תוצראמ היילעה הרבג ,ןוטלשל רלטיה תיילעו הינמרגב םזיצאנה תוקזחתה םע
י"אב ידוהיה בושייה לפכוה (1936 דעו 1931 תנשמ) םינש שמחבו ,הפוריא זכרמ
1936 רבמצדב 31-בו ,םידוהי 174,610 ץראב ויה 1931 רבמבונב 18-ב)
רשא ,םיברעה יניעב םינינצל התייה וזה תוחתפתהה .(384,000-ל םרפסמ לדג
טדנמה תונוטלשמ ושרד םה .ץראב םהל היהש ירפסמה בורה תא דבאל וששח
תפקתמב וחתפ ,ונענ אלשמ .םידוהיל תועקרק תריכמ רוסאלו היילעה תא קיספהל
.("יברעה דרמה") ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןהו םידוהיה דגנ ןה ,רורט
ץורפ דע ,תוקספהב ,וכשמנו 1936 לירפא שדוחב ולחה םידוהיה דגנ תוערפה
,תוערפה לש םינושארה םישדוחה תששב .(1939 רבמטפס) היינשה םלועה תמחלמ
ונימ םיטירבהש רחאל קספ גרהה .340-כ ועצפנו םידוהי 80 ץראה יבחרב וגרהנ
-ץרא תייעב תא רוקחל היה הדיקפתש ,ליפ דרולה לש ותושארב ,תיתוכלמ הדעוו
רבמבונב 2-ב הצרא העיגה הדעווה .תונורתפ הינטירב תלשממל עיצהלו לארשי
.םיטירבו םיברע ,םידוהי לש תויודע העמשו 1936
ירבח י"ע תורושה תבחרה .תימואלה הנגהב תובושח תורומת ולח הפוקת התואב
,ךכ תובקעב .םתעפשה תא הריבגה ,ןוגראה לש ירקיעה ביכרמל וכפהש ,ר"תיב
הנטקו ,ישיא ןפואב יקסניטוב'ז לשו תיטסינויזיוורה הגלפמה לש התעפשה הרבג
.תויחרזאה תוגלפמה לש םיגיצנ םג ופתתשה וב ,ירוביצה דעווה לש ותעפשה
ןיבל ל"צאה ןיב קודה הלועפ ףותיש רצונ ,תוערפה תליחת םע
.םיברעה תופקתה ינפמ םיידוהיה םיבושייה תנגהב הנגהה ןוגרא
ינשל הייריעה ידי-לע הנגהה תודמע וקלוח ,לשמל ,ביבא-לתב
תוינידמ .תפתושמ הדקפמ המקוה ףא ןג-תמרבו ,םינוגראה
הרקיעו תיביספ הנגה טוקנל שיש התייה םיימואלה תודסומה
העדב ויה (ל"צאה) תימואלה הנגהה ירבחש דועב ,"הגלבה" היה
.הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגהה יכ
ךרואו תוקפאתה" ץראב וירבחל יקסניטוב'ז הרוה תוערפה לש הנושארה הפוקתב
ידוהיה בושייה לש ןוחטיבה תייעבל ידוסי ןורתפ אוצמל ול רשפאל ידכ ,"חור
רושיאב ,ירבע דודג תמקה ידי-לע קר יכ ותעדב יבקע היה יקסניטוב'ז .ץראב
תא ןגראל וילע לטוה רשאכ ,1920 תנשב רבכ .בושייה לע ןגהל ןתינ ,תונוטלשה
תא וב שמחל ידכ ילגיל קשנ הנממ שקיבו הלשממה לא הנפ ,םילשוריב הנגהה
אלמל לכוי ,הכלהכ דיוצמו עמשוממ ,רידס אבצ קר יכ ןעט יקסניטוב'ז .םירבחה
יקסניטוב'ז חתפ ,1936 תנשב תוערפה ץורפ םע דימ ,ךכו .בושייה תנגה דיקפת תא
.לארשי-ץראב ירבע דודג תמקה רשפאל תיטירבה הלשממהמ שרדו תינידמ הלועפב
יכ בטיה ןיבה םלוא ,םקנ תולועפלו רורטל תוירסומ תוביסמ דגנתה םג יקסניטוב'ז
.השלוחכ םיברעה ידי-לע בשחיי ,םידוהיה דצמ הבוגת רסוח

