמ רתוי - היחרזא לש םתוכז ,תוצירעו יוכיד
,השעי אוה תאז תא ,ירבעה רעונה השוע תאז תא .וליפהלו הז ןוטלשב
תאז יכ .לארשי םעל :םייקוחה הילעבל הורסמתו ץראה ןמ וקלתסתש דע
ןיבו לארשי םע ןיב רשקה תא קתנל לכויש םלועב חוכ ןיא :תעדל םכילע
היהת םיהולאה תללקו ץצוקת ודי - וקתנל הסניש ימו .הדיחיה וצרא
.דע ידעל וילע תצבור
איבהו ומואנ תא אשנ רוגטקה .רנורג בד לש וירבד רחאל םלואב הכלשוה הממד
הלעה ,וגהנמכ אלש .ןג-תמר תרטשמ לע הפקתהה תעשב םיחכונ ויהש םידעה תא
תוגהנתה ,יטירבה אבצב םינש שמח לש תוריש :םשאנה לש ותוכזל םיטרפ רוגטקה
השקה העיצפה ןכו תיקלטיאה תיזחב תוברקב תופתתשה ,תורישה ךשמב הבוט
העפשה לכ הלא םירבדל ויה אל םלוא .וייח ימי לכל םומ-לעב םשאנה תא השועה
-תיב ,רנורג בד" :טפשמה-תיב אישנ עידוה הרצק תוצעייתה רחאלו ,םיטפושה לע
ךנה הנושארה המשאה לע .תמשאנ ןהבש תומשאה יתשב בייח ךתוא אצמ ןידה
המשאה יבגל שנועה תא עובקל תוכז ומצעל רמוש ןידה-תיב .ךראווצב תולתיהל ןודינ
:זירכהו וילגר לע רנורג בד םק ןידה-קספ תאירק רמג רחאל דימ ."היינשה
"םוקת הדוהי שאו םדב ,הלפנ הדוהי שאו םדב"
בנישיק תוערפ רחאל ןהכ בקעי ררושמה בתכש םיאנק-רישב רזוחה ןומזפה תולימ)
.("רמושה" ןוגרא תמסיסל רתוי רחואמ ךפה רזוחה ןומזפה .1903 תנשב


ל"צאה יזורכמ

םידגבב ףלחוה ושובלו תוומל םינודינה את לא רבכ רמשמ תחת רבעוה רנורג בד
ישיאו םיגיהנמ דועב ,הז אתב וילע ורבע הדרחו הווקת לש םימי 105 .םימודא
תוומה ןיד-רזג תא רימהל הינטירב תלשממ לצא םילעופ םלועבו ץראב רוביצ
,הנינח שקבל םיכסיש תנמ-לע םידבכ םיצחל ולעפוה רנורג לע םג .םלוע רסאמב
.הנינחה תשקב לע םותחל ןאממו המחלמ יובש לש סחי שרוד - ולשב אוה םלוא
אתב רנורג בתכ ,גרוהל ותאצוהל עבקנש דעומה ינפל תועש הנומשו םיעברא
:תואבה םילימב םייס ותוא ,ל"צאה דקפמל בתכמ תוומל םינודינה

איצוהל םידמוע ונישגונש ינפל תועש 48 הלאה תורושה תא בתוכ ינא
התייה ולש עבשנ יננהו .םירקשמ ןיא הלאה תועשבו םתחיצר תא לעופל
ילב הב יתכלהש ךרדה התואב רחוב יתייה שדחמ ליחתהל הרירבה יל
.יליבשב תוירשפאה תואצותב בשחתהל


