םיטירבה ןיב תוברק לארשי-ץראב םישטינ דועב ,הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב
עדונש ,יטירבה ץוחה דרשממ בתכמ הילגנאב דלישטור דרולה לא עיגה ,םיקרוטהו
:ונושל הזו ,"רופלב תרהצה"כ םימיל

ץוחה דרשמ
1917 רבמבונב 2

,רקיה דלישטור דרול

הדהא-תרהצה ,ותוכלמ דוה תלשממ םשב ,ךל רסומ ינירה בר גנועב
:ודי לע הרשואו טניבאקל השגוהש ,תוינויצה תוידוהיה תופיאשל

ימואל תיב לש ותמקה תא הפי ןיעב הארת ותוכלמ דוה תלשממ"
הרטמ תגשה םדקל ידכ ץמאמ לכ השעתו לארשי-ץראב ידוהיה םעל
ןהיתויוכזב עוגפל לולעה רבד השעיי אלש בטיה ןבומ תאז םע ;וז
לארשי-ץראב תומייקה תוידוהי אלה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה
."תורחא תונידמב םידוהי םהמ םינהנש ינידמה דמעמבו תויוכזב וא

.תינויצה היצרדפה תעידיל וז הרהצה איבת םא הדות ךל ריכא

תונכב ךלש
רופלב סמיי'ג רותרא

רבדב םינוידה ולחה ,הנושארה םלועה תמחלמ םויס םע
1920 לירפאב 19-בו ולוכ רוזאהו לארשי-ץרא דיתע
"המכסהה תונידמ" יגיצנ הילטיאבש ומר ןסב וסנכתה
-הזוח לע ןוידל (היגלבו ןפי ,ןוויו הילטיא ,תפרצ ,הינטירב)
הינטירבל רוסמל טלחוה הדיעו התואב .היקרוט םע םולשה
ליטהלו ןדריה ירבע ינשמ לארשי-ץרא לע ןוטלשה תא טדנמב
דועב .רופלב תרהצה לש העוציבל תוירחאה תא הילע
,תומוהמו תומילא תולועפ םיברעה וטקנ ,םיכשמנ םינוידה
.רופלב תרהצה לש התמשגהב לבחל ידכ
.םילשוריב תוערפ םיברעה וכרע (1920 לירפא) ף"רת חספ דעומה לוחב
םילשוריב .דעומ דועב הל וכרענ םידוהיהו ,עיתפמב האב אל םיברעה תפקתה
להנל ידכ תינויצה תורדתסהה ידי לע הנמתנש ,"םיריצה דעו" תע התוא ןהיכ
דעו"ב "םיריצה דעו" ףלחוה רתוי רחואמ) לארשי-ץראב םידוהיה יניינע תא
יקסניטוב'ז באז לע ליטה "םיריצה דעו" .(לארשי-ץרא ידוהי תא גצייש ,"ימואלה
םיירבעה םידודגה ימיקממ היה יקסניטוב'ז) .תימצע הנגהל םידוהיה תא ןגראל
שוביכב ופתתשהו הנושארה םלועה-תמחלמב יטירבה אבצה תרגסמב ומחלש
תא םילשוריב יקסניטוב'ז םיקה "םיריצה דעו" תוסחב .(םיקרוטה ידימ ץראה
.םיברעה תפקתה תא ףודהל חילצה רשא ,"הנגה"ה ןוגרא
אלול יכ ,קפס ןיא .ועצפנ םייתאמכו םידוהי השיש םילשוריב וגרהנ ף"רת תוערפב
וכרע ,תוערפה רחאל .רתוי הברה לודג תונברקה רפסמ היה ,תמדקומה תונגראתהה
םירוצעה ןיב .וחספ אל םידוהיה לע םגו ,םיברעה ברקב םיבחרנ םירצעמ םיטירבה
יתלב ןפואב קשנ תקזחהב םשאנו וירבחמ 19 םע דחי רסאנש ,יקסניטוב'ז םג היה
רחאל ץראה ןמ שוריגו ךרפ תדובע םע רסאמ תונש 15-ל ןודינ יקסניטוב'ז .יקוח
וללכש ,תובר האחמ תולועפ "םיריצה דעו" ןנכת ,ןידה קספ עדוויה םע .שנועה יוציר
רוסמל ומר ןס תדיעו םייתניב הטילחה ,רומאכש ,אלא .יללכ םוצו תוינומה תונגפה
בושייב הטשפש החמשה .תירוטדנמ המצעמכ הינטירבל לארשי-ץרא לע ןוטלשה תא
.וירבחו יקסניטוב'ז לע לטוהש השקה ןידה-קספ לע תוחמל ןוצרה לע הליפאה ידוהיה