הנגהה ןוגראל רזוח ימוהת
בצמה רואל יכ סרגו ,הנגהל ל"צאה ןיב םייגולואידיא םילדבה האר אל ימוהת
םיפתוש ויה ןוגראה לש ירוביצה דעווב םירבח םג .דחאתהל שי ,השקה ינוחטיבה
ללכל ועיגה אל םירבדה םלוא ,ךוותל וסינ םינוש רוביצ ישיא .ימוהת לש ותעדל
.דוחיא
תודסומה תורמ תא הלביק הנגהה יכ ןעט ,הנגהל רוזחל םיכרד שפיחש ,ימוהת
תעמשמו רדס לע ססובמה ןוגרא תמקהמ סונמ ןיא יכ הניבה ףאו ,םיימואלה
רזח 1937 יאמ שדוחב .ל"צאה םקוה ןללגבש תוירקיעה תוביסה יתש ,םייאבצ
תיברמ תא ותא חקל ףאו ,הנגהה ןוגרא לא ,םירבח לש הלודג הצובק םע ,ימוהת
.ל"צאה לש ("חקפמה דעוה") ירוביצה דעווה םג קרפתה תע התואב .קשנה
לש הלאשב קר אל היה ,ל"צאב וידגנתמ ןיבל ימוהת ןיב דמעש ירקיעה חוכיווה
.ןוגראה לש יאמצעה ומויק םצע תלאשב דקמתה אלא ,"הבוגת" תמועל "הגלבה"
תויופצה תויטילופה תויוחתפתהה תובקעבש ,השוחת התייה ןוגראה ינמאנ ברקב
לובכ היהי אלש ,ןוגראה לע רומשל שי ,ליפ תדעו לש הינוידמ האצותכ ,ץראב
ל"צאה לבא - שרפ ימוהת .תידוהיה תונכוסהו תורדתסהה ישאר י"ע ויתולועפב
לודג קלח ןכו תישארה הדקפמה ירבח לכ ;השק עגפנ םנמא ןוגראה .לסוח אל
תוצובקה לכ תאז תמועל .הנגהל ופרטצה ,םיימוקמה םידעווהו זכרמה ירבחמ
תויהל ךפהש ,ןוגראל םינמאנ וראשנ םיריעצה םישנאה תיברמו תויטסיביטקאה
קרבמבו ,ישארה דקפמהו גיהנמה ךפה יקסניטוב'ז .תיטילופ הניחבמ ינגומוה
:רמאנ (הקירפא םורד) גרובסנהויב ובשומ םוקממ 1937 לירפאב 30-ב חלשש
(300 'מע ,ןושאר קלח ל"צאה תוכרעמ ,בינ דוד)

:םיחכונה םיאנתב יתדוקפ
,םידוהי לע םג לפנתהל הייטנה ןהב אטבתת םאו תוערפה הנשדחתת םא
.וגילבת לא

.הגלבהה תריבשל תואה תא יקסניטוב'ז ןתנ ךכב

רקטיב טרבור
דקפמל יקסניטוב'ז ידי-לע הנומ רקטיב טרבור
רקטיב .גוליפה רחאל ל"צאה לש ןושארה
ותיילע ינפל יאבצה ונויסינ לשב רחבנ
"םינבלה" אבצב ןיצקכ תריש אוה :הצרא
רחאל היסורב הצרפש םיחרזאה תמחלמב
רבע ןכמ-רחאל .1917 רבוטקוא תכפהמ
יטירבה אבצל סייגתה םש ,ןיסבש יאחנשל
.לנולוק תגרדב דודג דקפמל הנמתנו
ףרטצה ,1937 תנשב הצרא ותיילע םעו ר"תיבל רקטיב ףרטצה יאחנשב דוע
העבראב ונגרוא םיפינסהו השדח הדקפמ ביכרה רקטיב .ל"צאה תורושל
דמע םילשורי זוחמ שארב .תובשומהו הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי :תוזוחמ
.("יזר") לאיזר דוד