ינאשק רזעילאו רנזרד לאיחי ,יחקלא יכדרמ
רבמצדב ןודינ ,ופיב ןמותוע קנב לע ל"צאה תפקתה רחאל ספתנש ,יחמק ןימינב
םחולש הנושארה םעפה וז התייה .תוקלמ 18-ל ןכו רסאמ תונש 18-ל 1946
הבר הרמוחב תאז התאר ל"צא תדקפמ .תוקלמ לש ליפשמ שנוע לבק תרתחמה
רמאנ ,"לעופה לא אצוי אוה םא" .לעופה לא שנועה תאצוה ינפמ הרהזאב האציו
םהמ דחא לכ .יטירבה אבצה יניצק לע שנוע ותוא לטוי" ,םיברב ץפוהש זורכב
."תוקלמ 18 תוקלל לולע היהי
יחמק הקלוה 1946 רבמצדב 27-ה ישיש םויבו ל"צאה תורהזאל ועש אל םיטירבה
הינתנב .הלועפל ל"צאה ימחול ואצי ,רבדה עדוויה םע .תוקלמ 18 םילשורי אלכב
םייטירב םילמס ינש וקלוה ביבא-לתב ,תסטומה תישישה היזיבידה ןמ ןרס הקלוה
.ףסונ למס הקלוה ןויצל-ןושארבו
רזעילא יחקלא יכדרמ ,רנזרד לאיחי) םימחול השימח התנמש ,תפסונ הדיחי
.הווקת-חתפמ תינוכמב התמישמל האצי (יחרזמ םהרבאו יקסבולוג םייח ,ינאשק
חילצה גהנהש ינפלו ,םוסחמב תינוכמה הלקתנ המלהליו רפכה ןמ קחרה אל
תמש ,יחרזמ םהרבא ,גהנה עגפנ תויריה ןמ .הזע שא םהילע הכתינ ,קמחתהל
,ךומס יאבצ הנחמל ולבוהו תינוכמה ןמ ואצוה העבראה רתי .ויעצפמ ןכמ רחאל
םייוניע לש םימי השימח רחאל .םתוא וליפשהו וכיה ,םהידגבמ םוטישפה םש
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבל העבראה ואבוה תולפשהו

רנזרד לאיחי
,םרסאמו םתסיפת רחאל םוי 43 ,1947 ראורבפב 10-ב
יאבצה ןידה-תיב ינפב העבראה לש םטפשמ חתפנ
,טפשמה ךלהמב ופתתשה אל םימשאנה .םילשוריב
ועיפוהש םידעה תא ורקח אלו תולאש לע בישהל וברס
- םהמ םיינש ומק תויודעה רמג רחאל .העיבתה םעטמ
ותוכמסב םיריכמ םניא יכ וזירכהו - יקסבולוגו רנזרד
-ייובש תקזחב םמצע תא םיאור םה ;םנודל ןידה-תיב לש
,רצעמב םמישל תונוטלשה םיאשר ןכ-לעו המחלמ
.ןידל םדימעהל םיאשר םניא ךא
:ראשה ןיב ,רמאו םירבודה ןושאר היה רנזרד לאיחי
,הלפשה לובסי אלש שדח ירבע רוד וז ץראב םקש ,םכל חיכוהל ונאצי
....ריחמ לכב ודובכ לע םחליו דובעיש םע םילשי אל
אל ,תאזה ץראה יחרזא תא וקלת דוע אל ...םכלש טושה תא רובשנ
ויתוטישבו םכנוטלשב ונדרמ לארשי ילייח ונא יכ ,םיברע אלו םירבע
.תודספנה
הבסנו "שוביכה אבצ יניצק" לא איה ףא התנפוה יקסבולוג םייח לש ותרהצה
ויה םהב ,תישפנה הלפשההו םייסיפה םייוניעה ,תוללעתהה רואית לע רקיעב
תעידיל איבהל התייה רואיתה תרטמ .וספתנש רחאל םימחולה תעברא םינותנ
תוירזכא תא ,ןידה-תיב םלואב םיחכונ ויהש ץוחה-יבתכ תועצמאב ,םלועה
.תרתחמה ימחול יפלכ םיטירבה

ינשאק רזעילא
:ןידה-קספ ןתינ םוי ותואב דועו רצק היה טפשמה ךלהמ
םלוע רסאמו ,ינאשקו רנזרד ,יחקלאל הילתב תוומ
תאירק רחאל .(17 ןב) ריעצה וליגב בשחתהב יקסבולוגל
."הווקתה" תא ורשו םהילגר לע העבראה ומק ןידה רזג
רנורג בד לא ופרוצו יזכרמה רהוסה-תיבל ולבוה םה
ןידה-רזג ןתמ רחאל תועש 48 .תוומל םינודינה אתב בשיש
ותואב דועו רקרב לרנגה ץראב אבצה דקפמ ותוא רשיא
.ץראה תא בזע םוי
המוצע השגוה .ןידה-רזג תקתמהל םילודג םיצמאמ ושע רוביצ תודסומו םישיא
(םוקמה יבשותמ ויה םינודינהמ השולש) הווקת-חתפ יבשותמ 800 ידי-לע המותח
.יטפשמה להונב תועט לע ססובמ ,"יאנת לע וצ" ןוילעה ןידה-תיבל שגוה ףאו
םישיא לש םתמזויב ושענ וללה םידעצה לכ יכ שיגדהל שי .ליעוה אלל םלוא
וברס רנורג בדכו םמשב לועפל שיא ופיי אל תוומל םינודינה .החפשמ יבורקו
םינודינה" םשב המותח ,היולג האירקב ונפ ףא םה .הנינח תשקב לע םותחל
:רמאנ הבו "תוומל
תאו םכדובכ תא םיליפשמ םכנה םכלש הנינחה תושקבבש וניבת אל םאה
וננה ונא .תולגה חסונב תושרה ינפב תוספרתה וז ירה ?ולוכ םעה דובכ
...םייובש םע ומכ ונמע וסחייתיש םישרוד ונאו םייובש
.םנוצרכ ונב גוהנל םילוכי םהו םהל דגנתהל ונחוכב ןיא .םהידיב וננה עגרכ
האיכ דובכב תומל עדנ ונא .ורבשי אל ונחור תא - תמיוסמ הדוקנ דע ןבומכ
.םירבעל


