לארשי-ץרא תלשממ תאמ העדוה "םילשורי לוק"ב המסרופ ,1947 ראוניב 31-ב
םייטירבה םידליהו םישנהש טלחוה" ץראב םינורחאה תוערואמה ןמ האצותכ יכ
."לארשי-ץראמ ונופי ,תינויח הניא ץראב םתוחכונש םירחא םייטירב םיניתנו
תבכרב ורבעוה םה ;דליו השיא ,שיא 1500-כ ץראה ןמ ונופ רצק ןמז ךות ,םנמאו
.הילגנאל היינאב םשמו םירצמל
םירעה שולשב "ןוחטיב ירוזא" תיינבב אבצה לחה ,םידליהו םישנה יוניפל ףסונ
יוניש ונתשה ריעה ינפו הלאכ םירוזא העברא ומקוה המצע םילשוריב .תולודגה
םבור ,םיחרזאה .םיסורה שרגמ תוביבסב היה יזכרמה "ןוחטיבה רוזא" .רכינ
תונוטלשהש ילבמ תאזו ,םהידרשמו םהיתויונח תא תונפל ווטצנ ,םידוהי םלוככ
ק"פא-ןיינב ,ילרנ'ג-ןיינב תא םג ללכש ,ולוכ רוזאה .םייפולח תומוקמ םהל וקפיס
ףקוה ,יזכרמה ראודה-תיב ןכו (ימואל קנב םויה - ןשיירופרוק ןייטסלפ ולגנא)
םיתעל .תוהז-תדועת תגצה רחאל קר תירשפא התייה וילא הסינכהו לית ירדגב
.רדוגמה קלחל סנכיהל הצרש חרזאה לש ופוג לע שופיח םירטושה וכרע תובורק
רוזאה ,"ןוחטיב רוזא" תויהל ךפהו רדוג "ןורושי" תסנכה-תיב לומש רוזאה םג
.ול ךומסה יאבצה הנחמה תא ןכו "דימשדלוג תיב"בש םיניצקה ןודעומ תא ללכ
הנחמ ןכו היבחר תנוכשמ םיקלח ,הייבלט תנוכשב ויה םיפסונ ןוחטיב ירוזא
."רלנש"םילשוריב םיסורה שרגמב ןוחטיבה רוזא

רהמ-שיח וכפה (םעה יפב ונוכש יפכ ,"םידרגניווב"ה וא) ןוחטיבה ירוזא
תאצל אלש ווטצנ רשא ,םייטירבה םילייחהו םירטושה רובע "רצעמ תונחמ"ל
םלוכ ויהש) םיעושעשה-יתבב רקבל וקיספה םיטירבה .דיקפתב אלא םתוא
.םצמטצהו ךלה תיחרזאה הייסולכואה םע עגמהו (ןוחטיבה ירוזאל ץוחמ


