תא הנגהה הפדרש תופידרל דוקה םש היה (הפוריאב דייצה תנועל יוניכ) "ןוזסה"
.ןוגראכ ותוא קתשל ידכ ל"צאה
תויאבצה תופקתהה ולחה ,לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ דרמה תזרכה תובקעב
ישאר ,ץראב ידוהיה בושייה לש תימשרה תוגיהנמה .תונוש תויתלשממ תורטמ לע
,םתנעטל .ןקיספהל ושרדו הלא תולועפל ודגנתה ,תידוהיה תונכוסהו ימואלה דעווה
תא לבקל י"חלו ל"צאה לע ןכ-לעו יטרקומד ןפואב םיימואלה תודסומה ורחבנ
("תימואלה תורמה תלאשו ןוזסה" האר) .םתורמ
,הנס השמ ןיבל ,ל"צאה דקפמ ,ןיגב םחנמ ןיב תושיגפ יתש ומייקתה 1944 רבמטפסב
וכשמנש ,תושיגפב .הנגהה ישארמ במולוג והילאו ,הנגהה לש תיצראה הדקפמה שאר
.בושייה תגהנה ןיבל ל"צאה ןיב םיסחיה תכרעמ תוכיראב הנודנ ,הלילה ךות לא
:רתיה ןיב ,הנס השמ רמא ,תימואלה תורמה תלאשב
שפנה לע הטילש בייחמ הז הלועפה תא וביחרת םא
.הטילש ונל שי רוביצה לעו .רוביצה לש שוכרה לעו
,רוביצב ונתטילש לע רתוול םיננוכתמ ונחנא ןיא
םאב ...ידוהיה םעה טדנמ יאשונ וננה ונחנא יכ
.תושגנתה ידיל רבדה איבי םכיתולועפב וכישמת
:רתוי הטוב היה במולוג והילא
ונניא ...[םיטירבה דגנ םכיתולועפ תא] דימ קיספהל םכמ םישרוד ונא
היהנ .ךכל םג םינכומ היהנ םלוא ...םיחא תמחלמ ליחתתש םיצור
,הרטשמה .םכישעמ תא עונמ ןעמל ונלש םיעצמאב זוחאל םיצלאנ
איבי רבדה ירה םמוקתי בושייה םא םלוא ,םכלסחל לכות אל ,ונתעדל
תוחתפתה םלוא ,יסיפה םכלוסיח לע םירבדמ ונניאש רורב .ךכ ידיל
ליחתה ימ בושח אל זאו .םכתדמשהל איבת איה ,ךכל םג איבת םירבדה
.הרבסהו הלומעת לש ןיינע הז - ןושארה
ץראב ידוהיה בושייה לע טלתשהל הצור ל"צאה וליאכ הנעטה תא ףקותב החד ןיגב
:רמאו
.תויונמדזה הברהב תאז ונרמא .בושייב ןוטלשה תא סופתל םיבשוח ונניא
לוכיש ,שיאה אוה ןוירוג-ןבש םיבשוח ונא ...ךכל תויציבמא לכ ונל ןיא
בוזעל ךירצ ןוירוג-ןב ךכ םשל םלוא .המחלמל רעונה תא ליבוהל םויה
תא להנל לכוי אל - םש אצמנ אוהש ןמז לכ יכ .היבחרב ובשומ תא
םיללפתמ וננה .יתרגסמ וא יתגלפמ סרטניא לכ ןיא ונל .ל"נה המחלמה
ותואבו .ורזפלו ל"צאה לש ודיקפת םויס לע זירכהל לכונ הבש ,העשל
הבש ,הדיחא הגהנה תחת ונלוכ בצייתנ - המחלמל םתא ואצתש עגר
תא להננ ונא ,תאז םתישע אלש ןמז לכ םלוא .עירכמה בורה ויהת םתא
.ונתמחלמ