יחקלא יכדרמ
םינודינהמ העברא תא םיטירבה וריבעה לירפאב 15-ב
םילשורי אלכמ - ינאשקו רנזרד ,יחקלא ,רנורג :תוומל
רוזיפ ךות ,הבר תויאשחב התשענ הרבעהה .וכע אלכל
עצבל הנווכ לכ םהל ןיא יכ תונוטלשה ידי-לע תוזימר
סקמ ןידה-ךרוע הנפ רשאכ .בורקה ןמזב ןידה-רזג תא
תורהבה שקיבו וכעב רהוסה-תיב תונוטלש לא ןמצירק
לכ לביק אל להנמה..." :יכ ול רמאנ ,הרבעהל רשקב
גהונהו ,תוומה ןיד-רזג עוציבל תונכהה רבדב תוארוה
םימי הלאכ תוארוה תלבקמ אלכה-תיב תלהנהש אוה
."עוציבה ינפל רפסמ
רטושו םייטירב םירטוש השולש ועיגה ,רקוב תונפל 2:45 העשב ,םויה תרחמל
תידוהיה החפשמה ,לירגמ לאירתכ הימחנ תחפשמ לש התריד לא דחא יברע
רוביצ חילשכ שמשל גהנ אוה ;םכח דימלת היה לירגמ .וכעב הררוגתהש הדיחיה
.םיגחבו תותבשב הביתה ינפל רבוע היהו וכע אלכב םיידוהיה םיריסאה ינפל
ובא םכח" ויוניכב םיברעה ברקב עודי היהו ,תונברל ךמסוה אל לירגמ לאירתכ
."הסומ
.רהוסה-תיבל םמיע אובל והושקיבו ותנשמ לירגמ תא וריעה םירטושה
ןיא יכ םרמואב ,רהמיש וב וציאהו םתשקב תביס תא ול תולגל וברס םה
והובישה ,םהל שורד אוה ןמז המכל לירגמ רמ םלאששכ .יאנפ םהל
םירטושל בישהו רבדה רשפ תא לירגמ ןיבה זא ."ךרעב םייתעשל"
םע הז ןיינעב רשקתהל םכילע .םכתא תכלל ברסמ ינא" :םייטירבה
םתאצוה לע .ואבש תמועלכ ורזח םירטושהו ."הפיחב תישארה תונברה
רודישמ ,תועש המכ ץקמ קר לירגמ רמל עדונ וירבחו רנורג בד לש גרוהל
.םילשורי וידר
(17.4.47 םוימ "ץראה" ןותיע ךותמ)
.םודרגה את לא לבוה אוהו ותנשמ רנורג בד תא וריעה רקוב תונפל עברא העשב
םיניצק השיש ןכו אפור ,וכע אלכ להנמ ,ץראב רהוסה-יתב להנמ וחכנ אתב
םלוא ,ןיילתכ אלכה-תיב להנמ שמיש ,היתובשומבו הינטירבב גוהנכ .םייטירב
םג ךכו יודיו אלל םודרגל הלע רנורג בד .ידוהי בר םוקמב חכנ אל - גוהנכ אלש
,העשה תיצחמ ךות ולתנ העבראה .יחקלא יכדרמו ינאשק רזעילא ,רנזרד לאיחי
לא .ונורג תא הקנח הבינעהש דע "הווקתה" תא רש ,ורות עיגהב ,םהמ דחא לכו
.םרותל וכיחש םירבחה ופרטצה הרישה
לכ ומק ,אלכה-תיב ילתוכ ןיב םעמועמב העמשנ גרוהל םיאצומה תריש רשאכ
.ימואלה ןונמהה תא לודג לוקב ורשו םהילגר לע םיידוהיה םיריסאה

