.רוזאהו לארשי-ץרא דיתע רבדב םינוידה ולחה ,הנושארה םלועה תמחלמ םויס םע
-ץראל היילעה תא וליבגהו םיברעה תושירדל םיטירבה וענכנ םירשעה תונשב רבכ
הלשממה העבק םישולשה תונשב .ילכלכ הטילק רשוכ לש םימעטמ לוכיבכ ,לארשי
תידוהיה תונכוסה תא הכימסהו (םיטקיפיטרס) היילע תונוישר לש תוסכימ תיטירבה
תוגלפמה י"ע םימי םתואב הטלשנש ,תידוהיה תונכוסה .היניע תואר יפל םקלחל
ונגראתהש "הרשכהה יצוביק" ירגובל םיטקיפיטרסה תא קלחל הגהנ ,תויטסילאיצוסה
חתפמ יפל התייה הקולחה .ץראב תיפותיש-תיאלקח תובשייתהל םמצע וניכהו הפוריאב
זאמ הכייתשה ר"תיב רעונה תעונת תינויצה תורדתסהל תופנוסמה תועונתה ןיב םכסומ
החפוק ןכ-לעו ("ל"צאה דוסיי" קרפ האר) (ח"צה) "השדחה תינויצה תורדתסה"ל 1935
.םיטקיפיטרסה תקולחב תידוהיה תונכוסה ידי לע
היילע החתפתה ,היילעה לע תולבגההו הפוריא תודהי לש תרבוגה התקוצמ לשב
םידוהי ויה הליחת .לארשי-ץראב השדחה תובשייתהה ימיכ הימיש ,"תילגיל יתלב"
םיבושיה יבשות ידי-לע ורזענ םש ,ןופצה לובגמ רקיעב ,השביה ךרד הצרא םיסנכנ
.הניפ-שארב ר"תיב לש סויגה-תגולפ ירבחו ידעלג-רפכ ישנא ,לובגל םיבורקה
הל האצמ ,רתוי השק השענ ןופצה לובג ךרד רבעמה רשאכ ,םישולשה תונש תישארב
תלשממ לש הריגהה יקוחב תוצרפ לוצינ ךות ,תויפוליח םיכרד תילגיל יתלבה היילעה
תא תיטירבה הלשממה הרשפיא ,("םיטקיפיטרס") היילעה-תוסכימל ףסונ .טדנמה
ומשרנ םיבר םיריעצו ,םיהובגו םיינוכית דומיל-תודסומב םימלתשמ לש םתסינכ
ןפואב אשניהל תוידוהי תוריעצ וגהנ ןכ .ץראב וראשנו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל
םיריעצה רפסמ הברתה תאזל ףסונב .הצרא סנכיהל ושרוה ךכו ץראה יבשותל יביטקיפ
הצרא ועיגה 1935 תנשב .םאצומ-תוצראל ורזח אלו "םיריית"כ הצרא ועיגהש
.םידוהי 5000-ל בורק הלא םיכרדב
,םיה ךרד הלודג םילוע-תצובק ריבעהל ןושארה ןויסינה
,ןילופב "ץולחה" תעונתמ םיליעפ תמזויב 1934 תנשב השענ
לבקל םרות עיגי רשא דע םינש תוכחל םחור הרצק רשא
וגילפה השיאו שיא 350-כ .לחוימה "טקיפיטרס"ה תא
ישאר תמכסה אללו תושר אלל "סולו" הרוכשה הניפסב
יקוח תא ףוקעל ןויסינ לכ וללשש ,םיימואלה תודסומה
."םיטקיפיטרס"ה רטשמ תאו טדנמה תלשממ לש הריגהה
םרושיא לבקלמ ןיידע םיקוחר ,השעמה תא ושע לפוכמו לופכ רוסיאב
תמכסה - לארשי-ץראב הדובעה תעונת תודסומ לש וליפא שרופמה
.ןכש לכ אל תידוהיה תונכוסהו תינויצה תורדתסהה לש תוגיהנמה
(16 'מע ,םירעשה יצרופ ,סבח .ב)
תרזעב התשענ ףוחל םישנאה תדרוהו ,ץראה יפוחל הניפסה העיגה טסוגואב 25-ב
היילעל םיימואלה תודסומה תודגנתה .דחוימ רושיא ךכ םשל ולביקש ,הנגהה ירבח
,הכשמנו ,"סולו" ןויסינ רחאלש םינשב םג הקספ אל איהש הרוצ לכב תילגיל יתלב
תונוישר ןתמב עגפת תילגיל יתלב היילעש ,היה ששחה .1938 תנש ףוס דע ,השעמל
.תילגילה היילעל
ךות ,תינומה היילעל ףיטהו תידוהיה תונכוסה לש וז תוינידמל דגנתה יקסניטוב'ז
.תוילגיל יתלבהו תוילגילה ,תוירשפאה םיכרדה לכ לוצינ
לש םתיילע תא ליבגהל תיטירבה הלשממה תונויסינ דגנ תופירחב אצי יקסניטוב'ז
.ץראה לש ילכלכה הטילקה רשוכל המיאתהל שיש הנאותב לארשי-ץראל םידוהי
םיטירבה םאו ,תינומה היילעב ןומט הפוריאב תידוהיה היעבה ןורתפש סרג אוה
1936 ינויב .יקוח יתלב ןפואב ץראה תולובג תא ץורפל שי ,היילעה תא םיליבגמ
ךרדב תולגה תא לסחל םידוהיל ארקו "היצאוקווא"ה ןויער תא יקסניטוב'ז הלעה
:יכ עבקו "ימואלה טרופסה" חנומה תא עבט רתוי רחואמ ."יוניפ" לש
ומש ,ידוהיה רעונה ינפל בל לכב וילע ץילממ ינאש ימואלה טרופסה"
...םלועב רתויב ליצאה טרופסה והז קפס אלל .תישפוחה היילעה
."...םעל הז ןומה ךפוהו תיב-רסח ןומהל תדלומ שוכרל רזוע אוה

