המלש הנומת לבקל רשפאש ךכ ,תיגולונורכ הרוצב םירדוסמ הז רתאב םיקרפה
תנידמ לש התמקה םע וקוריפ דעו 1931 תנשב ודסוויה םוימ ,ל"צאה תודלותמ
.לארשי
תונשב הז היה .תיברעה תיזחב רקיעב ל"צאה קסע ,ומויקל הנושארה הפוקתב
תיביספ הנגהב קפתסה אל ל"צאה .םידוהיב םיברעה וערפ םהב םינש ,םישולשה
1939 יאמב "ןבלה רפסה" םוסרפ רחאל ."הגלבהה תריבש" תמסיס תא עבטו
ןוטלשה דגנ םג תולועפב ל"צאה לחה ,(הצרא םידוהי תיילע תלבגה ורקיעש)
ץורפ םע הקספנו דבלב םישדוח רפסמ הכשמנ וז תוליעפ םלוא ,ץראב יטירבה
.היינשה םלועה-תמחלמ
,"ןבלה רפס"ה תוינידמב תיטירבה הלשממה לש התוקבדו האושה לע תועידיה
.יטירבה טדנמה ןוטלש דגנ ןיוזמה קבאמה שודיחמ סונמ ןיאש הרכה ידיל ואיבה
שרדו לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשב דרמ לע ל"צאה זירכה 1944 ראורבפב 1-ב
תלשממ דגנ תויאבצה תולועפה .תידוהי הנידמ לש התמקהו ץראה ןמ וקוליס תא
.ץראב יטירבה ןוטלשה תודוסי תא ורערע ןכא ,ורבגו וכלהש טדנמה
,"הנגה"ה ןוגרא ףא םיוסמ בלשבו ,י"חל ןוגרא םג קלח וחקל ןהב ,ולא תולועפ
תלאש תא ריבעהל ,רבד לש ופוסב ,הוצליאו ,הינטירב תלשממ לע ץחלה תא וריבגה
,עודיכ ,הטילחה 1947 רבמבונב 29-ב .תודחואמה תומואה ןוגרא ידיל ץראה דיתע
תנידמ איה ,תידוהי הנידמ :תונידמ יתשל לארשי-ץרא תא קלחל ם"ואה תרצע
.תיניטסלפ-תיברע הנידמ לש הדיצל ,לארשי
ןוטלשב ןיוזמה קבאמה יכ רוריבב הארנ הפוקת התואמ םייטירב םיכמסמב ןויעמ
.ץראה ןמ םיטירבה לש םקוליסל איבהש אוה ,יזכרמ קלח ל"צאל היה וב ,טדנמה


ל"צאה דוסיי :אבה קרפה