.הנבוקב תילאירה היסנמיגב דמלו (אטיל) הנבוקב 1919 תנשב דלונ
.ר"תיבב ליעפ היה
ףרטצהו "יפ לע ףא" תילגיל יתלבה היילעב הצרא הלע 1938 תנשב
.ל"צאל סייגתה ןכמ רחאל רצק ןמז .הניפ-שארב ר"תיב תגולפל

והילא ,זוחמה דקפמ לש ונגסכ שמישו םילשוריל רבעוה 1944 תנשב
.זוחמה דקפמל תרפא בד הנמתנ ,ןיקנל לש ורצעמ רחאל .ןיקנל

הקתפ האצמנ וילכב ךרענש שופיחבו ,םיטירבה ידיב רצענ 1945 טסוגואב
וחלשנש םיצפנ הליכהש ,הליבחה ."דיתע" תוינומ תרבחב הליבח תלבקל
.ןכמ רחאל ךרענש יאבצה טפשמב העיבתה תא השמיש ,ביבא-לתמ
ידי-לע ררחוש םייתנשכ רובעכ .רסאמ תונש עבשל ןודינו םשא אצמנ תרפא
.וכע-אלכל הצירפב וירבח