ברקב תווקתה ורבג ,הפוריאב םלועה-תמחלמ םויס דעומ ברקתה םע
יפלכ תיטירבה הלשממה תוינידמב םייונישל תינויצה העונתה יגיהנמ
.הבזכאה לדוג ןכ - הווקתה לדוגכ םלוא .לארשי-ץראל םידוהי תיילע
יגיהנמ .תויללכ תוריחב הינטירבב וזרכוה המחלמה רחאל רצק ןמז
םאש וריהצה ,היציזופואב ןמז ותוא התייהש ,"רוביילה" תגלפמ
ורשפאיו "ןבלה רפסה" תא ולטבי םה ,תוריחבב הכזת םתגלפמ
הרתי .לארשי-ץראל תולעל הפוריאב תידוהיה הטילפה תיראשל
הגרדהב ךופהיש ,ץראב ימואל תיב תמקה ןעמל ולעפי םג םה ,תאזמ
.תיאמצע תידוהי הנידמל
הלשממהש דע בר ןמז רבע אל םלוא ,תוריחבב "רוביילה" תגלפמ התכז 1945 ץיקב
םוש ויהי אלו הינטירב לש ץוחה תוינידמב םייוניש לכ ולוחי אל יכ הזירכה השדחה
,"ןבלה רפס"ב "רוביילה" תלשממ לש התוקבד .הצרא םידוהי תיילעל עגונה לכב תולקה
תונכוסה תלהנה .תוצופתבו ץראב םיידוהיה םיגיהנמה ברקב הלודג הבזכא המרג
יטירבה טדנמה תלשממ דגנ ןיוזמ קבאמ תחיתפמ סונמ ןיא יכ הנקסמל העיגה תידוהיה
לש תיצראה הדקפמה שאר ,הנס השמ חלש 1945 רבמטפסב 23-ב .לארשי-ץראב
:רתיה ןיב ,בתכ ובו (ןודנולב תע התוא ההשש) ןוירוג-ןב דודל קרבמ ,הנגהה

רמאיי הבש ,הרהצה םסרפנ ןכ-ירחא .רומח דחא טנדיצניא םורגנש עצוה..."
."םירומח רתוי הברה םיטנדיצניאל זמרו הרהזא קר יהוז יכ

הנס השמ לא ןודנולמ בתכ רבוטקואב 1-בו ,אובל הרחיא אל ןוירוג-ןב לש ותבושת
:(1991 רבוטקוא ,1.סמ קילסהמ ףד ,הנגהה תודלות ןויכרא)

[...]
טוקנל חרכהה ןמ .תובשייתהבו היילעב ץראב הבוגתה םצמצל ןיא
לע חצרנ ידוהי לוכל לומג לבא ,ישיא רורט אל ."לומג"בו [הלבח] -'ח-ב
שיו םשורו לקשמ תבר תויהל הכירצ [הלבח] 'ח תלועפ .ןבלה רפסה ידי
.םיישונא תונברוקמ רשפאה לככ רהזיהל
יאנתב ,הלועפ-ףותישל [י"חלו ל"צא] םיביריה םיגלפה ינש ןימזהל שי
תודחא חיטבהל דימתמ ץמאמ שורד .תטלחומ תעמשמו הדיחא תורמ לש
.המחלמה ןעמל ,םימחולה ברקב לכ םדוקו בושייב
...טעמ אל ןמזל תבשוחמו תזעונ ,הדימתמ תויהל הכירצ הבוגתה .

.יטירבה ןוטלשה דגנ תויאבצ תולועפ תחיתפל רושיא ןוירוג-ןב לש ובתכמב האר הנס
.י"חלו ל"צאה ,"הנגה"ה ןיב הלועפ ףותישל םיעגמ וחתפנו ןוזסה קספוה ןושאר בלשב
תשולש ןיב םכסהה םתחנ ,1945 רבוטקוא שדוח ףוסבו ,החלצהב רתכוה ןתמו-אשמה
:םכסהה ירקיע הלאו ."ירבעה ירמה תעונת" לש התמקה רבדב םינוגראה