גרבנזור השמ
תקפסמ הדימב ץראה יווה תא ריכה אל רקטיב
רפסמ רובעכו ,תירבעה הפשב טלש אל ףאו
,השמ הנמתנ ומוקמבו ודיקפתמ חדוה םישדוח
לת זוחמ דקפמכ ןכל םדוק שמישש ,גרבנזור
.ביבא
-ץרא תקולח :ןרקיעש ,היתונקסמ תא ליפ תדעו המסריפ 1937 ילויב 7-ב
םע) יתבר םילשורי דועב ,תיברע הנידמלו תידוהי הנידמל תיברעמה לארשי
תומוקמה לע רומשל ידכ ,תאזו יטירב ןוטלש תחת ראשית (הלפשל רודזורפ
.תותדה שולשל םישודקה
דועב ,הקולחה ןורקע תא ולביק ,ןוירוג-ןב דוד לש ותושארב ,תידוהיה תונכוסה
תינכותה תא התחד - יקסניטוב'ז באז לש ותושארב תיטסינויזיוורה הגלפמה
דגנ תוערפה תא ושדיחו ליפ תדעו לש היתונקסמ תא וחד םיברעה םג .ףסה לע
.דחאכ םילגנאהו םידוהיה דגנ יברעה קשנה הנפוה םעפהש אלא .םידוהיה
,לילגה זוחמ לשומ ,סוירדנא סיאול םיברעה ידיב חצרנ ,1937 רבמטפסב 26-ב
דגנ םג .לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תובחרנ תולועפל תואה ןתינ תאזבו
.םיברעה תופקתה ורבגו וכלה םידוהיה
הדובעל םידוהי םילעופ השימח ואצי ,1937 רבמבונב 9-ב
תיברע היפונכ ידי-לע ורתוכ השימחה .םיבנע-תירקב הדשב
םהיבור תא ודדשו השימחה תא וגרה תוירי יפוליח רחאלו
הלעמ" בושייה רתוי רחואמ םקוה םיגורהה לש םמש לע)
ידוהיה בושייה תא המהדתב הכיה חצרה .("השימחה
תונכוסה ישאר וארק ,םעזהו באכה תורמל םלוא ,םילשוריב
.הגלבהלו קופיאל תידוהיה
םייאבצ ןיד-יתב לש םתמקה לע תיטירבה טדנמה תלשממ העידוה ,חצרה םויב
םטופישל תונותנ ויהיש תוריבעה וטרופ "20/37 תימשר העדוה"ב .לארשי-ץראב
:הלא ןיד-יתב לש
.תוומ שנוע הילע םישנענש הריבע אהת םדא לכ לע םח קשנב היירי (א
.תוומ שנוע הילע םישנענש הריבע אהת ,המודכו תוצצפ ,קשנ תאישנ (ב
.המיא תלטהו הלבח ישעמב ןידה אוה (ג
.1937 רבמבונב 18-ל עבקנ השדחה הנקתה ףקות
תא ושקיב ןוגראה ישארו םיברעה דגנ לומגתלו הבוגתל תולוקה ורבג ל"צאב
,תובר תויוטבלתה רחאל .םירצמב תע התוא השעש ,יקסניטוב'ז לש ורושיא
.לומגת תולועפ עוציב יקסניטוב'ז רשיא
,ףקיה בחר עצבמל ןוגראה תודיחי ואצי ,1937 רבמבונב 14 ,ןושארה םויב
דוד חצינ הלועפה לע .םילשוריב ןתינ תואה .ץראב םינוש תומוקמב להנתהש
תעב םינוש תומוקמב תופקתהה עוציבל הקיטקטה תא עבק רשא אוהו לאיזר
םישקנתמה תיילוח .תוריהמב ביגהל הרטשמה ןמ עונמל ידכ תאזו ,תחא הנועבו
ינפל קשנה תא איבה דחא :םיפתתשמ השולשמ בור יפ-לע תבכרומ התייה
.הלועפה רחאל קשנה תא קליס ישילשהו ,ןמרה וא הרויה היה רחאה ,הלועפה
קשנ אצמיי אל ומצע שקנתמה ספתיי םאש התיה הקולחה לש תירקיעה התילכת
.ודיב
קחצי עבט יוניכה תא) "רוחשה ןושארה םוי" םשב םג עודיה ,רבמבונב 14-ה םוי
םנמא .הגלבהה תריבש םויכ ןוגראב שדקתנ ,(ימואלה דעווה שאר בשוי ,יבצ-ןב
לע הבוגתב םיברע ףוקתל ואצי ןוגראה ישנאש הנושארה םעפה וז התייה אל
ורושיאבו תישארה הדקפמה תמזויב רבדה השענ םעפהש אלא ,םידוהי תפיקת
הנגהל "תיביספ" הנגהמ רבעמה תא הלא תולועפב האר לאיזר .יקסניטוב'ז לש
:תוטישה יתש ןיב לדבהה תא ריבסה ךכו ."תיביטקא"
תילכת םא .םלועל ןוחצינב הנרתכות אל דבלב הנגה תולועפ[...]
ילבמ גישהל ןיא תאז תאו - ביואה לש ונוצר תריבש איה המחלמה
.אדירג הנגה תולועפב קפתסהל רשפא-יאש רורב - וחוכ תא רובשל
...םינפ םושב ביואה תוחוכ תא רובשת אל הרוהט תיתנגה הקיטקט
,ונוצרכ תגסלו ונוצרכ ףוקתל ביואל תרשפאמה ,תאזכ הנגה תטיש
'תיביספ הנגה' תארקנ תאזכ הנגה - ףוקתלו רוזחלו שדחמ ןגראתהל
:תחא הנקסמל םיליבומ הלאה םיבושיחה לכ ...ןברוחו הלפמ הפוסו
,םחול דצ ותוא םג .ףוקתל אלא ול ןיא חצונמ תויהל הצור וניאש ימ
וינפל םג ,ודובכ תאו ותוריח תא ליצהל אלא םירחא אכדל אב וניאש
וביוא לע רעתסהל ךירצ אוה .הפקתהה ךרד - תחא ךרד קר החותפ
...ונוצר תאו וחוכ תא רובשלו
(41 'מע ,ינש קלח ,ל"צאה תוכרעמ ,בינ דוד)
םידוהיה לע תופקתההו םלהב םיברעה תא וכיה רבמבונב 14-ב ל"צאה תולועפ
ברקב םיבר םירסאמ העציבו הלועפל הצלחנ תיטירבה הרטשמה .המ ןמזל וקספ
ןתמ תורשפאמה תונקתה תסינכו םירסאמה בקע .תיטסינויזיוורה הגלפמה ירבח
דע" ןוגראה תולועפ תא קיספהל ,גרבנזור הרוה ,קשנב קיזחמל תוומ ןיד-קספ
םירבחה ברקב הבר הסיסת הררוע ןוגראה דקפמ לש וז ותטלחה ."םעז רובעי
תולועפ תקספה .רושיא אלל ושענש םידיחי תולועפ לש העפותה הרזח בושו
,ןוגראה דקפמל לאיזר דוד לש ויונימל דע - םישדוח הנומש הכשמנ ל"צאה
.גרבנזור לש ומוקמב