םתשיגפב הנסו ןיגב ובשי וביבס ,סקו תחפשמ תיבב לוגעה ןחלושה

דרולה לש וייחב תושקנתההמ האצותכ הלח תירבעה תרתחמה דגנ קבאמב תינפתה
חרזמב הנידמה רטסינימל הנמתנ ,ינויצ יטנאכ עודי היהש ,ןיומ דרולה .ריהקב ןיומ
, י"חל ."ןבלה רפסה" תוינידמ עוציבל יארחא היה ריהקב ובשומ םוקממו ,ןוכיתה
.וייחב שקנתהל טילחה ,םיליפעמה תוינא שוריגל יארחאה תא ןיומ דרולב הארש
6-בו ,ירוצ-תיב והילאו םיכח והילא ,תרתחמה ירבח ינש ריהקל וחלשנ ךכ םשל
.המישמה עוציב רחאל וספתנ םלוא ,תושקנתהה תא םיינשה ועציב ,1944 רבמבונב
היילתב גרוהל ואצוה .תוומל ונודינו טפשמל םיינשה ודמעוה 1944 רבמבונב 8-ב
.1945 סרמב 23-ב ,ריהקב

:ויטפושל םיכח והילא רמא ,ריהקב ךרענש ,טפשמב
תואמ חצרב ,גציימ אוהש הלשממהו ןיומ דרולה תא םימישאמ וננה"
...ונשוכר דושו ונדלומ תלזגב ,וניחאמ םיפלאו
".ונידיל קדצה תא תחקל ונייה םיסונא
:ויטפושל רמא ירוצ תיב והילא
םתוא ףסא אל יטירבה לבוחה בר ךא ,תועמדו םד לש םיב ועבט םינוילמ"
ףחד ,יטירבה ,אוה ,היתונפדב וזחאנ םיעבוטהמ םידחא םאו .היינאה לא
.םחליהל וא ענכיהל אלא ראשנ אל ,תדלומב ,ונלו .המיה הרזח םתוא
."םחליהל ונטלחה
ץראב הלודג הרעס הררוע ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתהה
הסנכתה ,םישקנתמה תוהז העדונש ינפל דועו ,םלועבו
.הפירח יוניג תעדוה המסריפו תידוהיה תונכוסה תלהנה
ינוגרא"ב המחלמב םידעצ לש הרוש לע טלחוה הבישי התואב
.ץראב "רורטה
אבוה ,ינויצה לעופה דעווהו תידוהיה תונכוסה תלהנה ידי-לע רשוא "ןוזס"הש רחאל
ותוגהנתה תא תרחא תרגסמ לכמ רתוי עבקש ףוגה ,"תורדתסה"ה תצעומ ינפב ןיינעה
:רתיה ןיב ,רמאנ ,תונותיעב םסרופש זורכב ."ןגרואמה בושייה" לש

!ויעצבמבו רורטב ירבעה רעונל המחלמ

תוריח ימחולו ימואל יאבצ ןוגרא" םמצע םינכמה ,רורטה יללוחמ [...]
... !המה םידגוב "לארשי
.וקחרוי תואנדסה ןמו ,ואצוי םידומילה ילספסמ
...הפ-לעבו בתכב םתלומעת השרות אל
... !םכירכמו םכיבורק ,םכירוה תיבב םירכועל הסחמ ןתניי אל
ועקויש דע ,ורקפויו ודדובי ,הנקת דוע םהל ןיאש םיבירחמהו םיסרהמה
.לטובי ונוגריאו קספיי רורטהש דע ,בושייה תורושמ

:רחא זורכב רמאנ ,תיטירבה תשלובה םע הלועפה ףותישל רשאב


,םיטסירורטהמ והשימ תא םיריכמה םישנאה לכש ,הזב העיצמ תונכוסה...
םייקלו ןופלטב וא בתכב ,הפ-לעב הרטשמל דיימו ףכית עידוהל םהילע
םינוגראב םינב םהל שיש תובא ."ךברקמ ערה תא תרעבו" :הווצמה תא
:הווצמה תא הזב םייקלו הרטשמל עידוהל ןפוא ותואב ,םהילע הלא
רמולו םינקזה לא ותוא איצוהל וילע ,"הרומו ררוס ןב שיאל היהי יכ"
ותוא ואיצוהו ,ומאו ויבא לוקב עמוש ונניא הרומו ררוס הז ינב" :םהל
םינווכתמ םניא םילגנאהש טרפבו ."םינבאב ותוא ולקסו ריעה רעש לא
לדבומ םייתנש הנש םתוא וקיזחי םה .ער רבד םוש םיטסירורטל תושעל
הליכא יובירמ הארנכ םהל אבש ,ץרמה ףדוע םהב ררקתיש דע םישנאמ
[...] .תולצע ךותמ השעמ יאמו