יקסניטוב'ז באז
,לאומס טרברה דרולה ,ןושארה ןוילעה ביצנה לש ואוב םע
.יחרזאה ןוטלשה לחהו ץראב יאבצה ןוטלשה קספ ,םילשוריל
לע ןוילעה ביצנה זירכה ,תיחרזאה הייסולכואה יפלכ הווחמכ
חספ דעומה לוח לש תוערפב ברועמ היהש ימ לכל תיללכ הנינח
אתמ וררחוש וירבחו יקסניטוב'ז .דחאכ םיברעו םידוהי ,ף"רת
,ץראב ידוהיה בושייה ידי-לע הבר תובהלתהב ולבקתנו רסאמה
לוטיב תא ףקותב שרדו הנינחב קפתסה אל יקסניטוב'ז םלוא
רחא .ףקות ןידכ ןגמ ןיד ןיאש הנעטב ,וירבח דגנו ודגנ ןידה-קספ
המחלמה ןוירטסינימ ףוסבל הרוה ,םיבר םישדוח ךשמנש קבאמ
-יקספ לוטיב לע םג תאז םע דחיו יטפשמה ןוידה לוטיב לע יטירבה
.וירבחו יקסניטוב'ז דגנ ונתינש ןידה
תומוהמה ולחה םעפה .םידוהיב םיברעה וערפ בושו ,ף"רת חספמ הנש הפלח אל
אוה ,1921 רבמבונב 2-ב םילשורי תא ודקפו ,(1921 יאמ) ופי - ביבא-לת לובגב
ועצפנו םידוהי 43 ץראה יבחרב וגרהנ הנש התואב .רופלב תרהצהל הנשה םוי
.134
תורדתסה לש דוסיה תדיעוובו ,תימצעה הנגהה תעדות תא וריבגה םיברעה תופקתה
םיקהל ,ראשה ןיב ,טלחוה 1920 רבמצדב הפיחב המייקתהש ,תיללכה םידבועה
"ץראב תיממע הנגה לש ילאיצוסהו ימואלה הנכות תחטבהל" יצרא הנגה ןוגרא
תיללכה תורדתסהה תורמל ןותנ היה "הנגה"ה ןוגרא .(הנגהה לש דוסיה סנכ ךותמ)
.היתודסומל ףופכו
היינב לש הפוקת וז התיה .תוטקש םינש עבש ץראה לע ואב ,1921 תוערפ רחאל
ץראב ויה 23.10.1922-ב) לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לפכוה הב ,תוחתפתהו
י"ע ולצונ הלא םינש .(150,000-ל םרפסמ לדג 30.6.1927-בו םידוהי 87,790
,הבר תוננאשל םרג ץראב טקשה .קשנ תשיכרלו םינומיאל ,תונגראתהל הנגהה
םיביצקת עבתש ,יצרא הנגה ןוגראב ךרוצב קפקפל ולחה םיגיהנמה ןמ קלחו
טדנמה תלשממ לע ךומסל ןתינ יכ םמצע תא ולשה םיגיהנמ םתוא .םיטעמ אל
1929 תנש לש םיעוריאה םלוא .ךרוצה תעשב ידוהיה בושייה לע ןגתש תיטירבה
.םהינפ לע וחפט
דגסמב ישישה םוי תליפת תעשב התסה ימואנב םתליחת .םילשוריב ולחה תוערפה
.םיוולש םידוהי חרוא ירבוע לע םיתסומה םיברעה תולפנתהב םכשמהו ,"הצקא-לא"