ףסוי-ןב המלש
הכרד התשעש םיעסונ תינוכמ תפצ-וכע שיבכב הפקתוה ,1938 סרמב 28-ב
גהנה .םישנ יתשו דלי םהיניב ,םידוהי העברא וגרהנ תויריה ןמ .תפצל הפיחמ
קוחר אל רתוי רחואמ ואצמנ םהיתופוג םלוא ,חורבל וחילצה תועסונה תחאו
העסנש תינוכמ בראמה ןמ התרונ ןכמ רחאל םייעובשכ .הפקתהה םוקממ
רגוב ןואג-ןב דוד םהיניב ,םידוהי השולש וגרהנ תויריה ןמ .היירהנל התינחמ
.הניפ-שארב ר"תיב תגולפ
הניפ-שארב הדובעה תגולפ ירבח ברקב תוחור תרעסל ומרג חצרה ירקמ
,(קינ'צבט) ףסוי-ןב המלשו ןיברו'ז םולש ,ןייש םהרבא :הגולפה ירבחמ השולשו
השולשה ואצי ,םדקפממ רושיא לבקל ילבמ .הקיתשב ךכ-לע רובעל ןיאש וטילחה
ךא ,םוקמב רבעש יברע סובוטוא לע וריו הניפ-שאר םע תפצ תא רשקמה שיבכל
ורתתסהו םוקמה תא דימ ובזע םה .עגפנ אל סובוטואה יעסונמ שיאו ,ואיטחה
האב רצק ןמז רחאלו ,םתסונמב םהב וניחבה ,םלזמ עורל .רוזאב הבוזע הברוחב
ןידה-תיב ינפב ודמעוה ףסוי-ןבו ןיברו'ז ,ןייש .השולשה תא הרסאו הרטשמה
וא תוומל םורגל הנווכב" ןכו קוחכ אלש קשנ תאישנב ומשאוהו הפיחב יאבצה
המשאה יפיעסמ דחא לכ ,םוריח תעשל תונקתה יפל ."םיבר םישנאל רחא קזנ
השולשה ייח תא ליצהל וסינ ר"תיב יגיהנמ .תוומ שנוע הנידש הריבע בשחנ
ןיברו'ז לע זירכהל ועיצהש ,ישי-רטוח ןורהאו ףזו'ג פיליפ ןידה-יכרוע תא ורכשו
ןיידעש תורשאמה תודועת ןייש רובע איצמהלו ישפנה ולקשמ יוויש רערעתנש ימכ
םתעדב יכ ועידוהו ,הזה הנגהה וק תא וחד השולשה .הרשע-הנומש ליגל עיגה אל
.םהיתופקשה לע יולגב וזירכי הב ,תיטילופ המבל טפשמה תא ךופהל
םילוח-תיבב האילכל ןודינו ותעדב יופש יתלב זרכוה ןיברו'ז
ןייש ."וררחשל טילחי ןוילעה ביצנהש דע" חור-ילוחל
."םתמשנ אצתש דע היילת ידי-לע תוומל" ונודינ ףסוי-ןבו
וצרפו ,הליגר יתלב תישפנ הוולשב ןידה רזג תא ולביק םיינשה
."הווקתה" תרישב
םהרבא לש וניד תא קיתמהו ,ףסוי-ןב המלש לש ןידה רזג תא רשיא אבצה דקפמ
.ריעצה וליג לשב ,םלוע רסאמל ןייש
הינטירב תלשממ לא ,םלועבו ץראב ,םיבר םיגיהנמ ונפ ,ןידה-רזג עדוויה םע
לעפ ,ןודנולב תע התוא ההשש ,,יקסניטוב'ז .תוומל םינודינה תא ןוחל השקבב
,לעופל ותאצוהל עבקנש דעומה ינפל םימי רפסמו ןידה-רזג תא תונשל ידכ תובר
:ףסוי-ןב הלתיי םנמא םא הקזוחב ביגהל ןוגראל הרומ אוה וב ,קרבמ הצרא חלש
"If final, invest heavily"
.("הברה ועיקשה ,יפוס םא")

