םירצמב הררוגתהש ,ירסומ תחפשממ האב םילשוריב דוד ךלמה ןולמ תמקהל המזויה
תרבחב .הירדנסכלאבו ריהקב העפשהה לעבו רישעה ידוהיה דסממל הכייתשהו
םיקסע ישנא רקיעב ופתתשה ,ןולמה תיינב ןומימ םשל החפשמה המיקהש תוינמה
,תומוק עבש לש הבוגל אשנתהש ,ןיינבה .םלועה יבחרמ םידימא םידוהי ןכו םיירצמ
העיקפה 1938 תנשב .בחרה להקל חתפנ 1931 תנשבו ,םירדוהמ םירדח 200 ליכה
אבצה תדקפמ תא וב הנכישו ,ןולמה לש ימורדה ףגאה לכ תא יטירבה טדנמה תלשממ
לשב דוד ךלמה ןולמב ורחב םיטירבה .לארשי-ץראב יטירבה לשממה תוריכזמ תאו
יאבצ רשק זכרמ ונב םה ןולמה ףתרמב .החטבאל חונ ותויה לשב ןכו יזכרמה ומוקימ
ןולמל םורדמ םקוהש יאבצ הנחמ םע ןיינבה תא הרשיקש תידדצ הסינכ וניקתה ןכו
.יחרזא שומישל וראשנ ןולמה ירדחמ שילשמ תוחפ .ותחטבאל שמישו
שאר) הנס השממ בתכמ "הרוחשה תבשה" רחאל ןיגב םחנמ לביק ,רוכזכ
תדובע רחאל .דוד ךלמה ןולמ תא ץצופל הארוה ובו (הנגהה לש תיצראה הדקפמה
7 העשב ,1946 ילויב 22 ,ינש םויב ל"צאה ימחול וסנכתה ,תויחד רפסמו ןונכת
,תודיחיב םוקמל ועיגה םירוחבה .םילשוריב "ןורהא תיב" הרות-דומלתב ,רקובב
,הלועפל םיאצוי יכ וניבה םיאבה .תותיכה תחאב עלבנו המסיסה תא רמא דחא לכ
רשאכ קרו ריכבה דוקיפה עיגה רצק ןמז רובעכ .הרטמה יהמ עדי אל שיא םלוא
.דוד ךלמה ןולמ תא ףוקתל םיאצוי יכ םיפסאנל ררבתה ,םירבסהב לחוה
"םילבס"ה תצובק וז התייה .ךרדל הנושארה הילוחה האצי ,קשנה תקולח רחאל
דיל תוכחלו סובוטואב ןולמה תוביבסל עיגהל היה םדיקפת .ינבא ףסוי לש ודוקיפב
לכ .םהיתובקעב עיגיש רדנטה ןמ ץפנה ינעטמ תקירפב רוזעל ידכ תידדצה הסינכה
.תדחוימ בל-תמושת ררועל אל ידכ תאזו ,םיברעל םישפוחמ ויה "םילבס"ה תשש
בלח ידכ העבשב סומע ,ץוחב הכיחש רדנטב םיצרופה תיילוח האצי םהירחא
.םידחוימ הלעפה ינונגנמו ץפנ רמוח ג"ק 50 ליכה םהמ דחא לכש הארמל םימימת
,ינדוס רצלמ ידמב שובל היהש , ("ןועדג") יול לארשי ,הלועפה דקפמ עסנ רדנטב
.םיברעל םישפוחמ ויה םיצרופה תדיחי ישנאו ("יאני") דלוהנייר ךירנייה ,ונגס דועב
םימחולה תאו בלחה ידכ תא הסכמ טנזרב רשאכ םילשורי תובוחרב עסנ רדנטה
תסנכהל תדעוימ התייהש הסינכ ,ןולמה לש תידדצה הסינכה לא עיגה רצק ןמז רובעכו
לקנב ורבגתה םירוחבה .ןיינבה ףתרמב הנכשש "סנ'גיר הל" תדעסמל ןוזמ יכרצמ
לכ לע וטלתשה םש ,ףתרמה תמוק רבע לא ורהימו רעשה דיל ודמעש םירמושה לע
וריבעהו רדנטה לא ורזח רחא .הדעסמה חבטמב םישנאה לכ תא וזכירו םירדחה
.ןיינבה תא וקיזחהש םידומעה דיל וחנוה םש ,הדעסמה לא בלחה ידכ תעבש תא
רובעכ םינעטמה תא ץצופל םינווכמ ויהש היהשהה ינונגנמ תא ליעפה יול לארשי
רמאנ חבטמב וזכורש םידבועל .םוקמה תא בוזעל םימחולה לכ לע דקפו ,תוקד 30
.ץוציפה ןמ ועגפיי אלש ידכ תוקד 10 רובעכ ןיינבה תא בוזעל
ינש ועגפנ הנממ ,הקזח שא עתפל םהילע החתפנ ףתרמה ןמ הגיסנה תעשב
.ויעצפמ ךכ-רחא תמ ץיבומרבא ןורהא ,םהמ דחאו ,םימחול
תברקב וניתמהש ,תומחול יתש לא ברקתה אוה ,ןולמה תא בזע "ןועדג"ש רחאל
בורקה ןופלטה את לא ורהימ תונבה .ןהילע לטומה תא עצבל ןהל הרוהו ,םוקמ
:"טסופ ןייטסלפ" ןותיע תכרעמל ןכו ןולמה תייזכרמל האבה העדוהה תא ורסמו