תוידוהיה תונוכשה לא ורבע םשמו הקיתעה ריעה ידוהיב ועגפ םיברעה םיערופה
עורגה םלוא ,ץראה יבחרב םינוש תומוקמל תוערפה וטשפתה םילשורימ .תושדחה
עובש ךשמב .םידוהיב חבט וכרעו תיבל תיבמ םיברעה ורבע םש ,ןורבחב הרק לכמ
.230 ועצפנו םידוהי 133 ץראה יבחרב וגרהנ ,תוערפ לש
הנגהה ןוגרא ;הרומג העתפהב ץראב ידוהיה בושייה לע ואב (1929) ט"פרת תוערפ
ורדענ םיגיהנמה לש םבור בור .םהל ןכומ היה אל םג ןכלו שארמ םתוא הזח אל
בושייהו ,(ךיריצב ךרענש ז"ט-ה ינויצה סרגנוקב ופתתשה םה) ץראה ןמ תע התוא
.הגהנה אלל השקה ותעשב ראשנ ידוהיה
םיחוכיווה שדחמ וררועתהו הנגהה ןוגרא לע השק תרוקיב הכתינ ,תוערפה תובקעב
תורדתסה תורממ הנגהה תא ריבעהל השירדה הרבג .התגהנהלו הכרדל םירושקה
יגיהנמ ,דועו תאז .ולוכ בושייה תא גצייש ,ימואלה דעווה ידיל תיללכה םידבועה
.םיטסירטילימ יטנא ויה ,תורדתסהב תודגואמ ויהש ,תויטסילאיצוסה תוגלפמה
.הפוקת התואב הפוריאב וחמצש םייטסישפה םינוגראה תא םהיניעב הלמיס תויאבצה
חוכ וישאר ידיב ןתיי ,ןגרואמו רדוסמ יאבצ ןוגראל הנגהה לש התכיפהש וששח םג םה
הנגהה ןוגרא תקוחב םנמאו .ידוהיה בושייה לע טלתשהל םילולע םה ותרזעבש ,בר
השיגה תמועל ."תיממע היצילימל תוננוכתהו בושייה לע הנגה" :איה הרטמה יכ רמאנ
.יאבצ ןויבצ ןוגראל תתל ושקיבש הנגהב םיבר םידקפמ ויה ,תאזה תיטסירטילימיטנאה
,40-ה תונשב קר .הדיקפת תא אלמל הנגהה לכות אל תעמשמו רדס ילב יכ ,ונעט םה
:הז ןיינעב בתוכ ,הנגהה ישארמ ,רנטר ןנחוי 'פורפ .תיאבצ תנוכתמל הנגהה ןוגרא רבע
חתפתהל התיה תבייח הנגההש ,וילאמ ןבומכ תופוכת ונל המדנ םויה
.וזמ תיחטש הייאר ןיא ... ךכל ופאש לכהש תוחפל וא ,רידס אבצל
וא ,אבצל ךפהיהל התיה החרכומ הנגהה ןכאש בתכנ אל םוקמ םושב
םימרוג ואצמנ ןורחאה עגרה דע טעמכ ;הליחתכלמ ךכל הדעונש ףא
.(222 'מע ,ינאו ייח ,רנטר ןנחוי) תרחא התיה םתעדש העפשה יבר
ויהו הנגהה ירבח ברקב הבר הסיסתל ומרג ,תויאבצהו תורמה ןיינע ,תויעבה יתש
."ימוהת תשרפ"ב רושק היהו 1931 תנשב שחרתהש ,ןוגראב גוליפה דוסיב