דגנתה אוה .הבוגתהו הגלבהה תלאשב תובר טבלתה יקסניטוב'ז יכ ןייצל שי
ןיבה תאז םע דחי םלוא ,עשפמ םיפח םדא-ינב גרהל תומרוגה םקנ תולועפל
ואר םיטירבהו םיברעהו ,בל גומ ןומהל ירבעה בושייה תא תכפוה הגלבהה יכ
.השלוחל תוא תאזב
אלל םיברעב םקנ תלועפל ואצי וירבחו ףסוי-ןבש הדבועל רע היה יקסניטוב'ז
הלועפה תא יקסניטוב'ז רשיא ,1938 ילויב 12-ב השרווב אשנש םואנבו ,רושיא
:דבעידב
לש ומדו רתומ ידוהי לש ומד ובש ,בצמל ץק םישל וצר (השולשה) םה
-רחאל ירה ךרוצ שי םאו .םייק אהיש רוסא הזכ בצמ .רוסא ידוהי-אל
תאצל הדוקפ ךירבח ינשלו ,ףסוי-ןב ,ךל ןתונ ר"תיב שאר ,ינא השעמ
(72 'מע ,ינש קלח ,ל"צאה תוכרעמ ,בינ דוד) .םתישע רשא תא תושעלו ךלמה ךרדל
הנקסמל עיגה ףוסבלו ,תאזה תירסומה הלאשב יקסניטוב'ז טבחתה םיבר םימי
דחאב .חוכה אולמב ביואב תוכהלו הגלבהה תוינידמ תא שוטנל אוה חרכה יכ
:רתיה ןיב ,יקסניטוב'ז בתכ וירמאממ
לכ ,המחלמב .עובצו יחטש טופטפ ..."עשפמ םיפח שינעהל וזיעת לא"
לייח ידגנ עשפ המ .עשפמ ףח אוה דצו דצ לכ אולה ,המחלמו המחלמ
והוסייגש ,ינומכ דבע ,ינומכ רוויע ,ינומכ ןויבא - ידגנכ אצויה ביואה
רגסהו םי-רגסה ונלוכ שורדנ דחא הפ ,המחלמ ץורפת םא ?סנואב
םיפחה ףטו םישנ םע היבשות תא ביערהל ,אנושה [תמדא] לע השבי
הפצנ זיראפו ןודנול לע הנושארה םיסוטמה-תפקתה ירחאו .עשפמ
.ףטו םישנ ובר ןהב רשא ,ןאלימו טרגטוטש לע םינוריווא תבוגתל
םיחא תמחלמ אלא המחלמ ןיאש ומכ עשפמ םיפחב אלא המחלמ ןיא
,דחי םג ןגמו רגת ,היתורצ לכו המחלמ לכ איה הרורא ןכל .םיחאב
- עווגל הצור ךניא םאו .עווג - עשפמ ףחב עוגנל הצור ךניא םאו
(77 'מע ,ינש קלח ,ל"צאה תוכרעמ ,בינ דוד) .טפטפת לאו הרי
.ןידה-רזג תקתמהל הפנעה תוליעפה הליעוה אל ,רעצה הברמל
אוה .הנורחאה ותעשל ףסוי-ןב המלש ומצע ןיקתמ 1938 ינויב 29-ה רקובב
הצלוחו םירצק םייסנכמ שבול ,תוומל םינודינה לש ןמגראה ידגב תא טשופ
הכחמו ויניש תא חצחצמ אוה תירחש תפ רחאל .תוהובג הדובע ילענ לעונו
ריש תא רש ודועב םודרגל היילעל הפוקז המוקב ךלה אוה .םירטושה אובל
:הלד תירבעב ףסוי-ןב בתכ תוומל םינודינה את תוריק לע .ר"תיב

."תומל םגו םוחלל ,תויחל יאדכ ודעבש רבד הז ?תדלומ הז המ"
."יתומ םוי דע ר"תיבל יתייה דבע"

."רהה תא שובכל וא תומל" יקסניטוב'ז לש ורישמ עטק ןכו
(42 'מע ,םודרגה ילוע רפס ,הבדנ ףסוי)