יטירבה ןוטלשה דגנ תיאבצ הכרעמל סנכנ הנגהה ןוגרא
.("ירבעה ירמה תעונת" המק)
אלא םהלש המיחלה תוינכת תא לעופה לא ואיצוי אל י"חלו ל"צא
.ירמה תעונת תדקפמ לש הרושיאב
ידי-לע םהילע ולטויש המיחל תוינכת לעופה לא ואיצוי י"חלו ל"צא
.ירמה תעונת תדקפמ
תשולש יגיצנ .םיילמרופ ויהי אל םיעצומה םיעצבמה לע םינוידה
ןהב ,ךרוצה יפל וא ,תועובק תושיגפל ודעוויי םימחולה םינוגראה
.תישעמו תינידמ הניחבמ תוינכתה לע ןויד םיוקי
תשולש לש םיחמומה ומייקי ,םיעצבמל ינורקעה רושיאה ןתניה םע
.עוציבה יטרפ לע םירוריב םינוגראה
שכר יעצבמ לע לח וניא ירמה תעונת תדקפמ לש הרושיאב ךרוצה
איצוהל י"חלו ל"צא םיאכז הלא םיעצבמ ;(םיטירבה ידימ קשנ שוביכ)
.םה םתטלחה יפ לע לעופה לא
."השע תווצמ" לע ססובמ םימחולה םינוגראה תשולש ןיב םכסהה
דגנ תיאבצה הכרעמה תא שוטנל הנגהה הווטצת םימיה דחאב םא
.םחליהל ופיסוי י"חלו ל"צאה ירה ,יטירבה ןוטלשה
(7 'מע ,'ב תרתחמב ,ןיגב םחנמ)


השמו ילילג לארשי) הנגהה לש םיגיצנ ינשמ תבכרומ התייה ירמה תעונת תגהנה
ויה הז םורופב .(ןילי-ןמדירפ ןתנ) י"חל לש גיצנו (ןיגב םחנמ) ל"צאה לש גיצנ ,(הנס
תונוש תועצה םורופה ינפב איבהל היה י"חלו ל"צאה לעו ,םייללכ םינויד םימייקתמ
תרגסמב ןויד םייקתהש רחאל ,הנגהה תדקפמ ידי-לע השענ תולועפה רושיא .הלועפל
םיעצבמה דקפמ) ינבל ןתיא ,(ח"מלפה דקפמ) הדש קחצי תא ללכש ,יעצבמה הטמה
ןמ באילא שרפ רתוי רחואמ .(י"חל לש םיעצבמה שאר) באילא בקעיו (ל"צאה לש
לוספל תוכזה התייה הנגהה תדקפמל .ותוא גצייל ינבל ןתיאמ שקיבו וללה תושיגפה
.תורחא וא תוינידמ ,תויעצבמ תוביסמ הלועפל העצה
,םינוגראה תשולש לש הנושארה תפתושמה הפקתהה העצוב 1945 רבמבונב 1-ב
153-ב הנגהה לש תודיחי ולביח הליל ותוא ."תובכרה ליל" םשב העדונ רשא
,הפיחו ופי למנב רמשמ תוריס וצצופו ץראה יבחרב לזרבה-תוליסמ תשרב תודוקנ
תנחת תא הפקת ינבל ןתיא לש ודוקיפב י"חלו ל"צאה לש תפתושמ הדיחי דועב
.דולב תישארה תבכרה
תוטרופמ תובתכ המסרפ תונותיעה .בר היה "תובכרה ליל" תלועפל הינטירבב דהה
תידוהיה תונכוסה .הלועפה תא תונגל ורחיא אל הלשממה יגיצנו הלבחה ישעמ לע
:רתיה ןיב ,רמאנ הב ,תדחוימ העדוה ןודנולב המסרפ

תידוהיה תונכוסה .הזכ בלשל ועיגה לארשי-ץראב םיניינעהש הידגרט יהוז
תעדל החכונ ךא ,יטילופ קבאמל יעצמאכ תומילאב שומישה תא תללוש
תוינידמה ךשמה לשב השק ןחבמב הדמעוה תוקפאתה ליטהל התלוכי יכ
.םהיבגל תילטפכ התוא םיאור םידוהיהש [תיטירבה הלשממה לש]

םעפה וז םלוא ,הלבחה תלועפל המכסה תידוהיה תונכוסה תעדוהב ןיא םנמא
.היעינמל הנבה העיבמ איהש הנושארה