ינזרב השמ
םילשוריב יאבצה ןידה-תיב ןד ,יאבצה בצמה לטוב וב םויב ,1947 סרמב 17-ב
םדוק םימי הנומש ספתנ ,י"חל שיא ,ינזרב השמ .היילתב תוומל ינזרב השמ תא
בצמה לש ומוציעב ("רלנש" הנחממ קחרה אל) םילשוריב ךורב-רוקמ תנוכשב ןכל
טפשמל דמעוה םימי הנומש רובעכו ןומיר אצמנ וילכב ךרענש שופיחב .יאבצה
לע יארחאה ,סיווייד .פ.א רידגירבב שקנתהל הנווכבו קשנ תאישנב םשאוהו
ריכמ וניא יכ עידוה ינזרב .הביבס התואב רובעל גהנש ,ריעב יאבצה רטשמה
הרהצה ריהצה ינזרב .וינוידב ףתתשה אל ןכ-לעו ותוא טופשל ןידה-תיב תוכמסב
.ותדלומב םירז םיטילשכ םיטירבה תא ירבעה םעה האור היפל ,תיטילופ
אל תוילתב .יתוא טופשל תושר םכל ןיאו םכיבשב יתלפנ וז המחלמב
םכל םידבעושמה םימעה לכו ימע .וחילצת אל ונדימשהלו ונודיחפת
.המרוח דע םכלש הירפמיאב ומחליי

ינזרב השמ
תליחת רחאל תוקד םיעשת ;רצק היה ולוכ טפשמה
לע םק ינזרב .תוומה ןיד רזג תא טפושה ארק טפשמה
ול ועירפה םירטושה םלוא ,"הווקת"ה תא רשו וילגר
וידיב לבכנ אוה .חוכב ומוקממ והובחסו ותרישב
ףרטצה םש ,תוומל םינודינה את לא אבוהו וילגרבו
לאיחי ,ינאשק רזעילא - וירבח תשולשו רנורג בד לא
םהילע לטוהש תוומה ןיד-רזגש ,יחקלא יכדרמו רנזרד
.לארשי-ץראה יטירבה אבצה דקפמ ידי-לע רשוא רבכ

ןייטשנייפ ריאמ
-תיב בוש סנכתה ,1947 סרמב 25-ב ,ינזרב השמ לש וטפשמ רחאל םימי עובש
רחאל וספתנש ל"צאה ימחול תעברא לש םטפשמב ןודל ידכ םעפה - יאבצה ןידה
,ץיברוה השמו ןוטוב דועסמ ,םימשאנה ןמ םיינש .םילשוריב תבכרה-תנחת ץוציפ
תוכייש לכ ושיחכיש ל"צאה הטמב טלחוה ןכ-לעו ,תבכרה תנחתמ קוחר וספתנ
םירחוסה דחא םלוא ,וב עגפש רודכמ עוצפ אוהשכ ספתנ ץיברוה םנמא .השעמל
תא עמששכו ןמז ותואב ותונחב היה ץיברוה יכ דיעהל םיכסה ירחסמה זכרמה ןמ
ןייטשנייפ ריאמ ,םירחאה ינש .עצפנ זאו הרק המ תוארל הצוחה אצי תויריה
ןכ-לעו םתוא ןודל ןידה-תיב לש ותוכזב םיריכמ םניא יכ ועידוה ,יאלוזא לאינדו
תורהצה םיינשה וריהצה ןידה-רזג ןתמ ינפל .טפשמה ךלהמב ופתתשי אל
:רמאו ןייטשנייפ חתפ .תויטילופ