"יפ-לע-ףא" לש התישאר
ץראמ יר"תיב ,(ןיישובירק) ילילג השמ לש ומשב הרושק םיה ךרדב הלפעהה שודיח
וחרבש םידוהי םיטילפ לש הנחמב ילילג רקיב 1936 ץיקב .הילטיאב דמלש לארשי
םתולעהל ידכ םיכרד אוצמל טילחה אוהו השק םשור וילע השע רוקיבה .הינמרגמ
ןגראל חילצה ,הניווב (םיטסינויזיוורה םינויצה תורדתסה) ר"הצה ישאר תרזעב .הצרא
15-ו ,הפיח למנמ קחרה אל העיגה 1937 לירפאב 13-בש ,ןוט 50 תב הנטק הניפס
(רוד) הרוטנט ףוחל העיגה 1937 רבמטפסב .ףוחל םולשב ודרי הב ויהש םיריעצה
הגילפה םישדוח השולש רובעכ .םולשב ףוחל ולעש ,םיריעצ 54 הילעו תפסונ הניפס
ינויב .הצרא םולשב ועיגה םלוכו םיר"תיב 95 התנמש תישילשה הריישה ץראה יפוחל
רתויב הלודגה הריישה ךרדל האצי ,הניוול רלטיה תסינכ רחאל םידחא םישדוח ,1938
תוניפס שולש הללכ וז הרייש ."יפ-לע-ףא" ולעפמל ארק רשא ,ילילג ידי-לע הנגרואש
ולעה םש ,הרוטנט ףוחל םולשב ועיגה םלוכו ,הירטסוא תריבמ םיר"תיב 381 ןהילעו
.ץראב םינוש תומוקמב םורזיפו םיסובוטואל ל"צאה ישנא םתוא


