דלוהנייר ךירנייה הנמתנ ,םילשוריב תבכרה תנחת תא ףיקתהל טלחוה רשאכ
קחצי ועיגה ,רבוטקואב 29-ב ,הלועפה ינפל םוי .הלועפה דקפמל ("יאני")
,ישארה םיעצבמה ןיצק , ("ידיג") ןילגפ יחימעו ,םילשורי זוחמ דקפמ , םעוניבא
רפסמ םלוא ,םילשוריב רצוע היה ברע ותוא .היבחר תנוכשב יאני לש ותרידל
עודמ ררבל התייה רוקיבה תרטמ .רצועה רוזאל ץוחמ ויה ,היבחר ןהיניבו ,תונוכש
תאו ,היינשה המוקל ולע םיינשה .ברע ותואל ול העבקנש השיגפל עיגה אל יאני
ואב םה יכ הל רמא םעוניבא .רדח יאני רכש התרידבש תיבה תלעב החתפ תלדה
וניא יאניש התייה הבושתה רשאכ םתעתפה התייה הבר המו ,יאני תא רקבל
-לע רצענ ילוא וא ,הנגהה ידי-לע ףטחנ יאניש התייה הנושארה הבשחמה .תיבב
טוקנל טילחה םעוניבאו ותוליעפ לע רקחיהל לולע אוה הרקמ לכב .םיטירבה ידי
הפקתהה תינכות תא הלגיו הריקחב יאני דומעי אל אמש ששחמ תוריהז יעצמא
.הלועפל שדח דקפמ אוצמל ךרוצ היה ןכ-ומכ .תבכרה-תנחת לע

םעוניבא קחצי
םעוניבא ועיגה ,רבוטקואב 30-ב ,םויה תרחמל
שמישש ,"םולש תכוס" תנוכשב רדחל ידיגו
רקובב עבש העשמ .הלועפל האיציה םוקמכ
ליח) ק"חה ימחול ,הז רחא הזב ,המינפ וננתסה
,("לאיבא") יול והילא םג היה םיאבה ןיב .(ברקה
תונכהב ףתוש רשא ,םילשוריב םידקפמה יריכבמ
דקפמל הנומ לאיבא .תינכתה יטרפ תא עדיו
תא בכעל טלחוה םלוא ,יאני לש ומוקמב הלועפה
.חטשב הרוק המהליחת ררבלו האיציה
.תבכרה-תנחת רוזאב רייסל ןומולס רשקה חלשנ רשע העשב
רבד לכ האר אל יכ עידוהו רזח רצק ןמז רובעכו ,ועונפוא לע בוכר אצי ןומולס
,תינשב ,םעוניבאל עידוה ובושבו ,ףסונ רויסל ןומולס חלשנ ,העש רובעכ .דושח
.תבכרה תנחת רוזאב רייסל תישילשב חלשנ ןומולס .דושח רבד לכ האר אלש
הכיחו תינומה ךותב םירוחבה םע בשי רבכש ,לאיבא תא הליחת שגפ ,רזח רשאכ
.ךרדל תאצל ידכ תואל
.לאיבא לאש ,"?עמשנ המ"
.ןומולס הנע ,"רדסב לכה"
תא ןתנ לאיבא .רויסה תואצות לע םעוניבאל חוודל קיפסה ןומולסש ינפל הז היה
תינומב .(םילשוריב רקוב ותואב ומרחוהש) תוינומ יתשב ואצי ק"חה ימחולו תואה
.םייברע םילבסל םישפוחמ ,ןוטוב דועסמו ("ישוכ") יול ףסוי ויה הנושארה

