,ראז'ג-לא דמחא ,לילגה לשומו ,םינמתועה דיב וכע השבכנ 16-ה האמה תישארב
תפוקתב .ץראל "ישאר רעש"ל וכע תא ךפהו םיקוושו רצבמ הב הנב ,ריעה תא חתיפ
ולע ובו תורתחמה יריסא ובשי וב ,רהוס-תיבכ וכע רצבמ שמיש יטירבה טדנמה
;ץראב רתויב רומשה רצבמה היה וכעב רהוסה-תיב .ל"צאה ימחולמ הנומש םודרגל
.ברעממ רגס םיה דועב ,ןופצמו חרזממ רצבמה תא ףיקהש קומע ריפחו תומוח ףקומ
.םידוהי םיבשות הב ויה אלש תיברע ריע לש הבילב ןכש רצבמה


וכע אלכ


ינבל ןתיא
יתלב המישמכ התארנ םוקמה ןמ החירבש תורמל
.תוינכות ןנכתלמ תרתחמה ימחול וקספ אל ,תירשפא
היהש ,םיברעה םיריסאה דחא רשאכ לח הנפמה
יכ ,רפיס ,םירדחלו חבטמל טפנה תקפסא לע יארחא
-תינוציחה המוחב יוצמ היהש) טפנה ןסחמב ותויהב
םירבדה .םישנ לש תולוק עמש ,(רצבמה לש תימורד
קיסה רשא ,ל"צאה יריסא ריכב ,ינבל ןתיא לא ורבעוה
םע לבוג רהוסה-תיב לש ימורדה ריקה יכ םירבדה ןמ
רבעוה הזה עדימה .הקיתעה ריעב הטמיס וא בוחר
העצה תייוולב ,ל"צאה תדקפמ לא תרתחמה ראודב
רהוסה-תיב לא הצירפ םשל טפנה ןסחמ ריק תא לצנל
.תרתחמה יריסא רורחשו
וכעב רייס ,ישארה םיעצבמה ןיצקו ןונכתה תביטח שאר ,("ידיג") ןילגפ יחימע
רחאל .תירשפא הצירפה יכ הנקסמל עיגה תידוסי הקידב רחאלו ,יברעכ שפוחמ
םלוא ,ץוחבמ המוחה תא ץורפל ןתינ יכ רמאנ וב בתכמ ינבל לביק ,הדקפמב ןויד
.םמצע תוחוכב ימורדה ריקה לא עיגהל םיריסאה תלוכיב היולת עצבמה תחלצה
הדבועה הלצונ .ליתפו םיצפנ ןכו ץפנ-רמוח רהוסה-תיב ךות לא וחרבוה ךכ םשל
ומכ ןוזמ תפסות רהוסה-תיב ךות לא ריבעהל םיריסאה ירוהל ושרה תונוטלשהש
,הביר תואספוק ךותב תומוחה ןיב לא רבעוה ץפנה רמוח .דועו תוריפ ,ןמש ,הביר
תא קדבו אספוקה הסכמ תא חתפ יטירבה למסה .הכימס הבירב ףוטע אוהשכ
.ליגרה ןמ רתוי תושק ויהש טיניל'גה תוכיתחב לקתנ ,הבירה ךותב ורקדב .התלוכת
תוכיתח הב תורצונו הכלהכ תשרקנ הניא הבירה םיתיעל יכ ול רבסוהש רחאל
,ןמש חפ לש הלופכ תיתחתב םייובח ויה ליתפהו םיצפנה .ותעד החנ ,רתוי תוקצומ
ךורא טומ המינפ סינכהו הסכמה תא חתפ למסה .תידוסי הקידב רבע אוה ףא רשא
,הירגיס רטוקב היה םיצפנהו ליתפה יבועו רחאמ םלוא ,ןמשה הבוג תא קודבל ידכ
.דחא רטמיטנסמ תוחפ לש יבועב התייהש הלופכה תיתחתב למסה ןיחבה אל
ישנא 22 ,ל"צאה ישנא 60 םכותמ) םידוהי 163 רהוסה-תיבב םיאולכ ויה תע התוא
ל"צאה תדקפמ .םיברע 460 ןכו (םיילילפ םיריסא ויה רתיה .הנגהה ישנא 5-ו י"חל
ללגב תאזו (י"חל ישנא 11-ו ל"צאה ישנא 30) וררחושי םיריסא 41 קרש הטילחה
ןתיא לע .םיחרוב לש רתוי לודג רפסמל רותסמ םוקמ אוצמל תינכט תורשפא רסוח
ראשיי ימו ררחושי ימ טילחהל לטוה (ורצעמ ינפל ישאר םיעצבמ ןיצק היהש) ינבל
.(החירבל םידמעומה תא םמצעב ורחב י"חל ישנא) אלכב