לכמ שרפ ילילגו ,הניווב םיליעפה ןיבל ילילג ןיב תועד יקוליח ועלגתנ הז בלשב
ולוכ לעפמב לופיטה רשאכ ,תיר"תיבה הלפעהה לש ינשה בלשה לחה ךכ .תוליעפ
ר"תיב ןוטלש ,(השדח תינויצ תורדתסה) ח"צה תואישנ :םיירקיע תודסומ השולשל רבע
םיליפעמה תאלעהב לופיטהו תוניפסה יוויל היה ל"צאה לש ודיקפת .ל"צאה תדקפמו
.ץראה יפוחל
המויפ למנל ןכרד תא ושע ,ןילופמ היינשהו הניוומ תחאה ,םילוע לש תורייש יתש
ועיגה 1938 רבוטקואבו "הגארד" היינאב המויפמ וגילפה םילועה 1940 .הילטיאבש
ףוחל םילועה תא ודירוה רשא ,ל"צאה ישנא םהל וכיח הרוטנט ףוחב .לארשי-ץראל
תיזכרמה הלועפל הלפעהה ןוגרא ךפה ךליאו ןאכמ .ץראב םינוש תומוקמב םורזיפו
.ל"צאה לשו תיטסינויזיוורה הגלפמה לש
:םיילגיל יתלב םילוע ןנופיס לעשכ ,הצרא ועיגהש תוינאה ןמ קלח ןלהל

"הילוי ימענ"ו "הטיראפ"
1300 תב "הטיראפ" הניפסה הינמורבש הצנטסנוק למנמ הגילפה 1939 ילויב 13-ב
הטש םוי םיעברא .הינמורמו ןילופמ םיר"תיב םבור ,םילוע 850 הנופיס לעשכ ,ןוט
.א"ת לומ לא ,טסוגואב 22-ב ,העיגהש דע ןוכיתה םיה לש םייחרזמה ויפוח ךרואל
רטמ םישימחכ הרצענ הניפסהו רוטיקה אולמ תא טינרבקה ליעפה הכישחה תוסחב
תונטק תוריס תרזעבו ,םיה-תפש תא ואלמ םיפלא .תירבעה ריעה לש המי-תפשמ
.ףוחל םילועה תא ודירוה


"הטיראפ" היינואה

,היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םוי ,1939 רבמטפסב 1-ב
ימענ" םיליפעמה תיינא הינמורבש הנילוס למנ תא האצי
םוי 19 רובעכ .םיליפעמ 1130 הבו ,ןוט 4000 תב ,"הילוי
.יטירב סוטמ ידי-לע ,ןונבל יפוח דיל ,הניפסה התלגתנ
םיטירב םילייחו הניפסל הברקתה תיטירב המחלמ תיינא
.הפיח רבעל עונל טינרבקה תא וצליא ,הנופיס לע ולעש
.יביספ חוכ ליעפהל וטילחהו ,חותפה םיל הרזחב םתוא וחלשי םיטירבהש וששח םילועה
הניפסה ןמ םיקלח קוריפב ולחהו הייתשה-ימ תא וכפש ,הניפסה ןופיס לע ולהקתה םה
ורונש תויריה תורמל ,ףוחה רבעל הייחשב וחתפו םימל וצפק ףא םקלח .םיל םתכלשהו
ףוחה לא םילועה תא דירוהל טדנמה תלשממ המיכסה ףוסבל .םילייחה ידי לע םהילע
.םלוכ וררחוש םימי שדוח רובעכו (ןיפירצ) דנפרסב רצעמה הנחמל ורבעוה םשו

"היראקס"
לש הלפעהה ילעפמ תרגסמב הצרא עיגהל החילצהש הנורחאה םיליפעמה תניפס
ינפל הנוגראב לחוהש ,"היראקס" התייה (השדח תינויצ תורדתסה) ח"צהו ל"צאה
הנילוס למנ תא האצי ,ןוט 3000 תב ,"היראקס" .היינשה םלועה תמחלמ ץורפ
רחאל ,םימי הרשע רובעכ .םילוע 2300 הנופיס לעשכ 1940 ראורבפב 1-ב הינמורבש
לש םיילאירוטירטה םימה םוחת תא האציו םילנדרדה ירצימ תא הרבע הניפסהש
הנופיס לע ולעש םייטירבה םילייחהו תיטירב המחלמ תיינא ידי-לע הרצענ ,היקרוט
םישנה .הפיחל "היראקס" העיגה ראורבפב 13-ב .לארשי-ץרא יפוח רבעל התוא ונפה
ויה םש ,ןיפירצבו תילתעב רצעמה תונחמל ורבעוה םירבגה דועב ,וררחוש םידליהו
.םרורחשל דע םישדח השיש םירוצע

