יתש ןיב תועד יקוליחב םיצוענ וישרוש םלוא ,1940 ינויב עריא ל"צאב גוליפה
,לאיזר דוד לש ותושארב ,תיטננימודה הצובקה .ןמז הזמ וכשמנש ,ןוגראב תולוכסא
;תיטסינויזיוורה הגלפמה תורמ תא הלביקו ישארה גיהנמה תא יקסניטוב'זב התאר
ןוגראה לע יכ הסרג ,("ריאי") ןרטש םהרבא לש ותושארב ,היינשה הצובקה דועב
,תאזל ףסונב .יקסניטוב'ז לש ותורממ ררחתשהלו תיטילופה וכרד תא ומצעב עובקל
תא םיטירבב האר ןרטש דועב ,תירקיעה תיזחה איה תיברעה תיזחה יכ ,לאיזר סרג
17-ב "ןבלה רפס"ה םוסריפ רחאל דחוימב הקזחתה וז העד .וב םחליהל שיש ביואה
.1939 יאמב

לאיזר דוד לש ורצעמ

לאיזר דוד
הפיחל ביבא-לתמ וכרדב לאיזר היה ,1939 יאמב 19 ,ישיש םויב
םימי םתואב .(בושייה ישארמ) גרבנטור סחנפ םע ול הדעונש השיגפל
שמתשהל לאיזר טילחה ןכ-לע ,םיכרדב םימוסחמ םיטירבה וביצה
סוטמ לע ,א"ת דילש "בד הדש"ב ,הלע אוה .תיריווא הרובחתב
הפועתה הדשל עסנו ,וכרדמ הטס סוטמה .הפיחל סוטל היה רומאש
םלואל וסנכוהו סוטמה ןמ ודרי םיעסונה לכ .םייניב תיינחל דול
המכ רובעכ .ההזמ הדועת גיצהל ,לבוקמכ ,ושקבתנ םש .הנתמהה
.לאיזר דוד תא ורצעו םייטירב םירטוש ועיפוה ,תוקד
םהרבא .הדקפמה שארל ,ומוקמ אלממ ,יעלק ךונח הנמתנ ,לאיזר לש ורצעמ םע
.הרבסהה תקלחמ שארב דמעוהו הצרא הרזח ארקנ ,ןילופב תע התוא ההשש ,ןרטש
לש הנושארה הבישיב .יוניש אלל םהידיקפתב ןהכל וכישמה הדקפמה ירבח רתי
ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ היינש תיזחב חותפל טלחוה ,יעלק לש ותושארב הדקפמה
תויוצעייתה ומיוק אל ,ל"צאב םייק היהש גהונה יפל ."ןבלה רפס"ה םוסרפל הבוגתב
.תישארה הדקפמה תוטלחהב ףתוש אל לאיזרו ,רצעמב ןותנ היהש דקפמה םע
1939 ינויב 2-ב .םילשוריב ושענ ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תונושארה תולועפה
,וקתונ םינופלט 1750-ל בורק .ןופלט יווק לש םיתמצ השולש ל"צאה ימחול וצצופ
שקומ ץצופתה םג םוי ותואב .הרטשמהו אבצה תא ושמישש םינופלט םג םהיניב
תובקעב .םיבר םיעוצפלו םיברע השימח לש םתומל םרגו הקיתעה ריעה תמוח דיל
רשקמה תבכרה וק ףקתוה ןכו ןופלט יתמצ ביבא-לתב םג וצצופ ,םילשוריב תולועפה
לש תורטמב ל"צאה ימחול ועגפ בוש םימי העברא רובעכ .דול םע ביבא-לת תא
לש םינבמ תורשע דועו ןופלט יווק לש םיתמצ הנומש ועגפנ םעפה .יטירבה ןוטלשה
