הרחיא אל ("םירשגה ליל") ח"מלפה תוחוכ ידיב םירשגה ץוציפל םיטירבה תבוגת
ץוביקב םיבחרנ םישופיח אבצה לש םילודג תוחוכ ועציב הלועפה תרחמלו אובל
27 .ח"מלפה תדיחיל האיצי סיסב שמיש יכ דשחנ ץוביקה .יברעמה לילגבש הבוצמ
וכרענ ,חלמה-םי ןופצב ,הברעה-תיב ץוביקב םג .וכע אלכל וחלשנו ורצענ םירבח
.יבנלא רשג תא הפיקתהש הדיחיל האיצי סיסב שמיש םוקמהש דשחב ,םישופיח
.ורצענ שיא 70-ו ,השק םהמ 2 ,ץוביקה יבשותמ 12 ועצפנ םילייחה םע תויושגנתהב
םילייחה וצרפ רשאכו ןופצבש ידעלג-רפכ ץוביק לע אבצ תוחוכ ורצ םויה תרחמל
הרזעל ושח הביבסה יבושיימ םישנא תואמ .תיביספ תודגנתה םירבחה וליג ,המינפ
ועצפנו םידוהי השולש וגרהנ תויריה ןמ .שא םהילע החתפנ ,ץוביקל וברקתהשמו
.השיש
ועצפנ ,םידוהי העברא וגרהנ ,"םירשגה ליל" רחאל םיטירבה ועציבש תולועפה לכב
לודג עצבמל המדקה ןיעמ היה הז לכש אלא .רצעמב ומשוה 100-מ הלעמלו 18
."הרוחשה תבשה" םשב עדונו ךכ-רחא םייעובשכ ךרענש ,הברהב
תבשה םויל רוא לחה ,ןגרואמה בושייה דגנ הבר תוידוסבו תונדפקב ןנכותש ,עצבמה
תודסומ לע וטשפ םילייח ףלא 17-ו ץראה יבחר לכב זרכוה רצוע .1946 ינויב 29-ה
יליעפו בושייה יגיהנמ תא רוצעל ידכ ןכו םיכמסמו קשנ םירחהל ידכ בושיי תומוקמו
תומילאהו רורטה תא רוקעל התעדב השוחנ איה יכ העידוה טדנמה תלשממ .הנגהה
הנוכש יפכ ,"התאגא" עצבמ .ןודנולב הלשממה רושיא תא ולביק אבצה תולועפ יכו
בר יניעידומ רמוח ףסאנ .ויתורטמ תיברמ תא גישהו העתפהב אב ,םיטירבה ידי-לע
,םילשוריב .חיפרב הז עצבמ תארקל ןכוהש דחוימ רצעמ הנחמב ואלכנו ורצענ םיפלאו
םירדחב ידוסי שופיח רחאלו תידוהיה תונכוסה יניינב לע םייטירב םילייח וטשפ
תולודג תויאשמ שולש לע ונעטוהש ,םיבר םיכמסמ ומירחה םה ,ןויכראב רקיעבו
הדקפמהו הלשממה תוריכזמ לש םנכשמ םוקמ ,םילשוריב דוד ךלמה ןולמל ורבעוהו
לש הקלח תא לילעב וחיכוהש םיקרבמ םג ויה םיכמסמה ןיב .אבצה לש תישארה
ןיבל הנגהה ןיב םכסהה ןכות אצמנ ןכ .ירבעה ירמה תעונת תגהנהב תידוהיה תונכוסה
תרגסמב םיטירבה דגנ י"חלו ל"צאה לש תולועפ םירשאמה םיקרבמו , י"חלו ל"צאה
לש תיאשחה רודישה תנחת) "לארשי לוק" ירודיש לש םנכות םג אצמנ .ירמה תעונת
םייטירב םיסיסב תרבעה לישכהל" ידכ לוכה השעיי יכ ,רתיה ןיב ,םהב רמאנש (הנגהה
."ץראב םתמקה תא עונמלו לארשי-ץראל