" 'ב היילעל דסומה"
תונכוסה ישאר לע םיבחר םיגוח לש םצחל תא הריבגה "יפ-לע-ףא" תיילע תחלצה
,םייקוחה םיטקיפיטרסה תקולחב קפתסהל אלו תילגיל יתלב היילעב חותפל תידוהיה
:הנגהה תודלות רפסב רמאנ הז ןיינעב .הלילשב ונענ םה םלוא
ןיינע תאלעהל םהה םימיב התטנ אל תינויצה העונתה לש תינידמה הגהנהה
הלועפ ףותיש ימי ,יברעה דרמה תושדחתה ימי הלא ויה .קרפה לע הלפעהה
םע םקבאמב םייטירבה תונוטלשה םע תידוהיה תונכוסה לש רתויב קודה
ךות תידוהי הנידמ םוקת ליפ-תדעו ח"וד תובקעב יכ ונימאה םיבר .םיברעה
םיסחי תערה ידי-לע םיינידמה םייוכיסה לע דיבכהל וצר אלו ,רתויב רצק ןמז
(1038 'מע ,ב ךרכ ,הנגהה תודלות רפס) .תונוטלשה םע
יליעפ ידי-לע םג ונגרואש תוניפס רפסמ הצרא ועיגה ,הלהנהה לש תוינידמה תורמל
.םיימואלה תודסומה רושיא אלל הנגהה
ויתומישרב [תיקוח יתלבה היילעה ינגראממ] ץראוש יול רפסמ ,תורירמבו באכב
ונצראב תולשממה יתש ןה אלה - ונל תוניוע וראשנש תולשממ יתש" לע
- '!וקיספת' :ץראהמ תושירדה" .(תידוהיה תונכוסה תלהנהו תיטירבה הלשממה)
רקיה ןמזה תא ונצמחהו ונתלועפ תא הלודג הדימב ובכיעש ןה ןה - אוה בתוכ
ןיאב ,ונתלועפל םיחונהו םיפיה ,רבוטקואו רבמטפס םג ,ורבע ץיקה ישדוח .ונל
."הדובע
(1040 'מע ,ב ךרכ ,הנגהה תודלות רפס)
תידוהי הנידמ תמקה תינכותמ הקלתסה הינטירב תלשממש רחאל ,1938 ףוסב קר
התכימתו ("הבוגתו הגלבה" קרפב האר) ליפ תדעו תוצלמה יפל לארשי-ץראמ קלחב
יבגל תינויצה העונתה ישאר לש םהיתופקשהב יוניש לח ,תיברעה העונתב היולגה
הפוריאב הפנע תשר תמקהב לחהש "'ב היילעל דסומה" םקוה .תילגיל יתלבה היילעה
תיקוח יתלב היילעב הצרא ועיגה ,היינשה םלועה-תמחלמ תליחת דע .הלפעהה ןוגראל
םיטסינויזיוורה תועצמאב ועיגה םילוע 18,000-כ םכותמ .השיאו שיא ףלא 24-כ
תוניפסה ןמ קלח יכ ןייצל שי ."'ב היילעל דסומה" איבה ,םילוע 6000-כ ,רתיהו ,ל"צאהו
היינשה םלועה תמחלמ רחאל .ירחסמ סיסב לע ולעפש ,םייטרפ םישנא ידי-לע ונגרוא
.הלפעהה לש לועה רקיעב "'ב היילעל דסומה" אשנ


