לע תירבה-תולעב לש ןנוחצינ יכ רורב היה רבכ 1943 תנשב
לע ץראב ועדי רבכ תע התוא .ןמז לש הלאש קר אוה הינמרג
הינטירב תלשממ םלוא ,הפוריא תודהי תא הדקפש האושה ידממ
ירעש תא םידוהי ינפב הרגסו ,"ןבלה רפס"ה תוינידמב הקבד
הפוריא תא תאצל וחילצהש םיליפעמ תוניפס ,תאזמ הרתי .ץראה
אלא ,לארשי-ץראל סנכיהל ושרוה אלש דבלב וז אל ,תרעובה
.לוכל רורב היה םלרוג רשאכ ,הפוריאל רוזחל וצלוא ףא ןקלח
.ץראב רעונה יגוח ברקב הסיסתה תא הריבגה הינטירב תלשממ לש התוגהנתה
י"ע הזרכוהש קשנה-תתיבש תא קיספהל שיש הנקסמל העיגה ל"צאה תדקפמ
ילבמ ,"ןבלה רפס"ה תלשממ דגנ לועפלו םלועה-תמחלמ ץורפ םע ןוגראה
.המחלמה םויסל ןיתמהל
שי יטירבה ןוטלשב קבאמה תא שדחל ידכש ,השוחת התייה ןוגראה תרמצב
ריכב דקפמ היהש ,ןיקנל והילא רפסמ ךכו .הגהנהב םיגילפמ םייוניש סינכהל
:ל"צאב
רשק לכ ול היה אלשו ונילע דקפיש םדא אוצמל םיכירצ ונחנאש ונרמא"
.[ןרטש םהרבא לש גוליפל הנווכה] וירחאו גוליפה ןמזב שחרתהש המ םע
(ןיקנל והילא םע ןויאר) ".ץראב הזכ םדא אוצמל היה השקש אלא
-תמחלמ ץורפ םע .ןילופב ר"תיב ביצנ היהש ,ןיגב םחנמ הצרא עיגה םימי םתואב
הנש רובעכ .ריביסב רצעמ הנחמל חלשנו םיטייבוסה ידי-לע ןיגב רצענ םלועה
לכ וררחוש ויפל ,ינלופ-יטייבוסה םכסהה תובקעב רצעמה ןמ ןיגב ררחוש ךרעל
ינלופה אבצל סייגתה ןיגב .תוצעומה-תירבב םיאולכ ויהש םינלופה םיחרזאה
בצייתה ,ואוב םע דימ .הצרא עיגה ומיעו ("סרדנא אבצ") תוצעומה-תירבב םקוהש
תדכ ררחושש רחאל קרו ,אבצה ןמ קורעל בריס ןיגב .ץראב ל"צאה תדקפמ ינפב
ןיב היהש ,ןיקנל והילא .ןוגראה לע דוקיפה תא ומצע לע לבקל ול עצוה ,ןידכו
לייחו יר"תיב יתייה ,ייתובר" :התייה ןיגב לש ותבוגת יכ רכוז ,ןיגב לא םינופה
םימחול יכ" ,ןיקנל רכזנ "ול ונרמא" ."יאבצ ןויסינ לכ יל ןיא םלוא ,ינלופה אבצב
תינידמה ךרדה תא הוותיו הטירותוא לעב היהיש ,גיהנמל םיקוקז ונא .ונל שי
." תינויערהו