תרבח לש (םירוטמרופסנרט) םיאנש העברא םילשוריב וסרהנ ןכ .םיירוביצ םינופלט
םידקומ 23-ב תועיגפ ויה לוכה ךסב .ריעה תא התסיכ הליפאו תיטירבה למשחה
.םימחול תורשע ופתתשה הלוכ הלועפבו

היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ
המוציעב .ביבא-לתב תדחוימ הבישיל ל"צאה תדקפמ הסנכתה 1939 טסוגואב 31-ב
ירבח לכ .םירטושו םישלב וצרפ רדחה ךותלו תלדב תוקיפד ועמשנ הבישיה לש
יקסניבול םייח ורצענ ןכ .ןמכייח ןורהא ,ןרטש םהרבא ,יעלק ךונח) ורצענ הדקפמה
הרטשמה תנחתל הליחת ורבעוה םירוצעה .(הדקפמה םע ונמנ אלש באילא הקשיו
אלו ןוציחה םלועה ןמ םיקתונמ ויה םה .םילשוריב רהוסה תיבל - ןכמ רחאלו ופיב
הינמרג תואבצ תשילפ םע ,היינשה םלועה-תמחלמ הצרפ םרצעמ תרחמל יכ ועדי
.ןילופל
-םע לש תחא רפסמ ביואה תא ,םידוהיה תדמשהל רתחש ,רלטיהב האר לאיזר
ץורפ םע .ףתושמה ביואה דגנ םיטירבה םע הלועפ ףתשל שיש טילחה ןכלו ,לארשי
ריכזמ לאו ץראב יטירבה אבצה דקפמ לא בתכמ ורצעמ םוקממ לאיזר בתכ המחלמה
הגופהל ותונוכנ לע לאיזר עידוה בתכמב .הרטשמה לש יללכה דקפמהו הלשממה
הארוה לאיזר חלש ,ליבקמב .םינמרגב ןתמחלמב תירבה-תולעבל ותרזע תא עיצהו
םסרפל וילע היפ לע ,יעלק לש ורסאמ רחאל ןוגראה דקפמ הנמתנש ,ינוערז ןימינבל
ינוערז ץיפה ,לאיזר לש וז ותיינפ תובקעב .ל"צאה תולועפ תקספה לע העדוה ובו זורכ
:ראשה ןיב ,וב רמאנש ,זורכ רבמטפסב 11-ב

לש םומיסקמ שידקהל ידכו הינמרג דגנ המחלמה ךלהמל עירפהל אל ידכ
לע ימואלה יאבצה ןוגראה טילחמ ,התירב ילעבו הילגנא תרזעל תוחוכ
הלשממב עוגפל תולולעה ,לארשי-ץראב תוינפקותה ויתולועפ תקספה
ירבעה םעה לש רתויב לודגה וביוא ידיב יהשלכ הדימב עייסלו תילגנאה
...ינמרגה םזיצאנה - םלועב

דחאה יוציפה תא הנועמה םעל" ןתית המחלמהש הנומאה תעבהב םייתסמ זורכה
תדלומה לש םיירוטסיהה תולובגב תיתכלממה ותואמצע תמקה - ול עיגמה דיחיהו
."תררחושמה
רצעמה הנחמל םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבמ םייתניב ורבעוהש ,הדקפמה ירבח
ההימת ועיבה דחוימבו ותוינידמל רשאב לאיזר םע םיעד ימימת ויה אל ,ןיפירצב
יא התייה ןכ .םיטירבה םע הלועפה ףותישל הרומתב והשלכ יאנת הנתיה אל יכ-לע
ויה םה ףאש ,תיטסינויזיוורה הגלפמה ישארל הרתיה ותוברקתהמ ןוצר תועיבש
.ןיפירצב םירוצע