ל"צאה יזורכמ

םרת .תיטירב-יטנא רתויו רתוי הכפה לארשי-ץראב ידוהיה בושייב הריוואה
יטירבה אבצה לש תוללעתהה ןכו תידוהיה הייסולכואה לא תונוטלשה סחי ךכל
.הנגהה לש 'ב היילעל דסומה ידי-לע הפוריאמ הצרא ואבוהש םיליפעמב
.ברו ךלה םיליפעמה תוינא רפסמו ,וז התוליעפ תא הנגהה הריבגה ,הפוקת התואב
לע יטירבה יצה םשש רוצמה תא ץורפל תוינאה וחילצה אל םירקמה בורבש אלא
ומקוהש רצעמ תונחמל תויטירב תוינאב ורבעוהו וספתנ םיליפעמהו ,לארשי ץרא
.ןיסירפקב םרובע
חוכב וחקלנ ,םתרבעהל ודגנתהש םיליפעמה
וז תוללעתה .ךכ ידכ ךות ועצפנ םהמ םיברו
טלקמ שקבל ץראל ואבש ,ןגמ ירסח םישנאב
הקזח הסיסת המרג ,הפוריא לש הגירהה איגמ
.םלועבו ץראב להקה תעדב
לע התיחנהש תומולהמה תא הריבגה תרתחמה .אובל הרחיא אל ל"צאה תבוגת
םייתסה םילשוריבו ,ץראה יבחר לכב ופקתוה תויאבצ תורטמ .יטירבה ןוטלשה
.ישימחה 'גרו'ג ךלמה 'חרב דימשדלוג תיבב םיניצקה-ןודעומ לע הפקתהה ןונכת
ק"חה ימחולמ 15-כ "סנאילא" תונבל רפסה-תיבב וסנכתה ,1947 סרמב 1 ,תבשב
ריאשה ,תרתחמה םע הלועפ ףתישש ,רפסה-תיב שמש .םיימלשוריה (ברקה ליח)
תא להנל ולכוי ל"צאה ימחולש ידכ םירודיסה לכ תא השעו חותפ רעשה תא
םדאמ קיר בוחרהש העשב ,תבשה םויל העבקנ הפקתהה .עירפמ ןיאב םתשיגפ
םימחולל קלוח ,תובושתהו תולאשה רחאל .םיחרזאב תועיגפ עונמל ידכ תאזו
ןולמ לע הפקתהב םא .יטירבה אבצה לש תושובלת הלביק םיצרופה תדיחיו קשנ
םילייחכ וארנ םה םעפה ירה ,םיברעו םינדוס ידגב ק"חה ימחול ושבל דוד ךלמה
.רבד לכל םייטירב
השולש הבו תינומ העסנ הנושאר .ךרדל האיציה תעש העיגה תונכהה רמג רחאל
,תינומה תובקעב עסנש ,רדנטב .החטבאהו המיסחה תדיחי תא וויהש םימחול
בד הלועפה דקפמ םשארבו םימחול השימח התנמש םיצרופה תדיחי התייה
,רצק ןמזל תינומה רוצעת ,היונפ היהת ךרדה םאש ,שארמ םכוס .("ישי") ןומולס
העיסנב ךישמת תינומה םא ,תאז תמועל .הלועפב ליחתהל תואה היהי הזו
העיגה רשאכ םנמואו .היונפ הניא םיניצקה-ןודעומל ךרדהש רבדה שוריפ ,הפיצר
ןכ-לעו ,תויאבצ תויאשמ רפסמ תונוח תיבה דיל יכ ררבתה ,םוקמל תינומה
רוזאה תא ףיקהל םיפיקתמה וצלאנ ךכ .הירחא רדנטהו העיסנב תינומה הכישמה
(םוקמ תברקב דמעש ,זוחמה דקפמ) םעוניבא קחצי ןתנ ףוסבל .םימעפ שולש
לומ ,"ןורושי" תסנכה-תיב דיל הדמע הספת המיסחה תדיחי .ץורפל הדוקפה תא
וב ,ךומסה תיבה לא התושרב היהש ןרבה עלקמ תא הנוויכו ,םיניצקה ןודעומ
תפסונ היילוח .הלועפה ךלהמל ועירפיש ששח היהו םיטירב םילייח ונכש
תא תיצהל היה הדיקפת .םוקמה ןמ קחרה אל ,'גרו'ג ךלמה בוחרב המקמתה
.בכר ילכל רבעמ ענמיש ,שא םוסחמ רוצילו שיבכה
רצענו ,דימשדלוג-תיב תא הפיקהש ליתה רדג תא ץרפ ,תוריהמב עסנ רדנטה
.הסינכ רושיא ושקיבו תינוכמה לא ושגינ םיפיקזה .הסינכל ךומס ,רצחה ךותב
.הלועפב וחתפ תוילוחה לכו הקזח שא םהילע הכתינ הבושתב
השולש המינפ וסינכהו ,תומיסחה תוסחב ןיינבה ךות לא וסנכנ םינלבחה תשולש
םידומעה דיל םילימרתה תא רדיס ןומולס .דחא לכב ץפנ רמוח ג"ק 30 ,םילימרת
.הגיסנה תדוקפ תא ןתנ ,היהשהה ליתפ תא תיצהש רחאלו ןיינבב וכמתש
:רמאו םהמ דחא רצע עתפל רשאכ ,תלדה רבעל הצירב וחתפ םינלבחה
."ותוא תחקל ידכ רזוח ינאו לימרתה לע ילש חדקאה תא יתחכש ,עמשת"
וכישמה םה .ןמזב ןיינבה תא בוזעל וקיפסה דחיו ולוורשב ותוא ךשמ ורבח
הצרפב ורבעו (ןורושי תסנכה-תיב ירוחאמ אצמנה) ןובסיטר רזנמ ןוויכל הצירב
ידיב היהש קש ךות לא קשנה ףסאנ ןובסיטר רצחב .דעומ דועב רדגב הנכוהש
רבעל םכרד ושע םה .ושבלש םייטירבה םידמה תא וריסה םיצרופהו תונבה
דימשדלוג-תיבו הרידא תוצצופתה העמשנ ,15:15 העשב .ורזפתה םשו תואלחנ
.ויתחת סרק