תינשב תשלובה ידרשמ ץוציפ
ל"צאה לש םיפתושמ תוחוכ ואצי ,1945 רבמבונב 27-ב ,ךרעל םיישדוח רובעכ
ידרשמ תא תינשב דוקפל ידכ ("טיוט םייח") סילע אגרש לש ודוקיפב ,י"חלו
הנושארה הפקתהה ןמ חקלה תא ודמל םיטירבה .םילשוריב תשלובה
ןוחטיב ירודיס םילשוריב "םיסורה שרגמ"ב וכרעו (1944 סרמב 23-ב הכרענש)
תורמשמה לע רבגתהל וחילצה תירבעה תרתחמה ימחול םלוא ;םידחוימ
ןיינב .ץפנה ינעטמ תא םכותב וליעפהו םיניינבה ךות לא ורדח ,םייטירבה
ינפב דומעל לכוי אל רבד םושש חכוה בוש .ויתחת סרק תיזכרמה תשלובה
,י"חל שיא ,ינורהא יבצ לש ותומ וביעה החלצהה לע .םיידוהיה הזועתהו חומה
,("ינידנולבה בד" יוניכב ךכ-רחא עדונש) קנרג בקעי לש ותעיצפו ,תוומ יעצפ עצפנש
םייטירב םירטוש העבש וגרהנ םילשוריב תשלובה ןיינב ץוציפב .י"יחל שיא אוה ףא
.ועצפנ םיברו
עברא ןב ןיינבב ןכשש ,ופיב תשלובהו הרטשמה לש יזוחמה הטמה ףקתוה תע התוא
,והילא לש ודוקיפב ,ץרופה חוכה .(19 תליא בוחר םויה) ביבא-לת ופי ךרדב תומוק
ןעטמ המינפ רידחהל חילצהו הכישחה תוסחב ןיינבל ברקתה ,("עשוהי") רלמט
לש היינשה המוקה תא הסרהש תוצצופתה העמשנ תוקד רפסמ רובעכ .ץפנ רמוח לש
.תוצצופתהה ןמ גרהנ םוקמב ההשש יברע רטוש .תיטירבה תשלובה הנכש הב ,ןיינבה
("ידיג") ןילגאפ יחימע לש ודוקיפב ,ל"צאה לש תרחא הדיחי הפיקתה הליל ותוא
התייה םעפה הרטמה .ביבא-לת ןופצב הכורעתה ישרגמב ןכשש יאבצה הנחמה תא
גרהנ תויריה יפוליחמ .ןוגראה לש תומחולה תודיחיה תא וב שמחל ידכ קשנ םירחהל
.ועצפנ השימחו סלגנרטש בד ל"צאה םחול גרהנ ןכ .יטירב לייח