.ןולמב ץפנ ןעטמ ונחנה .תירבעה תרתחמה םשב תרבדמ יננה"
."םכונרהזה ואר - דימ ותונפל םכילע

רחאמ יכ רמאנ הב ,ןולמה דיל הנכשש ,תיתפרצה הילוסנוקל הרסמנ תפסונ העדוה
קזנ םרגיי אלש ידכ ,תונולחה תא חותפל םישקבתמ םה ,ץפנ ינעטמ ןולמב ונמטוהו
.שפנב תודבא ומרגיי אלו הנופי ןיינבהש ידכ ונתינ תוינופלטה תועדוהה .ריוואה ףדהמ
תוצצופתהמ םילשורי הדרחוה ,תוינופלטה תורהזאה ורסמנש רחאל תוקד 25-כ
עבש לע ,דוד ךלמה ןולמ לש ימורדה ףגאה לכ .קוחרמל דע ועמשנ הידהש ,הרידא
הדקפמהו הלשממה תוריכזמ ידבוע וראשנ ,תורורב יתלב תוביסמ .לילכ סרהנ ,ויתומוק
בוזעל השרוה אל רחאה קלחהו שחרתמה לע ללכ עדי אל םקלח .םהירדחב תיאבצה
.ןיינבה תוסירהב ודכלנש ברה תונברוקה רפסמ ןאכמ .ןיינבה תא


ץוציפה רחאל דוד ךלמה ןולמ

ילויב 31-בו ,תוסירהה יוניפב יטירבה הסדנהה-ליח ישנא וקסע םימי הרשע ךשמב
,םיברע 41 ,םיטירב 28 ;שיא 91 ץוציפה ןמ וגרהנ היפל ,תימשר העדוה הרסמנ
.םירחא 5-ו םידוהי 17
וביל-בלל רודחל וחילצה תירבעה תרתחמה ישנאש הדבועה
,ברה תונברוקה רפסמ ןכו לארשי ץראב יטירבה ןוטלשה לש
.םלועה יבחרב אלא ,הילגנאבו ץראב קר אל םיבר םידה וררוע
,תינופלטה הרהזאה רבד תא טדנמה תלשממ השיחכה הליחת
ןכא יכ קפס לכל לעמ ררבוה רקוח טפוש ינפב תויודעב םלוא
.תינופלט הרהזא הנתינ
,הרטשמה חוכ-אב ינפב העובשב הדיעה "טסופ ןייטסלפ" לש תינפלטה ,תאזמ הרתי
,ןיינבה ףתרמב וחנוהש תוצצפה רבדב תינופלטה העדוהה תא הלביקש רחאל דימ יכ
תא וחתפ תיתפרצה הילוסנוקה ישנא םג .הרטשמה תנחתב ןרותה ןיצקה לא הנפליט
םנמאש ורשיא ךכבו ,תינומלאה תנפלטמה ידי-לע תושעל ושקבתנש יפכ ,תונולחה
.ןמזב הרהזא הנתינ