ןייטשנייפ ריאמ
ןמזיוה-רקהשילפ המיס הבשי היינשה תינומב
("לאיבא") יול והילא הדילו תיגיגח הלמש השובל
תואריהל םיכירצ ויה םיינשה .הבינעו הפילח שובל
ויה תינוכמב םתיא .שבד חריל אצויה רשואמ גוזכ
.ןייטשנייפ ריאמ בשי הגהה דילו החטבא ישנא השולש
ץפנ רמוח תואלמ תודווזמ שולש ויה ןעטמה אתב
.הלעפה ינונגנמ ןהבו
הילא ושגינ ,תבכרה תנחתל תודווזמה שולשו םימחולה םע תינומה העיגה רשאכ
לאיבאו המיס .םהלש "תוחוקל"ל וכיחו הנושארה תינומב ועיגהש "םילבסה" ינש
רחב לאיבא םלוא ,םתוריש תא ועיצה םייברע םילבס תצובקו ,תינומה ןמ ודרי
תודווזמה תא ואיצוה ןוטובו ישוכ .םילבסה רתי לש םחור תרומל ,ןוטובבו ישוכב
היהשהה ןונגנמ תא ליעפה לאיבא .הפוקה דיל ,הלבקה רדחב םוחינהו תינומה ןמ
ךלה לוכה ןאכ דע .םיסיטרכ תונקל הפוקל השגינ המיסו ,םינעטמל רבוחמ היהש
ויה םיסיטרכהש רחאל .ויתודווזמ שולשבו רשואמה גוזב דשח אל שיאו הרושכ
טלשב .תודווזמה לע ותוא החינהו דב יושע לודג טלש הקיתמ המיס האיצוה ,הדיב
:(תיברעו תילגנא ,תירבע) תופש שולשב בותכ היה

"םישקומ הנכס"

,המיס לא שגינ םוקמ תברקב דמעש יברע רטוש .ל"צאה למס ריוצמ היה דצבו
ופוצרפב המלה ,היתונותשע תא הדביא אל המיס "?הז המ" :לאשו התלמשב זחא
-תתב יברעה רטושב הריו שחרתמה תא האר םיחטבאמה דחא .ונממ הררחתשהו
יתש רבעל וצר םימחולה .(דבלב םיחדקאב םיניוזמ ויה רתיה לכ) ודיבש עלקמה
רטמ תינוכמה לע ךתינ עתפל .המינפ וסחדנו הנחתה חתפב וכיחש תוינומה
ודיב השק עצפנ ,הגהה דיל בשיש ,ןייטשנייפ .םינוויכה לכמ ורונש םירודכ
תא הערק ,ודצל הבשיש ,המיס .דבלב תחא דיב גוהנל ךישמה םלוא ,תילאמשה
עצפנ ןייטשנייפל ףסונו ,הקספ אל תפותה שא .העוצפה ודי תא השבחו ותצלוח
עוצפה ןייטשנייפ .וראווצב עגפש רודכמ עצפנ ץיברוהו ולגרבו ונטבב יאלוזא
.םהירחא ףדרש יטירבה ןיירושמהמ קמחתהל חילצהו הריהמ הגיהנב ךישמה
,תונב רפסמ וכיח םש .השמ-ןימי תנוכשל הסינכב הרצענו ידאוול העיגה תינוכמה
וסנכנ םהו ,השמ-ןימי תנוכשל ןייטשנייפ תא התוויל המיס .קשנה תא ופסאש
תחא לע עוצפה תא הביכשה המיס .םינקז גוז הב וררוגתהש ,תורידה תחאל
.םיקרוע םסוחב דיה תא הרשקו תינומב ול התשעש השיבחה תא החתפ ,תוטימה
העיגה הרטשמהש הל רמאו 14 ןבכ רענ רדחל סנכנ ,ןייטשנייפב תלפטמ הדועב
תא תוסכל דליה ןמ השקיב המיס .םדה ינמיס תובקעב םיכלוה םירטושהו הנוכשל
יכ ררבתה .שחרתמה תא היניע ומב תוארל הצוחה האצי המצע איהו רפעב םדה
םג ורסאיש הששח המיסו ןייטשנייפ בכש ובש תיבל דע עיגהל וקיפסה םירטושה
הערקנש התלמש תא הריתסה ךכו הילענ תא ךורשל וליאכ הפפוכתה איה .התוא
רוזא תא האציו ,תוריהזב םוקמה ןמ הקחרתה רחא .יברעה רטושה םע קבאמב
.השמ-ןימי
םש ,השמ-ןימי יתבמ דחא לא אוה ףא רבעוה ,ולגרבו ונטבב עצפנש ,יאלוזא
הרטשמ לש םירבגומ תוחוכב רוזאה לכ ףקוה רצק ןמז רובעכ .ויעצפ ושבחנ
וארקנו םהיתב תא תאצל ושקבתנ םירבגה לכ .הלוכ הנוכשה לע לטוה רצועו
םילוחה-תיבל ,רמשמ תחת ,ורבעוהו וספתנ םיעוצפה ינש .יוהיז רדסמל
.יתלשממה
,יברעה ןויגלה ילייח ידי-לע ורצענ ,ירחסמה זכרמה ןוויכל ודעצש ןוטיבו ץיבורוה
.תיטירבה הרטשמה ידיל םורסמש
הרטשמה ןלבח רשאכו תבכרה תנחתל םיבר םירטוש ועיגה םירהצה רחא 2 העשב
.הנחתה םלוא תא הבירחהש תוצצופתה העריא ,תודווזמה תחא תא םירהל הסינ
.יטירב הרטשמ ןיצק היהש ,ןלבחה גרהנ תוצצופתהה ןמ