ץוציפה רחאל םיניצקה ןודעומ

םיניצק המכ םהיניב ,םייטירב םילייחו םיניצק 17 וגרהנ ץוציפה ןמ האצותכ
.27 ועצפנו ,ןויבה תורישמ םיריכב
:ןודנולב "ץראה" ןותיע בתכ איבמ ,הינטירבב תובוגתה תא

העזעדזנ ןודנול

ברעה ינותיע .עובשה ףוסב ןודנולל עוזעזכ האב םילשוריב הפקתהה
העידי לכ לע תולודג תורתוכ םע תורודהמ ירחא תורודהמ ואיצוה
.דוד ךלמה ןולמ השעמ תא לכל הריכזמ הפקתהה .הלבקתנש תפסונ
תא םיטסירורטה וכרע הנושארה םעפה וזש םימיעטמ םינותיעה
.ןגומה רוזאה ךותב העצוב הפקתההש םיטילבמ םהו תבשב םתפקתה

:דומעה בחורל תרתוכ םסריפ ינודנולה "סרפסכא יידנאס"ה

"תאצל וא טולשל"

תופקתה לש הכורא הרושב אישה תא הוויה םילשוריב םיניצקה ןודעומ ץוציפ
לע ולע תובר תויאבצ תוינוכמ .ץראה יבחרב וכרענש תויטירב תורטמ דגנ
הנח-סדרפ ,הרדח דיל אבצה תונחמ ;םיינוריע-ןיבה םישיבכב וחנוהש םישקומ
אבצה לש ןוינח ףקתוה הפיחבו ;םיעלקמו תומגרמ שאב ופקתוה דיל-תיבו
םילייח תורשע ועצפנו וגרהנ וללה תולועפה לכב .בכר ילכ 15 ודמשוהו
.םייטירב


"ופיה"ו "טנפלא" עצבמ
לוק"ב הרדוש ברע ותואב דועו אובל הרחיא אל סרמב 1-ה יעצבמ לע הבוגתה
יאבצ רטשמ ליטהל טילחה ןוילעה ביצנה יכ תרסומה ,תימשר העדוה "םילשורי
,קרב-ינב ,ןג-תמר ,ביבא-לת :םירוזאה לעו םילשורי ןופצב תוידוהיה תונוכשה לע
סוס - "םטופופיה" לש רוציק) "ופיה" םשה עצבמל ןתינ םילשוריב .הווקת-חתפו
.(תילגנאב ליפ) "טנפלא" םשה ןתינ ביבא-לתב עצבמלו ,(תילגנאב רואיה
רושיא לביק ןוילעה ביצנהו ןכ ינפל םישדוח רפסמ דוע הדיפקב ןנכות עצבמה
.םילייח 20,000-מ הלעמל ופתתשה ולוכ עצבמב .ותעד לוקיש יפל וליעפהל
לע םימעפ רפסמ םייא ןוילעה ביצנה ;העתפהב האב אל יאבצה בצמה תלטה
םתמחלמב תונוטלשה םע אלמ הלועפ ףותישל ורזחי אל םאש ,בושייה יגיהנמ
ללכ לע ולוע תא דיבכי ("ןוזס"ה תפוקתב ושעש יפכ) תרתחמה ינוגראב
ישאר .םיידוהיה םירוזאה לע יאבצ בצמ תזרכה ידכ דע ,ץראב ידוהיה בושייה
לכבו ,ץראב ינויצה לעפמה סרה ינפמ וששח ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה
תרתחמה ימחול לע תונשלהה תא שדחל ןוילעה ביצנה לש ותשירדל ונענ אל תאז
יפ-לע קר ועצובו רתוי תורקובמ ושענ תונשלהה ."ןוזס"ה תפוקתב היהש יפכ
רבדב םויאה ינפמ דחפה םלוא .תידוהיה תונכוסב רתויב הובגה גרדה תטלחה
.ותלטה םצעמ רתוי לודג היה יאבצ בצמ תלטה
:הנושל וזו 111 רפסמ תימשר העדוה הלשממה המסריפ יאבצה רטשמה תלטה םע

ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה תאמ הלשממה השקיב שדוח ינפל
םיחצורה לש ןידל םתדמעהב עייסיש בושייה לא האירקב תונפל
.רורטה ינוגראמ
.התחדנ וז האירק
.הז בוריסמ עובנל תולולעה תואצותה תשגדה םע השדח העדוה הנתינ
,תויושקנתה 48 ,הארתהה הנתינ זאמ ,ועצוב הלועפ ףותיש רסוח תמחמ
וגרהנ דבלב (תבש) לומתא תויושקנתהב .ועצפנ 31-ו שיא 20 וגרהנ ןהב
.שיא 18

תונקתה ,סרמב 2 םויה ,םירהצה-רחא 1:15 העשמ לחה ולעפוי ךכיפל
ןכו הווקת-חתפו קרב-ינב ,ןג-תמר ,ביבא-לתב יאבצ רטשמ תגהנהל
.םילשוריב

-יתב .אבצה ידיל יחרזאה ןוטלשה תויוכמס תרבעה תא ללכ יאבצה רטשמה
תויוכמס םע םייאבצ טפשמ-יתב ומקוה םמוקמבו ולטוב םייחרזאה טפשמה
לבגוה .הקתוש תיטרפהו תירוביצה הרובחתהו ורגסנ ראודה-יתב ;זרוזמ טופישל
ולביק םילייחה .םיקנבה תחיתפל תדחוימ תושר תלבק השרדנו ןופלטב שומישה
לכב תוריל ןכו םהיניעב דושח הארנש םדא לכ רוצעל ולכיו םירטוש לש תויוכמס
תוומל ורונ יאבצה בצמה תזרכה םע דימ םנמאו .םהיתוארוהל תייצי אלש םדא
-האמ תנוכשב התיב תספרמ לע הדמעש עברא תב הדלי םהיניב ,םידוהי ינש
םשל םידחוימ םירושיא םישורד ויהו העונתל רגסנ רוזאה לכ .םילשוריב םירעש
.יאבצה בצמה רוזא ךותמ האיצי וא הסינכ
קתשל - תחאה ;יאבצה בצמה לע םזירכהב תורטמ יתש םמצעל וביצה םיטירבה
- תרחאהו ,םירוגסה םירוזאב הזכרתה םתכרעה יפלש ,תרתחמה תולועפ תא
תונכוסה ישאר תא ץלאל ךכ ידי-לעו ץראב ידוהיה בושייה תלכלכב עוגפל
.י"חלו ל"צאה דגנ רישיה הלועפה ףותישל רוזחל תידוהיה
דשה יכ וארו ותליחתב רבכ שדחה בצמל ולגרתה םיבשותה יכ ,ררבתה הרהמב
םיסובוטואה םוקמב ;בצקה אולמב הדבע םירותליאה תנוכמ .ךכ-לכ ארונ וניא
זוחמל םיעסונה רוביצ תא וליבוהש םיסוסל תומותר תולגע ולעפ - םיתבשומה
וכלה טושפ םירחאו םיינפואב םיבר םיחרזא ושמתשה ,תולגעל ףסונ .םצפח
םירוזאל ןוזמ יכרצמ תאבה רשפאל םיטירבה וצלאנ ,םימיה ופלח רשאכ .לגרב
זרכוהש רצועה רסוה םעפל םעפמ .לדגו ךלה רבעמה תונוישר רפסמו םירוצנה
הרצונ הלא תועשב .ןוזמב דייטצהל ושרוה םיבשותהו ,יאבצה בצמה רוזאב
דצמ תוליבח ריבעהל ורזע םילייחהו ליתה רדג ירבע ינשמ הלודג תופפוטצה
רפסמ ,םילשוריב ל"צאה לש קשנה ינסחמ לע יארחא היהש ,ינבא ףסוי .דצ לא