ץוציפה רחאל דוד ךלמה ןולמ

המדקש העשה יצחב הלשממה תוריכזמב הרק רשא תא רזחשל ירשפא יתלב טעמכ
ועבקנש ןוחטיבה ירודיסב םיבר םייוקיל ואצמנ יכ ררבתמ תויודעה לכמ םלוא ,ץוציפל
ץוציפל דעו הלועפה הלחהש עגרמ ורקש םילדחמ לש הרוש ןכו דוד ךלמה ןולמב
ינפל רצק ןמזו הקעזא תריפצ הנתינש הדבועהו תינופלטה הרהזאב לוזלזה .לודגה
תוטלחהה תלבק תכרעמב םייניצר םייוקיל לע הארמ ,העגראה תריפצ הנתינ ץוציפה
אל שיאש הדבועה ןמ עבנ ברה תונברוקה רפסמ .התואנ תימינפ תרושקת רדעה לעו
.םהמ רבדה ענמנ - בוזעל וצרש הלאו ,ןיינבה תא בוזעל םידבועל עידוה
דגנ תיטירב הבוגתמ וששח םה .םלהב ופקתנ ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה ישאר
הלועפה תא תונגל ורהימו ,"הרוחשה תבשה" לש וזמ רתוי השק ילוא היהתש ,בושייה
לע םתעווז ישגר" :תא עיבה םויה תרחמל ומסריפש תעדה-יוליג .רתויב תופירח םילמב
וירוג-ןב דוד םג ."םיעשופ רבח י"ע םויה עצובש ,ותמגוד היה אלש הבעותה השעמ
"ראוס סנארפ" יתפרצה ןותיעל ןויארבו םינגמה לא ףרטצה ,סיראפב תע התוא ההשש
."ידוהיה םעה ביוא" אוה ל"צאה יכ עידוה
השענ דוד ךלמה ןולמ ץוציפש הדבועל רומג דוגינב דמע תידוהיה תונכוסה לש יוניגה
תשקב יפל .הנס השמ לש תושרופמה תוארוהה יפ-לעו ירבעה ירמה תעונת תרגסמב
,רמאנ זורכב .הלועפל תוירחאה תא ומצע לע לביק ובו זורכ ל"צאה םסריפ ,הנגהה
:ראשה ןיב

[...]
תעדוה הנוכנ םאו .12:15-12:10 העשב ונתינ תוינופלטה תורהזאה
זא ףא ירה ,12:37 העשב העריא תוצצופתהה יכ ,םייטירבה םינרקשה
ויריידמ ןיינבה תא תונפל ידכ ,תוקד (םיתשו םירשע) 22 םתושרל ודמע
הייסולכואה ברקמ שפנב תודבאה לע תוירחאה תלפונ ךכיפל .וידבועו
.םהילע קרו םהילע תיחרזאה
םסרופש יפכ] "ירמה תעונת םשב" ורביד םיריהזמהש ,ןוכנ הז ןיא
.תפסונ העדוה רוסמלמ העש יפל םיענמנ וננה הז ןיינעב ...[תונותיעב
,ךרוצ היהי - תינדחפהו העורפה התסהה םע רשקב - יכ ,ןכתיי ךא
.וזכ העדוה םסרפל ,םיאתמה ןמזב
לש םייגרט תונברוק םה ףא ,םיידוהיה תונברוקה לע םילבאתמ ונא
.הנממ הלענ ןיאו הנממ תיגרט ןיאש ,תירבעה שפוחה תמחלמ
[...]