ל"צאה יזורכמ


הפועתה תודש ליל
ירמה תעונת תפוקתב ושענש תומישרמה תולועפה תחא
םייאבצ הפועת תודש השולש לע הפקתהה התייה ,ירבעה
תורטמ ףוקתלמ ל"צאה ענמנ ,רוכזכ .תחא הנועבו תעב
רחאל םלוא .םינמרגב הינטירב המחלנ דוע לכ תויאבצ
,יטירבה אבצהו תולבגהה לכ ורסוה םלועה-תמחלמ םויס
בושייה לע ןוטלשה לוע תדבכהב ליעפ ןפואב ףתתשהש
.תרתחמה ימחול לש םתעיגפמ ןיסח היה אל ,ץראב ידוהיה
ריוואה-ליח לש בושח זכרמל לארשי-ץרא הכפה ,היינשה םלועה-תמחלמ רחאל
הלא םיסוטמש אופיא אלפיי אל .הצרא ורבעוה םינוש םיגוסמ םיסוטמו יטירבה
1946 ראורבפב 25-ה לש רקו םושג הלילב .תרתחמה לש העיגפ תורטמל וכפה
ןיקריס-רפכ דיל הפועתה הדש תא הפיקתה י"חל לש הדיחי :תבלושמ הלועפ העצוב
הפועתה הדש רבעל ל"צאה לש הדיחי הדעצ הליל ותוא .םיסוטמ 8 שאב התלעהו
וביצה חוקיפה לדגמ לע .ןיקריס-רפכמ םירטמוליק העבשכ לש קחרמב היהש ,דולב
ויה ןכ .ביבסמ תורדגה תאו הפועתה הדש תא קרסש ,המצוע-בר רוקרז םיטירבה
יאשונ םיניירושמ לש םירויס םעפ ידמ ואצי םהמ ,רמשמ-ילהוא ינש הדשה זכרמב
שיבכל רבעמ םינבמב וררוגתה ריוואה-ליח ישנאש ירה ,הלא לכב יד אל םאו .ןרב
,רוחיאב הפועתה הדשל העיגה ל"צאה תדיחי .שאב חותפל עגר לכב םינוכנ ויהו
היה .ןיקריס-רפכמ ץוציפה ידה עקרב ועמשנ ,רדגה לא םימחולה וברקתה רשאכו
דקפמ הנמתנש ,("ןושמש") ןהכ בד םלוא ,בראמ םיצרופל וניכי םיטירבהש ששח
יאנשה לא תוריהזב הברקתה תודיחיה תחא .תינכותה יפל ךישמהל טילחה ,הלועפה
הפועתה הדשב .הפועתה-הדש רוזא לכב הכישחל םרג זע ץוציפו ,םוקמ תברקב היהש
וכתח ל"צאה ימחול םלוא ,תודמעל וארקנ םייטירבה םילייחהו הקעזא תוא ןתינ
ואצמנש םיסוטמל םינעטמ ודימצהו המינפ הכישחה תוסחב ורעתסה ,ליתה רדג תא
ריוואה-ליח ישנא לש םירוגמה ינבמ תא שאב הפטש תרחא הדיחי .הדשב תע התוא
שגפמה םוקמל םיצרופה וגוסנ ,םינעטמה תלעפה רחאל .םהיתבמ תאצל םהמ הענמו
.ןג-תמרו הווקת-חתפ יסדרפ רבעל יצובה הדשב דועצל הלחה הלוכ הדיחיהו
.םייאבצ םיסוטמ 11 ודמשוה דולב הפועתה הדש לע הפקתהב יכ עדונ תרחמל
תויאשמ יתש ןכרד תא ושע ,דול הפועתה-הדש רבעל ודעצ וישנאו "ןושמש"ש העשב
.(םויה לש רוצח) הניטסקב יאבצה הפועתה הדש רבעל תובוחרמ ליבומה שיבכב
.תוקרי יזגראו ריצחב םיסוכמ ,ץפנ ירמוחו קשנ הסומע התייה הנושארה תיאשמה
,םימחולה רתי ויה היינשה תיאשמב .םיברעל םישפוחמ םימחול 12 ובשי םיזגראה לע
קחרה אל ורצע תויאשמה .םהיתבל םירזוחה בשומ ירבח לש הדובע ידגב םישובל
הדעצ ,("ידיג") ןילגפ יחימע לש ודוקיפב ,הדיחיהו קשנה קלוח םש ,הפועתה הדשמ
ושיגרה םירמושהש ילבמ הפועתה-הדש רדג לא ברקתהל חילצה חוכה .דעיה רבעל
רבעל תוריהמב ודעצו הצריפה דעב וסנכנ םינלבחה .רדגה תא טקשב ךתחו וב
רוביחה םוקמב םינעטמה תא וחינה ,םתיא ואיבהש תומלוסה תועצמאב .םיסוטמה
.שגפמה םוקמל וגוסנ ,היהשהה ןונגנמ תלעפה רחאלו סוטמה ףוג לא ףנכה לש
תאצלמ םוקמב וררוגתהש ריוואה-ליח ישנאמ הענמ יופיחה תדיחי לש םיעלקמה שא
הזב םיצוציפ ימער ועמשנ ,הפועתה-הדשל ץוחמ םיסנכתמ םימחולה דועב .םהיתבמ
.תובהלב ולע םייאבצ םיסוטמ םירשעכו הז רחא
העש עברכ רובעכו םיסדרפה ןיב ליבשב דעצ חוכה
ארזע םיזאנ ,םימחולה דחא .תדדוב היירי העמשנ
היה .ויעצפמ תמ ןמז רובעכו רודכמ עגפנ ,("ןתנוהי") ימ'גע
.הליל ותואב הכרענש תבחרנה הלועפב ידיחיה ןברוקה הז
אתב בשישכ ,םימיל .דולב הפועתה-הדש לע הפקתהב ףתתשה לבשא לאכימ
:הלועפ התוא תארשהב ריש בתכ ,(ןלהל האר) םילשורי אלכב תוומל םינודינה