ןיגב םחנמ
יאבצה ןוגראה לש ודקפמ תויהל ןיגב רחבנ 1943 רבמצדב
תא הללכש השדח הדקפמ םיקה אוה .לארשי-ץראב ימואלה
,יול) ימע בל-יול המלשו ,ןיקנל והילא ,רזעילא-ןב הירא
,הנושארה התבישיב .(תאצויה הדקפמב םג ףתתשהש ידיחיה
שיש - תחאה :תובושח תוטלחה יתש הדקפמה הטילחה
ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןיוזמ קבאמב יוחיד אלל ליחתהל
הגלפמה ןמ קתנתהל ןוגראה לעש - היינשהו ,לארשי
.ומצעב וכרד תא עובקלו תיטסינויזיוורה
זירכה וב ,דחוימ זורכ ץראה יבחרב םיתבה תוריק לע קבדוה 1944 ראורבפב 1-ב
תורוקמ ףסוא ,ל"צאה) ראשה ןיב ,רמאנ זורכב .ץראב יטירבה ןוטלשב דרמ ןוגראה
:(172 'מע ,'ב ךרכ ,םיכמסמו

! ןויצב ירבעה םעה לא


םעו םע לכ השוע םויכ .וז םלוע תמחלמ לש יפוסה בלשב םידמוע ונא
ךרד וזיאב ?ויתודבא ןה המו ויתונוחצינ םה המ .ימואלה ונובשח תא
ימו וידידי םה ימ ?ודועיי תא אלמלו ותרטמ תא גישהל ידכ ,תכלל וילע
תארקל םיכלוהה ימו ?דגובה אוה ימו יתימא תירב לעב אוה ימ ?ויביוא
?עירכמה ברקה
[...]

!ירבע רעונ ,לארשי ינב
הערכהה ינפב םידמוע ונא .המחלמה לש ןורחאה בלשב םידמוע ונא
.תורודל ונלרוג לש תירוטסיהה
ןוטלשה י"ע הרפוה ,המחלמה תישארב הזרכוה רשא ,קשנה תתיבש
אלו םירותיווב אל ,תוילאיולב אל ובשחתה אל ץראה יטילש .יטירבה
תונויצה לוסיח :םתמגמ תא םימישגמו ומישגה םה ;תונברוקב
.תיתכלממה
[...]
רעונהו םעה ןיב קשנ תתיבש דוע ןיא .תח אלל תונקסמה תא קיסנ
תא הריגסמה ,לארשי-ץראב תיטירבה היצרטסינימדאה ןיבל ירבעה
.ףוסה דע המחלמ ,הזה ןוטלשב םעל המחלמ .רלטיה ידיב וניחא
[...]

:ונתשירד וזו
.תינמז תירבע הלשממ ידיב דימ רסמיי לארשי-ץרא לע ןוטלשה
,ירבעה םעה לש דיחיה יקוחה גיצנה ,לארשי-ץרא לש תירבעה הלשממה
:הלא םירקיע עוציבל ,התמקה רחאל דימ ,שגית
.ימואל ירבע אבצ םיקת .א
היצאוקוואה ןוגרא רבדב םיכמסומה םימרוגה לכ םע ןתמו אשמ .ב
.לארשי ץראל הפוריא תודהי לש תינומהה
[...]

!םירבע
תלצהל הדיחיה ךרדה יהוז - התינכת תמשגהו תירבעה הלשממה תמקה
.ןיא תרחא יכ ,ךלנ וז ךרדב .ונדובכו ונמויק תלצהל ,ונמע
.םחלי תדלומב ידוהי לכ .םחלנ
[...]

!םירבע
אל ,ענכיי אל אוה .לבסו םד ,תונברוק ינפמ עתריי אל םחולה רעונה
,תדלומ ונמעל חיטבי אל דוע לכ ,םדקכ ונימי תא שדחי אל דוע לכ ,חוני
.טפשמו קדצ ,םחל ,דובכ ,תורח
ןויצ תבישב ונימיב בורקב םכיניע הניזחת ירה ,ול ורזעת רוזע םאו
.לארשי תמוקתו
!םיהולאה ונל ףיסוי הכו ןתיי הכ

לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה

ישיא רורטמ תוענמיה :תולבגמ יתש ןוגראה וילע ליטה ,הכרעמה תחיתפ םע
.םלועה-תמחלמ םויסל דע םייאבצ םידעי לש םתפיקת תייחדו המחלמ-תטישכ