("ןושמש") ןהכ בד
העשב ,1947 יאמב 4 ,ןושאר םויל עבקנ הצירפה עצבמ
יפתתשמ וסנכתנ ןכל םדוק םוי .םירהצה-רחא עברא
םירדחה דחאב .הינתנב םימולהיל תשורח-תיבב הלועפה
םירבודה ןושאר .ךורדתב לחוהו ריקה לע הפמ הבצוה
יטרפ תא םיאבה ינפב שרפש ,("ידיג") ןילגפ יחימע היה
ןהכ בד רובידה תושר תא לביק וירחא .תינכותה
םישנאל רמא אוה .הלועפה דקפמ הנמתנש ("ןושמש")
גהנתהל םהל ארקו םייטירב םילייחל םישפוחמ ויהי םהש
."ותוכלמ דוה לש םילייחכ" וכעב


םיטירב םילייחל םישפוחמ ל"צאה ילייח

תרחמל ."תילגנא" תרופסתב םלוכ ורפוס ,םהיתודיחיל וקלוח םימחולהש רחאל
.האיציה-סיסב שמיש רשא ,(בקעי ןורכיזו הנימינב ןיבש) ינוש רצבמל ורבעוה
ולביק השולש דועב םייטירבה םיסדנהמה תדיחי ידמב ושבלתה םימחול םירשע
תוינוכמה תריישל םירוחבה ולע ,קשנה תקולחו םירבסהה רחאל .יברע שובל
האווסה יעבצב םיעובצ םירדנט ינש ,ןוט 3 תב תחא תיאבצ תיאשמ :הללכש
גהנה דילו ,דוקיפה פי'ג עסנ הריישה שארב .םייחרזא םירדנט ינשו םייטירב
.תוילדמ רוטע והזחו יטירב ןטפק שובלב "ןושמש" בשי
תיאשמה דועב ,קושה ךות לא םייאבצה םירדנטה ינש וסנכנ ,וכעל הריישה עיגהב
רבעל הדעצ "הסדנהה תדיחי"ו תומלוס ודירוה תוינוכמה תחאמ .רעשה דיל התכיח
גגה לע םלוס תרזעב וספט םה .ןופלטה יווק תא "ןקתל" ידכ יקרוטה ץחרמה-תיב
ןויריפא הדוהי ונגסל רזע ,הדיחיה דקפמ ,ןומולס בדו ,רצבמה תמוח לא רבחתמה
-תיב לש תונולחה לא םילוקנא תועצמאב םתוא רבחלו םינעטמה תא תולעהל
ןמ םירתסומ ויה םהו רחאמ עירפמ ןיאב םתדובע תא ועציב םירוחבה .רהוסה
.רצבמה גג לע ובצוהש םיפיקזה

ביבח םולשבא
ורזיפו המיסחה תודיחי יתש וסרפתה העש התוא
.הצירפה םוקמ לא וליבוהש םיכרדב םישקומ
ודוקיפב התייה ,םימחול השולש תב ,תחא הדיחי
םימחול ינש הללכ היינשהו ביבח םולשבא לש
השולש לש תפסונ הדיחי .(ץיבורטסואו ילאכימ)
תינופצ המקמתה ,םיברעל םישפוחמ ויהש םימחול
תא המגרמב הזיגפה הלועפה תליחת םעו וכעל
.םוקמב ןכשש יאבצה הנחמה
,השדחה ריעל הסינכב קלדה תנחת דיל המקמתה פי'גב העסנש דוקיפה תדיחי
.קלדה תנחת תא התיצהו בכר דגנ םישקומ הרזיפ


וכע אלכ יריסא לש םיירהצה רחא לויט

תיב ילתוכ ךותב תונגראתהה הלחה ,רצבמל ץוחמ תוסרפתמ תוילוחה דועב
םתוא .םירהצה-רחא לש לויטל םיאתה תותלד וחתפנ 15:00 העשב .רהוסה
תולועפ עצבל היה םדיקפתו רצחל ודרי םיחרובה ןיב וללכנ אלש םיריסא
,תוצובק שולשל וקלחנ םה .םיאתב וראשנ החירבל םידמעומה דועב ,החסה
.דרפנ אתב הצובק לכ
.הצרפנ רצבמה תמוח .הביבסה לכ תא דירחהש זע ץוציפ עמשנ 16:22 העשב