יטנגמ רישכמ תרזעב קשנ שופיח

םהיתבל םילייח וצרפ ,םיימואלה תודסומה ידרשממ ואצוהש םיברה םיכמסמל ףסונ
.םורצעו תידוהיה תונכוסה תלהנה ירבח לש
ןיצק רקובב 4:15-ב תבשב ועיגה םישישה ןב ןומימ-ןמשיפ ברה לש ותיבל
.תיבה תא ופיקה םילייחה .אבצ תוינוכמ יתש םע אבצ ןיצק וירחאו הרטשמ
תכלל עיצהו תבשב עוסנל לוכי וניא יכ ורסואל םיאבל עידוה ןמשיפ ברה
אוה .עוסנל לכוי זאו תבש יאצומ דע תיבה דיל רמשמ דימעהל וא לגרב
וללה ךא .וז העצהל רשקב ,םהילע םינוממה לא ונפיש םיניצקה ןמ שקיב
זוזי אל יכ בישהו אסיכ לע ןמשיפ ברה בשי זא .דימ ותחקל הארוה ולביק
ןמשיפ ברה םלוא ,אסיכה םע םיידיב ותוא תאשל ורמא םילייחה .ומוקממ
השענ םג תיבב .תינוכמה לע והולעהו חוכב והוחקל זאו אסיכה ןמ קילחה
םיסנפב םילייחה ושמתשה ,תבשה ללגב למשח היה אלש רחאמו ,שופיח
.םהידיב ויהש
(1.7.46 םוימ "רבד" ןותיע)
הקלחמה ןמ (ףסוי בד) ףזו'ג דרנרבו (תרש) קותרש השמ םג ויה םירסאנה ןיב
םהילא .ימואלה דעווה שאר-בשוי ,זמר דוד ןכו תידוהיה תונכוסה לש תינידמה
םישנא) ם"ימחאה הנחמל ואבוהו ץראה יבחרב ורצענש רוביצ ישיא דוע ופסונ
דעווה תיבב ידוסי שופיח ךרענ ביבא-לתב .ןורטלב םרובע הנבנש (דואמ םיבושח
.םילעופה קנבבו "רבד" ןותיעה ידרשמב ןכו תורדתסהה לש לעופה
התייה רתויב הלודגה החלצהה םלוא ,םיבר םיצוביקב םג וכרענ םירצעמו םישופיח
תשלובל ויהש הארנכו רוגיב םישופיחה וכרענ םימי עובש .רוגי ץוביקב םיטירבל
תודגנתה ודגנתה ץוביקה ירבח .םוקמב קשנ ינסחמ לש םאצמיה לע תומדקומ תועידי
ידי-לע ומקוהש תואלכמב ומשוהו עימדמ זג תועצמאב ורזופ םה םלוא ,תיביספ
,ןושארה קשנה ןסחמ אצמנש רחאל םלוא ,יתרגיש יפוא שופיחל היה הליחת .םילייחה
.קשנ רחא םהישופיחב ןבא לכ וכפהו תופצרל תחתמ ורפח םיטירבהו סחיה הנתשה
,םיבור 300-מ הלעמל ללכש ,בר ללש םהידיל לפנ ,םישופיח לש עובש רחאל ,םנמאו
78 ןכו םינומיר 5000-כ ,םירודכ 400,000-מ הלעמל ,שטניא 2 תומגרמ 100-כ
,םוקמב וכרעש םיאנותיע תביסמב םיטירבה וגיצה הזה םוצעה ללשה תא .םיחדקא
.ץוביקה תא ובזע ,רוגיב ואצמנש םירבגה לכ תא ורצעש רחאלו


רוגי ץוביקב הלגתנש קשנה ןסחמ

םהיניב ,םיבר םיכמסמ ומירחהו ח"מלפה הטמל םיטירב םילייח וצרפ ערזמ ץוביקב
םלוא ,םירתס תפשב םיסיטרכב ובתכנ תומשה םנמא .ח"מלפה ירבח תסטרכ תא םג
השק תילרומ העיגפ התוויה תסטרכה תמרחה ,םחנעפל תשלובה החילצה אל םא םג
.ח"מלפה הטמל
הנחמל ורבעוהש ,שיא 2,700-כ ץראה יבחרב ורצענ "הרוחשה תבשה" תרגסמב
.חיפרב רצעמה
,הנס השמ לש ותושארב הנגהה תדקפמ הסנכתה "הרוחשה תבשה" רחאל םיימוי
תאזו ןיוזמה קבאמב ךישמהל שיש התייה םיפתתשמה תעד .הבוגתל םיכרדב ןודל
תעונת תא קתשל וחילצה אל ,םיינומהה םירסאמה תורמלש םיטירבל חיכוהל ידכ
:ירמה תעונת םעטמ 1946 ילויב 2-ב ץפוהש זורכה ןושל הזו .ירבעה ירמה


הטישפ - תחאה .יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפ שולש עצבל הטילחה הנגהה תדקפמ
,י"שה לש תועידיה יפל) קשנ תמרחה םשל םילג-תבב אבצה הנחמ לע ח"מלפה לש
ץוציפ - ל"צאה לע לטוה היינשה הלועפה עוציב .(רוגיב חקלנש קשנה םשל רבעוה
אבצה לש תישארה הדקפמהו טדנמה תלשממ ידרשמ ונכש וב ,דוד ךלמה ןולמ ןיינב
ידרשמ ונכש וב ,ול ךומסה "דוד םיחאה" ןיינב תא ץצופל לטוה י"חל לע .יטירבה
:רמאנ ,ןיגב לא הנס בתכש בתכמב .הלשממה