תשלובה שאר ופתתשה הב ,השיגפל םילשוריל לאיזר אבוה ,1939 רבוטקוא עצמאב
.(בושייה ישארמ היהש) גרבנטור סחנפ ןכו הלשממה ריכזמ ןגס ,(סליי'ג) תיטירבה
תוליעפה לכ תא קיספהל ןוגראה טילחה םוריחה בצמ בקעש ,ותרהצה לע רזח לאיזר
.םינמרגה דגנ םתמחלמב םיטירבה םע הלועפ ףותישל ויתועצה תא הלעהו תיתמחלמה
ררחוש םויה תרחמל .םיטירבה ידיב םירוצע ויהש ןוגראה ירבח לכ תא ררחשל שרד ןכ
.םילשוריב סליי'ג לש ודרשמב עובשל תחא בצייתהל וילע לטוהו רצעמה ןמ לאיזר
18) רצעמה ןמ וירבח םג וררחושש דע ,לאיזר לש ורורחש םוימ םישדוח הנומשכ ורבע
התייהש ,הדקפמה לש הבישי ביבא-לתב המייקתה רורחשה רחאל דיימ .(1940 ינויב
.לאיזר דוד ןיבל ("ריאי") ןרטש םהרבא ןיב להנתה חוכיווה רקיע .דואמ תרעוס
תלאש - התייה תחאה היגוסה :תוירקיע תויגוס יתש ביבס הבסנ םהיניב תקולחמה
הגלפמב ותולתמ ררחתשהל ןוגראה לע יכ ונעט וירבחו ןרטש .הגלפמה תורמ
,תיטסינויזיוורה העונתה ישאר ,םתעדל .תינידמה וכרד לע ומצעב טילחהלו תיטסינויזיוורה
םיענומו (תוידוסה) היצריפסנוקה תא םירערעמ ,תונוטלשל םייולגו םיילגיל םתויהב
ןעט םתמועל .הגלפמה םויקל םתגאד ךותמ יטירבה ןוטלשב המחלמה תוחתפתה תא
תירסומ הכימת תרתחמה תבאוש ונממ ,ירוביצה ףרועה איה הגלפמה יכ לאיזר
יגיהנמ ,לאיזר תעדל .תורושה תבחרהל םימחול סויגל רגאמ תשמשמ איהו תיפסכו
תא לבקל ל"צאה לעו תיטילופה ךרדה א םיוותמ ,יקסניטוב'ז באז םשארבו העונתה
.םתורמ
ןרטש .םיטירבב המחלמה תקספה תלאש - התייה היינשה היגוסה
בצמב םיאצמנ םה וליפא ,םיטירבב המחלמה תא קיספהל ןיא יכ ,ןעט
םה ,ונצראב םיטלוש םיטירבה דוע לכ ,ותעדל .הינמרג םע המחלמ
.ץראה ןמ םקוליסל דע םהב םחליהל שיו ונלש תחא רפסמ ביואה
ןיאו ,לארשי םע לש תחא רפסמ ביואה םה םינמרגה יכ ,ותמועל ןעט לאיזר
םיעד םימת לאיזר היה הז ןיינעב .רלטיהב םימחלנ םה דוע לכ םיטירבה לע תושקהל
המחלמב תירב-ינב םיטירבב האר ,"ןבלה רפס"ה תוינידמ תורמל רשא ,יקסניטוב'ז םע
תופיסומה ,ןונגסו יפוא לש תוישיא תויעב םג ףיסוהל שי הלא תויעב יתשל .הינמרגב
.הרודמה לע ןמש הלאכ םירקמב
ונוגרא תא דסייו ןרטש םהרבא שרפ 1940 ילויב 17-בו ,ענמנ יתלב היה גוליפה
"י"אב ימואל יאבצ ןוגרא" תמועל) "לארשיב ימואל יאבצ ןוגרא" הליחתב ארקנש
"לארשי תוריח ימחול"ל ןרטש לש ונוגרא ךפה רתוי רחואמ .(לאיזר דוד דמע ושארבש