"הירטאפ" היינאה תשרפ
"סולימ" ,"קיטנלטא" - תוינא 3 היצלוט ינמורה למנמ וגילפה 1940 רבוטקואב 1-ב
תליחתב .היכ'צמו הירטסואמ ,הינמרגמ םיליפעמ 3500-כ ןנופיס לעשכ - "קיפיספ"ו
ןהיעסונ 1800-ו ,הפיח למנל תונושאר "סולימ"ו "קיפיספ" תוניפסה ועיגה רבמבונ
העיגה שדוחב 20-ב .ןוט 12,000 תב "הירטאפ" היינאה לא םיטירבה ידי-לע ורבעוה
ףסונב ."הירטאפ" היינאה לא םה ףא ורבעוה היעסונמ 100-ו "קיטנלטא" הניפסה םג
הלשממה .הרימש ידיקפתב םייטירב םילייח 250 םג היינאה לע ויה ,םיליפעמל
תרחמלו ,תילגיל יתלבה היילעה תא קיספהל ידכ יטסרד דעצ טוקנל הטילחה תיטירבה
ףוסבו סויצירואמ יאל םיליפעמה לכ ושרוגי היפל ,תימשר העדוה המסרפתנ םויה
לע שוריגה-תיינאב עוגפל שיש וטילחה הנגהה ישאר .םלרוג היהי המ טלחוי המחלמה
ךות לא רבעוהו דב תיקשב ןמטוהש ,שקומ ןכוה הפיחב .הכרדל גילפהל לכות אלש תנמ
תוביבסב ,1940 רבמבונב 25-ב .הנגהה לש רשקה ישנאמ דחאל רסמנ םש ,היינאה
ךותל וסנכיי וכרדש ,ןטק רוחל םורגל התייה הנווכה .שקומה לעפוה ,רקובב עשת העשה
ץוציפ םלוא .הב ויהש םישנאה לכמ הניפסה יוניפ תא רשפאיש ,יטיא םרזב םימ הניפסה
תוקד 15 ךות .היינאה-תיתחת לא תחא-תבב וצרפ םיבר םימו לודג רוחל םרג שקומה
םישימחו םייתאמ .םימה לעמ רקדזה היתונפדמ ןטק קלח קרו הדיצ לע היינאה העקש
תא ואצמ (היינאה לע ולעש םיטירב םילייח םבור ,םידוהי אל 50-ו םידוהי 200) שיא
האצותכ םרגנש רתויב לודגה תונברוקה רפסמ הז היה .היינאה תעיבטמ האצותכ םתומ
"הירטאפ" ילוצינ .לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה תפוקתב והשלכ ןוגרא לש הלועפמ
סויצירואמ יאל ושרוג "קיטנלטא" יליפעמ 1584 םלוא ,ץראב רבד לש ופוסב וראשוה
.הצרא ורזחוה ,1945 טסוגואב 20-ב ,םינש שמח רובעכ קרו

"המורטס" היינואה
לעשכ "המורטס" היינאה הינמורבש הצנטסנוק למנמ הגילפה 1941 רבמצדב 12-ב
האציש הנורחאה התייה ,ל"צאהו ח"צה י"ע הנגרואש ,וז הניפס .םיליפעמ 769 הנופיס
היילע תונוישר לבקל םשו היקרוטב תוחנל התייה הרטמה .המחלמה ןמזב הפוריא תא
ףוחל םיליפעמה תדרוה תא היקרוט תונוטלש וענמ ,הדעיל היינאה עיגהב .לארשי ץראל
תורמל .טלקמ ץראל ךופהת היקרוטו היילע-תונוישר םהל ונתיי אל םיטירבהש ששחמ
תונוטלשה ושריג ,הכרדב ךישמהל הלוכי הניא הניפסהש לבוחה-בר לש תושאונ תואירק
עמשנ רקובב תרחמל .רוחשה-םיה לא "המורטס" תא ,1942 ראורבפב 13-ב ,םייקרוטה
עיגהו העיבטמ לצינ היעסונ לכמ דחא קר .םי תולוצמל הדרי הניפסהו רידא ץפנ לוק
.םולשב הצרא


םיליפעמה תוינוא תמישר :חפסנ


ל"צאב גוליפ :אבה קרפה