.תדלומהו ידוהיה םעה ןעמל תושעל תעו

םיובנירג קחציו (ןומימ) ןמשיפ ביל-הדוהי ברה ,תידוהיה תונכוסה תלהנה ירבח ינש
הלפנ רשאכו ,תיטירבה תשלובה םע הלועפ ףותיש לש הרוצ לכל דגנתהל וכישמה
.ותורטפתה לע םיובנירג עידוה ,הערכהה
,ל"צאה םסרפ ,תורדתסהה לש לעופה דעווהו תידוהיה תונכוסה תוטלחהל הבוגתב
.הבוגת-יא לש תוינידמ לע עידומה זורכ ,1944 רבמצדב 3-ב

םיחא תמחלמ היהת אל

םגה :ונכש תאו ומצע תא ןמאנה ידוהיה לאוש תורדוק םינפבו[...]
ונתיב ברחייה ?לארשי-ץראב םיחא-תמחלמ ץורפתה ?הכונ ךכב
?תמשגתמ הלפשה םתפיאש תא תוארל וניאנוש וכזיה ?םקוה םרטב
לע רבדל םילדח םניא םיגיהנמו םימאונ .הפירש-קבא אלמ ריוואה
ןטפטפ - ינשה ;הצרפ רבכ איה יכ ,רמא םהמ דחא .תימינפ המחלמ
תחת ןיע ,םד תחת םד :תירטסיה הקעצב ויפ תא לבינ - והערמ לודג
.לארשי םעל הלצה תינכות ףוס-ףוס הליגו למעו למע ישילש !ןיע
רוסמלו ביערהל ,רפס-יתבמ שרגל ,םיתבה ןמ שרגל :תינכותה יהוזו
םירשכ םיעצמאה לכו" ,רמא ,"ונחנא וא םה" .םימחול םינב תשלובל
... [תורדתסהה תדיעווב ןוירוג-ןב לש םואנ ךותמ] "םלסחל תנמ לע
וא די םימירמ ונידלי תא הארנה .ןמאנה ידוהיה לש ותדרח תנבומ ,ןכ
תורזגה ורזגנ םהילעש ,םיפדרנה ושעי המ ?והער דגנ שיא קשנ
... ?וננוגתי ךיא ?וללה תומויאה
םשב - ונמשב תתל ונתבוחל םיאצומ ונאו תורומח תולאש ןה ולא
ויה :ונתבושת וזו .הבושת - לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה
...םיחא תמחלמ וז ץראב היהת אל ;םינמאנ םידוהי ,םיטקש

ותטלחה ירוחאמ ודמע םיקומינ ינש .גילבהל וידוקיפ תא ענכשל ןיגבל היה לק אל
,םיחא תמחלמל בושייה תא רורגל םילולע ונא ביגנ םא ,רמא ,תישאר :ןיגב לש
יוצר הז ןיא ,תינש .לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ קבאמה ןיטולחל קספיי ךכבו
ופרטצי םה םגו םויה קחרי אל יכ ,הנגהה םע םיסחיה תא הדימה-לע-רתי ףירחהל
ושקתה ,"הגלבהה תריבש" יכרב לע וכנוחש ,ןוגראה ירבח .רזה ןוטלשב המחלמל
ךותמ ילוא ,הדוקפה תא ורפה אל תאז תורמל .תישארה הדקפמה תטלחה תא לכעל
יפכ) םיטירבב המחלמל הנגהה ףרטצת ןכאו םשגתת םגיהנמ לש ותכרעה יכ הווקת
.("ירבעה ירמה תעונת" תמקה םע ,הנש רובעכ הרק םנמואש
ידיב זכור י"חלהו ל"צאה לע עדימה :ןוזסה תפקתמב הקוסע התייה הנגהה תרמצ לכ
ורבעוהש ,ח"מלפ ישנא 250-כ ודמע י"שה תושרל .(י"שה) הנגהה לש תועידיה תוריש
ישנא לש תופיטחבו םידושח רחא םיבוקיעב וקסע םה .ןוזסה עצבמל וסיוגו הריעה
תחטבאב םג ח"מלפה ישנא וקסע תאזל ףסונ .י"שה ןמ ולביקש תומישר יפל ,ל"צאה
המקוה ןכ .דגנ-תופיטחב וביגי י"חל וא ל"צאהש ששחמ תאזו תידוהיה תונכוסה ישאר
רשקב הדמע וז הקלחמ ."םידחוימ םידיקפתל הקלחמה" םילשוריב תידוהיה תונכוסב
םידושחה לש תומשה תמישר תא םיטירבל הריבעהש איהו תיטירבה תשלובה םע קודה
.ל"צאל תוכייתשהב
תוכייתשהב םידושחכ תיטירבה תשלובל ורגסוה שיא ףלאל בורק
תואמ המכו ןורטלב רצעמה הנחמל ורבעוה םירוצעה בור .ל"צאל
ףסונ .("הקירפא תולג" האר) הקירפאב רצעמה תונחמל ולגוה םהמ
רצעמ-יתבב וקזחוה רשא ,םידושח לש תובר תורשע ופטחנ ,תונשלהל
ישנא ידיב ורקחנ םיפוטחה .םינוש םיצוביקב הז ךרוצל דחוימב ונבנש
.םישק םיינפוג םייוניעב הריקחה התוול םירקמ המכבו י"שה