םידקפמ .תוידדה תומשאהב הוולמ היהו ןוגראב הבוט הקלח לכ תיחשה גוליפה .(י"חל)
,תיטירבה תשלובהו הנגהה יניעל הפשחנ תרתחמהו תוליעפ לכמ ושרפ םיבר םיארוטו
םג .םיבר םיליעפ לש םידיקפתהו תובותכה ,תומשה תמישר תא לקנב םילשהל הלכיש
.הנגהה ידיל ולפנ ףא םקלחו דיל דימ ורבע קשנה ינסחמ
םיירבע םידודג ןגראל הסינ םש ,תירבה-תוצראב יקסניטוב'ז ההש גוליפה ןמזב
,בל תלחממ םינש לבסש ,יקסניטוב'ז .יטירבה אבצה תרגסמב םינמרגב ומחלייש
.האבו תשמשממה הפורטסטקהמ הפוריא תודהי תא ליצהל ידכ םיצמאמ ךסח אל
4-בו וביל תא ורבש ,הפוריאב תידוהיה הליהקה סרהו םינמרגה ידיב ןילופ שוביכ
תומ לע העידיה .קרוי-וינ דיל ר"תיב הנחמב ותוהש ןמזב בל ףקתהמ רטפנ טסוגואב
תוצופתבו ץראב לבאהו המהדתב םלועה יבחרב לארשי םע תא התכיה יקסניטוב'ז
.דבכ היה

לאיזר דוד לש הנורחאה וכרד
,םיפינסה לש שדחמ ןוגראו תורושה דוכיל היה השדחה הדקפמה לש ןושארה הדיקפת
קודיהב ןמרב קחציו קסופ הירא וקסע ,ליבקמב .זכרמה ןמ תנווכמ די אלל ולעפ רשא
ןיב הלועפ ףותישל םיכרד אוצמל הרטמב ,יטירבה אבצה לש ןיעידומה םע רשקה
.אבצל ןוגראה
ינמרגה אבצה .הננגמב םיטירבה ויה ,1941 תנש עצמאב
"ישיו" תלשממ ;םירצמ לע םייאו הקירפא ןופצב םדקתה
ןונבלבו הירוסב הקיזחה ,םינמרגה תוסחב הלעפש ,תיתפרצה
דרמ ,קאריעב ;ןופצמ לארשי-ץרא לע םויא התוויהו
ויהש ,טפנה תודש לע טלתשהו ינאליכ-לא ילע דישאר
יאמב 2-ב ירה ,תאזב יד אל םאו .המחלמה ךשמהל םיינויח
הדש לע רוצמ םש ,םיטירבה דגנ דרמה תא ינאליכ הנפה
תיטירבה תורירגשה ישנאב קיזחהו היינבחב הפועתה
.הבורע-ינבכ דאדגבב
רגשל לכוי ל"צאה םא ולאשו ןמרב לא םירצמב יטירבה ןיעידומה ישאר ונפ ,םהל רצב
ריוואה-ליחל ינויח היהש קלד ,דאדגבב קקוזמה קלדה ילכמ תא ץצופל ידכ הדיחי
ןגרא אוה .בויחב דימ בישה רשא ,לאיזר ינפב םילגנאה תשקב תא איבה ןמרב .ינמרגה
לאיזרש ,וירבח לש תורצפהה לכ .השארב דומעל טילחהו םישנא העברא תב הילוח
העבראה ואצי 1941 יאמב 17-ה ןושאר םויבו ,וליעוה אל ,הלועפב קלח חקיי אל ומצע
ינורהא אקיס-בקעי ,רודירמ בקעי וולתה לאיזר לא .ףונ-לתב יאבצה הפועתה הדשל
לע העבראה ולע ףונ-לתב .(לאיזר לש ותוהז תא ועדי אל םינורחאה ינש) יזרת בקעיו
הפועתה הדשב ותחנ תועש רפסמ רובעכו יטירבה ריוואה ליח לש הלבות סוטמ
המוקמבו התחדנ קלדה ילכמ ץוציפ תינכת יכ לאיזרל רבסוה התיחנה רחאל .הינבחב