הנגהב גוליפ
זוחמ דקפמ הנמתנ ,ט"פרת תוערפ רחאלו ,הנגהב ריכב דקפמ היה ימוהת םהרבא
.םילשורי

:הנגהה ןוירוטסיה בתוכ וירבחו ימוהת לע
תדכולמ םירבח-תצובק םילשורי ידקפמ ןיב הטלבתה םירשעה תונשב דוע
.היתוביבסו ריעה ןוחטבל םידיחי םיארחאכו תחא החפשמ ינבכ םמצע וארש
(ימוהת) גרבליז םהרבא :"םימהרבא"ה ינש ודמע וז הצובק לש השארב
םירבח-תצובק םע םייתרבח םירשק םירושק ויהש ,יקסב'צירק םהרבאו
- "תיאסידואה הצובקה" - היסור-םורדמ םירשעה תונש תישארב התלעש
.ץראב םינוש תומוקמב הנגהב םיהובג םידקפמכ ושמיש הירבחמ המכו
םחוכו םצרמ לכ תא הב ועיקשה ,הנגהה תדובעל םתוריסמב ונייטצה םלוכ
- לוכיבכ - תיטסיפיצפה חורל דוגינב .םהייח ןכות תא התלועפב וארו
םינשב הנגהה חור לע םג העיפשה רשאו ץראב ידוהיה רוביצב זא הררשש
."תיטסירטילימ"כ הרידגהל רשפאש חור הרודח וז הצובק התיה ,ןהה
(426 'מע ,ינש ךרכ ,הנגהה תודלות רפס)

ימוהת םהרבא
םע דחיו הסידואב תימצעה הנגהה ןוגרא םע רושק היה ימוהת
תלילסב וקסעש םילעופ תצובקל ףרטצה ץראב .הצרא הלע וירבח
ןוגראב ליעפו תיללכה תורדתסהב רבח היה אוה .ןיינבבו םישיבכ
לש יפוא הנגהל תתל שרדו טסיביטקא היה אוה םלוא .הנגהה
תעמשמו רדס גיהנה ,םילשורי זוחמ דקפמ ותויהב .יאבצ ןוגרא
."תויטסישפ תוטיש" תגהנהבו ""םזירטילימ"ב םשאוהו םייאבצ
תא ריבעהל השירדה ,רומאכ ,הרבג ,תויאבצה תייעבל ףסונב
םהרבא .ימואלה דעווה ידיל תיללכה תורדתסהה ןמ הנגהה ןוגרא
ןכ-לעו םילשוריב הנגהה ידקפמ ברקב הבר הרקויל הכז ימוהת
.ופילחהל תיללכה תורדתסהה ישארל היה לק אל
תירבה-תוצראל עוסנל ידכ ,הנגהה תדקפיממ השפוח ימוהת לטנ 1931 ביבאב
לטיב ,הנושארה ותנחת התיהש ,(ןווי) סואריפל ועיגהב .םייטרפה ויקסע ילגרל