ןייטשנייפ ריאמ
טילשהל םיצור םכנהש רטשמה והז ,היילת יצע לש רטשמ
.הלוכ תושונאל רוא-לדגמ שמשל הדעונש ,וז ץראב
הז רטשמ ידי-לע יכ םיחינמ םכנה תיליוואה םכתועשרבו
ול התייה ץראה לכש םעה ,ונמע חור תא רובשל וחילצת
הדלפב ,הדלפב םתלקתנ יכ וחכווית .םתיעט .םודרגל
רורדלו תדלומל הבהאה ,האנשהו הבהאה שאל תלשחתמה
.הורבשת אל ,איה תרעוב הדלפ .שלופלו דובעישל האנשהו
.ווכית םכידי תא
ריאמ .שנוע אלל םתוא ררחישו ןוטובו ץיברוה לש יבילאה תא לביק ןידה-תיב
םיינשה ומק ,ןידה-רזג ןתמ רחאל .היילתב תוומל ונודינ יאלוזא לאינדו ןייטשנייפ
:וארקו
"םוקת הדוהי שאו םדב ,הלפנ הדוהי שאו םדב"
-תיבב תוומל םינודינה אתל ורבעוהו ןידה-תיב םלואמ םיינשה ואצוה ךכ-רחא
:תוומל םינודינה תשמח לא ופרטצה יאלוזאו ןייטשנייפ .םילשוריב יזכרמה רהוסה
.ינזרבו ינאשק ,רנזרד ,יחקלא ,רנורג
רשיא ,ינאשקו רנזרד ,יחקלא ,רנורג לש וכעב תוילתה תרחמל ,1947 לירפאב 17-ב
לאינד לש ןידה-רזג .ינזרבו ןייטשנייפ לש ןידה-ירזג תא ץראב יטירבה אבצה דקפמ
.םלוע-רסאמב רמוה יאלוזא

תובבל ןיב ןומיר
ןייטשנייפ לש םבילב הלמג ,םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב תוומל םינודינה-אתב
םע ישפנ תומת" תניחבב ,םהיניילת םע דחי םמצע ץצופל הטלחהה ינזרבו
."םיתשלפ
,םיטופשה םיריסאה ,םהיחא לא תוומל םינודינה אתמ ינזרבו ןייטשנייפ ובתכ ךכו
:םיכומסה םיאתב ובשיש

.הז תא ונל םתחלש אלש בוט אל םתישע םא יכ הז ןיא .בר םולש ,םיחא
רובעל ןמזל ונתת אנ לא .רחואמ היהי אל רקובה רוא דע םא עדוי ימ
היה הז םכל רפוסש המ לכ .רהמ רתויש המ הז תא ונל וחליש .היה אלכ
.םלוכל םולש תשירד .טלחומ לכה ונלצא .רהמ הפלחש תישפנ הרעס קר
.ב.מ .פ.מ .ונחנא םגו םיקזח ויה

םיניילתה לע ליטהל ינזרבו ןייטשנייפ וננכית םתוא םינומיר ינש ויה "הז תא"
בשי רנורג בד רשאכ הלע אוה ;שדח היה אל ןויערה .םודרגל םתוא תחקל םאובב
ןידה-רזג תאצוהל םש הכיחו םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב תוומל םינודינה אתב
דעוימ היהש ןוזמה תועצמאב רהוסה-תיב ךות לא רבעוה ץפנה רמוח .לעופל
אלכה-תיבל וירבח םע רנורג בד רבעוה רשאכ ."דחוימ סחי" ולביקש םיריסאל
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב ץפנה רמוח ראשנ ,וכעב
םינודינה םהיחא לש םתשקב תא אלמל םיטופשה י"חלו ל"צאה ישנאל היה לק אל
השקב התוא שקבמ היה - םמוקמב אוה ול יכ עדי םהמ דחא לכ םלוא ,תוומל
י"חל זכרממו ל"צאה תדקפממ רושיא רהוסה-תיבב לבקתנ ובש םויב .המצע
תא ןיכהל ץרמב םירוחבה ושגינ ,ינזרבו ןייטשנייפ לש םתשקבל תונעיהל
ואלימו ירפה רשב תא תיפכ תרזעב ואיצוה ,זופתה שאר תא וכתח םה .םינומירה
וסנכוה ץפנה רמוח ךותל .תונטק תכתמ תוסיפבו ץפנ רמוחב רצונש ללחה תא
ימסק תועצמאב ומוקמל זופתה שאר רבוח ףוסבל .התצה ליתפל םירבוחמ ,םיצפנ
.והשלכ ךתח וב עצוב יכ ריכהל היה ןתינ אלש ךכ , םיקד ץע
ודבעש םיריסאה ידי-לע ןכוהש ןוזמ תוומל םינודינל רבעוה םויב םימעפ שולש
תא ורשיאו םיזופתה הארמל ולגרתה ,הדיפקב ןוזמה תא וקדבש ,םירהוסה .חבטמב
םיזופתה" ינש תא ליכהש תוריפה לס ןכוה זא-וא .תדחוימ הקידב אלל םתרבעה
,םיילילפה םיריסאה דחא ידי-לע תוומל םינודינה אתל סנכוה לכואה ."םידחוימה
:ןטק קתפ לגלוגמ היה ,אתה ןמ ואצוהש ןוזמה תויראש ןיבו