הלחתהה
טדנמה תונוטלש לש היילעה ידרשמ התייה ל"צאה ימחול לש הנושארה הרטמה
תעינמו היילעה תלבגה תא ,רחא רבד לכמ רתוי ,ולמיס הלא םידרשמ .יטירבה
-לע קרו ךא היילע תונוישר תתל דיפקה היילעה דרשמ .הפוריא ידוהי לש םתלצה
.שדוחב 1500 לע הלעי אל םילועה רפסמ ויפל ,"ןבלה רפס"ב העבקנש הסכמה יפ
ידי-לע וספתנו ילגיל-יתלב ןפואב ולעש םידוהיה רפסמ תא וכינ הז םועז רפסממ
סרמב 31-ב ןיטולחל קספיהל היילעה הרומא התייה "ןבלה רפס"ה יפל .תונוטלשה
.1944
תעב ,היילעה ידרשמ תא ל"צאה ימחול ופיקתה ,1944 ראורבפב 12 ,תבש יאצומב
העצוב הלועפה .הפיחו ביבא-לת ,םילשורי :תולודגה םירעה שולשב ,תחא הנועבו
ץצופל ידכ םעפה ,ל"צאה ימחול בוש ואצי םייעובש רובעכ .םיעגפנ אלל התומלשב
לעפוה הסנכהה-סמ קוח .תולודגה םירעה שולשב בוש ,הסנכהה-סמ ידרשמ תא
רקיעש הדבועה רואל דחוימב ,הבר הדהאל הכז אל ,הפוצמכו ,1941 תנשב ץראב
יכ ,היה וז הרטמ תריחבב םילוקישה דחא .תידוהיה הייסולכואה לע לפנ לטנה
תייבגב העיגפה תא ונגי אל ,יטירבה ןוטלשב ל"צאה תמחלמב וכמת אלש הלא םג
.םיעגפנ אללו תומלשב העצוב וז הלועפ םג .םיבשותה ןמ הסנכהה-סמ


ץוציפה רחאל םילשוריב הסנכהה סמ ידרשמ

ןוטלשה לש םיבצעה זכרמב עוגפלו זעהל טלחוה ,הנושארה שאה תליבט רחאל
םירעה שולשב תמאותמ הלועפ הננכות בוש .הרטשמהו תשלובה - יטירבה
,רתוי השק המישמה התייה םילשוריב .הפיחו ביבא-לת ,םילשורי - תולודגה
הטמ םג ונכש וב ,םיסורה שרגמ םחתמב הנכש תיטירבה תשלובהו רחאמ
לש ודוקיפב ,ל"צאה ימחול וחילצה םיישקה תורמל .טפשמה-יתבו הרטשמה
.ץפנה רמוח ינעטמ תא ריבעהלו תשלובה ידרשמל רודחל ("דג") ןהכ םימחר
.הליל ותוא ןרות ןיצק היהש ,טוקס טנ'גרס םירדחה דחאמ אצי עתפל םלוא
שאהמ עגפנ אוה .תספרמה לע הדושח העונתב שיגרהו יתרגיש רויסל אצי אוה
רשא ,ל"צאה ימחולמ דחאב עוגפל חילצה טטומתהש ינפל םלוא ,וילע החתפנש
ןמ תגסלו םינעטמה תא ליעפהל םינלבחה וחילצה ,שאה יפוליח תורמל .ןמיזנב
רשא .ויתחת סרק ןיינבהו הקזח תוצצופתה העמשנ רפסמ תוקד רובעכ .םוקמה
םלוא ,םיחטבמ םוקמל תגסל חילצה ("םולשבא" היה יתרתחמה ויוניכש) ןמיזנב
ןיצקה םג .דרמה תפוקת לש ןושארה ןברוקל היהו ויעצפמ תמ רצק ןמז רובעכ
.ויעצפמ תמ טוקס יטירבה
("ידיג") ןילגאפ יחימע לש ודוקיפב העצוב ופיב תשלובה זכרמ לע הפקתהה
.ללה בקעי לש ודוקיפב העצוב הפיחב תשלובה ןיינב לע הפקתההו