ךותמ קשנ ריבעהל ךרוצ היה ,"רלנש" הנחמ לע הפקתהה תנכה םשלש
,קש ךותל םיחדקאו םינומיר סינכהל םיאנסחמה דחאמ שקיב אוה .רוגסה רוזאה
ינבאל ורסמו ליתה רדגל רבעמ קשה תא ריבעה ,רמשמה לע דמעש םילייחה דחאו
.רדגה לש ינשה הדצב דמעש
יטירבה ןוטלשה יזכרמ לע היתופקתה תא ריבגהל הטילחה ל"צאה תדקפמ
םחטשב לועפל תוזוחמה ידקפמ לכל הארוה הנתינ ךכ םשל ;ירשפא םוקמ לכב
בצמה לש ןושארה עובשב .תיצראה הדקפמה ןמ דחוימ רושיא תלבקב ךרוצ אלל
הפקתוה םוי ידמ ;םירוגסה םירוזאל ץוחמ ויהש תונוש תורטמ ופקתוה יאבצה
ןכ .םיינוריע-ןיבה םישיבכב םיכרד ישקומ תחנה ידי-לע תיאבצה הרובחתה
יאבצה בצמל ינשה עובשב .תומגרמבו לק קשנמ שאב אבצ תונחמ ופקתוה
םירוזאה ךותב תויאבצ תורטמ ףוקתל ,י"חלו ל"צאה ,תורתחמה יתש וליחתה
תחא בשומ םוקמ) ביבא-לתב "רדה-תיב" תא י"חל ישנא ופקת ךכ .םירוגסה
הירקה םויה) הנורשב תדיינה הרטשמה הנחמ תאו (יטירבה אבצה לש תודקפמה
רוניצו תיאבצה הרובחתה לע הפקתהה הכשמנ תאזל ףסונב .(ביבא-לת לש
.תומוקמ המכב ץצופ תיקאריע-תיטירבה הרבחה לש טפנה


"רלנש" הנחמ לע הפקתהה
לע הפקתהה התייה יאבצה בצמה תפוקתב ל"צאה יעצבמ לש תרתוכה תלוג
.םילשוריב "רלנש הנחמ"
עיגהש ,רלנש גיוודול ןהוי באה ידי-לע 1860-ב דסונ ,רלנש ירוסה םימותיה-תיב
םימותי תטילקב דסומה לש ותליחת .יטנטסטורפ רנויסמכ הינמרגמ םילשוריל
חתפתה םינשה ךשמב .הירוסבו ןונבלב םירצונב םיזורדה וכרעש חבטה ןמ ולצינש
שמיש היינשה םלועה-תמחלמ זאמו ,םיטסיל ינפמ הנגהכ המוח ףקוהש ,םחתמה
.רוגס יאבצ הנחמכ
,ומצע הנחמה .יאבצה בצמה וילע זרכוהש רוזאה םוחתב ןכש "רלנש" הנחמ
המוח ףקומ היה ,םילשוריב ומקוהש ןוחטיבה ירוזאמ דחא לש וזכרמ היהש
ירדגב תופקומ הנחמל השיגה יכרד לכ ויה תאזל ףסונ .ירי תודמע היתוניפבו
.ולוכ רוזאה לע ורמש םיבר םילייחו ,לית
תורידה תחאב (ברקה ליח) ק"חה ימחול וסנכתה ,סרמב 12 ,יעיבר םוי ברעב
הנמתנש ("לג") דימשדלוג עשוהי .םירוטה בוחרב תרתחמה תושרל ודמעש
יתש .תוילוח 4-ל וקלחנ םימחולהו ,םיטרפה לכ תא ריבסה ,הלועפה דקפמל
ולגליג םה ;תומיסחה תבצה לע תודקפומ ויה (תחא לכב םימחול ינש) תוילוח
:תילגנאבו תירבעב העדוה הדמצוה תיבח לכלו ,שיבכה זכרמ לא תויבח