הררש ל"צאה תדקפמ ירבח ברקבו ,ץראב ידוהיה בושייה לע ודרי םעזו לבא
תא קיספהל ותטלחה בקע ,גרבנזור השמ ל"צאה דקפמ דגנ הבר תורמרמתה
.תולועפה
העונתה ישארמ המכו גרבנזור ואב ,ףסוי-ןב המלש לש םודרגל ותאלעה םוי ברע
גרבנזור עסנ םויה תרחמל .ונממ דרפיהל ידכ ,תוומל םינודינה את לא תימואלה
,יקסניטוב'ז תאמ בתכמ ול רסמנ ,ןילופל וכרדבו ,םייטרפה ויקסע ילגרל ל"וחל
הנמתנ ומוקמב .ןוגראה דקפמכ ודיקפתמ וררחשמו ותוריש לע ול הדומ אוה וב
.לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה דקפמל ,לאיזר דוד


לאיזר דוד
לאיזר דוד
ותויהב .1910 תנשב אטילבש הנליוב דלונ לאיזר דוד
תירבעל הרומכ שמיש ויבאו הצרא ותחפשמ התלע 3 ןב
ט"פרת תוערפ ץורפ םע .ביבא-לתב ידוסי רפס-תיבב
,םילשוריב הנגהה ןוגראל לאיזר דוד ףרטצה ,(1929)
היפוסוליפ תירבעה הטיסרבינואב דמל םש םוקמ
.וירבח ינושארמ היה ,ל"צאה תמקה םעו ;הקיטמתמו
.תעמשמו רדס לע דיפקהו ןוגראה ירבח ברקב תויאבצה תרדחהל תובר השע לאיזר
לאיזר הסינ רסחה תאו ,תירבעב תיאבצ תורפס רדעיה התייה תושקה תויעבה תחא
.אלמל

לש ףתושמה םטע ירפ ,"חדקאה" - תירבעה הפשב םילשוריב ספדוהש ןושארה רפסה
,ףיקמו ידוסי רפס הז היה .(שאר .ד םשב םתחנ רפסה) ןרטש םהרבאו לאיזר דוד
תא ודמל םיכינחה .הנגהב םיכירדמו םידקפמ םג וב ושמתשה תונושארה םינשבו
ןמזב תונואת עונמל ידכ םידחוימ םיצמאמ ושענו ,שדוק תדרחב חדקאה תרות
,תוריהזה יקוח תא הפ-לעב תעדל בייח היה ןוגראב רבח לכ .הלועפ תעשבו םינומיאה
:תורבד תרשע ןיעכ ויהש

.רסומב ןידה אוה ;םוד דומעל בייח חדקא לטונה (א)
.הסיפתה םע דימ ונקדביו הנוכנ הקזחהב ונספתי חדקא לטונה (ב)
.חותפ אלא ונרסמי אלו הליחת ונקדבי חדקא רסומה (ג)
.ךרוצל םא יכ חדקא ףולשת אל (ד)
.לאמשו ןימי עוני לא .הביצי דיב חדקאב זוחא (ה)
.ךרוצל םא יכ הנחתפת אל .הרוגס הרצינה אהת םלועל (ו)
.השק םצע וא םדא יפלכ חדקא הנפת אל (ז)
.הייריל קר - יאנסחמ הנק ;אוושל חדקא ןעטת אל (ח)
.הנקב קודב - תינסחמ תפלש :םיתשב תישענ םירודכה תקירפ (ט)
.חכשת לא .חדקאה ןמ ךתעד תא חיסת לא (י)

דגנ תולועפ לש הרושל ןוגראה ירבח ואצי ,םודרגל ףסוי-ןב לש ותיילע רחאל
הפיחב יברעה קושב תוצצפ תלטה ויה הבוגתה תולועפ לש ןזכרמב .םיברעה
קושה לא ,יברע לבסכ שפוחמ ,ןוגראה רבח דרי 1938 ילויב 6-ב .םילשוריבו
םינכודה דחא דיל הלודג הליבח חינה אוה .הפיחב תיתחתה ריעה לש יברעה
,הקזח תוצצופתה העמשנ הלק העש רובעכ .םוקמה ןמ קלתסהו קושה זכרמב
,ןכמ רחאל םימי עובש .50-מ הלעמל ועצפנו םיברע 21 וגרהנ הנממ האצותכו
יברעה קושב ילמשח שקומ חינה ןוגראה רבח .םילשוריב המוד הלועפ הכרענ
להקשכ ,דגסמב הליפתה םויס רחאל רצק ןמז ץצופתה שקומה .הקיתעה ריעבש
.ועצפנ 30-מ הלעמלו םיברע 8 וגרהנ תוצצופתהה ןמ .קושה בוחר תא שדג לודג
בושייב בוטיק ידיל ועיגה םירבדהו ,דדחתה הבוגתהו הגלבהה תלאשב חוכיווה
ענמיהל הירבח לע הרומח תעמשמ הנגהה הליטה הפוקת התואב .ץראב ידוהיה
ןושלב וניג םיימואלה תודסומה ישאר .םיברעה דגנ ןישנוע וא הבוגת השעמ לוכמ
.םיברעה דגנ םהיתולועפ תא קיספהל םהמ ועבתו ל"צאה ישנא תא הפירח