םיבנע-תיירקב הרימשה לדגמ
ל"צאה יפוטחל רצעמ תיב "הנגה"ל שמישש

תובשומה רש לא םילשוריב ןוילעה ביצנה בתכש (1945 סרמב 1 םוימ) בתכממ
תידוהיה תונכוסה יכ ררבתמ (CO 733/457 יטירבה תובשומה דרשמ ןויכרא) ןודנולב
הגלפמב םיליעפ ריגסהל ידכ תיטירבה תשלובה םע הלועפה ףותיש תא הלצינ
.םייטילופ םיבירימ רטפיהל ךכבו ,ל"צאב םירבח ויה אל ללכש תיטסינויזיוורה
:רתיה ןיב ,רמאנ בתכמב

.1
,םידושח 830 לע םיטרפ הכ דע תונכוסה הקפיס לוכה-ךסב[...]
יפ-לע 241 םיאולכ ,הלא ןיבמ .337 התע דע ורצענו ורתוא םכותמש
יאנת אלל וא חוקיפ תחת םיאצמנו ,וררחוש ראשה ;םוריח-תעשל תונקת
.ביבא-לתב ל"צאה לש זכרמב םיליעומ םירצעמ רפסמ ושענ ןכ-ומכ...
.2
תוכישממ ,לוכיבכ םיטסירורט לש תונכוסה תומישר ,רעצה הברמל
םה תיטילופ הניחבמ ךא ,רורטל םירושק םניאש םיבר םישנא לולכל
םיזעה תדרפהב הרטשמה יישקל ףיסומ הז רבד .תונכוסל םייוצר-יתלב
.[...]םישייתה ןמ

יארחא היהש ,ןיבת בקעי לש הז היה ,תופיטחה ןיבמ רתויב רומחה הרקמה
םישדוח השולש ךשמב .הנגהה ידי-לע דואמ שקובמו ל"צאה לש תועידיה תורישל
1945 ראורבפ ףוסב םלוא ,וירחא ובקעש הנגהה ישנאמ קמחתהל ןיבת חילצה
1945 סרמב 2 םוימ "ץראה" ןותיעב ראות הפיטחה ךלהמ .םהידיל ףוסבל לפנ
:ןושלה וזב

ףוגנזיד תובוחרב םיבשו םירבוע לע ,27.2.45-ה ,'ג םויב התשע בר םשור
11 העשב העריא הפיטחה .בוחרב רבעש ריעצ שיא לש ותפיטח והימריו
.םיבר םישנא יניעל םירהצה ינפל
.הלודג יסקט תינוכמ והימריו ףוגנזיד תובוחרה תניפב הרצענ העש התוא
וברקתה םישנאה .רטוש ידמ שובל דחא םהמ ,םישנא המכ ואצי תינוכמהמ
ולפנתה 'בנג' תוקעצב .ודיב הליבחו הכרדמה לע דמעש ריעצ שיאל
.ותוכהל ולחהו ריעצה לע םינומלאה
ופרטצה םיבשו םירבועהמ המכו ןאכ בנג םנמאש בשח בוחרב להקה
םע קבאנ ריעצה .יסקטל ריעצה תא סינכהל םהל ורזעו םינומלאל
םתא עודמ" !"וליצה - םידוהי" :תירבעבו שידייב קעצו וילע םילפנתמה
.קזבה תוריהמב המלענש תינוכמל סנכוה אוה "?ידוהי תוכהל םישרמ