לע התלעש תיאופר תחלשמ) וידיב התיהש הרשאה תא יאקירמאה לוסנוקה
.(תואירב תוביסמ ותוא הלספו ,העוצפ התיהש ודיב הניחבה ,היינאה ןופיס
לקתנ אוה םלוא ,זוחמה דקפמכ ודיקפתל רוזחל שקיבו םילשוריל רזח ימוהת
ימוהת) .(רכיא םהרבא) שדח דקפמ הנמתנ ורדעה תעשבש ,הנעטב ,בוריסב
ותעיסנו הנגהה לע טלתשהל תונווכבו תיטסינויזיוורה הגלפמה םע םירשקב דשחנ
הסיסתל םרג ודיקפתל ימוהת תא ריזחהל בוריסה .(רחאב ופילחהל ידכ הלצונ
תגהנה הדמע רשאכו ,םינומא ול ורמש םידקפמה בור .זוחמה ידקפמ ברקב הלודג
ותא דחי ושרפ ,םילשורי זוחמ דקפמכ שדחמ ימוהת תא תונמל הבוריסב הנגהה
.שדח תרתחמ ןוגרא ,1931 לירפאב ,ומיקהו
תויאשח ימעטמ םלוא ,"ימואל יאבצ ןוגרא" םשה תא ומצעל ץמיא שדחה ןוגראה
הנגהה" וא "'ב ןוגרא" היה רתוי ץופנה םשה .הז םשב שמתשהל וירבח וברה אל
ףא ףסכ יד היה אלו השק תילכלכ הקוצמב ןותנ היה שדחה ןוגראה ."תימואלה
ירבח לע םרח תיללכה תורדתסהה תודסומ וליטה ,תאזל ףסונ .תופטוש תולועפל
התיה םימי םתואב) הדובע לבקל םהל ורשפיא אלו ,שיבכבו ןיינבב ודבעש ,ןוגראה
.(תיללכה תורדתסהה ןמ דרפנ יתלב קלח הדובעה תכשל
תודסומה תורמ תא םהילע לבקל הנגהה ישאר וטילחה ,גוליפה רחאל שדוחכ
הדקפמ הנושארל המקוה .(תינויצה תורדתסההו ימואלה דעווה) םיימואלה
,תיללכה םידבועה תורדתסהמ האב הדקפמה ירבח תיצחמ רשאכ ,תפתושמ הנוילע
"תיטטירפ הדקפמ" הארקנ ןכ לע ;םייחרזאה םיגוחה ןמ האב תינשה תיצחמהו
ויה הנגהב םיריכבה םידקפמה לש םבור בור ,תינויוושה הדקפמה תורמל .(תינויווש)
םייחרזאה םיגוחה ףותיש .םילעופה תוגלפמל וכייתשהו תיללכה תורדתסהה ירבח
.הדבועל היה גוליפהו הנגהה תורושל ימוהת תא ריזחה אל ,הנגהה תגהנהב