זר בקעי
אשונו יברעכ שפוחמ ,םילשוריב הקיתעה ריעל ,זר בקעי חלשנ 1938 ילויב 26-ב
,שארמ המ-ןמז הלועפה תא וננכתש ,זר לש וידקפמ .שקומ ובו תוקרי לס ובג לע
תובקעב תיללכ התיבש לע םיברעה וזירכה םוי ותואבש ,הדבועל בל ומש אל
,הרק ךכו .ץראב םירחא תומוקמבו םילשוריב ל"צאה לש תופוצרה תופקתהה
ררוע ,תולוענ ויה היתותלדש תויונחה תחא דיל לסה תא זר בקעי חינה רשאכש
,שקומה תא וכותב ואצמ רשאכו לסה תא וכפה םה .םיברעה לש םדשח תא רבדה
וחינה ,תמל והובשח רשאכ .ופוג יקלח לכב םיניכסב ותוא ורקדו זר לע ולפנתה
הרטשמהו ,תוריקדה ןמ תמ אל זר בקעי םלוא .םוקמה ןמ וחרבו םד תתוש ותוא
,השקה ובצמ תורמל .יתלשממה םילוחה-תיבל ותוא הריבעה ,םוקמל הקעזוהש
.םילוחה-תיבב ותוהש תפוקת לכב תיטירבה תשלובה ידי-לע זר בקעי רקחנ
ששח ,םילכו םיכלוה ויתוחוכ יכ שיגרה רשאכו ,וייח לע קבאנ םייעובש ךשמב
ומצעב דוע טולשי אל וב בצמ עונמל ידכ .תוריקחב רתוי דומעל לכוי אל אמש
רובעכו ,ופוג תא וסיכש תושובחתה תא וילעמ ריסה ,תרתחמה תודוס תא הלגיו
.םד דוביאמ תמ רצק ןמז
וייחב הליגש הרובגהו ל"צאה לש הפקתהה תולועפב ןושארה ללחה היה זר בקעי
.םיריעצ לש תורוד םינש ךשמב וכנחתה וילע ,למסל ותוא הכפה ,ותומב דחוימבו

"6019 ירטנמלרפ ךמסמ" וא "ןבלה רפסה"
עודיה "6019 ירטנמלרפ ךמסמ" תיטירבה הלשממה המסריפ ,1939 יאמב 17-ב
יבגל ינידמה דעיה תא תיטירבה הלשממה תעבוק הז ךמסמב ."ןבלה רפסה" םשב
:ויפל ,לארשי-ץרא

תיאמצע תיניתשלפ הנידמ תמקה איה ותוכלמ דוה תלשממ תפיאש
אהיש ,תדחואמה הכלממה םע הנמא ירשקב דומעתש ,םינש רשע ךות
םיירחסמה םיכרצה תא תעדה תא חינמה ןפואב קפסל ידכ םהב
.דיתעב תוצראה יתש לש םייגטרטסאהו

ןפואב היילעה לבגות ,תיניתשלפה הנידמה לש יברעה הייפוא תא חיטבהל ידכ
שמח ךות .הייסולכואה ללכמ שילש לע הלעי אל לארשי-ץראב םידוהיה רפסמש
,"ילכלכה הטילקה רשוכ תאז השרי םא" םידוהי 75,000 לש םתיילע רתות םינש
-ץרא ייברע ויהי ןכ םא אלא ,תפסונ היילע לכ השרות אל" וז הפוקת םות םעו
תורזג םג ךמסמה ליטמ ,היילעה תלבגהל ףסונ ."המיע םילשהל םינוכנ לארשי
:ץראה יקלח בורב םידוהי ידי-לע תועקרק תשיכרל רשאב

,תיברע עקרק לש תופסונ תורבעהל םוקמ םימיוסמ םירוזאב התע ןיא
ידכ ,הלאכ עקרק תורבעה ליבגהל חרכה שי םירחא םירוזאב וליאו
תיחכונה םהייח תמר תא םהידיב םייקל ולכוי םיברעה המדאה-ידבועש
.עקרק ירסוחמ לש הלודג תיברע הייסולכוא רצווית אלש ידכו