הצירפה רחאל וכע אלכ תמוח

ןוויכל ןורדסמב וצר םירוחבהו אתה ןמ הקניז םיחרובה לש הנושארה הצובקה
ןמ הקינאפב וצרש םיברע םיריסא לש לושחנ לע רבגתהל םהילע היה .הצריפה
לא םינעטמ דימצה ,לבשא לאכימ ,םיחרובה ןושאר .ךרדה תא ומסחו םיאתה
,ץוציפ .היהשהה ליתפ תא קילדהו ןורדסמה לש רעשה תא ורגסש םילוענמה
.החתפנ שפוחה לא ךרדהו ינשה רעשה םג ץרפנ הרוצ התואב .חתפנ רעשהו
תרעבה ידי-לע שא םוסחמ ורצי םה ;היינשה הצובקה הלועפל הסנכנ תע התוא
םירטוש תסינכ ינפב ךרדה תא המסחש הלודג הרודמ החקלתה .ןמשב ברועמ טפנ
וחירבהו גגה רבעל םלה ינומיר וקרז תישילשה הצובקה ישנא .החירבה לולסמל
תויריה ,תוצצופתהה ןמ הרצונש המוהמה לכ ךותב .םש ובצינש םירהוסה תא
םיפקותה תדיחי םע השיגפה .שפוחה לא םכרד תא םיריסא 41 וסליפ ,שאהו
.תויווח יפוליחל ןמז היה אל םלוא ,תשגרנ התייה
םלוא ,ךרדל האציו ןושארה רדנטה לע התלע םיחרובה לש הנושארה הצובקה
םה ףוחה דיל .ןוילופנ-רה ןוויכל עוסנל םוקמב הפיח ןוויכל עסנו העט גהנה
וחתפ רדנטב םניחבהבו םיב ץוחרל ואציש םייטירב םילייח לש הצובקב ולקתנ
תורבקה-תיב ריקב לקתנ אוה םלוא ,ויתובקע לע רוזחל הסינ רדנטה .שאב
דועב ,קלדה תנחת רבעל הצירב וחתפו תינוכמה ןמ וצפק םירוחבה .ךפהתהו
הסינו השענה תא האר ("ןושמש") ןהכ בד .םהירחא םיגלדמ םייטירבה םילייחה
ץק ומש םיעילק 17 םלוא ,ודיב היהש ןרבה עלקמ ןמ יריב םיטירבה תא רוצעל
לדגו ךלה םיעגפנה רפסמ .אוה ףא גרהנ ,ןושמש דצל םחלש ,ץישפיל ןמלז .וייחל
הנושאר ואציש םירוחבה 13 ןיבמ :דואמ בוצע ןזאמה היה ,שאה הקספנ רשאכו
םיאירבה ינשו םיעוצפה .תויריה ןמ ועגפנ אל 2 קרו ועצפנ 6 ,וגרהנ 5 ,שפוחה לא
.אלכה לא ורזחוה

סייו בקעי
לש ודוקיפב המיסחה תדיחיל התרק תפסונ הלקת
(סייו בקעיו רקנ ריאמ םע דחי) ביבח םולשבא
םג חטשב וראשנו הגיסנה תוא תא ועמש אל םה -
ברק רחאלו וכע תא ובזע רבכ תודיחיה רתיש רחאל
,היינשה המיסחה תדיחי םג .ורסאנו וספתנ ךורא
אל ,ץיבורטסוא םחנמו ילאכימ ןונמא תא הללכש
וספתנו (הגיסנה תא הנמיסש) הרצוצחה לוק תא העמש
.םיטירבה ידיב םה ףא
תא םולשב תאצל וחילצה ,ינשה רדנטבו תיאשמב ויהש םיפקותהו םיחרובה רתי
רבעל לגרב ודעצו תוינוכמה תא םש וריאשה ,הילד ץוביקל דע ועיגה םה .וכע
ץראה יבחרב ורזופ רקובב תרחמלו יקסניטוב'ז תלחנ יתב ןיב וקלוח םה .הנימינב
.שארמ םרובע ונכוהש תומוקמל
,ףסאמה רדנט לע ספטל חילצה ,הגיסנה תעשב עצפנש ,י"חל שיא ,םיובלפא םייח
וריבעה הילד ץוביק ישנאו תינוכמב ראשוה אוה .ותמשנ תא חפנ ךרדב םלוא
."אשידק הרבח" ידיל הורסמו הפיחל הפוגה תא םויה תרחמל
27-ל עיגה שפוחה לא תאצל וחילצהש םיריסאה רפסמש ררבתה הלועפה םוכיסב
אבצה תוחוכ םע תויולקתיהב וגרהנ םימחול 9 .(י"חל ישנא 7-ו ל"צא ישנא 20)
וספתנ ,םיעוצפ םקלח ,םיחרובה ןמ 8 .םיררחשמה ןמ 3-ו םיחרובה ןמ 6 :יטירבה
.םסיסבל רוזחל וחילצה אלש םיפיקתמה ןמ 5 רסאמל ואבוה ןכ .אלכל ורזחהו
.רהוסה-תיבמ וחרב םהמ 182-ו הרצונש המוהמה תא ולצנ םיברעה םיריסאה
אלכה-תיב תצירפ"כ ץוח-יבתכ ידי-לע הלועפה הראות ,דבכה םימדה ריחמ תורמל
:יאמב 5-ב בתכ ןודנולב "ץראה" ןותיע לש וחילש ."הירוטסיהב הלודגה