ונאו ,ונל רורב לכה .'תונותיע'ה תא ונלבק .םירקי םירבח בר םולש
תעברא תמקנב קלח תחקל ונל םינתונש וז הנורחא תונמדזה לע םיחמש
הדימב ונדעב ומקני ונינוגרא יכ םיחוטב ונא - ונל רשאב .ונירבח
ושקב ןכלו ,וכעל הרבעהב ונתוא ועיתפיש ןכתי םלוא .הנוכנה הרוצבו
םישוע ונאש םיחוטב היהנש ידכ ,הזכ רבד וכעב םג ונל וניכיש ץוחב
.ינזרב .מו ,ןייטשנייפ .מ .בר םולש .םיקזח ונא .תאז

םילשורי לע רצוע לטוה ,וכעב תוילתה רחאל עובשכ ,1947 לירפאב 21 ,ינש םויב
,ברעב 9:15 העשב .ינזרבו ןייטשנייפ לש םתעש העיגה יכ תועומש וצופנ ריעבו
,רהוסה-תיב לש ישארה ברה ,ןמדלוג בקעי ברה לש ותיבב םייטירב םיניצק ועיפוה
םלוא ,םאוב תרטמ תא וטריפ אל םיניצקה .יזכרמה אלכל םתא אובל והושקיבו
ןמדלוג ברה .ינזרבו ןייטשנייפ תא גרוהל איצוהל םידמוע יכ לוכל רורב היה
ארק אוה .םימחולה ינש לש םחור תא דדועל הסינו תוומל םינודינה אתל סנכוה
וצרפ רחא ."םלוע ןודא" תליפת תא םר לוקב ורש ,ןייטשנייפ לש ותשקבלו "יודיו"
ךות ,רהוסה-תיב להנמ םע אצי ברהו "הווקתה" תרישב תוומל םינודינה ינש
.הנורחאה םתעשב םיינשה םע תויהל ידכ רוזחיש החטבה
תעשב רוזחי אל יכ וב וריצפה םלוא ,םדוס תא ברל וליג אל ינזרבו ןייטשנייפ
וטילחה וב עוגפל אלש ידכו ,םהיתורצפהל הנענ אל ברה .גרוהל תואצוהה
העש יצחכ .ןיילתה אוב ינפל םמצע ץצופלו תירוקמה םתינכותמ תונשל םיינשה
:תויוצצופתה יתש ועמשנ םינודינה אתמ ברה תאצ רחאל
,םינומירה ויה השמ לש ודיב .ינשה דיב דחא םיקובח ודמע ריאמו השמ
ןיב ויה םינומירה .הבשנ הב הלועפב העטקנ ריאמ לש תחאה ודי יכ
הככו םיליתפה תא תיצה הב הירגיס ןשיע ריאמ .םהיתובל לומ ,םהיזח
.םירוביג תומ ותמו םייוניע ילב םהיתומשנ תא ואיצוהו וקבחתה
(הבדנ ףסוי תאמ ,םודרגה ילוע רפס ךותמ)
םיתיזה-רהב םיינשה ורבקנ ,גוצרה יולה קחצי ברה ,ישארה ברה תארוה יפ-לע
ודפס חותפה רבקה דיל .ח"צרת - ו"צרת תוערפו ט"פרת תוערפ ישודק תקלחב
.ריאמ לש ויחא ,ןייטשנייפ ןימינבו (םיריסאה לש םבר) ןיול הירא ברה םילפונל
הצרעהו דובכ הררוע ,הנורחאה םתעשב תרתחמה ימחול לש הצימאה םתדימע
הרטמה ןעמל ומצע בירקהל ןכומה רוד ;ץראב םק שדח רוד .ולוכ םלועבו ץראב
,ןמרתלא ןתנ ררושמה .ויתפש לע הריששכ ,ץראהו םעה רורחש לש הבגשנה
הליהת ריש "רבד" ןותיעב םסרפ ,י"חללו ל"צאל םידגנתמה הנחמ לא ךייתשהש
:המיימשה הרעסב ולעש ,ינזרבו ןייטשנייפל