בחרנ עסמב וחתפו ,קיפסמ-יתלב אוהש הנעטב "ןבלה רפסה" תא וחד םיברעה
לועפל שיש ותעדב שוחנ היה יקסניטוב'ז .ץראב ידוהיה בושייה דגנ תומילא לש
תירסומה היעבה לע .עשפמ םיפחב העיגפל איבמ רבדה םא םג ,םיברעה דגנ
:יקסניטוב'ז בתכ וז המחלמב

וז היהתש ,ביגהל אוה חרכהש הרקמבש ,הצור היה ונתאמ דחא לכ
רחא ףודרל תירבע הדיחי זעת םא םלוא .םיחצרמ דגנ הרישי הבגה
םתוא ודימעיו קשנה תא םהמ וקרפי ,הירבח תא ורסאי ,תיברע היפונכ
דגנ הבוגת ןיב הניא הריחבה .םודרגל ולעוי ףא םהמ םיברו - טפשמל
תויורשפאה יתש ןיב איה הריחבה :ללכב ןיועה רוביצה דגנ וא םיחצרמה
.תללוכ הבגה-יא וא ,וללכב ןיועה רוביצה דגנ הבוגת וא - תוישעמה

ןכ - "ףידע" המ תולאש םיגיצמ ןיא ,המחלמ לע רבודמ רשאכ [...]
הלאכ םירקמב הגיצהל רתומש ,הדיחיה הלאשה ,תוריל אל וא תוריל
וא ,תודגנתה אלל דבעתשהלו טחשיהל ,רתוי "עורג" המ ;הכופה איה
וניא "ףידע"ש ןוויכמ ,רתויב םיירזכאה ףא ,םיעצמאה לכב דגנתהל
םייק וניא "בוט"ו ,"ער" אוה המחלמב רושקה לכ .הז הרקמב םייק
המדת לאו ךמצעל רקשת לא - םירז םילייח רבעל התא הרוי תע .ללכב
."םימשא"ב הרוי ךנהש ,ךשפנב

טושפ אוה ןובשחה ירה ,ףידע המ בשחל םיליחתמ ונייה וליא [...]
לע רתוותו ךתוא וגרהיש השרת ,אנא ,"בוט" תויהל ךנוצרב ;דואמ
,תוריח ,ץרא ,תיב :הרטמל ךל תמש וילע הנגהה תא רשא ,לוכה
(1123-1122 'מע ,וב'ז ,ץכ לאומש) ...הווקת


(שושבח) ימע-תבהוא לחר
.ץראה יבחר לכב םיברעה לע תופקתהה וכשמנ "ןבלה רפס"ה םוסרפ זאמ
םהיבורק תא רקבל ואבש םיברעה ברקב לודג ץוציפ ןנכות 1939 ינויב 9-ב
ןמטוה שקומה .םילשוריב םיסורה שרגמבש יזכרמה רהוסה-תיבב םירוסאה
תוזח תלעב התייהש ,(שושבח) ימע-תבהוא לחר ידי לע אשינו ,לודג לסב
העסוה לחר .(ןמיתמ הצרא התלע התחפשמ) הטוהר תיברע הרבידו תיחרזמ
הינפשכ ,לגרב הכרד תא התשע םשמו םיסורה שרגמל הסינכל בורק דע תינוכמב
םלוא ,תוקריו תוריפ אלמ היהש ,לסה תא תאשל יברע רענמ השקיב לחר .תולוער
רבעש םירטושה דחא לא הנפ אוהו רענה לש ודשח תא ררוע לסה לש ברה ולקשמ
םישקומ קוריפל החמומו דימ הרסאנ לחר .לסה ןכות תא קודביש שקיבו םוקמב
הדמעוה ימע-תבהוא לחר .ץוציפה תא ךכב עונמלו ילמשחה טוחה תא קתנל חילצה
אלכה-תיבל הרבעוה איה .םלוע רסאמל הנודינו יאבצה ןידה-תיב ינפב טפשמל
תויברעה תוריסאה ברקב הנושארה היידוהיה םש התייהו םחל-תיבב םישנל
תוריסא דוע לחר לא ופרטצה ןמזה ךשמב .תונוש רסאמ תונשל וטפשנש תוילילפה
,היינשה םלועה תמחלמ םותב ,םינש עבש רובעכ .י"חלו ל"צאה תורבח ,תוידוהי
.רהוסה-תיבמ הררחושו ןוילעה ביצנה תאמ הנינח לחר הלביק

הביאה ישעמ וקספ ,1939 רבמטפסב 1-ב ,היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םע
.ןוגראה לש הבוגתה תולועפ וקספ םתיאו ,םידוהי דגנ םיברע לש

.םידוהי 500-כ ץראה יבחרב וגרהנ ,1939 דעו 1936 םינשב תוערפה ךלהמב


"יפ לע ףא" תיילע :אבה קרפה