ה'זיטסרפל תיניצר המולהמכ ןאכ הלבקתנ וכע אלכ לע הפקתהה
תבשחמ-תכאלמכ הפקתהה תא וראית םייאבצ םיגוח ...תיטירבה
.תיגטרטסא

:אבה רואיתה תא םיאצומ ונא "ןויבירט דלורה קרוי-וינ" ץופנה ןותיעב

הלא לכמ השקה התייהש ,תינתפאשה המישמה תא לעופל ואיצוה םה
אבצ ישנא ידי-לע ראות הלועפה עוציב .תמלשומ הרוצב ,הכ דע ומזיש
.תפומ השעמכ

האצותכ וטקני הלועפ וזיא" :ילנאטס רבילוא ריצה לאש ןודנולב יטירבה טנמלרפב
"?רתויב ךומנ לפשל תיטירבה הרקויה תא דירוהש ,וכע אלכב עוריאהמ
:ראשה ןיב רמאנ ,ןודנולב תובשומה דרשמל ןוילעה ביצנה חלשש לצנתמ ח"ודבו

הבורע שמשל לוכי וניא ומצעלשכ םירטוש וא םילייח לש רפסמ םוש
...םייחרזא תודסומו םירשג ,םיניינב הברה לע הפקתה ינפמ ןוחטיבל
רשפאש תונגרואמ תופקתה דגנ הלאה םינקתמה לכ לע המלש הנגה
...תישעמ תורשפא רדגב הניא ...העש לכבו םוקמ לכב לעופל ןאיצוהל
םהבש תרתחמה יסיסכטב םינמואמ לארשי-ץראב םישרופהש רוכזל שי
.םינורחאה המחלמה ימיב הפוריאב תרתחמה השמתשה

גיצנ ,וקימורג יירדנא .היצסנס ם"ואב השחרתה ,וכע-אלכ תצירפ רחאל רצק ןמז
תא הפי ןיעב האור וצראש םימהדנה םיריצה ינפב ריהצה ,ם"ואב תוצעומה-תירב
.לארשי-ץראב תידוהי הנידמ לש התמקה

רקנ ריאמ
ךרענ ,וכע אלכ תצירפ רחאל תועובש השולש
רחאל וספתנש םימחולה תשמח לש םטפשמ
,ביבח םולשבא - םימשאנה ןמ השולש .הלועפה
תמוחל ךומס וספתנ - רקנ ריאמו סייו בקעי
םה .םדיב קשנ םיקיזחמ םדועב רהוסה-תיב
רחאלו םתוא טופשל ןידה-תיב תוכזב ורפכ
.תוומל השולשה ונודינ ,תוינידמ תורהצה ורסמש
.רהוסה-תיבמ קחורמ םוקמב קשנ אלל וספתנ ,ץיבורטסואו ילאכימ ,םירחאה ינש
טפשמ םיינשל להנל ל"צאה תדקפמב טלחוה ,םהייח תא ליצהל יוכיס היהש רחאמ
18-מ תוחפ םליג יכ תוחיכומה תודועת איצמהל וחילצה םהלש ןידה-יכרוע .רדוסמ
.םלוע רסאמ םהל רזג ןידה-תיבו


םודרגה ילוע :אבה קרפה