שחכתנ אוושל ,וניניע תא בסנ לא
.ליל-תעש התוא לש הדוהל
שאה ןושל תרבוד יכ .םודינ אווש
.םיינשה םמצע תא ופרש הב
........................................
םימדה-אתב .וניניע תא בסנ לא
.תכעוד אל הרעב ןברוק-תעש
םימעש תועשל תוושל איה הלכיו
.םחל לעו דכ לעכ םהילע םייח דוע

ברקה תא דיספמ הלאכש תועשב
.ביואה
.םייניש קרוחה
,אוושל אל תקלודה ,תאזכש העשל
.םיינשה םיתמה ודעונביבח םולשבא
רקנ ריאמו סייו בקעי ,ביבח םולשבא
,וכע אלכ תצירפ רחאל תועובש השולשכ ,יאמב 28-ב
רקנ ריאמו סייו בקעי ,ביבח םולשבא לש םטפשמ ךרענ
םיקיזחמ םדועב ,אלכה-תיב תמוחל ךומס וספתנש
ןידה-תיב תוכזב וריכה אל וירבחו ביבח .םקשנב
ריהצהל ידכ טפשמה תא לצנל ופידעהו םתוא טופשל
ךשמנש טפשמב קלח וחקל אל םה .תוינידמ תורהצה
35-מ הלעמל וב ודיעה רשאו ,תועובש השולשל בורק
רות עיגה ,הירוגטקה ימוכיס רחאל .הירוגטקה ידע
.תורהצהה
תירבעה תרתחמה תמחלמ תא הוושיה רשא ,ביבח םולשבא היה םירבודה ןושאר
:רתיה ןיב ,רמאו םיריאה לש וז םע
-ילחנ-ירהנב עיבטהל םתיסינ תיריאה תרתחמה ימחול םכדגנ ואצי רשאכ
;תובוחרב םתחצר ;תוילת םתומיקה .תוצירעה דגנ תוממוקתהה תא םד
ורבשת תופידר חוכב יכ הברה םכתושפיטב םתבשח .הרזג-ץראל םתשרג
יריאה דרמה .םתיעט לבא ,םיישפוחה םיריאה לש תודגנתהה חור תא
עריא הז דציכ םתא םיהמת ...תישפוחה דנלריא המקש דע רבגו ךלה
ךשמב תוטיחש ןברקל ויהש ,םינדחפל םתוא םתבשחש וללה םידוהיהש
תוומה לצב םדמעבו םכיתואבצב םימחלנ ,םכנוטלש דגנ וממוקתה ,תורוד
:םיבצחמ ינשמ ןאכ םיבאשנ שפנה תומוצעתו זועה [...] ?תוומל םיזב -
תא ול ריזחמה ,ויתובא תמדא םע ירבעה רעונה לש שדוחמה עגמה
םידמוע ונא יכ ותוא דמלמה האושה חקלו ,רבעה ירוביג לש זועה תרוסמ
.ונמויק םצע לע םא יכ ,ונתוריח לע קר אל הכרעמב

רקנ ריאמ
תטישפ" לע ותרהצהב אוה םג דמע רקנ ריאמ
לארשי-ץראב תיטירבה תוינידמה לש "לגרה
םיצלאנ וידיקפ רשא" ןוטלשה תוטטומתה לעו
"תואטגב תבשל
.(םיטירבה ורגתסה םהב ןוחטיבה ירוזאל זמר)
תא ללשו תיטירבה הלשממה לש תינויצ-יטנאה תוינידמה תא ףקת סייו בקעי
:ץראב תיטירבה תוחכונה לש התויקוח םצע