:האבה העדוהה תא ל"צאה םסריפ הנש רובעכ םנמאו

דוד ךלמה ןולמ לע תמאה

תודסומה" לע תיטירבה הפקתהה ירחא םיימוי - ילויב 1-ה םויב [...]
תעונת" לש הדקפמה תאמ בתכמ ונעיגה - ונירפכו ונירע לעו "םיימואלה
זכרמ לע הפקתהה תא תירשפאה תוריהמב עצבל השירד ובו "ירמה
...דוד ךלמה ןולמב רשא ןוטלשה
יפל ןהו תוינכט תוביס ללגב ןה - רפסמ םימעפ החדנ הפקתהה עוציב
...ילויב 22-ה ךיראת רשוא ףוסבל ."ירמה תעונת" תשקב
- הנגמה ,העדוה "לארשי לוק"ב רפסמ םימי רובעכ הרדוש ןכ-יפ-לע-ףא
תלועפ י"ע םרגנש דוד ךלמה ןולמב ברה גרהה תא - "ירמה תעונת" םשב
...םישרופה
התייה אל התומכש ,העורפ התסה ינפב ונדמע .המלש הנש ךשמב ונקתש
ינפב ונדמע .ונקתשו - רתויב תומויאה תויצקובורפה ינפב ונדמע .וז ץראב
.ונקתשו - תונדחפו תועיבצ ,תוקמחתה לש ןויזח
םוקת יכ ,הווקת וליפא ןיאו םייח הקבש "ירמה תעונת"ש רחאל ,םויה םלוא
תחא - הפקתהה ןיינעב וניפל םלא ונמש ןללגבש תוביסה ולטוב ...םייחל
לע - תמחול תרתחמ ידי-לע םינמזה ןמ ןמזב ועצובש תורידאה תופקתהה
תולגל ךירצ התע ;תמאה תא תולגל רתומ התע .יטירב-וצאנה ןוטלשה זכרמ
.תמאה תא
טופשיו - הארי םעהו

1947 ילויב 22 ז"שת זומת

.ל"צאה תא תופירחב תונגל וכישמה ,הנגהה לש הימוסרפ ןכו ,תירבעה תונותיעה
אלא .ץראב טדנמה תלשממ ידי-לע הכרדותש ,תיטירבה תונותיעה הפרטצה םהילא
ידי-לע הבתכנש השדח הארוה םוסרפ בקע הבר הדימב והקוה םייטירבה םייוניגהש
.ןולמה ץוציפ רחאל תוטעומ תועש (ץראב יטירבה אבצה דקפמ) רקרב ןילווא לרנגה
:רמאנ ,"לבגומ" גווסש ,לארשי-ץראב יטירבה אבצה יניצק לא רקרב לש ובתכמב

לעוגהו זובה תושגרהב ושיגריו ושנעיי [םידוהיה] םהש יתעדב ןתיא ינא
ועבקת הז בתכמ תלבק םוימ יכ ,יתטלחה ךכל םאתהב .םתוגהנתהל ונלש
םייטרפ םיתבו תויונח ,תודעסמ ,הפקה-יתב ,םיעושעשה תומוקמ לכ תא
אל יטירב לייח םושל .(םוחתל ץוחמ) הסינכב םירוסא תומוקמכ םידוהי לש
,םילייחל םיישק ומרגי הלא םיעצמא יכ ,ןיבמ ינא .ידוהי םע םירשק ויהי
תא ושינעיו םתבוח תא וניבי וניקומינ םהל ורבסוי םאש ,ינחוטב לבא
:רחא עזג לכ לע רשאמ רתוי הזה עזגה לע האונש איהש הרוצב םידוהיה
.םהיפלכ ונלש בועיתה תושגר תנגפהבו םהיסיכב העיגפ