"םישקומ ,תוריהז"

התייה החנהה .תויבחה ךות לא םינעטמ וסנכוה אל ץפנ רמוחב רוסחמ ללגב
םינוכיס תחקלמ םיטירבה תא עיתרת ,הרהזאה יטלש הילעו תיבחה תבצה םצעש
תויבחה תא זיזהל וזעה אל אבצה תוחוכ - חילצה רומיהה ,םנמאו .םירתוימ
.ןמוקממ
ןמ וקלתסה םה ,שיבכה עצמאב תויבחה תא ביצהל ומייס תוילוחה ישנאש רחאל
.ףסונ דיקפת לכ םהל רתונ אל יכ ,םוקמה
שלחש ןיינבב ומקמתה םה .החטבאכ השמיש ,"לג" לש ודוקיפב ,תישילש הילוח
תא תאצל םילייחה ןמ עונמל היה םדיקפתו "רלנש" הנחמל הסינכה רעש לע
.רעשה רבעל תיטמוטוא שא תרטמה ידי-לע הנחמה
,םימחול השימחמ תבכרומ התייה ,ינבא ףסוי לש ודוקיפב ,תיעיברה הילוחה
םה הכישחה תוסחב .ץפנ רמוח ג"ק 30 ובו לימרת ובג לע אשנ םהמ דחא לכו
רדג ירוחאמ ורתתסהו "רלנש" הנחמ תא הפיקהש המוחל דע עיגהל וחילצה
ולחז רחא ;הנחמה תא הפיקהש םינבאה תמוח הצרפנ הליחת .הכומס םינבא
לית רדג ךרד םכרד תא וסליפש רחאל .הנחמה ךות לא הצריפל דעב םירוחבה
היהש ןגימוט עלקמ-תתמ שא תוסחב ןושארה ןיינבל וצרפ ,תוניטרצנוק תרוצב
.םוקמה תא תאצל רהימו םישקומה לש היהשהה ןונגנמ תא ליעפה ינבא .םתושרב
ףעוה אוה ףדהה תמצועמ .הקזח תוצצופתה העמשנ ,ליתה רדג ךרד לחוז ודועב
,הדשה רבע לא ץרו ,ששואתה תוטעומ תוינש רובעכ .הדיל לפנו המוחה רבע לא
,רצועב ןותנ היה אלש רוזאה רבעל וגוסנ םירוחבה .הילוחה ישנא רתי ול וכיח םש
.ותיבל שיא-שיא ורזפתהו קשנה תא וריתסה


רלנש תיב - יטירבה אבצה לש הדקפמה ןינב

.(השק םהמ השולש) ועצפנ 8-ו יטירב לייח גרהנ הפקתהב
:ראשה ןיב ,רמאנ ,"ץראה" ןותיעב הפקתהה רואיתב

הבר היבוברע

לחה דימו םילשוריב הקעזאה תוריפצ ולעפוה תויוצצופתהה רחאל
תא וליעפה יאבצה רוזאב ויהש םילייחה לכ טעמכ .תוירי לש רטמ
ןאל עדי אל דחא לייחו הבר היבוברע המק .ורונ םיבר םירודכו םקשנ
.םיפיקתמה וקמחתה הז ןמזב .הרוי ורבח
.העש יצחמ הלעמל וכשמנ תויריה
רוזאב הרוצנה תיחרזאה הייסולכואה ברקב שפנב תודבא ויה אל
.יאבצה