סייו בקעי
איה ,הדגנ םיממוקתמ לוכהש ,ןאכ םכתואצמיה םצע
המימי םימימ איה ונצרא תאזה ץראה .תיקוח יתלב
?ונתדלומלו ,םייטירב םיניצק ,םכל המ .םיחצנ חצנלו
...?שפוח תרחושו הקיתע המוא לע םיטילש םכמש ימ
בקעיו רקנ ריאמ ,ביבח םולשבאל היילתב תוומ שנוע :ןידה-רזג ןתינ ינויב 16-ב
.סייו
ידכ הבורע-ינב ףוטחל (ברקה ליח) ק"חה תודיחיל הארוה הנתנ ל"צאה תדקפמ
המלעתה תיטירבה הלשממה םלוא ,תוומל םינודינה לש םהייח תא ליצהל
םישיא לשו ץראב בושייה יגיהנמ לש םהיתושקבמ ףאו ל"צאה לש ויתורהזאמ
ןיד-ירזג תא יטירבה אבצה לש ישארה דקפמה רשיא ילויב 8-בו ,םלועב םיבר
,ןידה-רזג רושיא רחאל םימי המכ .ןכל-םדוק תועובש השולש ונתינש תוומה
דחאמ ואציש העשב םייטירב םיטנ'גרס ינש הינתנב ל"צאה לש הדיחי הספת
םוקמל וחקלנו םוקמ תברקב התכיחש תינוכמל וסנכוה םיטנ'גרסה .הפקה-יתבמ
.וז הרטמל דחוימב ןכוהש אובחמ
יגיהנמ תא םג אלא ,םיטירבה תא קר אל המהדתב התכיה םיטנ'גרסה תפיטח
וששחו ,ויתורהזא תא םייקי ל"צאהש בטיה ועדי םה .ץראב ידוהיה בושייה
.יטירבה אבצה תבוגתמ
תיבמ םישופיחב לחוהו התביבסו הינתנ לע רצוע לטוה ,הפיטחה רבד עדוויהב דימ
ינש .םהידיב סרח ולעה םלוא ,םישופיחל ופרטצה הנגהה תוחוכ םג .תיבל
ןוזמ ובו ריעה הצקב םימולהיל תשורח-תיבב רפחנש רקנובב וקזחוה םיטנ'גרסה
אל ל"צאה ידיב הבורעה-ינב לש םתקזחה .הכורא הפוקתל וקיפסהש ,ןצמח ילכמו
ולעוה ילויב 29-ה לש תומדקומה רקובה תועשבו ,תיטירבה הלשממה תא העיתרה
.רקנ ריאמו סייו בקעי ,ביבח םולשבא :ל"צאה ימחול תשולש וכע אלכב םודרגל
טניבקה לש תדחוימ הבישיב הלבקתנ ןידה-ירזג תא עצבל הטלחהה יכ ,ןייצל שי
ינש לש םניד תא םיצרוח םה ךכב יכ הרורבה םתעידי תורמל ,ןודנולב יטירבה
םינודינה אתב ל"צאה ימחול לש םתוגהנתה לע .הבורע ינבכ וחקלנש םיטנ'גרסה
םתא תויהל שקבתנש ,הפיחמ הנחוא םיסנ ברה בתוכ ,םודרגל םתיילע ינפל תוומל
:הנורחאה םתעשב
םע יתיהש ...דואמ םיצימא ויה םה .עוזעז וא דחפ ינמיס לכ וליג אל םה
ושקיבו בושייה םולשב שורדל ינושקיב יתאצישכו העשכ תוומל םינודינה
.המואה ירוביג םכירשא :םהל יתרמא ינא .לארשי-םעל הלואג
ינש ואצמנ ,ילויב 30-ב ,םויה תרחמלו ,הררב לכ ל"צאה ינפב וריתוה אל םיטירבה
וירבח יפלכ ל"צאה לש ותבוח וז התייה .הינתנ דיל השרוחב םייולת םיטנ'גרסה
ורחב םיטירבהש ףרוטמה םימודרגה לוחמ תא דימתלו תחא קיספהל ידכ לועפל
.ץראה ןמ םימודרג וספ - םיטנ'גרסה ינש לש םתיילת זאמ םנמאו .וב
אל תונותיעה .יטירבה םעה תאו הינטירב תלשממ תא העזעיז םיטנ'גרסה תיילת
לש תוטלחהה לע תרחא הלועפ לכמ רתוי עיפשהש ,השעמה תא תונגלמ הקספ
השעמה" יכ "דרמה" ורפסב בתוכ ןיגב .לארשי-ץרא דיתעל עגונה לכב הלשממה
םיטירבה לש םתוקלתסהל ףכה תא ועירכהש םידעצה דחא היה ,ונושלכ ,"ירזכאה
,לארשי-ץרא תלשממ לש םיריכבה הידיקפמ ,טסאק ר'צרא לנולוקה םג .ץראה ןמ
ונתאיציל לכמ רתוי התשע םיטנ'גרסה תיילת" :יכ 1949-ב אשנש האצרהב רמא
."לארשי-ץראמהקירפא תולג :אבה קרפה