דימ םסרופו (ל"צאה לש תועידיה תוריש) "קלד"ה לש וידיל עיגה רקרב לש ובתכמ
הלשממה תא דואמ הכיבה בתכמה לש תימשיטנאה המינה .ולוכ םלועבו ץראב
יטירבה טנמלרפב .דוד ךלמה ןולמ לע הפקתהה ןמ להקה תעד תא החיסהו תיטירבה
םא" יכ ,רתיה ןיב ,בתכ ינודנולה "דלארה ילייד"הו בתכמה ןיינעב תותליאש ולאשנ
-יא תא השודג הדימ ךכב הליגש רבדה הארנ ,הז ובתכמ תא רקרב לרנג בתכ םנמא
."ודיקפתל ותמאתה
ןוטלשל םרגנש ברה קזנה תא םלוא ,התאצוה רחאל םייעובשכ תימשר הלטוב הדוקפה
.לטבל היה רשפא-יא ץראב יטירבה
תלהנה תבישיבו ,םיטסיביטקאה לע םינותמה ורבג "הרוחשה תבשה" תובקעבש אלא
קבאמה תא קיספהל טלחוה 1946 טסוגואב 5-ב סיראפב המייקתהש תידוהיה תונכוסה
.לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןיוזמה
ץראב םיידוהיה תוחוכה לכ ומחל הב ,םישדוח הרשע הכראש ,רהוזה תפוקת המת ךכב
.רזה ןוטלשה דגנ (י"חלו ל"צאה ,הנגהה)
הנגהה ןוגראב םיבר םירבח ברקב הבר תורמרמתהל םרג ןיוזמה קבאמה תקספה
תודחא" ןותיעב בתכנש ,"הבושתו העצה" ורמאמב וז השגרהל יוטיב ןתנ הדש קחציו
:"דדונ" תמיתחב 1946 רבוטקואב 15-ב "הדובעה
,הווציש ימ אצמיי םאו ,העינכ לע ונל הווציש ימ ןיא יכ ,העינכ היהת אל
.הזה וצה תא אלמיש ימ היהי אל
תא תצקמב ךכרל ידכו ,ילגיל יתלב ןפואב םילוע תאבהב זכרתה הנגהה לש קבאמה
רתוה ,הנגהה ירבח ברקבש ןיוזמה קבאמה ידיסח םיטסיביטקאה לש תורמרמתהה
18-ב ,ח"מלפה ימחול ולביח ךכ .םיליפעמ דייצב וקסעש תויטירב תוינאב עוגפל םהל
."לוויר רייפמא" היינאב ןכמ רחאל םיימויו "דובייה רייפמא" היינאב ,1946 טסוגואב
.םהב לבחל הקדצהה ןאכמו ןיסירפקל הפיחמ םילוע שוריגב וקסע וללה תוינאה יתש
ןיוזמה קבאמה תא י"חלו ל"צאה וכישמה ,ירבעה ירמה תעונת תפוקת םויס רחאל
,הרבגו הכלה ל"צאל הדהאה .תירמוחו תירסומ קזחתה ל"צאה .םדבל יטירבה ןוטלשב
ךלה ויתורושל םיבדנתמה רפסמ .ויתולועפל היצמיטיגל הנתנ "ירמה תעונת" תפוקת יכ
.יטירבה אבצה תונחמב ושענש שכרה תולועפ תובקעב הלדג קשנה תבצמו ,לדגו
ויתוכמ תא ריבגה ,הנגהה תדקפמ וילע הליטהש תולבגמה ןמ ררחתשהש ,ןוגראה
.םיטירבב


ל"צאה יזורכמ

דוד ךלמה ןולמ לע הפקתהה תפמ :חפסנ


םילשוריב תבכרה תנחת לע הפקתהה :אבה קרפה