עגפו תימלועהו תימוקמה תונותיעב בחרנ דהל הכז "רלנש" הנחמ ךותב ץוציפה
ןיאש ךכל תכתוח החכוה שמיש אוה .ץראב יטירבה ןוטלשה לש ותרקויב השק
תונטק תודיחיב תלעופה ,תירבעה תרתחמה תא רוצעל םיעצמא םיטירבה ידיב
.העתפהה םרוג תא ילמיסקמ ןפואב תלצנמו
תופסונ תורטמ רפסמ ועגפנ ,"רלנש" הנחמל ל"צאה ימחול ורדח ובש הלילב
יאבצה הנחמה לע תוירי ורונ ,רוכרכ דיל יאבצ הנחמ ףקתוה :ץראה יבחרב
.דועו ןויצל-ןושאר די-לע םיכרד שקומ ץצופ ,(ביבא-לת דיל) "הנורש"


ל"צאה יזורכמ

הפקתהה רחאל םימי העברא) סרמב 17-ב לטוב ,םוי 16 ךשמנש ,יאבצה רטשמה
תוכייתשהב םידושחה" שיא 78 ץראה יבחרב ורצענ לכה-ךסב .("רלנש" הנחמ לע
לשכנ יאבצה רטשמה .עצבמה ףקיה תמועל םועז רפסמ - "רורטה ינוגראל
תכשל תעדוהבו תרתחמה ינוגרא תא קתשל וחילצה אל םיטירבה ;ץורח ןולשיכ
,"רורט תולועפ" 68 ועצוב יאבצה בצמה תפוקתב יכ רמאנ תיתלשממה ןיעידומה
ורזח אל תידוהיה תונכוסה ישאר .עצוממב ,םוי ידימ "רורט תולועפ" 4 - ונייהד
תפוקתב הגוהנ התייהש תנוכתמב י"חלו ל"צאה ימחול לש תפחוס הרגסהל
ץקועה לטינו (יביטקלס רתוי הברה השענ םיטירבה םע הלועפה ףותיש) "ןוזס"ה
רומחה יעצמאה .הכורא הפוקת ךשמב ידוהיה בושייה לע ףחירש םויאה ןמ
לוכי ידוהיה רוביצהש הרזגכו ליעי יתלבכ חכוה םיטירבה ידיב היהש רתויב
התלע םתרקויו ,יאבצה בצמה ןמ םיקזוחמ ואצי תרתחמה ינוגרא .הב דומעל
.םלועבו ץראב רוביצה יניעב
תא וריבגה ,יאבצב בצמה ןולשיכו םייטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה
תוינידמ דגנ ,לי'צר'צ ןוטסיוו לש וחוצינב ,הינטירבב היציזופואה תופקתה
:לי'צר'צ רמא וימואנמ דחאב .הלשממה

המחלמ ןעמל םילעופו םהיתבמ קחרה םיקזחומ םילגנא ףלא האמ
לש וגעלו ותאנשל םיכוז ונחנא .םידוהיה םע םעט-תרסחו הסואמ
.גנילרטש תוריל ןוילימ םינומש לש ריחמב םלועה

:בתכ ןודנולב עיפומה "סרפקא ידנאס" ןותיעהו

םיאבומ םייטירב םייח .דימ רותפלו רותפל שי לארשי-ץרא תייעב תא
לכב תיטירבה ה'גיטסרפה תא רערעמ רורטהו ,הרטמ אלל ןברוק
.םלועה

ןוידה תא םידקהל הינטירב תלשממ הצלאנ ,ץראב תרתחמה תולועפ תובקעב
ם"ואה לש תדחוימ הבישי .תודחואמה תומואה ןוגראב לארשי-ץרא תלאשב
.ירוקמה ךיראתה היהש רבמטפס שדוחב םוקמב ,1947 לירפאב 28-ל העבקנ


ל"צאה יזורכמ


וכע אלכ תצירפ :אבה קרפה