ץוציפה רחאל ןינבה הארמ - תיטירבה תשלובה

17-ב .הזועתה הרבג ותיאו םימחולה לש יברקה ןויסינה לדג םיעצבמה יוביר םע
תיתלשממה רודישה תנחת תא סופתלו ףיקתהל ןוגראה ימחול 40-כ ואצי 1944 יאמב
תמלשומ התייה הנחתה לע תוטלתשהה .תרתחמ-רודיש םשמ רדשל ידכ ,הללאמרב
תלעפהב היופצ אל הלקת ללגב םייקתנ אל ומצע רודישה לבא ,תודבא אללו
תיזוחמה תשלובה ץוציפ ,םיישדוח רובעכ ,ואולימב עצוב הז דגנכ .םירדשמה
בוחרבש ןיינבה ךות לא ל"צאה לש הדיחי הצרפ 1944 ילויב 13-ה לילב .םילשוריב
בר סרהל המרג תוצצופתהה .םיעגפנ אלל הגוסנו ץפנה-ינעטמ תא הליעפה ,אליממ
.תיזוחמה תשלובה ןיינבב

"ריקה" תינכות
המשו ןוטלשה לש ותרקויב העגפש תולועפה תחא
ירדסל הרושקה ,"ריקה" תינכת התייה געלל ותוא
םירשעה תונש ףוסב רבכ .יברעמה לתוכה דיל הליפתה
לתוכה דיל רפושב העיקתה יכ םיברעה וננולתה
עבק 1931 תנשב .םאלסיאה ישדוקב תעגופ יברעמה
תלשממ לש תקקוחמה תושרה) "ותצעומב ךלמה רבד"
לע תולעב םג םהל הנקמ תיבה-רה לע םימלסומה לש תולעבה תוכז יכ ,(טדנמה
דיל רפושב עוקתל םידוהיה לע רסאנ ,וז הטלחה תובקעב .יברעמה לתוכה רוזא
םויו הנשה שאר תוליפתמ דרפנ יתלבו בושח קלח איה העיקתהש תורמל ,לתוכה
.םירופיכה
טילחה ל"צאהו םידוהיה תושגרב תושק עגפ יברעמה לתוכה דיל העיקתה רוסיא
"חירבהל" ר"תיבו ל"צא ישנא וגהנ םירופיכה םוי יאצומ לכב ,רוסיאה זאמ .לועפל
"הלודגה העיקתה" תא עקתש ןרותה בדנתמה הכיח רבכ םש ,לתוכה תבחרל רפוש
םיכרדה תא ואלימ םיבר םיטירב םירטוש יכ ,טושפ היה אל רבדה .םוצה םוי םויסב
לש ולרוג .ללפתהל ואבש םידוהיה לש םהילכב םיקדקודמ םישופיח וכרעו לתוכל
שמישש הקיתעה ריעב הרטשמה ןיינב ,"הלשיק"ב רסאמ םירקמה בורב היה "עקותה"
שמשמו הזה םויה םצע דע ולית לע דמוע ןיינבה) םיכרותה ימימ דוע רצעמ תיבכ םג
אל האלימ םירופיכה םוי יאצומב לתוכה תבחרב רפושה תעיקת .(לארשי תרטשמ תא
םירופיכה םויב .ץראה יבחר לכב תימואלה הוואגה תא הריבגה םג אלא ,יתד דיקפת קר
תוצרפתה לש שיבמה הזחמל דע היהו לתוכב ןיגב םחנמ רקיב (1942 רבמטפס) ג"שת
.רפושב עקתש יר"תיבה רחא שופיחב הבחרה ךות לא םייטירבה םירטושה
טלחוה םעפהש אלא ,לתוכה דיל רפושב העיקתה תייעב בוש התלעוה 1944 ץיקב
םימיה ינפל תועובש רפסמ .םירופיכה םוי יאצומב עקתיש דחא םדאב קפתסהל אלש
רטוש יכו לתוכה ןמ םלגר רידהל םיטירבל תורהזא םוסרפב ןוגראה לחה םיארונה
םיגחה תארקלו ופכתו וכלה תורהזאה .שנעיי םירופיכה םויב לתוכה תברקב אצמייש
:םהמ דחא לש המגוד ןלהלו לכה-ךסב ומסרופ םיזורכ העשת .ומויב םוי ידמ ואצוה ןה