,תדלומ-ילייח שיח וקנזו
:םואתפ המדאה הדער
תרפוע הרטמוה ,םש החלוש שא
.םות דע םילוע שאב םיסוטמ

,הגוסנ הדנוגה ךרד אלל
,ןואגב םה םיעסופ ברקה ןמ
,תשבכנ הנידמה ,ךכ קר ,ךכ
.ןומירבו עלקמ ,ןוזחב
תדעוצ הדנוגה ךרד אלל
.תוססוב םילגר ץובבו
תבהלשה תא תצה ברקה לא
.תואה ןתניי - דרמה שא

דלפה ירופיצ ץראה לע
.קוחר אל ןה תוארנ ליל-רואל
.תעמשנ הדוקפה !המידק קנז
.ק"חה ישנא םינוע - "!םינכומ"

אוהו ("םודאה אבצה" ירישמ) "םיטסיקנט השולש" לש הניגנמה המאתוה רישל
.ל"צאה ימחול לש םיירלופופה תכלה ירישמ דחאל ךפה


ל"צאה יזורכמ


תוומ ןיד רזג
לש יברעמה רעשל הברק ,(םירהצה תחורא תעש) 1:30 העשב ,1946 סרמב 6-ב
םישפוחמ ל"צא ימחול 30 הילעו תיאבצ תיאשמ (דנפרס) ןיפירצב יאבצה הנחמה
,ג"של העונתה וצ תא רסומ גהנה דיל בשיש "ןיצק"ה דועב .םייטירב םילייחל
םילייחה תשמח לעו ףיקזה לע ישוק אלל ורבגתהו תינוכמה ןמ םירוחב המכ ודרי
ןסחמל תורישי תוריהמב הכרד תא התשע תינוכמה .רמשמה להואב תונרותב ויהש
ומייסש ינפל .קשנה יזגרא תסמעהב דימ ולחהו תיאשמה ןמ וצפק "םילייח"ה .קשנה
הארשכ דשח ולצא ררועתהו החוראה ןמ םייטירבה םילייחה דחא רזח ,םתכאלמ תא
ויהש םיפסונ םילייח ופרטצה וילאו שאב חתפ אוה .תיתרגיש יתלבה תוליעפה תא
לאכימו ןוחמש ףסוי םהיניב ,םימחול השימח ועגפנ שאה יפוליחמ .םוקמ תברקב
קשנה םע הנחמהמ תאצל רהימ תיאשמה גהנ .השק חרואב ועצפנש לבשא
שקומ ליעפה , ("עשוהי") רלמט והילא ,הלועפה דקפמש ינפל אל ,םימחולהו
תלבקל םיעוצפה ודרוה ןויצל-ןושאר דיל .קשנה ןסחמב ראשנ רשא תא ץצופש
םוקמה ןמ וקלתסה לק םיעוצפה .הבשומה תולוחב קרופ קשנהו תיאופר הרזע
ילאומש תימלוש םע דחי ,תינוכמל וסנכוה לבשאו ןוחמש דועב ,םיאירבה םע דחי
תוריהמב וכרד תא השע גהנהו ,הנושאר הרזעה תנחתב ויהש ןימולפ הרופצו
שופיח וכרע וילייחש יטירב ןיירושמב ולקתנ ךרדב .ביבא לתב םילוחה-תיב ןוויכל
,ורקחנש רחאלו ופי אלכל הליחת ורבעוה םיעוצפה ינש .היעסונ תא ורצעו תינוכמב
םישנל רהוסה-תיבל ורבעוה תונבה יתש .וחתונ םש ,יתלשממה םילוחה תיבל ורבעוה
.ץראה תא םיטירבה תאצ דע רצעמב וקזחוהו םחל-תיבב