ץוציפה רחאל םילשוריב תבכרה תנחת

ומשש בראמה לע תועידיה וילא ועיגה רשאכ ,ןוגראה ירדחמ דחאב ההש םעוניבא
לכעמ ודועב .םירצעמהו םיעוצפה לע ןכו (ברקה ליח) ק"חה ימחולל םיטירבה
םעוניבא .לואש-תעבגב קשנ ןסחמ הספת הרטשמה יכ ול ועידוה ,תושדחה תא
הנידע לא הנפ אוה .יאניל םג עודי היה לואש-תעבגב ספתנש קשנה ןסחמ יכ רכזנ
קתפ ריבעהל ידכ ביבא-לתל דימ עוסנל הנממ שקיבו (זוחמה תירשק התייהש) יח
:םילמ יתש תובותכ ויה קתפב .הדקפמל

."חרס יאני"

םירדח רפסמב הרקיב הרטשמה .יאניב תורושק ויה ןלוכו העידי הפדר העידי
דיל היינח שרגמב התנחש ,זוחמה תינוכמ הספתנ .יאניל םיעודי ויהש םילשוריב
הרצע הפיחבו ביבא-לתב .יאניל העודי התייהש הדבוע ,"סוארטש" תואירבה-תיב
.יאניל םיעודי ויהש םירדחב והשש םידקפמ רפסמ הרטשמה
וז התייה .בר היה םעזהו המהדתב ל"צאה ישנא תא התכיה יאני לש ותדיגב
ואציש וידוקיפ תא ריקפמ ק"חב ריכב דקפמש (הדיחיהו) הנושארה םעפה
.תובר םינש ךשמב הבושת אלל הראשנ "עודמו המל" הלאשהו ,הלועפל
הלועפה עוציב רחאל הנש םישולש םוסריפל ררחושש ,תיטירבה תשלובה ךמסממ
רבשנ ,תיטירבה תשלובה ידי-לע ספתנ יאניש ררבתמ ,(31/74 הנגהה ןויכרא)
תא רסמ יאני .םיטירבה םע הלועפ ףתשל טילחה ,ורוע תא ליצהל ידכו הריקחב
סטוה דימו ,םילשוריב תבכרה תנחת לע הפקתהה ללוכ ,ל"צאה לע ול עודיה לכ
.היגלבל םיטירבה ידי-לע


ל"צאה יזורכמ


םילשוריב םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה :אבה קרפה