לאיזר דוד
לש הצובק הנגראתה ותרגסמבו ,םילשוריב זכרתה שדחה ןוגראה
"הבחוסה" יוניכב העדונשו תירבעה הטיסרבינואב ודמלש םיטנדוטס
לש םינושארה םיסרוקה ירגוב ןיב ויה וז הצובק ירבח .(תוערה)
.ל"צאה תוחתפתה ךשמהב חתפמ ידיקפת ואלמ הירבחו ,ןוגראה
,ןרטש םהרבא ,לאיזר דוד דחוימב וטלב וז הצובק ירבח ןיב
םיריעצ ןוגראל ופרטצה ןמזה ךשמב .יולה םולש םייחו קוק ללה
,"יבכמ" ירבח ןכו ר"תיב רעונה תעונת תורושמ רקיעב ,םישדח
יבחרב םישדח םיפינס ומקוה .תיתגלפמ יתלב טרופס תעונת התיהש
.יצרא תויהל ךפה ןוגראהו (תפצבו הפיחב ,ביבא-לתב) ץראה
ותשא םע לייטש העשב ,בורוזולרא םייח ר"ד ביבא-לתב חצרנ ,1933 ינוי שדוחב
היהו תידוהיה תונכוסב תינידמה הקלחמה שארכ שמיש בורוזולרא .םיה תפש לע
בושייה תא המהדתב הכיה וחצרה .ץראב םילעופה תעונת לש םיטלובה םיגיהנמהמ
הגלפמב םיליעפ ויהש םידוהי השולש ומשאוה חצרב .ולוכ םלועבו ץראב ידוהיה
התסהל םתמשאה הלצונ ,םיאכז רבד לש ופוסב ואציש תורמלו ,תיטסינויזיוורה
ןודל םוקמה ןאכ אל .ללככ ימואלה הנחמהו ר"תיב ,םיטסינויזיוורה דגנ העורפ
התשע העורפה התסהה .ל"צאה תוחתפתה לע התעפשהב קפתסנו ,השרפה לכב
דרי ,חצרה רחאל םיישדוחכ גארפב סנכתהש 18-ה ינויצה סרגנוקבו ,הלש תא
העפשהה םלוא .םילעופה תוגלפמ לש ןחוכ הלעו תיטסינויזיוורה הגלפמה לש החוכ
הדבועה תא הפי ןיעב ואר אל םייחרזאה םיגוחה .הכופה התיה ל"צאה תוחתפתה לע
דגנ רמוח ףוסיאל הנגהה לש תועידיה תוריש תא ףא הסייג תיללכה תורדתסההש
דגנ התלעפהו ,יתגלפמ-לא ןוגרא תויהל הרומא התיה הנגהה .חצרב םידושחה
תורמלש ,הדבועה ןיעל הטלב .הידקפמ תוכמסמ הגרח תיטסינויזיוורה הגלפמה
תוגלפמ ידיב הלוכ הנותנ התיה הנגהב הטילשה ,תיטטירפה הדקפמה לש התמקה
.םילעופה
אוה .ל"צאב הבחר תירוביצ הכימת ןגראל תוסנל ידכ (היכ'צ) גארפל עסנ ימוהת
םפוסבו ,ילאמשה ףגאל וכייתשה אלש םיינויצ םיגיהנמ ברקב תבשק ןזוא אצמ
בכרומ היהש ,ל"צאל ("חקפמ דעו") ןוילע יטילופ דעו םקוה ,םיכורא םינויד לש
הגלפמה ןמ ןבומכו "יחרזמה" םייתדה תגלפמ ,"םייללכה םינויצ"ה תגלפמ יגיצנמ
יוביג ןתנש דבלב וז אל "חקפמה דעוו"ה .יקסניטוב'ז לש ותושארב תיטסינויזיוורה
ותופרטצה .ל"צאה לש יפסכה ובצמ תא הבר הדימב רפיש ףא אלא ,ירוביצ-יטילופ
ךכבו ל"צאל ר"תיב ירבח לש םתופרטצה תא הריבגה יקסניטוב'ז לש תישיאה
.ןוגראה תורוש תא הביחרה