דנפרסב יטירבה אבצה הנחמב סורה קשנ ןסחמ

יאבצה ןידה-תיב ינפב לבשאו ןוחמש ודמעוה ,םרצעמ רחאל םיישדוחמ הלעמל
,םתושרל דמעוהש ,ןמ'צירק סכמ ןידה-ךרוע לש ותרזע לע ורתיו םה .םילשוריב
.ץראב טולשל םיטירבה תוכזב ורפכ ןהב תויטילופ תורהצה ריהצהל ורחבו
תננקמה ,שפוחה תפיאש תאו ורבשת אל ירבעה םעה לש וחור תא [...]
שמשת ,הזה םוקמב רסומ יננהש ,וז יתעדוהו .ודימשת אל ,וינב תובלב
םישש לש רוערעל תנתינ יתלבה םתדמעל - תובר ינמ תחא - תודע
רורחש ןעמל םתמחלמב דחא שיאכ םידחואמה ,םירבע םיחרזא אוביר
.(לבשא לאכימ ירבד) יטירבה םימדה ןוטלש ידימ םצרא
ומק ןידה-רזג תאירק רחאל .היילתב תוומל לבשאו ןוחמש תא ןד יאבצה ןידה-תיב
םוסרפ רחאל דימ .םלואב ויהש םיאנותיעה םע דחי "הווקתה" תא ורשו םיינשה
:האבה העדוהה (ל"צאה לש רודישה תנחת) "תמחולה ןויצ לוק"ב הרדוש ,ןידה-רזג
,םייובשה ונילייח תא ולתת לא
.םכלש היילתה ידומע תא רובשנ רובש יכ םיהולא יח
.בישנ םודרגב םודרג לע
ייח תא ליצהל ידכ םייטירב הבורע ינב סופתל ל"צאה ימחול ואצי ,1946 ינויב 18-ב
"ןומיר תג" ,ןולמ-יתב ינש לע תוילוח יתש וטשפ ביבא-לתב .תוומל ונודינש םהירבח
רפסמ םימחולה ושגפ םירקמה ינשב .םיטירב םיניצק חראתהל וגהנ םהב ,"ןוקריה"ו
םתוא וריבעהו רתויב תוהובגה תוגרדה ילעב השימחב ורחב םה ;םיניצק לש בר
ביבא-לתב םיבחרנ םישופיח ךרע יטירבה אבצה .דעומ דועב ןכוהש אובחמ םוקמל
םיניצקה וררחוש רבד לש ופוסב .אצמנ אל אובחמה םוקמ םלוא ,התביבסבו
רסאמב לבשאו ןוחמש לע לטוהש תוומה ןיד-רזג תא רימה ןוילעה ביצנהו םייטירבה
.םלוע

ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבח
קתשל הרטמב ,ץראה םורדב תבחרנ הלועפל ל"צאה אצי 1946 לירפאב 2-ה לילב
ופתתשהו זא דע ל"צאה ךרעש רתויב הלודגה הלועפה וז התייה .תובכרה תעונת תא
.וכעל םורדמ "ןמענ" רשג תא י"חל ישנא וצצופ הליל ותוא .םימחול 100-כ וב
:תוצובק שולשל קלחנ ,רטמוליק השימחו םיעבראכ ךרואל לעפש ,ל"צאה חוכ
הזיראה תיבב הסנכתה ,("באז") ףיש םחנמ לש ודוקיפב ,(ינופצה חוכה) תחא הדיחי
,דעיה לא םעיגהב .הנביי יברעה רפכה רבעל הדעצ םשמו תובוחר יסדרפמ דחא לש
וריעבהש רחאלו ,תבכרה רשגב וכמתש םידומעה ביבס םינעטמ םינלבחה וחינה
רפסמ ועמשנ רצק ןמז רובעכ .םוקמה ןמ תוריהמב וקחרתה ,הייהשהה יליתפ תא
תבכרה תנחת לא הברקתה תרחא היילוח .ידאווה ךות לא סרק רשגהו תויוצצופתה
.שאב חתפש יטירב חוכ םוקמל ברקתה ,םינוש םינקתמ ץוציפב תקסוע הדועבו
.םיטירב השולש ועגפנ תויריה יפוליחמו שא הבישה הילוחה
תולוחה רוזא לא ל"צאה תדיחי הגוסנ ,המישמה תמלשה רחאל
ורזפתה םירוחבהו אובחמל סנכוה קשנה ,ןויצל-ןושאר םורדב
.םהיתבל
רחאל .תובוחר רוזאב אוה ףא ,רחא הזירא-תיבב וסנכתה תורחאה תודיחיה יתש
לע הפקתהה לש הרקמל המודב .תויאשמ יתש לע םירוחבה ולע ,םירבסהה תלבק
ןקת לע ,םיניוזמ יתלב םירוחב הנושארה תיאשמה לע ויה ,הניטסקב הפועתה הדש
םתחתמ ;םיזופתב האלמ התייה היינשה תיאשמה דועב ,םתדובעמ םירזוחה םילעופ
עבקנש םוקמבו ,המורד התנפ הריישה ."םייברע םילעופ" - םהילעמו ,קשנה ילכ
קשנהו תוריהמב וקלוס םיזופתה .תויאשמה ורצע ,(הנבי ץוביקמ קוחר אל) שארמ
תחא הדיחי :םיינשל חוכה לצפתה וז הדוקנב .םישנאל קלוחו המדאה לע םרענ
דועב ,(דודשא ןיבל הנביי יברעה רפכה ןיב) הגונרז רוזא רבעל הדעצ (יחרזמה חוכה)
רפכל הכומסה תבכרה תנחת רבעל עסמב החתפ (ימורדה חוכה) היינשה הדיחיה
.דודשא יברעה
ירישכמ) 20:00-ל עבקנש ,הפקתהה תעש היה תודיחיה שולש ןיב ידיחיה םואתה
רזעילא לש ודוקיפב ,יחרזמה חוכה .(םימי םתואב ל"צאה תושרב ויה אל טוחלא
תויוצצופתהה ידה ועמשנ - דעיל ברקתה רשאכו ,ךרדב בכעתה ,("דג") רוצהדפ
הרואת תוטקר יריב םיאבה ינפ תא ולביק םירמושה .הנביי ןוויכמ ועיגהש
וחינהו חטשב ורזפתהש תוילוח רפסמל לצפתה חוכה .תומדקתהה לע ודיבכהש
תחא .ןופלטה ידומעו הליסמה דיל ןכו םימ ירבעמ ,םינורשגל תחתמ םינעטמ
היירימ השק עצפנ ,עיבר ארזע ,הישנאמ דחאו רמשמה שאב הלקתנ תוילוחה
תחא לע ,שגפמה םוקמב תוילוחה וצבקתה ,םינעטמה תלעפה רחאל .והזחב
עיבר .מ"ק 25 לש קחרמ ,םי-תב רבעל תולוחב הגיסנב החתפ הדיחיהו תועבגה
דחא ידי-לע ךמתנ ודועב דעצ ,ועורזב עצפנש ףסונ עוצפ דועב ,הקנולא לע אשינ
טלחוה .ותמשנ תא חפנ - בר אל ןמז רובעכו ותרכה תא דביא עיבר .םירבחה
והואיביו םויה תרחמל הפוגה תא ואצמי םיטירבהש החנהב ,תולוחב ורבקל
ןנערה רבקה דיל הימודב ודמע םירבחה .םיכומסה םיבושייה דחאב הרובקל
.שידק רמא םהמ דחאו
תא ורסמ םש ,םי-תבל ועיגה רקוב תונפלו ,תולוחב הדיעצב וכישמה םירוחבה
יעוצפב לפיטש ביבא-לתב תודלויל םילוח-תיבל רבעוה עוצפה .ורזפתהו קשנה
.ל"צאה
.רוחיאב אוה ףא דודשאל עיגה ("ןושמש") ןהכ בד לש ודוקיפב ,ימורדה חוכה
."סקובליפ"ב ורצבתהש םירמושה תודגנתהב הלקתנ רשגה תא הפקתש הילוחה
,םינעטמה תחנה רחאל .טלמנ ישילשהו םירטוש ינש וגרהנ חתפתהש תויריה ברקב
םירטושה תשמח לע וטלתשה םירוחבה .תבכרה תנחת רבעל חוכה םדקתה
.םינושה םינקתמה דיל םינעטמ וחינהו הנחתה ידבוע לע ןכו םוקמה לע ורמשש
.םינקתמה רתי םע דחי ותוא וצצופו הרקמב םוקמל עיגהש רטק לע וטלתשה םג םה
תא הטאהו השק התייה תולוחב הכילהה .המורד הדעצה הלחה ,המישמה םויס םע
יטירב רויס סוטמו רחשה ריאה רבכ ,םי-תבל וברקתה םירוחבה רשאכ .הגיסנה
.םיפייעה םירוחבה תא ופיקהו רוזאל ומרז אבצ תוחוכו בר ןמז רבע אל .םתוא הליג
.ועצפנ העבראו םש-ןב רנבא ל"צאה שיא גרהנ חתפתהש ברקב
לש םידקפמה יבוטמ םהיניבו םימחול 31 םיטירבה ידי-לע ורצענ םי-תב תולוחב
םלוא ,ל"צאה לש (ק"ח) ברקה ליחל השק הכמ התייה 31-ה לש םתסיפת .ןוגראה
תרושקתב בחרנ דהל םימחול לש לודג הכ רפסמ לש םרצעמ םרג תאז םע דחי
.תימואל-ןיבהו תימוקמה
ןיצק היהש ("ןתיא") ינבל ןתיא םג היה םירוצעה ןיב
,וירבח םע דחי ,טפשנ אוה .ל"צאה לש ישארה םיעצבמה
שפוחה לא אצי םייתנש רובעכ םלוא ,רסאמ תונש 15-ל
.וכע אלכ תצירפ םע