העדוה

ץרפתהל ,תיתוברתה תושונאה יקוחל דוגינב ,זעיש יטירב רטוש לכ
תא ללחלו םיללפתמל עירפהל ,יברעמה לתוכה לא םירופיכה םויב
.ילילפ עשופכ ירבעה רעונה ידי-לע םשרייו בשחיי - הליפתה תשודק
לא ואובב ערפוי אל ,ירצונ ןיבו ימלסומ ןיב ,חרוא רבוע וא חרוא
.לתוכה תבחר תא ורבועב וא

NOTICE

Any British Constable who will commit acts of
violence near the Wailing Wall on the Day of
Atonement and in defiance of the moral law of
civilised people will disturb the worshippers
assembled there and will desecrate the sanctity of
prayer will be regarded and LISTED by the
HEBREW Youth as a CRIMINAL OFFENDER.
Visitors or passers-by, whether Moslems or
Christians, will not be disturbed in their
approaching or passing the Wailing Wall.

לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה

ןווכתמ ןוגראהש םשורה רצונ .תואבה תארקל םיכורד ויה לוכהו רבגו ךלה חתמה
.עורזה חוכב השיגה תא םיטירבה ןמ וענמי רשא ,לתוכה תבחרב םילודג תוחוכ זכרל
רופיכ םוי יאצומב .ןיטולחל תונוש ויה ןוגראה תוינכתו ,הייעטה היה הז לכש אלא
."טרגייט" ירצבמ םשב תועודי ויהש ,הרטשמ תונחת עברא ץראה יבחרב ופקתוה
לש ותינכת יפ לע םישולשה תונשב ומקוהש ,ןיוזמ ןוטבמ םילודג םינבמ הלא ויה
ויה יברעמה לתוכה ןיינעב ןוגראה תורהזא .טרגייט סלרא'צ רס יטירבה סדנהמה
הברמל .ירקיעה יאבצה עצבמל החסה תלועפכ ושמישו תיגולוכיספ המחול תניחבב
תבחרב אצמנ אל יטירב רטוש ףאו ,ןוגראה תורהזא תא תונוטלשה ודביכ ,אלפה
ןיאב העצוב הליענ תליפת רחאלש תיתרוסמה רפושה תעיקת .םירופיכה םויב לתוכה
העריא אל תושגנתה םוש .הרידא "הווקתה" תרישב םיללפתמה וצרפ הירחאלו ,עירפמ
,םידמ אלל ובבותסהש םייטירבה םישלבהו וילא ךרדב וא לתוכה תבחרב םוי ותואב
ל"צאה לש ברקה תודיחי יכ ועדי אל םה .ןוגראה לש םיניוזמ תוחוכ רדעהמ ובזכאתה
,היליקלקב ,(ןהכ םימחר לש ודוקיפב) הפיחב הרטשמה ירצבמ דגנ העש התוא ולעפ
(סילע אגרשו ןייטשניו עשוהי לש םדוקיפב) (הרטק) הרדגב ,(טנמרג וקינ-ןתנ לש ודקיפב)
.(ינורהא-אקיס בקעי לש ודוקיפב) ןגד תיבבו


ל"צאה יזורכמ"ןוזסה" תזרכה :אבה קרפה