וידי תא ולבכ ,תחפטמב ויניע תא ורשק ,תינוכמל חוכב והוסינכה ןיבת לש ויפטוח
רבעוה םשמו השולשה תעבג ץוביקל עסוה אוה .תינוכמה תפצר לע ותוא וביכשהו
קזחוה םישדוח השיש .רצעמ-רדחל בסוהש ןבתמב קזחוה םש ,דורח-ןיע ץוביקל
-תמחלמ םותב ררחוש אוה .םישק םייוניעב וולש תובר תוריקח רבעו רצעמב ןיבת
ירמה תעונת" תמקהל ל"צאה םע םיעגמב הנגהה הלחה רשאכ ,היינשה םלועה
."ירבעה
תישארה תונברה .ץראב ידוהיה בושייה ברקב דואמ תופירח תובוגתל וכז תופיטחה
:ראשה ןיב רמאנ ובו תופיטחה דגנ ףירח זורכב האצי

לכלו לארשי םעל בעותמו רז ,הרות-ןידמ טלחהב רוסא הז ירזכא השעמ
.לארשי-ץראב ונבושיו לארשי םש ללחמו לארשימ שיא
.הז בעותמו ירזכא השעממ םכל ולדיח

לש עבשומ דגנתמ היהש ,"םולש תירב" שיא ,ןמגרב וגוה עודיה ףוסוליפה םג
:בתכ ,תירבעה תרתחמה

רקיה לכ לע תוומ ןיד ...םייטרקומד רוביצ ייח לש םרבק ןה תופיטחה
אלל ,ןיד אלל הלא ןלק-סקולק-וק ישעמ םישענ ןאכ ...הזה בושייב ונל
.םשאנה דצמ הנגה לש תורשפא
(155 'מע ,ה"שת ןוויס-רייא ,"תויעב" ,ןמגרב .ה.ש)

תויריע םע דחי ,ביבא-לת תייריע ןכו םייחרזאה םינוגריאה ופרטצה םינגמה לא
ןוזסהו ולש תא השע ירוביצה ץחלה םנמאו .ץראה יבחר לכב תוימוקמ תוצעומו
.ךעדו ךלה
םיריעצ םלוא ,ורצענ םיבר םימחול .לסוח אל לבא ,ןוזסה ןמ השק עגפנ ל"צאה
.ששואתהל ןוגראה לחה 1945 ביבא תארקלו םיקיתווה לש םמוקמ תא ואלמ םישדח
1945 יאמב .הלועפל ל"צאה ימחול בוש ואצי ,םישדוח העבש לש הגופה רחאל
תורטמ לומ תימצע תרצותמ תומגרמ וחנוהו ץראה יבחרב ןופלטה ידומע ולבוח
ןולמ לומ תומגרמה וחנוה םילשוריב .ביבא-לתבו םילשוריב תונוש תויתלשממ
לומו (הלשממה תוריכזמו יטירבה אבצה תדקפמ לש הנכשמ םוקמ) דוד ךלמה
הנחמה לומ תומגרמה וחנוה ביבא-לתב .(תבכרה תנחת דיל) יתלשממה סופדה תיב
לש טפנה תודש תא רביחש טפנה רוניצ לבוח ןכ .(היירקה םויה) הנורשב יאבצה
ימחול לש תפתושמ הדיחי האצי 1945 ילויב 23-ב .הפיחב קוקיזה-יתב םע קאריע
רפכה דיל תבכר רשג הצצופו ("ןימינב") ןייטשניו עשוהי לש ודוקיפב ,י"חלו ל"צא
,םינוגראה ינש לש הנושאר תפתושמ הלועפ וז התייה .(םויה לש הנבי) הנביי יברעה
.ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ וידחי לועפל וטילחה רשא


ל"צאה יזורכמירבעה ירמה תעונת :אבה קרפה