ל"צאה יזורכמ


הנגהה תולועפ
הליחת הנגהה המצע המצמצ ,תויאבצ תורטמ םיפיקתמ י"חלו ל"צאה ימחול דועב
םיפוחה רמשמ תונחת ופקתוה ךכ .הלפעהה םע תורושקה תורטמ לע הפקתהל
קבאמהש לוככ םלוא .הפיחב ראדרה ינקתמ וצצופו ילע-ינדיסבו הגלוא-תעבגב
ןניאש תויאבצ תורטמל םג תיזחה הבחרוה ,חתפתה יטירבה ןוטלשה דגנ ןיוזמה
הרטשמה לע 1946 ראורבפב 22-ב הכרענש הפקתהה ומכ ,הלפעהב תורושק
.(ביבא-לת לש הירקה םויה) הנורשבו םערפשב ,ןיקתיו-רפכב תדיינה
תא ורביחש םירשג 11 לש ,דחא הלילב ,םתסירה התייה הנגהה תולועפב אישה
ףיקמה עצבמה הז היה ."םירשגה ליל"כ עדונשו תונכשה תוצראה םע לארשי-ץרא
17-ה לילב ."ירבעה ירמה תעונת" תרגסמב הנגהה העציבש ,ןורחאה םגו ,רתויב
;ץראה תולובג לכ תא הפיקהש הלועפל ח"מלפה ידודג תעברא לכ ואצי ,ינויב
.היתונכש לכמ הקתונ ץראהו ,ותרטמ תא גישה עצבמה .חרזמבו םורדב ,ןופצב
רשע העברא וגרהנ הנממ האצותכו ,הלקת התרק ,ויז-א רשגב ,דחא הרקמב
.ח"מלפה ימחולמ
,"הדובעה תודחא" לש ילגיל יתלבה ןואטיבה ,"זוע"ב בתכנ "םירשגה ליל" רחאל
:יכ

;רתוי רומח בלשל התלע הכרעמהש ךכ לע תודיעמ תונורחאה תולועפה
קזנ תמירגל תונווכמ ויה תולועפה .דבלב הרהזא יעצבמ הלא ויה אל בוש
ןיב הרובחתה תא קיספהל ודעונ ןה .םרגנ קזנהו ,ץראב תונוטלשל ישממ
היהי אל דוע-לכש וחיכוה תולועפה .הקספנ הרובחתהו ,היתונכשל ץראה
.הב טולשל הלשממה לכות אל ,ץראל ינויצ ןורתפ
:(885 'מע ,ישילש ךרכ ,הנגהה תודלות רפס)


ירבעה ירמה תעונת תולועפ :חפסנ


הרוחשה תבשה :אבה קרפה