- דוד ךלמה ןולמל הנווכה] קי'צה תא ירשפאה םדקהב עצבל םכילע
.[דוד םיחאה ןיינבל הנווכה] "ךחישמ ךדבע" לש תיבה תאו [קי'צנולמ
- עצבמה ףוגה תוהז םסרפל ןיא .תחא תבב בטומ .דעומה לע ינעידוה
.הזימרב אל ףאו שרופמב םוסרפב אל
.דעומ דועב םכעידונ םיטרפ - והשמ םיניכמ ונא ףא
ונא .הלועפ תינכות לכ ללכמ התביבסו [ביבא-לת] .א.ת תא איצוהל שי
זכרמכו בושייה ייח זכרמכ - א"ת לע רמשמ לכמ רומשל ונלוכ םינינועמ
םג קתושנ ,(םירסאמ ,רצוע) א"ת קתושת הלועפ תובקעב םא .ונא ונתלועפ
.דגנכש דצה לש םיבושחה םימצעה םיזכורמ ןאכ אל ,בגא .וניתוינכותו ונא
...לארשי תואבצ ליבשב "םוחתל ץוחמ" - א"ת ,ןכבו
[הנס השמ] "מ" 1.7.46
(1/11/5 4-כ ,יקסניטוב'ז ןוכמ)

לגסייו .הנס לש ואובחמ םוקמל לגסייו ריאמ עיגה ,ןמוציעב תולועפל תונכהה דועב
בכש ומצע ןמצייו) תינויצה תורדתסהה אישנ ,ןמצייו םייח לש תישיאה ותוחילשב אב
וב ריצפמ ןמצייו יכ הנסל עידוה לגסייו .(תובוחרב ותיבב יווד שרע לע ןמז ותוא
:ורמואב ןמצייו תא לגסייו טטיצ ,ראשה ןיב .םיטירבה דגנ ןיוזמה קבאמה תא קיספהל
.םיניוזמה תוחוכה לש ןוילעה דקפמה אוה אישנה יכ לבוקמ תונידמב
,םעפה .םכיניינעב ברעתהל יתעדב הלע אלו וז תוכמסל יתקקזנ אל םלועמ
לכ תא קיספהל ךממ שרודו וז תוכזב שמתשמ יננה ,הדיחיהו הנושארה
.תוליעפה
םסרפיו ודיקפתמ רטפתי אוה ,החדית ותשקב םאש עידוהו תידימ הבושת שרד ןמצייו
,םיטירבה דגנ ןיוזמה קבאמה תקספהל דגנתהש ,הנס .תורטפתהה תוביס תא םיברב
ןמצייו לש ותשירד תא איבי יכו ומצעב הז ןיינעב עירכהל לוכי וניא יכ לגסייול עידוה
,תינויצה תורדתסהה אישנ לש ויתויוכמס יבגל חוכיו ררועתה הדעווב .x תדעו ינפב
דגנתהש ,הנס .ןמצייו לש ותשקבל תונעיהל תולוק בורב טלחוה רבד לש ופוסב םלוא
םלוא ,הנגהה לש תיצראה הדקפמה שארכ ודיקפתמ ותורטפתה לע עידוה ,הטלחהל
x תדעו תטלחה תא הנס םילעה ןיגב םע השיגפב .י"חלו ל"צאה םע רשקה שיא ראשנ
טילחה הנס .הלטבל אלו דוד ךלמה ןולמ לע הפקתהה תא תוחדל התייה ותשקב לכו
ןודיי הב תידוהיה תונכוסה תלהנה תבישיב ףתתשהל ידכ ,סיראפל עסיי ומצע אוה יכ
ןיגבל הנס ריבעה ,ילויב 19-ב ,ץראה תא ותאצ ינפל .טדנמה תלשממב קבאמה ךשמה
:וב רמאנש ,ףסונ קתפ

!םולש
יתיינפ תא בישחמ ךדוע םא .הנורחאה החישה ךלהמ לע ירבחמ יתעמש
תולועפה תא תוהשהל השקב לש ןושל לכב ךשקבמ ינירה ,תישיאה
.םיפסונ םירופס םימיל קרפה לע תודמועה

.1946 ילויב 22-ל דוד ךלמה ןולמ לע הפקתהה העבקנ ,הנס לש ויתושקב תובקעב
."דוד םיחאה" ןיינב תא ץצופל ותינכת תא לטבל י"חל טילחה ,םואית יישק ללגב

דוד ךלמה ןולמ ץוציפ :אבה קרפה

תויביטרפואה תוינכותה ואבוה הינפבש הנוילעה תינידמה הדעווה התייה x תדעו
קר םייקתמ היה עוציבהו ,(קוידמה ךיראתהו דעיה טוריפ אלל) ירמה תעונת לש
.הדעוה רושיא רחאל
רוזח