ךרדב הנכשש) ה'גולאפ שוביכ תארקל ןיעידומ ידיקפת עצבל הילוחה לע לטוה
.רהנל דע ועיגהו יטירב ןיצק תיוולב חטשל הילוחה ישנא ואצי םויה תרחמל .(דאדגבל
קר םוקמ היה םתושרל הדמעש הדיחיה הריסב םלוא ,רהנה תא תוצחל םהילע היה
המישמה תא אלמל ידכ ,רהנה תא תוצחל אקיסו רודירמ לע ליטה לאיזר .םישנא ינשל
לא הרזחב םכרד ושע ,יטירבה ןיצקהו יזרת םע דחי ,ומצע אוהו ,םהילע הלטוהש
לאיזר .תינוכמב העגפ ליטהש תוצצפה תחאו ,ינמרג סוטמ חיגה עתפל .תינוכמה
.עגפנ אל - ץופקל קיפסהש ,יזרתו עצפנ תינוכמה גהנ ,םוקמב וגרהנ יטירבה ןיצקהו
:רמאו הפוגה דיל דמע ,תומויאה תושדחה תא ועמושבו המישמה ןמ רודירמ רזח ברעב
".תנע-ןב ףולאה ,לאיזר דוד ,ימואלה יאבצה ןוגראה לש ישארה דקפמה והז"
היה השק .הבר הכובמ םרגו ל"צאה ירבח תא םלהב הכיה לאיזר לש ותומ רבד
המישמל לאיזר אצי המ םשל וניבה אל םיבר םירבחו ,דקפמה ןדבוא םע םילשהל
,הרורב יתלבו תלפרועמ התשענ ןוגראה לש וכרד .ותומ תא אצמ הבש ,קאריעב
הדקפמה שארב דומעל רחבנ רודירמ בקעי .ופירחהו וכלה םיימינפה םיחוכיווהו
ףרוחב קר .וילא עלקנ ןוגראהש רבשמה לע רבגתהל םיכרד שפיח וירבח םע דחיו
.גפסש תוכמה ןמ ששואתהל ןוגראה לחה ,לאיזר דוד לש ותומ רחאל הנשכ ,1942
.הינמרג לע תירבה-תולעב לש ןנוחצינ תא ןמיסש ,תוברקב הנפמה לח םימי םתואב
רורב היהו ופכתו וכלה םינמרגה ידי-לע הפוריאב םידוהיה תדמשה לע תועידיה
:תורושה לש שדחמ ןוגראב לחוה .םימי ךרואל שעמ אלל תבשל רשפא היהי אל יכ
לחוהו ,םישדח םינוריט טולקל לכויש לגס ןיכהל ידכ ,םידקפמל םיסרוק ומייקתנ
ושענו ,רעונה ברקב הלומעתה הרבגוה ."תורח" תרתחמה ןותיע לש עבק תאצוהב
ךלהמב ונקורתנש םינסחמה תא שדחמ אלמל ידכ ,קשנ תשיכרל םילודג םיצמאמ
תמחלמ תליחתב ל"צאה זירכה הילע ,קשנה תתיבש תקספהל תולוקה וברתנ .גוליפה
ןותיעב םסרופ 1943 ינויב 17-ב .יטירבה אבצה םע הלועפה ףותיש תקספה ןכו םלועה
:םייטירבה תונוטלשה םע םיסחיב לחש הנפמה רבד לע ,"תורח" ל"צאה לש תרתחמה

,הינטירב תלשממ יפלכ תוילאיול לע לארשי םע זירכה המחלמה ץורפב
השחכתה הלודגה הינטירב .לארשיו םלועה ביוא רוגימב הל רוזעל ידכ
.םקוה אל ירבע אבצ .םחול םעכ רכוה אל לארשי םע .וז תודידיל
(338 'מע ,'ב ךרכ ,םיכמסמו תורוקמ ףסוא ,ל"צאה)


דרמה תזרכה :אבה קרפה