:הנגהה ןוירוטסיה בתוכ וז תוחתפתה לע
רחאל ,שרופ ןוגראב תימשר הלא םישיא וכמת עודמ םויה ןיבהל ונל השק
וניבה םה םגש רחאלו ,תיטטירפ הלהנה וב ,יללכ "הנגה" ןוגרא םייק היהש
ועיפשה ןאכ יכ ,רעשל שי .בושייה תנגה תודחאב ךרוצה תא קפס אלל
לש תערכמה םתעפשה הנגהב הרכינ לכ-םדוק .םירצ םייתגלפמ םימרוג
המויק תונש רשעב הנגהה תרוסמש םושמ ןה ,תיללכה תורדתסהה ישנא
םתוח הילע העיבטה ,תורדתסהב הקלחמ השעמל התיהשכ ,תונושארה
יליעפש םושמ ןהו ,וקחומל היה רשפא יאש ,תורדתסהל רשק לש דחוימ
הלאמ דימת םילודג ויה ירוביצה םלקשמו םתעפשה ...הנגהב "לאמש"ה
.(580 'מע ,ינש ךרכ ,הנגהה תודלות רפס) הדקפמב "ןימי"ה חוכ-יאב לש
הרשע שמחל ןודינו ,1920 לש תוערפה רחאל םילשוריב יקסניטוב'ז רצענ ,רוכזכ
שרפ אלכהמ ורורחש רחאל .יקוח יתלב ןפואב קשנ תקזחה תמשאב רסאמ תונש
הפיקמ היזיוורל תצרחנ האירקב אציו תינויצה הלהנהב ותורבחמ יקסניטוב'ז
.םיקהש הגלפמה לש המש םג רזגנ ןאכמ .תונויצב
תנשב םיקהש רחא ,1925-ב תיטסינויזיוורה הגלפמה תא דסיי יקסניטוב'ז באז
.היבטלבש הגירב - רודלפמורט ףסוי תירב - ר"תיב רעונה תעונת תא 1923
אל ,דואמ םיחותמ ויה םיטסינויזיוורה ןיבל תויטסילאיצוסה תוגלפמה ןיב םיסחיה
הפסונ ךכל .וילע קלח יקסניטוב'זש ינויצה דסממב וכמת ולא תוגלפמש ינפמ קר
לע יטסילאיצוסה ןווגה תטלשה תא ללש יקסניטוב'ז באז .תיגולואידיא תובירי םג
המזויל םג םוקמ הב שיש ,תינגורטה הרבח תריציב ךמתו לארשי-ץראב תובשייתהה
,תעמשמו רדס תסנכה ךירצמ ,ןעטו ףיסוה ,יתולגה ידוהיה לש ויפוא יוניש .תישפוחה
ידוהי לכ לש ותכיפה אקווד ואלו ,לארשי-ץראב םיישפוח םייחו "רדה"ה לע הרימש
.המדא דבועל
ךכבו ,תוגהנתההו שובלה לש תינוציחה הרוצה לע יקסניטוב'ז דיפקה ,ר"תיב גיהנמכ
ביוא" ,טסישפו טסירטילימכ והוגיצהש ,תויטסילאיצוסה תוגלפמל קלד קפיס ומכ
היה יקסניטוב'ז ;תודבועל רומג דוגינב הדמע וז הגצה .ןלציל אנמחר ,"םילעופה
ותמזויב ;רבד לש וכופיה ."םילעופה ביוא" היה אל ןפוא םושבו ,קהבומ לרביל
,"ר"תיב תוגולפ"ב םימי םייתנש תרשל הצרא הלעש יר"תיב לכ לע לטוה ותייחנהבו
לכל םילעופ ויהו םייפכ-תודובעב וקסע ןהירבחו תונושה תובשומב תורוזפ ויהש
.רבד
יקסניטוב'ז לש ותשירד התחדנ ,1931 תנשב לזאבב סנכתהש ,17-ה ינויצה סרגנוקב
םיסחיה ופירחה ךכמ האצותכו ,תידוהי הנידמ תמקהל ,תונויצה תרטמ תא רידגהל
טילחה ינויצה לעופה דעווה רשאכ ,םינש עברא רובעכ .תינויצה הגהנהה ןיבל וניב
,תוינויצה תוגלפמה לש "תויאמצע תויטילופ תולועפ" רסאש ,"תעמשמה ףיעס" לע
"השדחה תינויצה תורדתסהה" תא דסייו תינויצה תורדתסהה ןמ יקסניטוב'ז שרפ
תוצראב תוידוהיה תוליהקב ןכו ,הפוריא ידוהי ברקב ולש הברה תוירלופופה .(ח"צה)
לש דוסיה סוניכ תארקל .ותמזויל תונעיהב יוטיב האצמ ,הקירפא-םורדבו תירבה
שיא ןוילימכ תמועל) םירבח 700,000-כ הב ודקפתה ,השדחה תינויצה תורדתסהה
ושרפ ,ח"צה תמקה םע .(1939-ב ינויצה סרגנוקל תוריחבה תארקל לקשה תא ושכרש
תורדתסה" תא ודסייו ,תיללכה תורדתסהה ןמ ץראב תיטסינויזיוורה העונתה ירבח
"תימואל םילוח תפוק" השדח םילוח תפוק םג ודסיי םה ."תימואלה םידבועה
.הרבגו הכלה תונחמה ינש ןיב תוביריהו
עסמל 1930-ב עסנ רשאכו ,יקסניטוב'ז לש ותוליעפ תא ןיעב ןיע ואר אל םיטירבה
ירעש תא וינפב הרגסו ובוש תא טדנמה תלשממ וילע הרסא ,הקירפא-םורדב תואצרה
.ץראה


הבוגתו הגלבה :אבה קרפה